Hotărârea nr. 164/2014

HCL 164 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 71”,

Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Referatul de specialitate al Direcției Generale Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6274/2/1 din 10.03.2014 și raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

-    Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare;

-    P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Municipii București CONSUL L LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

e Flori


-—v-

Gheorghe


doricică


Nr: 164

Data: 27.11.2014