Hotărârea nr. 154/2014

HCL 154 – Hotărâre privind validarea domnului Dumitraşcu Cristian în funcţia de consilier local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului Dumitrașcu Cristian în funcția de consilier local

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 142/21.10.2014 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al d-lui Avramescu Manuel din cadrul Consiliului Local Sector 6 și se declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum și procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de opțiunea domnului Dumitrașcu Cristian și confirmarea calității acestuia de membru al Partidului National Liberal, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată sub nr. S.T. 372/20.05.2013;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector

6;

A

In baza dispozițiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 31 alin. (3) și (5) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Dumitrașcu Cristian candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ "pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe FÎoricicâ^


Nr.: 154

Data: 27.11.2014