Hotărârea nr. 175/2014

HCL 175 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză și verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Avramescu Manuel;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013, în sensul că dl consilier local Avramescu Manuel se înlocuiește cu dl consilier local Stan Robert.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013 rămân neschimbate.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Danii Tulugea

CWv zMunicipiul București CONSIL IUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricica


Nr.: 175

Data: 11.12.2014