Hotărârea nr. 158/2014

HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unități locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

Ținând seama de raportul comisiilor de specialitate ale Consiuliului Local Sector

6;

Luând în considerare prevederile:

-    Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;

-    Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de conviețuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unități locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Florie


rîâira


Nr.: 158

Data: 27.11.2014

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 158/27.11.2014

REGULAMENT DE CONVIEȚUIRE ÎN CONDOMINIU AL LOCATARILOR DIN IMOBILELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică locatarilor/proprietarilor care locuiesc în imobilele administrate de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

(2)    Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind conviețuirea în condominii, definind modalitățile și condițiile ce trebuiesc îndeplinite de către locatari pentru a menține gradul de confort și calitate existente în condominiu;

(3)    Prezentul regulament privește atât utilizarea spațiilor comune, cât și a unităților locative, astfel cum acestea sunt definite în acest Regulament;

(4)    Persoanelor care locuiesc în blocurile administrate de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, fie ei chiriași (locatari) sau proprietari, se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament sunt definiți după cum urmează:

(1)    dădire-bloc de locuințe-condominiu - proprietatea imobiliară formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, și proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu și un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

(2)    proprietate comună - toate părțile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

(3)    proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată - cel puțin o instalație pe verticală care alimentează în comun tronsoane ori scări sau părți de construcție comune tronsoanelor sau scărilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca poziție și suprafață;

(4)    proprietar al spațiului, respectiv al apartamentului - persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, care are în proprietate acel spațiu, respectiv apartament, într-un condominiu;

(5)    familie - soțul, soția, copiii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună;

(6)    Tinerii - sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani, la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinată închirierii, și care pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste;

(7)    Locuință socială - Locuință care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței;

(8)    Contractul de închiriere - este actul juridic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților privind închirierea, exploatarea, întreținerea și administrarea locuinței;

(9)    Locuința - construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

(10)    Persoane abuzive - persoanele care au rămas în locuință și care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 114/1996 privind Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare și Codul Civil;

(11)    Evacuarea directă prin intermediul unui executor judecătoresc - pentru persoanele care ocupă în mod abuziv fără drept locativ și fără contract de închiriere (documentele pentru evacuare conform Anexei nr. 1 - Notă de constatare în teren și Anexa nr. 2 - Somație, ale prezentului regulament);

(12)    D.A.F.L. Sector 6 - Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

(13)    Majoritate - 50% plus 1 din locatarii unei scări de bloc.

CAPITOLUL II

REGULI GENERALE PENTRU CHIRIAȘI ȘI PROPRIETARI

Art. 3 în termen de cel mult 15 zile de la primirea repartiției sau de la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, toți locatarii/proprietarii sunt obligați să informeze administratorul cu următoarele date personale, necesare completării cărții de imobil:

a)    Nume, prenume (soț și soție, alți membri ai familiei)

b)    Acte de stare civilă

c)    Număr de telefon contact permanent pentru situații neprevăzute (soț și soție)

d)    Adresa de e-mail (soț și soție).

Art. 4 Toți locatarii/proprietarii vor anunța din timp sau în cel mai scurt timp posibil orice modificare referitoare la telefonul de contact permanent.

Art. 5 în cazul părăsirii locuinței pe o perioada mai mare de 30 zile, locatarul/proprietarul are obligația să anunțe adminstratorul, și să comunice persoana delegată pentru situații neprevăzute (nume, telefon de contact).

Art. 6 Toți locatarii/proprietarii au obligația de a transmite lunar indexul pentru apa rece și caldă menajeră, în caz contrar metrii cubi (mc) de apă necontorizați vor fi calculați paușal la apartamentele care nu au respectat prevederile de mai sus. Acești metrii cubi nu se vor mai regulariza, pentru luna următoare luându-se în calcul ultima citire/transmitere. Indecșii pot fi transmiși:

-    e-mail - relatiicupublicul@dafls6.ro

;

-    prin contul personal Asprop;

-    la cutia poștală din cadrul D.A.F.L. Sector 6 și a celor aferente fiecărei scări de bloc.

Art. 7(1) Locatarii/proprietarii sunt obligați să permită personalului delegat din cadrul Direcției de Adminsitrare a Fondului Locativ Sector 6 accesul în locuință cu un preaviz scris cu 5 zile înainte pentru controale de rutină sau din dispoziția conducerii D.A.F.L. Sector 6; citirea contoarelor pentru regularizare; verificări ale instalațiilor de încălzire, a repartitoarelor de costuri pentru căldură (acolo unde este cazul cu personal specializat al societății cu care deține contract) și a apometrelor. în situația în care se constată o avarie la instalațiie sanitare, electrice, gaze, etc., locatarii sunt obligați sa permită de îndata accesul în locuință pentru verificări, fără preaviz cu 5 zile înainte.

