Hotărârea nr. 16/2014

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Cantina Socială Harul” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Centrul Creștin București în vederea implementării în comun și a fianațării proiectului „Cantina Socială Harul”;

-    Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 8 și 12 Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 900.000 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Cantina Socială Harul” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”, conform Anexei A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheorghe


SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

\

loricică

Nr.: 16

Data: 30.01.2014

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr.    / 50.0/10/^

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    denumirea: Asociația Centrul Creștin București

-    tipul de unitate: organizație non-guvemamentală

2.    Sediul unității de asistență socială:

Str. Răsăritului nr. 59, sector 6, 021.777.07.95; 0722.356.625

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Serviciile Asociației Centrul Creștin sunt în concordanță cu obiectivele Strategiei DGASPC Sector 6 și Strategiei Naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului 2008 - 2013, care își propune un sistem unitar, integrat și funcțional de servicii sociale la nivelul sectorului 6, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații, care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, a familiei, grupurilor ori comunităților din municipiul București.

Scopul Asociației Centrul Creștin este să asigure un acces echitabil și nediscriminatoriu al cetățenilor din sectorul 6, la servicii și prestații sociale adaptate la nevoile sociale actuale, în vederea creșterii calității vieții și promovării principiilor de coeziune și incluziune socială la nivelul municipiului București, în concordanță cu standardele naționale și europene în domeniu.

Scopul serviciilor sociale ale asociației este de a permite persoanelor și grupurilor din sectorul 6, să-și rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanentă evoluție, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcționare socială și să acționeze în vederea ameliorării condițiilor economice și sociale ale categoriilor țintă.

Proiectul își propune să încurajeze și să organizeze serviciile care utilizează metode specifice serviciului social și care contribuie la bunăstarea și la dezvoltarea indivizilor și a grupurilor marginalizate social în cadrul comunității, precum și la adaptarea lor la mediul social.

Principalele categorii de persoane identificate ca posibile grupuri țintă ale sistemelor de servicii sociale sunt copiii, tinerii în dificultate și delincvenții juvenili, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice, persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, victimele violenței în familie, persoanele și familiile fără venituri, unele categorii de genul refugiaților, imigranților, populația romă, ș.a.

Schimbările demografice și sociale au implicații majore asupra sistemelor de servicii sociale. Cele mai mari consecințe sunt datorate reducerii ratei natalității și fenomenului accentuat de îmbătrânire a populației. Prin urmare, una din provocările cărora trebuie să le facă față un sistem de servicii sociale, se referă la capacitatea de a asigura servicii de îngrijire, suficiente și de calitate, apte să răspundă nevoilor unui număr crescut de persoane vârstnice. De asemenea, trebuie luat în considerare și aspectul legat de schimbările de atitudine din cadrul familiei, disponibilitatea copiilor de a avea grijă de generațiile mai vârstnice, reducându-se continuu.

4. Serviciile de asistență socială acordate: Cantina Socială Harul

Cantina Socială Harul prestează servicii sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situație socio - economică dificilă și/sau care se confruntă cu diverse probleme medicale. Acest serviciu este conceput ca parte a unui pachet de servicii de asistență socială, având rolul de serviciu de suport material în vederea reinserției sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor vârstnice, ca serviciu de susținere în vederea unui minim necesar existenței.

5. Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în București, Sector 6

5.2.    Numărul de persoane asistate: 250

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate :

-    Persoane vârstnice, selectate potrivit prevederilor art.l, alin. 4 și art. 3, din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

-    Persoane marginalizate social, selectate potrivit prevederilor art. 49 din HG nr. 1149/2002 (Normele metodologice de aplicare a legii nr.l 16/2000 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale).

Persoane aflate în risc de marginalizare socială (persoane cu handicap, persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane fără locuință, etc.).

-    Copii aflați în dificultate (conform prevederilor legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, proveniți din familii marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială).

