Hotărârea nr. 17/2014

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de îngrijiri Paliative” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația ‘‘Sfânta Irina”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    H.C.G.M.B. nr. 65/2006 privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația „Sfânta Irina” în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul de îngrijiri Paliative Sf. Irina”;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. a), precum și cele ale art. 81, alin. (2), lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea, în limita sumei de 100.000 lei, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de îngrijiri Paliative” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația "Sfânta Irina”, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 17

Data: 30.01.2014
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,


Gheorghe Floricica


ANEXA A

la H.C.L.S6Nr. 1 + I^Q.Ol2Dl^

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    Denumirea Fundația Sfânta Irina - Centrul de îngrijiri Paliative

-    Tipul de unitate: Unitate medico-sociala

2.    Sediul unității de asistență socială: Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu, nr. 3, jud. Ilfov, tel. 021.352.00.42

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

Asistența socială este oferită de către asistenții sociali ai centrului tuturor pacienților internați în centrul nostru, dar și familiilor acestora.

O atenție deosebită a fost acordată cazurilor sociale- persoane diagnosticate cu cancer în stadiu avansat având posibilități materiale reduse sau fără familii care să le sprijine in lupta cu boala. Prioritate la internare au: persoanele cu posibilități materiale reduse, ce nu se pot întreține singure, și cu atît mai mult care nu pot răspunde exigențelor și standardelor pe care boala, respectiv îngrijirea paliativă le presupun.

Asistenții sociali identifică resursele umane disponibile în familie, rețeaua-socio-afectivă și comunitate în vederea sprijinirii bolnavului spre a nu face față luptei cu boala singur. Bolnavul este reevaluat de către asistenții sociali de mai multe ori pe perioada spitalizării, este susținut în diverse activități sociale, este încurajat să participe la discuțiile cu ceilalți bolnavi, cu voluntarii, cu familia și rețeaua socio-afectivă.

Totodată, în cazul în care decesul survine în centrul notru, familia este informată cu privire la toate actele necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare; sunt obținute și toate documentele necesare înmormântării.

Asistentul social este persoana care comunică în permanență cu familia, bolnavii și înlesnește de multe ori, restabilirea, reînnoirea relațiilor familiale în cazul în care acestea sunt defectuoase. Familia este ajutată să înțeleagă importanța sa în procesul de îngrijire al unui pacient aflat în stadiu avansat al bolii, precum și al reintegrării familiale a acestuia.

Echipa centrului oferă posibilitatea bolnavilor de a reveni în hospice pentru o nouă internare, în cazul în care apar probleme legate de controlul durerii sau alte probleme de natură socială.

Sistemul îngrijirilor paliative acordă o atenție specială familiei beneficiarului, deoarece bolnavul în stadii avansate de cele mai multe ori este incapabil de a lua decizii proprii, din cauza stării grave în care se află. Acesta este motivul pentru care încercăm să responsabilizăm familia și rețeaua socio-afectivă. înțelegându-se astfel nevoia sprijinirii bolnavului în toate etapele bolii.

Echipa interdiscplinara a centrului încurajează și susține întoarcerea bolnavilor în familie, iar asistentul social are obligația de a identifica persoanele capabile să răspundă și să îngrijească bolnavul în cazul în care acesta nu beneficiază de sprijin din partea familiei, apropiaților.

Serviciile oferite în hospice urmăresc realizarea unui climat cald și familial pentru bolnavi, precum și asigurarea confortului în vederea alinării durerilor provocate de boală. Familiile primesc tot sprijinul necesar în vederea depășirii impasului provocat de stadiul avansat al bolii pacienților. Centrul dispune in prezent de 37 locuri iar echipa interdisciplinară desfășoară un complex de activități caracterizate de un înalt profesionalism.

Datorită creșterii numărului de bolnavi aflați în stadii avansate pentru care se solicită îngrijirea de specialitate și din dorința de a sprijini un număr cat mai mare de bolnavi si familii ale acestora centrul a fost extins cu un număr de 21 de locuri.

Proiectul prin care a fost posibil acest lucru se numește: "Cancerul, prioritate absolută-Dezvoltarea unui sistem real de servicii sociale și reprezintă o finanțare din fonduri europene.

