Hotărârea nr. 150/2014

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Referatul de Specialitate al Direcției Economice;

în temeiul art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexei nr. 3.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 4 și 5.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 6 și 7.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘED
Nr.: 150

Data: 21.10.2014

ANEXA 1 la HCL nr______


Unitatea administrativ-teritorială SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular


11/01


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE LA DATA DE 30.09.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

956,559,000

801,907,000

870,564,269

239,803,828

630,760,441

556,293,785

123,929

314,146,555

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

530,290,000

429,930,000

690,379,649

239,213,643

451,166,006

376,699,350

123,929

313,556,370

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

696,631,000

563,717,000

781,305,575

239,213,643

542,091,932

467,625,276

123,929

313,556,370

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

680,181,000

551,256,000

736,096,345

203,993,815

532,102,530

455,237,362

614

280,858,369

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07

)    00.04

350,270,000

276,751,000

171,719,921

0

171,719,921

171,719,921

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

350,270,000

276,751,000

171,719,921

0

171,719,921

171,719,921

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

(Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

350,270,000

276,751,000

171,719,921

0

171,719,921

171,719,921

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

234,829,000

189,884,000

106,656,646

0

106,656,646

106,656,646

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441,000

86,867,000

65,063,275

0

65,063,275

65,063,275

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,204,000

105,645,000

328,748,359

147,148,181

181,600,178

116,715,422

614

212,032,323

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,204,000

105,645,000

328,748,359

147,148,181

181,600,178

116,715,422

614

212,032,323

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500,000

94,222,000

300,608,412

134,780,240

165,828,172

102,873,933

0

197,734,479

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500,000

23,386,000

34,857,687

10,301,439

24,556,248

22,079,487

0

12,778,200

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000,000

70,836,000

265,750,725

124,478,801

141,271,924

80,794,446

0

184,956,279

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502,000

7,009,000

20,113,136

9,791,129

10,322,007

7,601,728

0

12,511,408

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500,000

2,319,000

6,065,405

3,332,420

2,732,985

2,298,365

0

3,767,040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000,000

4,688,000

14,044,887

6,457,972

7,586,915

5,300,540

0

8,744,347

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

2,000

2,844

737

2,107

2,823

0

21

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,052,000

3,393,000

5,035,927

479,146

4,556,781

5,035,313

614

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,150,000

1,021,000

2,990,884

2,097,666

893,218

1,204,448

0

1,786,436

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201,707,000

162,971,000

213,063,611

42,696,169

170,367,442

161,011,503

0

52,052,108

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

166,657,000

134,100,000

134,000,265

0

134,000,265

134,000,265

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

11.02.02

147,387,000

114,831,000

114,831,000

0

114,831,000

114,831,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

19,270,000

19,269,000

19,169,265

0

19,169,265

19,169,265

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100,000

81,000

114,377

6,299

108,078

114,377

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

100,000

81,000

114,377

6,299

108,078

114,377

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750,000

612,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

604,972

0

3,080,951

Impozit pe spectacole

15.02.01

750,000

612,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

604,972

0

3,080,951

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200,000

28,178,000

75,263,046

40,573,408

34,689,638

26,291,889

0

48,971,157

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000,000

24,161,000

71,984,430

40,573,408

31,411,022

23,013,273

0

48,971,157

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500,000

13,137,000

33,098,380

18,178,583

14,919,797

12,420,544

0

20,677,836

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500,000

11,024,000

38,886,050

22,394,825

16,491,225

10,592,729

0

28,293,321

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200,000

4,017,000

3,278,616

0

3,278,616

3,278,616

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

5,889,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

5,790,516

0

16,773,938

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

5,889,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

5,790,516

0

16,773,938

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

5,889,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

5,790,516

0

16,773,938

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,450,000

12,461,000

45,209,230

35,219,828

9,989,402

12,387,914

123,315

32,698,001

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

12,050,000

9,098,000

42,032,431

35,219,828

6,812,603

9,211,115

123,315

32,698,001

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

18,000

11,000

147,728

143,541

4,187

4,187

0

143,541

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

6,000

2,537

0

2,537

2,537

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8,000

5,000

145,191

143,541

1,650

1,650

0

143,541

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

1,566,000

1,619,805

15

1,619,790

1,619,790

0

15

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

1,512,000

1,567,085

15

1,567,070

1,567,070

0

15

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

54,000

52,720

0

52,720

52,720

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702,000

6,692,000

39,380,650

35,076,272

4,304,378

6,702,890

123,315

32,554,445

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700,000

6,691,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

6,701,090

123,315

32,549,445

