Hotărârea nr. 174/2014

HCL 174 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Avramescu Manuel;

-    Prevederile art. 5 și următoarele din H.G. nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 în sensul că dl consilier local Avramescu Manuel se înlocuiește cu d-na consilier local Niculae Roxana Nicoleta.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 rămân neschimbate.

Art. 3. (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.