-    Precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii de asistență socială existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;

-    Precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială.

4.    Serviciile de asistență socială acordate

Fundația asigură asistență medicală, socială, psihologică si spirituala persoanelor diagnosticate cu cancer in stadiu avansat aflate într-o situație de marginalizare atât la nivel familial cât și la nivelul comunității, societății prin gravitatea diagnosticului cu prognostic rezervat.

Persoanele - beneficiare ale proiectului nostru sunt cazuri

5.    Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în județul Ilfov și București

5.2.    Numărul de persoane asistate

Ianuarie - Octombrie 2013 - 345 de persoane asistate.

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate

Internarea în Centrul de îngrijiri Paliative se face după criteriile obiective de selecție a beneficiarilor și se bazează pe diagnosticul oncologic, singurul criteriu ce trebuie îndeplinit pentru că persoană în cauză să beneficieze de internare.

Internarea se face în baza biletului de trimitere din partea medicului specialist sau de familie care să ateste diagnosticul oncologic al persoanei și se realizează pe o perioadă de 21 de zile.

6.    Descrierea unității de asistență socială:

6.1.    Funcționează din ianuarie 2006.

In momentul de fata clădirea are o suprafața de 1006,16 mp fiind împărțită pe cinci nivele: subsol (sala de mese cu 32 de locuri avand grup sanitar prevăzut, bucătărie, spatii anexe), parter (7 rezerve x 2 paturi, 2 rezerve x 1 pat, 5 grupuri sanitare), etaj 1 (7 rezerve x 2 paturi, 4 rezerve x 1 pat. 4 grupuri sanitare, birou administrație, biblioteca), etaj II (2 rezerve x 2 paturi, 3 rezerve x 1 pat. 3 grupuri sanitare, cabinet medical, spălătorie, călcătorie. deposit lenjerie), mansarda (3 birouri administrație, sala ședințe, arhiva, vestiar, 3 grupuri sanitare).

6.2.    Descrierea proiectului de sprijin și integrare socială în baza căruia se acorda serviciile de asistență socială

Inițiativa organizației noastre răspunde obiectivului specific 1, secțiunea 1 respectiv: „să răspundă intereselor specifice ale persoanelor și grupurilor marginalizate prin proiecte propuse și dezvoltate de organizații care reprezintă sau lucrează pentru aceste categorii de populație ” Persoanele - beneficiare ale proiectului nostru sunt cazuri medicale și sociale - persoane suferind de cancer sau leucemie ce se află într-un stadiu avansat al bolii, care necesită îngrijire medicală specifică, adăpost, alimentație, consiliere psihologică, suport social pentru asigurarea vieții decente și. mai ales, pentru evitarea marginalizării.

De asemenea, proiectul valorifică și obiectivul strategic 2.4. de implementare a sistemului național de servicii de asistență comunitară în scopul oferirii serviciilor de consiliere.Principiile după care se ghidează proiectul sunt formulate în „Planul Național Anti - Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale’’. Astfel, proiectul își propune să ofere beneficiarilor un pachet de măsuri complementare (principiul nr. 4) și individualizate (principiul nr. 6). Prin acțiunile de voluntariat coroborate cu implicarea comunității de apartenență a persoanelor asistate se va realiza solidaritatea socială cu cei aflați în situații dificile (principiul nr. 14) și schimbarea atitudinilor și comportamentelor față de persoanele suferinde în scopul creării unei societăți inclusiv(principiul nr. 8), dispusă să răspundă nevoilor cu care se confruntă membrii săi, mai cu seamă în cele mai grele momente ale vieții.

6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - contract de colaborare

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 - contract de colaborare - Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Ilfov-contract de servicii medicale -Fundația United Way România-contract de finanțare.

6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1.    Instrumente de lucru utilizate

Instrumentele de lucru utilizate sunt: ancheta socială, fisa de evaluare psihologică, fișa

medicală.fișa de consiliere spirituală, plan de intervenție personalizat.

6.4.2.    Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială Studii de caz anuale.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială: a) în cazul unității care asista persoanele la sediul acesteia:

-    suprafața locuibilă/persoana asistată: 6m

-condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor - 16 rezerve a câte 2 paturi, 9 rezerve a cate un pat.