(2) Dacă asupra unui locatar/proprietar există anumite suspiciuni cu privire la starea contoarelor, instalațiilor de încălzire, de apă, repartitoarelor de costuri pentru căldură sau există reclamații din partea celorlalți chiriași/proprietari (vecini), Direcția de Adminsitrare a Fondului Locativ Sector 6 poate oricând să efectueze controale inopinate, cu delegație pentru respectiva destinație, pentru a verifica existența și veridicitatea acestora cu personal specializat în funcție de problema semnalată.

Art. 8 Este interzisă tulburarea liniștii locatarilor/proprietarilor între orele 13:00 - 14:00 și 22:00 -08:00, prin producerea de zgomote, alarmă sau prin folosirea oricărui aparat electric sau electronic, obiect ori instrument muzical la intensitate mare, care generează zgomote sau vibrații peste limitele admise de lege.

Art. 9 Hotărârile privind probleme care îi vizează direct pe titularii contractelor de închiriere și proprietari se vor adopta numai cu acordul scris al majorității titularilor de contract sau a proprietarilor (50% plus 1) dintr-o scară de bloc, excepție fiind cazurile prevăzute expres de legile în vigoare.

Art. 10 Locatarii/proprietarii care dețin animale de companie sunt obligați să respecte prederile legale pentru deținerea acestora, precum și obligația de a nu tulbura liniștea locatarilor, de a lua toate măsurile curățarea și igienizarea după aceștia, în caz contrar vor suporta consecințele legale. Art. 11 Obligațiile locatarilor/proprietarilor:

a) Să plătească cotele de întreținere afișate pe lista lunară de plata în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la afișarea acestora. Neplata la termen a întreținerii atrage o penalizare de 0,2% pentru ficare zi întârziere și se aplică numai după perioada de 30 de zile care

depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să depășească suma la care s-au aplicat;

b)    Să folosească bunul conform desținatiei sale (a locui), orice schimbare se va face numai cu acordul expres al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

c)    Să efectueze lucrările de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;

d)    Să repare sau să înlocuiască elementele de construcții si instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt ăn interiorul sau în exteriorul clădirii; iar dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele și dotările aferente;

e)    Să depună sumele necesare completării fondului de garanție constituit pentru plata întreținerii, care se alimentează în avans, reprezentând valoarea cea mai mare a întreținerii într-un an calendaristic pentru fiecare locuință, pentru chiriași și proprietari;

f)    Să nu aducă nicio modificare tehnică și arhitecturală elementelor de construcții și instalațtii fără acordul scris al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector și fără autorizație emisă de către Primăria Sector 6;

g)    Să anunțe în scris în termen de 5 zile calendaristice orice modificare intervenită în componența familiei;

h)    Sa respecte proiectul comun pentru închiderea balcoanelor. în caz contrar elementele folosite pentru închiderea balcoanelor vor fi demontate iar reparațiile necesare refacerii suprafeței afectate vor fi suportate de către proprietarul acesteia.

i)    Să respecte prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor pentru spațiul din folosința exclusivă, în scopul prevenirii și reducerii riscului de producere a incendiilor.

CAPITOLUL III

REGULI SPECIALE PENTRU TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV

SECTOR 6

Art. 12 Să achite chiria și toate cheltuielile de întreținere la termenele scadente din contract.

Art. 13 Este interzisă subînchirierea unității locative de către chiriași.

Art. 14 (1) Titularului de contract îi este interzis să locuiască împreună cu alte persoane care nu fac parte din familie în locuința repartizată (ex: prieten/prietenă, verișori/verișoare, etc). Excepție fac însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau permanent care conform rapoartelor (dovezilor) medicale au nevoie de un însoțitor, precum și persoanele (concubin/concubină) care locuiesc împreună cu titularul de contract. Aceste persoane (însoțitorii, concubin/concubină) vor fi introduse la plata cheltuielilor de întreținere, dacă locuiesc mai mult de 15 zile consecutiv.

(2) Locatarii sunt obligați să permită persoanelor delegate din cadrul D.A.F.L. Sector 6 accesul în unitatea locativă în vederea efectuării de controale inopinate.

Art. 15 Să predea locatorului, respectiv D.A.F.L. Sector 6, la mutarea din locuință, locuința în stare de folosință și curățenie și cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinței.

