Hotărârea nr. 171/2014

HCL 171 – Hotarâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

Ținând cont de prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Avramescu Manuel;

Luând în considerare cererea de demisie din funcția de consilier

5

local a domnului Avramescu Manuel;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 31 alin. (2) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare în sensul că domnul consilier local Avramescu Manuel se înlocuiește cu domnul consilier local Dumitrașcu Cristian.

Art. 2. (1) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/20.06.2012 rămân neschimbate.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, \\\


Danii Tuluge^


< WîicipHji București CONSI'JjL LOCAL __SECTOR e


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


-------- ' <■ _

Gheorghe Floricică


Nr.: 171

Data: 11.12.2014