Hotărârea nr. 155/2014

HCL 155 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotarârea Consiliului Local Sector 6 de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA” şi cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unităţi de învăţământ particulare 7/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București în anul școlar 2014-2015 cu Școala Primară „Blue Farry”, cu Școala Sanitară Postliceală „VITA” și cu Grădinița cu Program Prelungit „Orhideea Kids” la unități de învățământ particulare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, adresei Școlii Primare „Blue Farry” cu nr. 491 din data de 29.10.2014 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7574 din data de 31.10.2014 și a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4709 din data de 01.10.2014, adresei Școlii Sanitare Postliceale „VITA” cu nr. 15 din data de 02.10.2014 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7610 din data de 04.11.2014 și a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4525 din data de 02.09.2014, adresei Grădiniței cu Program Prelungit „Orhideea Kids” cu nr. 105 din data de 20.10.2014 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7218 din data de 20.10.2014 și a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4708 din data de 01.10.2014;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 la unități de învățământ particular cu Școala Primară „Blue Farry”, având sediul în Municipiul București, str. Partiturii nr. 11-13B, Sector 6.

Art. 2. Se modifică și se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 la unități de învățământ particular cu Școala Sanitară Postliceală „VITA”, având sediul în Municipiul București, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 381-391, Sector 6.

Art. 3. Se modifică și se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 la unități de învățământ particular cu Grădinița cu Program Prelungit „Orhideea Kids”, având sediul în Municipiul București, Calea Plevnei nr. 145B, Bl. 3, Parter, Complex Rezidențial „Orhideea Gardens” P301-306, Sector 6.

Art. 4. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 rămân neschimbate.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

; V ~ \ \N\

Danii Tulu\b. v


ip"'' București PONSI; _ LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ <—-pentru legalitate

SecretâruLȘectorului 6,

Gheorghe Floricică'" Ni

Nr.: 155

Data: 27.11.2014