6. Descrierea unității de asistență socială:

6.1. Funcționează din anul : 1992

Asociația Centrul Creștin București se prezintă ca fiind implicată în implementarea diferitor proiecte sociale atât la nivel local cât și în alte zone ale țării, activând spre a construi programe sociale, în special pentru persoanele defavorizate, neținând cont de rasă, etnie, religie, vârstă, sex, ocupație sau orientare politică. Asociația Centrul Creștin București activează din anul 1992.

Principalele categorii de beneficiari ai Asociației Centrul Creștin București le constituie bătrânii, copiii, persoanele marginalizate aflate în stare critică, persoanele invalide, studenții din familii vulnerabile, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii, șomerii, etc.

Asociația Centrul Creștin București și-a asumat responsabilitea de-a reprezenta o opțiune pentru cei marginalizați: opțiunea de a vedea viața din perspectiva oamenilor care trăiesc în marginalizare, a celor vulnerabili, și oprimați, din perspectiva de a depista și înfrunta acele procese care cauzează aceste situații, în așa fel încât schimbările necesare să fie produse și implementate astfel ca demnitatea fiecărui om dezavantajat să fie salvată.

Prin intermediul acțiunilor sale, Asociația Centrul Creștin București oferă posibilitatea întregii comunități să-și asume responsabilitatea solidarității lor cu societatea în care trăiesc.

Misiunea Asociației Centrul Creștin București.

Asociația Centrul Creștin București își valorifică misiunea prin următoarele acțiuni:

•    a scoate la lumină în conștiința oamenilor necesitatea de a se implica în servicii sociale comunitare;

•    a oferi celor marginalizați posibilitatea de a se reintegra în societate și a propune soluții pentru apărarea demnității și a drepturilor omului;

•    a coopera cu alte organizații umanitare naționale și internaționale de ajutorare și dezvoltare.

Viziunea asociației este de a crea o atmosferă a iubirii și solidarității, o atmosferă în care oamenii construiesc parteneriate bazate pe respectul față de cei marginalizați și vulnerabili, la nivel local și global. în felul acesta, ACCB se implică activ în dezvoltarea unei societăți civile care se confruntă și luptă cu sărăcia, inegalitatea, nedreptatea, promovând dezvoltarea umană, reunindu-și forțele cu instituții internaționale, pentru a asigura politici de acordare a ajutorului în cazuri extreme, oferind cele necesare pentru a supraviețui și pentru a se redresa, celor afectați de dezastre și calamități naturale, conflicte și opresiuni, etc.

Asociația Centrul Creștin București este activă și în continuu implicată în: elaborarea și implementarea programelor și proiectelor necesare cu scopul de a atinge obiectivele activității sociale;

•    susținerea și apărarea continuă a drepturilor umane, comunicare internă și externă și întărirea rețelelor cu partenerii relevanți;

•    crearea structurilor și mecanismelor necesare, a grupurilor de lucru pentru voluntari și realizarea obiectivelor caritabile;

•    participarea la diferite sesiuni de lucru și crearea diferitor forme de colaborare cu organele de stat, organizații umanitare de binefacere, ONG-uri și altele;

•    îmbunătățirea eficacității în interiorul structurilor de lucru, a calității managementului și a implementării mecanismelor clare și transparente.

6.2. Planificarea activităților

ACTIVITATEA 1 - Formarea echipei de proiect și contractarea personalului

Implementarea cu succes a proiectului, impune constituirea echipei de proiect.

Pentru îndeplinirea acestei activități de implementare a echipei va fi aprobată organigrama și statul de funcții pentru personalul serviciilor sociale.

La începutul anului 2014, Asociația Centrul Creștin își va reorganiza activitatea în vederea eficientizării muncii depuse. Va începe o perioadă de transformări structurale, dar mai ales de acomodare a personalului cu noi principii, în care respectul față de beneficiar este ridicat la rang de obligativitate.

