Hotărârea nr. 157/2014

HCL 157 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2014 - 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate comun întocmit de conducerea Administrației Școlilor Sector 6 și de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București pentru perioada 2011-2018, H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale, prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după școală”, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 259 din data de 04.11.2014 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7946 din data de 19.11.2014 și H.C.L. Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2014-2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) și f) și alin. (6), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), j) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014, privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2014-2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 după cum urmează:

Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4300 de elevi din învățământul primar și secundar (inferior și superior) din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 după cum urmează:

a)    Administrația Școlilor Sector 6 prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, dotate conform legislației în vigoare, va asigura masa pentru un număr de 2300 de elevi, în limita sumei de 4.600.000 lei, cheltuieli necesare funcționării programului “Școală după școală”;

b)    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va asigura masa pentru un număr de 2000 de elevi, în limita sumei de 4.248.000 lei, cheltuieli necesare funcționării programului “Școală după școală”.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,jMunicîphJ București SILPJL local SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricica^


Nr.: 157

Data: 27.11.2014