-    condiții de petrecere a timpului liber

Fundația pune la dispoziția pacienților spatii de socializare (biblioteca), fiecare cameră este dotată cu televizor. în permanență alături de bolnavi sunt grupuri de suport formate din membrii echipei interdisciplinare.

-    condiții de comunicare cu exteriorul

Fiecare cameră este dotată cu câte două telefoane la care pacientul poate fi contactat.

-    condiții de servire a mesei

Centrul nostru este dotat cu o bucătărie, unde în fiecare zi se prepară masa pentru persoanele internate.Masa este servită de 3/zi.Stabilirea meniului pentru fiecare zi se face în funcție de regimul alimentar al beneficiarilor și cu consultarea medicului în privința regimului dietetic adecvat diferitelor patologii. Masa poate fi servită în sala de mese sau la patul paceintului.

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate

-    grupurile sanitare: 1 WC la un număr de 2/4 persoane asistate;

-1 chiuveta la 2/4 persoane asistate;

-1 cabina de dus la 2/4 persoane asistate;

- masa mobila pentru servirea mesei la patului bolnavului b) în cazul unității care asista persoanele la domiciliul acestora: -

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate)

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

Fundația Sfântă Irina pune la dispoziția persoanelor asistate un caiet de impresii în care aceștea își pot exprima mulțumirile, nemulțumirile, observațiile și sugestiile.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 42 din care:

-    de conducere 1

-    de execuție 41

-    cu contract individual de muncă 42

-    cu convenție civilă de prestări de servicii 0

-    cu contract de voluntariat:

7.2.    Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:

-    asistenți sociali cu studii superioare 2

-    asistenți sociali cu studii medii 0

-    personal cu alta calificare:

1 psiholog

1 medic oncolog 1 medic generalist

I    farmacist

II    asistenți medicali 11 infirmiere

17 personal administrativ

7.3.    Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    număr 2 asistenți sociali

-    responsabilități Asistent social

Responsabilități

1.    Discuții cu pacienții, oferirea de sprijin in special bolnavilor singuri, fara familii sau care au relații defectuoase cu familiile lor.

2.    Inițiative în vederea reintegrării familiale, reintegrării în comunitate;

3.    Realizarea fiselor sociale, a evaluărilor complexe / listelor de nevoi, istoricului social al pacienților;

4.    Elaborarea, implementarea și monitorizarea planului de intervenție socială/ planului individualizat de asistență și îngrijire, conform legislației sociale în vigoare;

5.    Acordarea serviciilor sociale, în funcție de necesitățile individuale ale persoanelor asistate, pe baza planului de intervenție stabilit, în corelare cu echipa medicală și cea administrativă, cu respectarea planificării și calendarului activităților sociale;

6.    Sprijinirea familiilor pacienților pe toată durata internării acestora prin: acordarea de consiliere de specialitate, discuții, rezolvarea probemelor de natura sociala.

Medic specialist

Responsabilități generale:

1.    Promovează principiile îngrijirii hospice în activitatea medicală curentă;

2.    Contribuie la crearea unui mediu familial, călduros și deschis.

3.    Promovează o atitudine pozitivă și de colaborare în echipa multidisciplinara;

4.    Promovează principiile controlului simptomelor și îngrijirii pacienților;

5.    Iși desfășoară activitatea în concordanță cu politica centrului nostru

6.    Reprezintă fundația la cererea unității în diverse situații;

7.    Asigura confidențialitatea informațiilor legate de pacienți și de activitatea centrului nostru.

Responsabilități specifice

1 .Iși asumă răspunderea fata de pacienții admiși în îngrijire;

2.    Preia pacienți aflați pe lista de așteptare, respectând protocolul de admisie;

3.    Explica și obține consimțământul pacienților sau al aparținătorilor (pentru cei aflați în incapacitatea de-a își oferi consimțământul) prin semnarea contractului intre părți;

4.    Asigura vizita inițială la pacienți și stabilește tratamentul;

5.    Participa în colaborare cu ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la stabilirea planului de îngrijire pentru asigurarea nevoilor complexe ale pacienților;

6.    Consemnează cu acuratețe și în max. 24 ore recomandările medicale și documentația ce reflecta îngrijirea pacientului;