Compartimentul Resurse umane va efectua următoarele activități:

•    gestionarea eficientă a resurselor umane, precum și a relațiilor de muncă și perfecționarea personalului angajat;

•    verificarea și actualizarea Contractelor de muncă și a încadrărilor la zi potrivit cu statutul de personal, care se întocmește pe baza statutului de funcții, aprobat în 2014;

•    stabilirea salariilor de bază ale personalului cantinei, în conformitate cu prevederile legale;

•    evaluarea personalului din cadrul instituției;

•    instruirea personalului privind regulamentul de Organizare și Funcționare a instituției precum și Codul Etic, Carta Drepturilor, Planul Strategic și Planul Anual de Dezvoltare a serviciilor oferite de cantina socială;

•    întocmirea opisurilor pentru dosarele de personal ale angajaților; urmărirea cursurilor de perfecționare a personalului;

•    verificarea vechimii în muncă și operarea modificărilor aferente; arhivarea documentelor de resurse umane pe anii anteriori.

ACTIVITATEA 2 - Informare/promovare proiect în comunitate

Activitatea se va desfășură pe tot parcursul derulării proiectului și se va realiza

astfel:

în vederea promovării imaginii Cantinei Sociale Harul, am lansat un site oficial www.ccb.org.ro. Prin intermediul acestui site avem posibilitatea de a comunica cu persoanele interesate de activitatea noastră, de a transmite informații utile, de a comunica noutățile legislative, evenimentele asociației, de a lua pulsul vis-a-vis de calitatea serviciilor prestate.

Promovarea proiectului se va face și prin editarea unor pliante informative privind serviciile oferite de asociație, precum și alte asociații și instituții de profil. Informarea se va face direct și prin intermediul funcționarilor Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. De asemenea, se vor realiza afișe și autocolante publicitare.

In permanență la sediul instituției se află un asistent social care acordă informații și consiliere tuturor solicitanților. Astfel, se informează potențialii beneficiari despre condițiile și actele necesare înscrierii. De asemenea, se direcționează beneficiarii spre alte servicii sociale existente în sectorul 6. Se desfășoară, totodată, o amplă acțiune de identificare a nevoilor beneficiarilor aflați în situație de risc sau marginalizare socială. Astfel, munca asistentului social este o muncă de echipă, caracterizată de pluridisciplinaritate, în încercarea unei abordări integrate a situației copilului, în contextul familiei sale, al comunității din care face parte și al relațiilor interpersonale construite de acesta.

Activitățile de informare se regăsesc în toate fazele procesului de consiliere; consilierea poate fi socială, psihologică, juridică, pentru găsirea unui loc de muncă, etc. Profesioniștii centrului orientează beneficiarii către alte servicii specializate, după caz.

ACTIVITATEA 3 - Amenajarea și dotarea spațiilor necesare desfășurării serviciilor sociale

Realizarea achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare este una din prioritățile compartimentului de achiziții. Compartimentul de achiziții publice, în colaborare cu celelalte compartimente ale cantinei, vor realiza Planul Anual de achiziții.

ACTIVITATEA 4 - Identificarea beneficiarilor

Cei 250 de beneficiari ai proiectului vor fi aleși în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Pentru un management eficient al cazurilor, asistentul social este încurajat să apeleze la surse diversificate de informare (profesori, polițiști, ofițeri de probațiune, vecini, rude, grup de prieteni) și să caute profesioniștii și resursele de care are nevoie în comunitate, în instituții guvernamentale pentru a identifica și a remedia vulnerabilitățile asociate situației copiilor aflați în dificultate sau pentru a confirma existența unui mediu securizat pentru dezvoltarea acestora.

In vederea includerii în acest program social, se va depune o cerere la sediul ACCB - Cantina Socială Harul, însoțită de următoarele acte, după caz:

•    Copie C.I./BI/CIP;

•    Copie certificat de naștere;

•    Copie certificat de căsătorie;

•    Sentința de divorț și de încredințare a minorilor, dacă este cazul;

•    Adeverință pentru elevii aflați în întreținere, din care să rezulte dacă primesc sau nu bursă;

•    Adeverință de venit, cu venitul părinților, după caz;

•    Adeverință de la Administrația Financiară a Sectorului 6, din care să rezulte că nu sunt plătitori de taxe și impozite pe venit;

•    Alte acte justifificative, după caz.

•    Pentru persoanele apte de muncă se va adăuga la dosar și o adeverință eliberată de Agenția Locală pentru ocuparea Forței de Muncă sector 6, din care să rezulte că sunt aflate în căutarea unui loc de muncă.

