Hotărârea nr. 173/2014

HCL 173 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6 al municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al d-lui consilier local Tulugea Danii;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului

6;

Ținând cont de H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Avramescu Manuel;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și (5) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6 al municipiului București se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 rămân neschimbate.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform

competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

' '    ’1\AA _


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

DaniLTulugea \    _______

A — ■''Municipiul București '    CONSILIUL LOCAL


Secretarul Sectorului 6,


o

Gheorghe Floricică

Nr.: 173

Data: 11.12.2014

ANEXĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 173/11.12.2014

LISTA

cuprinzând membrii titulari și supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce

va funcționa la nivelul Sectorului 6, al municipiului București

MEMBRII TITULARI:

1.    Surulescu Aurelia

2.    Simion Adrian

3.    Buznicea Cristinel

MEMBRII SUPLEANȚI:

9

1.    Moisă Constantin

2.    Eftimie Cristinel

3.    Pușcaș Ionel


Mdfrîcipiul București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6