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700,000

6,691,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

6,701,090

123,315

32,549,445

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

5,000

5,000

0

0

0

5,000

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,000

1,000

1,800

0

1,800

1,800

0

0

Diverse venituri

36.02

1,160,000

829,000

884,248

0

884,248

884,248

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

100,000

50,000

8

0

8

8

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1,060,000

779,000

884,240

0

884,240

884,240

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-85,802,000

-59,655,000

-49,364,470

0

-49,364,470

-49,364,470

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

85,802,000

59,655,000

49,364,470

0

49,364,470

49,364,470

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316,000

313,000

312,103

0

312,103

312,103

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316,000

313,000

312,103

0

312,103

312,103

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

6,000

3,000

2,529

0

2,529

2,529

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

39.02.07

310,000

310,000

309,574

0

309,574

309,574

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

42,762,236

0

42,762,236

42,762,236

0

0

încasări din rambursarea imprumufurllOr acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

42,762,236

0

42,762,236

42,762,236

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

0

0

19,590,988

0

19,590,988

19,590,988

0

0

\Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

23,171,248

0

23,171,248

23,171,248

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

52,325,000

46,992,000

28,716,296

0

28,716,296

28,716,296

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

52,325,000

46,992,000

28,716,296

0

28,716,296

28,716,296

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

47,733,000

42,400,000

28,716,296

0

28,716,296

28,716,296

0

0

A. De capital

00. 19

5,000,000

5,000,000

5,335,717

0

5,335,717

5,335,717

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru. finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru. finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru . finanțarea, reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

i Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

42.02.20

0

0

5,335,717

0

5,335,717

5,335,717

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

42,733,000

37,400,000

23,380,579

0

23,380,579

23,380,579

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

39,033,000

33,900,000

21,783,415

0

21,783,415

21,783,415

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,200,000

1,000,000

4,097

0

4,097

4,097

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500,000

2,500,000

1,593,067

0

1,593,067

1,593,067

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,592,000

4,592,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

43.02.20

4,592,000

4,592,000

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

207,287,000

190,885,000

17,468,059

590,185

16,877,874

16,877,874

0

590,185

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

191,420,000

175,890,000

15,165,514

0

15,165,514

15,165,514

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,420,000

175,890,000

2,033,432

0

2,033,432

2,033,432

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

8,175,816

0

8,175,816

8,175,816

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

4,956,266

0

4,956,266

4,956,266

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

15,867,000

14,995,000

2,302,545

590,185

1,712,360

1,712,360

0

590,185

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257,000

957,000

140,244

0

140,244

140,244

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259,000

13,887,000

1,756,897

535,129

1,221,768

1,221,768

0

535,129

Prefinanțare

45.02.02.03

351,000

151,000

405,404

55,056

350,348

350,348

0

55,056

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

658,154,000

546,054,000

755,321,684

239,213,643

516,108,041

441,641,385

123,929

313,556,370

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)

48.02

410,664,000

310,307,000

548,576,370

239,213,643

309,362,727

234,896,071

123,929

313,556,370

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

610,829,000

504,062,000

731,941,105

239,213,643

492,727,462

418,260,806

123,929

313,556,370

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

680,181,000

551,256,000

736,096,345

203,993,815

532,102,530

455,237,362

614

280,858,369

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07

)    00.04

350,270,000

276,751,000

171,719,921

0

171,719,921

171,719,921

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

350,270,000

276,751,000

171,719,921

0

171,719,921

171,719,921

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

(Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

350,270,000

276,751,000

171,719,921

0

171,719,921

171,719,921

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

234,829,000

189,884,000

106,656,646

106,656,646

106,656,646

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441,000

86,867,000

65,063,275

65,063,275

65,063,275

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A2. IM

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

POZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

06.02.02

0

0

00.09

121,204,000

105,645,000

328,748,359

147,148,181

181,600,178

116,715,422

614

212,032,323

Impozite

î si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,204,000

105,645,000

328,748,359

147,148,181

181,600,178

116,715,422

614

212,032,323

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01

104,500,000

94,222,000

300,608,412

134,780,240

165,828,172

102,873,933

0

197,734,479

07.02.01.01

25,500,000

23,386,000

34,857,687

10,301,439

24,556,248

22,079,487

12,778,200

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000,000

70,836,000

265,750,725

124,478,801

141,271,924

80,794,446

184,956,279

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502,000

7,009,000

20,113,136

9,791,129

10,322,007

7,601,728

0

12,511,408

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500,000

2,319,000

6,065,405

3,332,420

2,732,985

2,298,365

3,767,040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000,000

4,688,000

14,044,887

6,457,972

7,586,915

5,300,540

8,744,347

Impozitul pe terenul din extravilan *)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.02.03

