Hotărârea nr. 170/2014

HCL 170 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

A

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

A

In temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege d-na consilier Iacobescu Valeria în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, până la data de 31.03.2015.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.