Hotărârea nr. 172/2014

HCL 172 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al d-lui consilier local Danii Tulugea;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; Ținând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 15 și următoarele din Anexa 1 a O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Dumitrașcu Cristian;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 rămân neschimbate.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ , -pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Gheorghe Floricică


Nr.: 172

Data: 11.12.2014

ANEXĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 172/11.12.2014

COMISIILE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6

L Comisia Buget, Finanțe

1.    Nicolescu Daniela

2.    Tănăsuică Ion

3.    Gheorghe Iulian

4.    Stan Robert

5.    Gaspar Florentina

II. Comisia Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului

1.    Butacu Simona Valentina

2.    Pușcaș Ionel

3.    Anton Cristian Ioan

4.    Simion Adrian

5.    Stan Robert

III. Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului

1.    Dumitrașcu Cristian

2.    Anton Cristian Ioan

3.    Iacob Emanuel

4.    Stan Sorin Cristian

5.    Moisă Constantin

A

IV. Comisia învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport

și Agrement:

1.    Gaspar Florentina

2.    Neacșu Ioana Mihaela

3.    Bordei Niculaie

4.    Petrescu Conona

5.    Niculae Roxana Nicoleta

V. Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Probleme Sociale

1.    Surulescu Aurelia

2.    Iacobescu Valeria

3.    Buznicea Cristinel

4.    Al Tawayah Angelica

5.    Tulugea Danii

VI. Comisia Administrarea Domeniului Public și Privat

Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală

1.    Orhei Oliviu Lucian

2.    Eftimie Cristinel

3.    Catrina Eugen George

4.    Enache Adrian Nicolae

5.    Petrea Gabriel


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Danii ._____

Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR e


XL