ACTIVITATEA 5 - Furnizarea serviciilor sociale

Cantina socială oferă următoarele servicii sociale: pregătirea și servirea prânzului, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legii, pentru un număr de 250 de beneficiari; pregătirea și distribuirea hranei la domiciliu, pentru persoanele aflate în situații deosebite;

In cadrul activităților specifice Cantinei Harul, celor 250 de beneficiari li se acordă consiliere psihologică și socială de către personal calificat în specializarea Psihoterapie Cognitiv -Comportamentală și Sociologică, asistență medicală de profilaxie, implicat în dezvoltare și formare profesională continuă.

Imaginea beneficiarului este abordată într-o perspectivă pozitivă, în cadrul campaniilor periodice de informare și mediatizare, susținute de către ACCB.

ACTIVITATEA 6- Monitorizarea și evaluarea proiectului

Rezultatele activităților serviciilor sociale vor fi evaluate și măsurate de către reprezentanții DGASPC sector 6. în primul rând, se va verifica dacă activitățile sunt cu adevărat îndeplinite, așa cum au fost proiectate. Asociația CCB va întocmi rapoarte lunare de acordare a seviciilor sociale și utilizare a finanțării, care vor fi înaintate către DGASPC sector 6.

Monitorizarea va include înregistrarea, prezentarea și analiza modului în care au fost furnizate serviciile sociale, de către cantină. Periodic, va fi efectuată o evaluare internă a activității cantinei sociale de către reprezentanții asociației. Concret, echipa de proiect și personalul cantinei se vor reuni pentru analiza activității și discutarea problemelor întâmpinate.

Se vor întocmi rapoarte de evaluare de către managerul de proiect al asociației și vor fi înaintate Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 6.

Modalitățile de control periodic al gradului de satisfacție a beneficiarilor se va face prin aplicarea chestionarelor de satisfacție, de către reprezentanții Serviciului Prevenire Marginalizare Socială Sector 6.

Alte activități oferite de către Asociația CCB :

•    serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor;

•    Atelierul de lucru „Mâini Iscusite” va fi deschis pe parcursul acestei luni pentru activitățile creative, de socializare și petrecere a timpului liber;

•    încheierea de parteneriate cu organizații care desfășoară activități în sfera serviciilor sociale;

•    încheierea de contracte de voluntariat cu persoane doritoare să activeze în sfera serviciilor sociale;

•    consiliere juridică, socială și psihologică;

•    asistență medicală și farmaceutică.

6.3.    Parteneri în proiect și natura parteneriatului:

Principalele surse de finanțare ale Asociației CCB au fost constituite din sponsorizările unor asociații caritabile din Statele Unite ale Americii și de către persoane fizice și juridice din țară.

începând cu anul 2009, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost percepută ca fiind cel mai important actor local implicat în proiectele ACCB, având gradul cel mai mare de implicare și calitatea cea mai bună a colaborării. Pe locul următor s-au situat alte surse de finanțare cum ar fi: Asociația Adunările lui Dumnezeu din România, Biserica Harul, Universitatea Biblică din România, Organizația Creștină ECCE Home, Poliția Comunitară. Pentru continuarea activităților după terminarea proiectului Asociația Centrul Creștin București va fi sprijinită de aceleași surse menționate mai sus, concentrându-și activitatea totodată spre noi surse de finanțare.

6.4.    Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă).

înscrierea beneficiarilor în programele de servicii sociale derulate de către ACCB, prin unitatea de asistență socială „Cantina Socială Harul”, se realizează în baza evaluării inițiale și/sau a evaluării complexe, cu respectarea Criteriilor de selecție a beficiarilor de servicii sociale.

Pentru fiecare din cazurile, care urmează să fie înscrise în programul ACCB, asistentul social din proiectul Cantina Socială Harul, va primi cererea însoțită de documentele doveditoare, în vederea completării dosarului social.