Art. 16 Să anunțe în scris situația părăsirii domiciliului pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. în cazul în care se solicită scutirea de la plata cotelor de întreținere pentru unul sau mai mulți dintre membrii familiei, titularul contractului de închiriere este obligat să informeze în scris D.A.F.L. Sector 6 și să aducă probe în acest sens:

a)    adeverință de la asociația de locatari sau de proprietari de unde locuiesc sau de unde vor locui;

b)    declarații scrise pe propria răspundere de la doi vecini la care să fie atașate copiile după buletinul de identitate sau cartea de identitate ale persoanelor care dau declarațiile respective pe propria răspundere;

c)    contract de muncă în țară sau străinătate (tradus în limba română);

d)    declarație pe propria răspundere, dată în acest sens, legalizată la notariat.

Art. 17 Montarea antenelor se va face numai cu acordul scris al Direcției de Adminsitrarea a Fondului Locativ Sector 6 și doar în prezenta unui reprezentant al acesteia, în urma depunerii unei cereri scrise în acest sens. Antenele montate fără obținerea unui acord scris din partea administrației, vor fi demontate, iar reparațiile necesare refacerii suprafeței afectate vor fi suportate de către proprietarul acesteia.

Art. 18 Montarea aparatului de aer condiționat se va realiza numai cu acordul scris al Direcției de Adminsitrare a Fondului Locativ Sector 6 în urma depunerii în prealabil a unei cereri scrise în acest sens și doar în prezența unui reprezentant al acestuia, iar reparațiile necesare refacerii suprafeței afectate vor fi suportate de către proprietarul acesteia.

CAPITOLUL IV

REGULI SPECIALE PENTRU PROPRIETARI CARE SUNT ADMINISTRAȚI DE ADMINISTRAȚI DE DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

Art. 19 în cazul în care proprietarul își închiriază unitatea locativă, acesta este obligat să informeze D.A.F.L. Sector 6 cu privire la persoanele care vor locui.

Art. 20 în cazul în care se solicită scutirea de la plata cotelor de întreținere pentru unul sau mai mulți membrii din familie, proprietarul trebuie să anunțe în scris la sediul D.A.F.L. Sector 6.

Art. 21 Proprietarii vor utiliza spațiile comune potrivit destinației acestora, cu respectarea drepturilor celorlalți proprietari, precum și a obligațiilor prevăzute de lege.

Art. 22 Proprietarii vor suporta în totalitate cheltuielile legate de utilizarea, întreținerea și conservarea proprietății și, de asemenea, vor contribui cu cota parte indiviză la cheltuielile pentru reparațiile și întreținerea părților comune.

Art. 23 Este interzisă extinderea proprietății pe spațiile comune.

Art. 24 Proprietarii vor primi în cadrul proprietății comune persoanele autorizate să efectueze reparații la părțile comune, în măsura în care aceste remedieri se vor efectua în Proprietatea Exclusivă.

CAPITOLUL V SPAȚIILE COMUNE

Art. 25 Pe spațiile comune sunt interzise umătoarele:

a)    introducerea și/sau depozitarea în cadrul ansamblului a substanțelor chimice, explozibililor sau a substanțelor poluante, a deșeurilor precum și a oricăror alte materiale sau bunuri care prin natura lor sau printr-o greșită întrebuințare pot conduce la apariția unor situații periculoase;

b)    depozitarea deșeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate cât și depozitarea acestora cu titlu provizoriu pe holul, scara, terasa sau în subsolul blocului;

c)    blocarea și depozitarea în spațiile comune sau instalarea în acest perimetru a oricăror obiecte;

d)    deteriorarea pereților (atât interiori cât și exteriori) spațiilor comune, înțelegând prin aceasta: murdărirea, pictarea, spargerea sau găurirea acestora;

e)    depozitarea obiectelor de orice natură în subsolul blocului (spațiul tehnic);

f)    în cazul dispariției elementelor de iluminat, a accesoriilor aparținând ferestrelor, ușilor, balustradelor din patrimoniul păarților comune, precum și a neidentificării făptașului, în conformitate cu legea, costurile de înlocuire vor fi suportate de toți locatarii/proprietarii de pe scara respectivă;

g)    accesul pe terasele blocurilor;

h)    accesul în incinta camerei centralei tehnice și a subsolului tehnic;

i)    organizarea de petreceri în cadrul spațiilor comune ale imobilelor de locuințe (terase, holuri, scară și subsoluri).

j)    fumatul pe holuri, scările blocului, în subsoluri - în perimetrul spațiilor comune.