2,000

2,000

2,844

737

2,107

2,823

21

07.02.03

7,052,000

3,393,000

5,035,927

479,146

4,556,781

5,035,313

614

0

A4. IM

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,150,000

1,021,000

2,990,884

2,097,666

893,218

1,204,448

1,786,436

POZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201,707,000

162,971,000

213,063,611

42,696,169

170,367,442

161,011,503

0

52,052,108

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02

166,657,000

134,100,000

134,000,265

0

134,000,265

134,000,265

0

0

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

147,387,000

114,831,000

114,831,000

114,831,000

114,831,000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.05

0

0

11.02.06

19,270,000

19,269,000

19,169,265

19,169,265

19,169,265

0

Alte imp

iozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100,000

81,000

114,377

6,299

108,078

114,377

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

100,000

81,000

114,377

6,299

108,078

114,377

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole

15.02

750,000

612,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

604,972

0

3,080,951

15.02.01

750,000

612,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

604,972

3,080,951

Taxe pe

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200,000

28,178,000

75,263,046

40,573,408

34,689,638

26,291,889

0

48,971,157

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.02

29,000,000

24,161,000

71,984,430

40,573,408

31,411,022

23,013,273

0

48,971,157

16.02.02.01

14,500,000

13,137,000

33,098,380

18,178,583

14,919,797

12,420,544

20,677,836

16.02.02.02

14,500,000

11,024,000

38,886,050

22,394,825

16,491,225

10,592,729

28,293,321

16.02.03

5,200,000

4,017,000

3,278,616

3,278,616

3,278,616

0

16.02.50

0

0

A6. AL Alte imp

TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

5,889,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

5,790,516

0

16,773,938

ozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

5,889,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

5,790,516

0

16,773,938

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

18.02.50

7,000,000

5,889,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

5,790,516

16,773,938

00.12

-69,352,000

-47,194,000

-4,155,240

35,219,828

-39,375,068

-36,976,556

123,315

32,698,001

00.13

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Venituri

din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

3,363,000

3,176,799

0

3,176,799

3,176,799

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

4,400,000

3,363,000

3,176,799

3,176,799

3,176,799

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobanzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din prestari de servicii

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

30.02.50

0

0

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

31.02.03

0

0

00.14

-73,752,000

-50,557,000

-7,332,039

35,219,828

-42,551,867

-40,153,355

123,315

32,698,001

33.02

18,000

11,000

147,728

143,541

4,187

4,187

0

143,541

33.02.08

10,000

6,000

2,537

2,537

2,537

0

33.02.10

0

0

33.02.12

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8,000

5,000

145,191

143,541

1,650

1,650

143,541

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

1,566,000

1,619,805

15

1,619,790

1,619,790

0

15

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

1,512,000

1,567,085

15

1,567,070

1,567,070

15

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

54,000

52,720

52,720

52,720

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702,000

6,692,000

39,380,650

35,076,272

4,304,378

6,702,890

123,315

32,554,445

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700,000

6,691,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

6,701,090

123,315

32,549,445

^Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700,000

6,691,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

6,701,090

123,315

32,549,445

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

5,000

5,000

5,000

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,000

1,000

1,800

1,800

1,800

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

1,160,000

829,000

884,248

0

884,248

884,248

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

100,000

50,000

8

8

8

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

1,060,000

779,000

884,240

884,240

884,240

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-85,802,000

-59,655,000

-49,364,470

0

-49,364,470

-49,364,470

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-85,802,000

-59,655,000

-49,364,470

-49,364,470

-49,364,470

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

47,325,000

41,992,000

23,380,579

0

23,380,579

23,380,579

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

47,325,000

41,992,000

23,380,579

0

23,380,579

23,380,579

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

42,733,000

37,400,000

23,380,579

0

23,380,579

23,380,579

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)