7.    Face examene clinice de bilanț la fiecare lună de îngrijire:

8.    Prezintă periodic cazurile clinice directorului medical sau delegatului.

9.    Dacă pacientul nu mai respecta criteriile de eligibilitate pune în discuție cazul în ședința interdisciplinară și transmite pacientului și familiei decizia încetării vizitelor regulate cu anularea contractului;

11.    Participa la instruirea familiei în legătură cu îngrijirea, discuta despre prognostic și posibila evoluție a bolii cu pacientul său aparținătorii;

12.    Aduce la cunostiinta asistentului social problemele apărute la locul de muncă (incluzând problemele medicale sau administrative);

13.Stabilește și ține legătura cu medicul de familie, sau după caz îl sprijină în îngrijirea unor pacienți care nu sunt în îngrijire Hospice;

14. La solicitare acorda consultanță de specialitate în medicină paliativă în spitale.

15.Stabilește sarcinile de serviciu ale întregului personal medical pe care le poate modifica informând responsabilul de departament.

16.Coordonează, controlează și răspunde de calitatea activității desfășurate de personalul medical.

17.    Evaluează și apreciază, ori de câte ori este necesar, individual și global, activitatea personalului medical.

18.    Participa la selecționarea asistenților medicali și a infirmierelor prin concurs.

19.    Coordonează și răspunde de aplicarea și respectarea normelor de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale.

20.    Verifica autoinventarierea periodică a dotării secției conform normelor stabilite.

21.Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind serviciile de îngrijiri paliative.

22.    Asigura un climat de lucru care să respecte principiile etice, pentru pacienți și pentru personalul din subordine.

23.    în cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, propune modul de rezolvare și/sau sancționare a personalului vinovat și informează conducerea Hospice-ului.

Psiholog

Responsabilități generale:

Face parte integrantă din echipa multidisciplinara și oferă servicii psihologice profesioniste conform:

-    contractului cu instituția

-    pregătirii și competenței

-eticii profesionale

Beneficiarii serviciilor psihologice

-    Bolnavii interbați în centru

-Familiile pacienților

-Personalul hospice

-își desfășoară activitatea în concordanță cu politica și regulamentele centrului

-Respecta Normele de Protecția Muncii și Prevenire a infecțiilor nozocomiale (vezi anexe) -Orientează acțiunile de lucru cu rețeaua socio-afectivă

-Angajații unităților hospice. trebuie să fie informați în lagatura cu datele despre pacient care trebuie să fie confidențiale.

întregul personal trebuie să citească și să adere la Politica de confidențialitate a pacientului. Responsabilități specifice pentru personalul hospice:

1 .Pregătire continuă în domeniul psihologiei îngrijirilor;

2.    Consiliere individuală și grupuri de igienă psihică pentru atenuarea consecințelor stresului profesional și prevenirea sindromului „burnout” ;

3.    Consultanță și supervizie pentru activități care necesită cunoștințe psihologice (de ex.: conducerea unor grupuri de suport, terapia prin joc, suportul psiho-emoțional pentru pacienți și aparținători);

4.    Activități de dezvoltare personală și a echipei (de ex.: îmbunătățirea comunicării și relaționării între membrii echipei, managementul sentimentelor negative);

Asistența psihologică oferită pacienților și familiilor:

1.    Supervizează procesul de reintegrare socială și emoțională;

2.    Ședințe de consiliere și de psihoterapie la hospice.

Mențiuni: sunt servicii psihoterapeutice suplimentare sprijinului psiho-emoțional asigurat de personalul medical și social. Se au în vedere numai cazurile “complicate” în care blocajul -suferința este preponderent psihologică.

Recomandarea beneficiarilor se face de către membrii echipei hospice.