Art. 26 Toți locatarii/proprietarii sunt obligați să întrețină căile de acces ale imobilului în care locuiesc, în cazul deteriorării vor suporta cheltuielile pentru remedierea lor.

Art. 27 Locatarii/proprietarii vor utiliza spațiile comune numai potrivit destinației acestora, fără ca prin exercitarea acestui drept să aducă atingere drepturilor celorlalți chiriași, să contravină legislației române sau să pună în pericol siguranța condominiului sau a persoanelor din condominiu.

Art. 28 Locatarii/proprietarii nu vor desfășura în spațiile comune, nici o altă activitate generatoare de poluare fonică (petreceri, activități sportive, etc.), poluare prin emisii de noxe sau poluare de orice altă natură, care ar putea conduce la deteriorarea acestor spații și/sau la tulburarea liniștii celorlalți locatari.

CAPITOLUL VI

INTERIORUL UNITĂȚILOR LOCATIVE

Art. 29 în interiorul unităților locative este interzisă modificarea sau demolarea oricărui perete din interiorul locuinței care să afecteze structura de rezistență a blocului; pentru orice alte modificări chiriașii sunt obligați să anunțe în scris cu 7 zile lucrătoare înaintea demarării lucrărilor Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, însoțită de avizul Primăriei Sectorului 6.

Art. 30 Toți locatarii/proprietarii sunt obligați să-și facă dezinsecția și deratizarea unității locative ori de căte ori este nevoie pentru stingerea unui focar în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 31 Toți locatarii/proprietarii sunt obligați sa păstreze curățenia în interiorul unității locative, astfel încât să evite apariția unui focar de infecție care să afecteze sănătatea celor din jur.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 32 Toate cererile și sesizările locatarilor/proprietarilor pot fi făcute în scris și depuse la registratura Direcției de Adminsitrare a Fondului Locativ Sector 6, sau transmise prin e-mail la adresa relatiicupublicul@daffs6.ro, ori comunicate telefonic administratorilor sau personalului tehnic de permanență, în funcție de problema sesizată;

CAPITOLUL VIII SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Art. 33 Nerespectarea regulilor stabilite în prezentul regulament se sancționează în funcție de gravitatea faptelor coform:

-    Codului Civil;

-    Codului de Procedura Civilă;

-    Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-    Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul București;

-    H.C.G.M.B nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale municipiului București;

Art. 34 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul Sectorului 6 prin împuterniciții acestuia.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

Str. Valea Oltului, nr. 139 - 141, sector 6, București,

Cod fiscal: 26479633; Tel/fax: 021.365.74.73

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 16808/2010

NOTĂ DE CONSTATARE ÎN TEREN

încheiată astăzi.............................

Subsemnații...............................................................................................

numiți în baza deciziei nr............. având funcția de .....................................................

angajați ai Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, București deplasându-ne în

str....................................................................... nr.......... bl.............. ap.........am

constatat următoarele:

în prezent locuința este ocupată în mod abuziv fără vreun drept locativ și fără contract de

închiriere de numitul/a.................................................. și bunurile sale, familia fiind

formată din:

1...........................................................

2............................................................

3    ...........................................................

4    ...........................................................

5    ...........................................................

Această situație de fapt este constatată în prezența a 2 martori și anume:

1.    Dl./D-na..................................................................

2.    Dl/D-na....................................................................

Abuzivii au domiciliul în anterior locuind în:

Atașăm notei de constatare declarațiile a 2 vecini.

De asemenea, atașăm și fotografiile efectuate la fața locului.

DIRECTOR GENERAL,    MEMBRII COMISIEI,

ADMINISTRATOR,

MARTOR,

MARTOR,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

Str. Valea Oltului, nr. 139 - 141, sector 6, București,

Cod fiscal: 26479633; Tel/fax: 021.365.74.73

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 16808/2010

SOMAȚIE

CĂ TRE,

D-nul/D-na..........................................................................................

București

Str............................................... nr................bl................. ap.........

Prin prezenta vă somăm ca în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, să eliberați locuința situată la adresa specificată mai sus, pe care o ocupați în mod abuziv, fără forme legale și să predați cheile acesteia Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, București.

A

In caz de neconformare în termen, vă înștiințăm că vom proceda la evacuarea dumneavoastră, urmând să suportați rigorile legii.

Evacuarea se va face și în lipsa dumneavoastră fără a ne asuma vreo răspundere asupra bunurilor aflate în locuință.

DIRECTOR GENERAL,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Danii Tulugea

(dl București] LOCAL

L SECTOR 6    [

7