înscrierea beneficiarilor în programele de servicii sociale se va realiza astfel: Persoanele care solicită servicii de cantină, se vor adresa ACCB printr-o cerere scrisă și de asemenea vor prezenta actele necesare înscrierii la acest serviciu. ACCB va

transmite cazul Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, printr-o adresă oficială, împreună cu dosarul social al cazului, care va trebui să conțină atât actele solicitate, cât și ancheta socială efectuată de asistentul social din proiectul Cantina Socială Harul. Responsabilul de caz, numit din cadrul Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, va analiza documentele și va stabili eligibilitatea persoanei singure/familiei de a accesa acest serviciu, urmând ca decizia să fie comunicată în scris către ACCB. în baza deciziei comunicată, precum și a locurilor disponibile în programul de cantină, ACCB va comunica în scris, Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, data includerii beneficiarului în programul de cantină.

în cazul în care beneficiarul nu se prezintă la cantină sau nu prezintă actele solicitate trimestrial, conform contractului de servicii, situația va fi comunicată în scris Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, în vederea sistării programului de acordare a serviciilor de cantină, urmând ca decizia să fie comunicată ACCB.

Lunar, se va efectua verificarea dosarelor/famiilor beneficiare ce urmează a fi reevaluate, de către reprezentanții Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, în vederea stabilirii măsurii de menținere sau sistare din programul de cantină socială. Trimestrial și la încetarea acordării serviciilor sociale, responsabilii ACCB vor întocmi un raport de reevaluare pentru fiecare beneficiar.

6.4.2.    Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială:

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite, este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse. Monitorizarea serviciului se realizează prin întocmirea de rapoarte lunare de către reprezentanții comisiei de evaluare, din cadrul DGASPC Sector 6.

în raport se va preciza:

•    stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea;

•    problemele/piedicile întâmpinate;

•    revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

•    timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor;

•    alte aspecte.

6.4.3.    Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

Spațiul în care se susține serviciul de cantină socială:

sală de mese: 226, 50 mp; bucătărie: 30, 8 mp; depozit alimente: 29, 60 mp; centrala termică: 40 mp; birou asistent social: 15,50 mp; sală de întâlniri cu beneficiari: 245 mp;

Echipamentele cantinei sociale: oală marmită; cuptor profesional: dulapuri frigorifice; frigidere;

mașini de gătit cu patru ochiuri; mese și scaune; veselă, tacâmuri, ș.a.;

Pentru derularea proiectului vor fi asigurate condițiile igienico sanitare prin efectuarea deratizărilor la nivelul blocului alimentar și a celorlalte spații destinate serviciului de cantină.

Echipa de bucătari va stabili un mod de lucru eficient prin asigurarea circuitului la toate fazele procesului de pregătire și servire a mesei;

6.4.4.    Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) 16/250

6.4.5.    Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite.

Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite este realizat pe baza unui chestioanr de evaluare a impactului servicilor sociale aplicat trimestrial de personalul asociației și Registrul de Sesizări și Reclamații

7. Resurse umane:

7.1.    Numărul total de personal: 16, din care:

-    de conducere: 1

-    de execuție: 10

-    cu contract individual de muncă: 11

-    cu contract de voluntariat:5

7.2.    Personal calificat în domeniul asistenței sociale:

Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă

Insp. Res.Umane

(1 persoane) - normă întreagă

Contabil Șef

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Medical

(1 persoană) - normă întreaga

Asistent Social

(1 persoane) - normă întreagă

Bucătari

(3 persoane) - normă întreagă

Șofer

(2 persoane) - normă întreagă

Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă

7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială: Asistent Social,, Bucătari, Asistent medical, Magazioner , Doferi.

8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Ceuță prenumele Ioan profesia: Manager Proiect

Funcția în asociație/fundație: Președinte

Angajat cu contract individual de muncă

9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-    construcții

-    terenuri


206.000 lei


800 lei


-    alte mijloace fixe 373.904,21 lei

-    mijloace de transport 456.174,83 lei

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

Pentru cele 250 de persoane marginalizate social sunt preconizate următoarele

rezultate:


-    îmbunătățirea sănătății și condiției sociale pentru 250 persoane marginalizate social.