Alte responsabilități :

1.    Pregătește și susține la solicitare seminarii, cursuri, ateliere cu tematică psihologică;

2.    Participă la elaborarea unor programe de formare continuă ;

3.    Contribuie la selecția, pregătirea și sprijinirea voluntarilor.

Asistent medical

Responsabilități generale:

1.    Asigură îngrijirea în cele mai bune condiții a pacienților;

2.    Sub îndrumarea asistentei șefe are obligația să își organizeze activitatea în mod responsabil și conform pregătirii profesionale și să mențină ridicate standardele de îngrijire în acord cu filosofia hospice;

3.    Asistenta este direct răspunzătoare de calitatea îngrijirilor pe care le acordă;

4.    Acordă îngrijire medicală corespunzătoare;

5.    Răspunde în permanență de nevoile bolnavilor;

7.    Administrează tratamente pe cale orală și perfuzabilă;

8.    Prestează activități de tip nursing- igiena bolnavului;

9.    Raportează asistentului medical șef starea de sănătate a bolnavilor;

10.    Asigură supravegherea permanentă a pacienților;

11.    Petrece cât mai mult timp cu pacienții aflați în grijă, contribuind la crearea unui mediu familial, călduros și deschis;

12.    Respectă Normele de Protecția Muncii și Prevenire a infecțiilor nozocomiale;

13.    Angajații unităților hospice, trebuie să fie informați în legătură cu datele despre pacient care trebuie să fie confidențiale. întregul personal trebuie să citească și să adere la Politica de confidențialitate a pacientului.

Responsabilități clinice:

1.    Participă împreună cu echipa multidisciplinară la stabilirea planului general de îngrijire a pacienților aflați sub îngrijire de specialitate;

2.    Evaluează, planifică și implementează îngrijirea holistică a pacienților aflați în îngrijire;

3.    Asigură satisfacerea nevoilor de bază ale pacientului;

4.    Instruiește pacientul și familia cu privire la ceea ce înseamnă hospice și serviciile de îngrijire paliativă; de asemenea, clarifică ceea ce hospice nu poate face pentru bolnavi și explică modul și nivelul la care se asigură îngrijirea hospice;

5.    Explică și obține consimțământul pacientului său familiei când pacientul nu mai are discernământ, la îngrijire, pentru orice manevră de îngrijire;

6.    Educă familia și pacientul în legătură cu eventualul curs al bolii și tehnicile de îngrijire care se adresează pacientului și familiei;

7.    Observă și înregistrează în foaia de observație toate simptomele și stările pacientului, informează membrii echipei multidisciplinare în mod sistematic despre starea pacientului și evoluția bolii;

8.    Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele Chirilă Pavel profesia medic

Funcția în asociație/fundație Director Angajat cu contract individual de muncă

9.    Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea):

-    construcții - 837, 916 lei;

-    terenuri - 1036.472 lei;

-    mijloace de transport - 230. 049 lei;

- echipamente tehnologice - 459, 825 lei;

10.    Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

In urma acordării subvenției Fundația Sfânta Irina va avea posibilitatea să-și desfășoare în continuare activitatea în cele mai bune condiții.Fundația va acorda servicii socio-medicale persoanelor de cea mai bună calitate aflate într-un stadiu avansat al bolii (neoplasm sau leucemie) și sprijin familiilor acestora. Cu sprijinul partenerilor și sponsorilor Fundația Sfântă Irina va putea acorda servicii de îngrijiri paliative unui număr de aproximativ 500 de pacienți și familii ale acestora.DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2014

Fundația Sfânta Irina cu sediul în Str. Er. Mircea Marinescu , nr.3, Voluntari , Ilfov Număr de persoane asistate lunar 3, subvenția lunară/persoană asistată 2,77 mii lei

I. Bugetul 2014

1

1

mii lei

Denumirea indicatorului    |

1

TOTAL    | Triir

1

l. I    1

1

Trim. II |

1

Trim. III 11 1

Venituri totale, din care:    I

1760,00|

440,00|

440,00|

440,001

1.

Venituri ale    1

asociației/fundației*1)    1

1

1640,001

410,00|

1

410,00|

410,00|

2.

Subvenție acordată în temeiul I

Legii nr. 34/1998    |

100,001

1

25,001

25,00|

1

25,00|

1

Cheltuieli totale, din care:    I

*2) - *3)    1

540,00|

1

135,001

1

135,00|

1

135,00|

1.

Cheltuieli de personal*4)    |

400,00|

100,00|

100,00|

100,00|

2.

Cheltuieli cu hrana pentru    I

persoanele asistate    I

20,00|

1

5,00|

1

5, 00 |

1

5,001

1

3.