-    îmbunătățirea situației familiilor cu venit mic /fără venit și capacității lor de a-și întreține familiile /copiii;

-    reducerea crizei financiare a bătrânilor (prin economisirea banilor pentru mâncare, creșterea posibilității de plată a utilităților, etc.);

-    crearea unui mediu de colaborare cu organizațiile non-profit, pentru susținere socială;

-    creșterea gradului de relaționare interpersonală, de socializare;

-    creșterea gradului de acceptare socială și incluziune în viața normală a societății;

-    creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;

-    schimbarea mentalității comunității locale, a opiniei publice cu privire la situația persoanelor cu risc de marginalizare socială;

-    crearea unui mediu de colaborare cu organizațiile non-profit pentru susținere, colaborarea cu alte departamente sociale ale ONG-urilor prin promovarea accesării informației, prezentarea și discutarea problemelor critice, împărtășirea informației profesionale;io

ANEXA B


la H.C.L.S6 Nr. lZ0.QJ.2<L)^

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2014

Denumirea unitatii de asistenta sociala: Cantina Sociala Harul, sediul București,    sector 6,

Număr de persoane asistate lunar: 250, subvenția lunara/persoana asistata: 300 lei

1 Bugetul

Nr.c

rt.

Denumirea indicatorului

TOTAL

TRIM.I

TR1M.II

TRIM.III

TRIM.IV

Venituri totale, din care:

1.287.000,00

321.750,00

321.750,00

321.750,00

321.750,00

1

fundației* 1)

387.000,00

96.750,00

96.750,00

96.750,00

96.750,00

2

Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

900.000.00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

Cheltuieli totale, din care: *2) -*3)

1.287.000,00

321.750,00

321.750,00

321.750,00

321.750,00

1

Cheltuieli de personal *4)

307.104.00

76.776,00

76.776.00

76.776,00

76.776.00

2

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

630.000,00

157.500,00

157.500,00

157.500,00

157.500,00

3

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

22.300.00

5.575,00

5.575,00

5.575,00

5.575,00

4

Cheltuieli cu iluminatul

16.392.00

4.098,00

4.098,00

4.098,00

4.098,00

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa. canal, salubrizare, telefon

16.100.00

4.025.00

4.025,00

4.025,00

4.025,00

6

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru pesoanele asistate

67.104.00

16.776.00

16.776,00

16.776,00

16.776,00

8

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

3.000,00

750,00

750,00

750,00

750,00

10

Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

15.000,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

11

mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala*5)

12.000,00

3.000,00

3.000.00

3.000,00

3.000,00

12

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

198.000,00

49.500,00

49.500,00

49.500,00

49.500,00

* 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări si alte venituri se vor evidenția si bunurile in natura la prețul pieței.

*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3) Din subvenția acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.

*4) Din subvenția acordata pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asisitentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala.

*5) Din subvenția acordata pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții si lubriflantii necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

II. Utilizarea subvenției    lei

Nr.c

rt.

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din subvenție de la bugegtul de stat/local

Din venituri proprii

1

Cheltuieli cu salariile de incadrare sa personalului calificat in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asisitenta sociala

307.104,00

185.208,00

121.896,00

2

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

630.000,00

630.000,00

0,00

3

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

22.300,00

22.300,00

0,00

4

Cheltuieli cu iluminatul

16.392,00

16.392,00

0,00

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

16.100.00

16.100,00

0,00

6

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0,00

0,00

0,00

7

Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru pesoanele asistate

67.104,00

0,00

67.104,00

8

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor

0,00

0,00

0,00

9

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate

3.000,00

3.000,00

0,00

10

Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

15.000,00

15.000,00

0,00

11

cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii de asistenta sociala

12.000,00

12.000.00

0,00

TOTAL GENERAL

1.089.000,00

900.000,00

189.000,00

III.    Cheltuielile lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute in buget la pct. 1 - 6 si 8 - 12): 75.000 lei/Iuna

IV.    Costul mediu de intretinere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/luna)^ 300 lei/pers

Director General DGASPC Sector 6 Marius LacatusDirector Asociația Centrul Creștin București Ioan Ceuta


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IULIAN GH6WW


Municipiul București CONSILIUL LOCAL


SE


CTOR 6