Cheltuieli pentru încălzirea | și prepararea hranei    |

20,00|

1

5, 00 |

1

5,00|

5, 00 |

1

4 .

Cheltuieli cu iluminatul    |

20,001

5,00|

5, 00 |

5, 00 |

5.

Cheltuieli pentru plata I serviciilor, apă, canal, I salubrizare, telefon |

1

10,00|

1

2,50|

2, 50 |

1

1

2,50|

1

6.

Cheltuieli cu materiale | didactice pentru persoanele | asistate I

0,00|

1

1

0,00 |

1

1

0,00|

1

1

0, 00|

1

1

7.

Cheltuieli cu obiecte de    |

inventar de mică valoare sau |

0,001

1

0,00|

1

0,001

1

0, 00|

ANEXA B


la H.C.L.S 6 Nr. Q /    0J_ 20^ț_


’rim. IV |


440,00| I

410,001

25,001

I

135,001

I

100,001 5, 00 | I

5,00|

I

5,00|

I

2, 50 | I

0,00 | I


0,00 |


1 8.

scurtă durată și echipament 1 pentru persoanele asistate I Cheltuieli de transport pentru| persoane asistate și 1 însoțitorii lor 1

1

1

0,001

1

1

1

1

0,001

1

1

1

1

0,001

1

1

1

1

0,00 |

1

1

0, 00|

1 9.

Cheltuieli cu materiale I sanitare pentru persoanele I asistate 1

50,00I

1

1

12,501

1

1

12,501

1

1

12,501

1

1

12,501

| 10.

Cheltuieli cu materiale I pentru curățenie pentru I persoanele asistate I

10,00|

1

1

2,50 1

1

1

2,501

1

1

2,50 |

1

1

2,50 |

111.

Cheltuieli pentru 1 funcționarea mijloacelor de I transport specific activității| unității de asistență 1 socială*5) 1

10,00 I

1

1

1

1

2,501

1

1

1

1

2,50|

1

1

1

1

2,50|

1

1

1

1

2,50|

| 12.

Alte cheltuieli (consumabile I de birou, piese de schimb, I reparații etc.) 1

1

0, 00 |

1

1

1

0,00 |

1

1

1

0, 00 |

1

1

1

0, 00 |

1

1

1

0,00|

* 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul

local.

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

*5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea subvenției

1    mii lei

1

Denumirea indicatorului

|Cheltuieli    |Din

|    totale    | de

1    1 de

1    1

. subvenției la bugetul| stat/local|

Din venituri proprii

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială

1    1

I    400,001

1    1

1    1

1    1

74,09|

325,91

1 2.

Cheltuieli cu hrana pentru    I

persoanele asistate    I

20,00|

1

3,701

1

16, 30

1 3.

Cheltuieli pentru încălzirea și    I

prepararea hranei    1

20,001

1

3,70|

1

16,30

1 4 .

1 5.

Cheltuieli cu iluminatul    |

Cheltuieli pentru plata serviciilor,|

20,00|

1

3,70 |

1

16, 30

1 6.

apă, canal, salubrizare, telefon    |

Cheltuieli cu materiale didactice |

10,00|

1

1,851

1

8,25

1 7.

pentru persoanele asistate    1

Cheltuieli cu obiecte de inventar    |

0, 00 |

1

0,00 |

1

0,00

de mică valoare sau scurtă durată I și echipament pentru persoanele I asistate 1

0, 00 |

1

1

0,001

1

1

0,00

1 8.

Cheltuieli de transport pentru I persoanele asistate și însoțitorii | lor 1

0,001

1

1

0,001

1

1

0,00

1 9.

Cheltuieli cu materiale sanitare    |

pentru persoanele asistate    I

50,001

1

9,261

1

40,74

| 10.

Cheltuieli cu materiale pentru    I

curățenie pentru persoanele asistatei

10,001

1

1,85|

1

8,25

1 11.

Cheltuieli pentru carburanții și I lubrifianții necesari în | funcționarea mijloacelor de I transport specific activității I unității de asistență socială |

1

10,00 |

1

1

1

1

1

1,85 |

1

1

1

1

1

8.25

III.    Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12) 60,00 mii lei

IV.    Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) 3,75 mii lei

Director General DGASPC Sector 6

M.,1 sț


Marius Lăcătuș