00.20

42,733,000

37,400,000

23,380,579

0

23,380,579

23,380,579

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

39,033,000

33,900,000

21,783,415

21,783,415

21,783,415

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,200,000

1,000,000

4,097

4,097

4,097

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii

42.02.40

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500,000

2,500,000

1,593,067

1,593,067

1,593,067

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,592,000

4,592,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592,000

4,592,000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

298,405,000

255,853,000

115,242,585

590,185

114,652,400

114,652,400

0

590,185

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

316,000

313,000

43,074,339

0

-42,450,133

43,074,339

0

0

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

85,802,000

59,655,000

49,364,470

0

49,364,470

49,364,470

0

0

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

85,802,000

59,655,000

49,364,470

0

49,364,470

49,364,470

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

85,802,000

59,655,000

49,364,470

0

49,364,470

49,364,470

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

37.02

85,802,000

59,655,000

49,364,470

0

49,364,470

49,364,470

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

85,802,000

59,655,000

49,364,470

49,364,470

49,364,470

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316,000

313,000

312,103

0

312,103

312,103

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

316,000

313,000

312,103

0

312,103

312,103

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6,000

3,000

2,529

2,529

2,529

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adn

inist3ra9t.i0v2-t.e0r7itoria

le    310,000

310,000

309,574

309,574

309,574

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

42,762,236

0

42,762,236

42,762,236

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

42,762,236

0

42,762,236

42,762,236

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

19,590,988

19,590,988

19,590,988

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

23,171,248

23,171,248

23,171,248

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000,000

5,000,000

5,335,717

0

5,335,717

5,335,717

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000,000

5,000,000

5,335,717

0

5,335,717

5,335,717

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5,000,000

5,000,000

5,335,717

0

5,335,717

5,335,717

0

0

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5,000,000

5,000,000

5,335,717

0

5,335,717

5,335,717

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

5,000,000

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrarilor de construcție a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

i Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică

42.02.19

0

0

iSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor ifinantate din FEN postaderare

42.02.20

5,335,717

5,335,717

5,335,717

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

207,287,000

190,885,000

17,468,059

590,185

16,877,874

16,877,874

0

590,185

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

191,420,000

175,890,000

15,165,514

0

15,165,514

15,165,514

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,420,000

175,890,000

2,033,432

2,033,432

2,033,432

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

8,175,816

8,175,816

8,175,816

0

Prefinanțare

45.02.01.03

4,956,266

4,956,266

4,956,266

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

15,867,000

14,995,000

2,302,545

590,185

1,712,360

1,712,360

0

590,185

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257,000

957,000

140,244

140,244

140,244

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259,000

13,887,000

1,756,897

535,129

1,221,768

1,221,768

535,129

Prefinanțare

45.02.02.03

351,000

151,000

405,404

55,056

350,348

350,348

55,056

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.05.03

0

0

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


**) Nu se completează în etapa de planificare

ANEXA .2 la HCL nr.______________

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:


11/01

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.09.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la

finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

16,689,000

976,110,000

816,106,000

816,106,000

816,106,000

521,073,407

295,032,593

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

16,689,000

167,344,000

131,472,000

131,472,000

131,472,000

79,422,520

52,049,480

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

16,689,000

118,159,000

93,790,000

93,790,000

93,790,000

49,398,847

44,391,153

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

16,689,000

118,159,000

93,790,000

93,790,000

93,790,000

49,398,847

44,391,153

Autorități executive

5J.02.0J.03

16,689,000

118,159,000

93,790,000

93,790,000

93,790,000

49,398,847

44,391,153

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

13,070,000

7,452,000

7,452,000

7,452,000

2,368,000

5,084,000

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

0

5,000,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

3,070,000

2,452,000

2,452,000

2,452,000

2,368,000

84,000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

36,115,000

30,230,000

30,230,000

30,230,000

27,655,673

2,574,327

0

(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

18,088,000

15,236,000

15,236,000

15,236,000

13,355,175

1,880,825

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

333,000

245,000

245,000

245,000

210,104

34,896

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

333,000

245,000

245,000

245,000

210,104

34,896

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

17,755,000

14,991,000

14,991,000

14,991,000

13,145,071

1,845,929

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

17,455,000

14,722,000

14,722,000

14,722,000

12,978,000

1,744,000

Politie comunitara

61.02.03.04

0

17,455,000

14,722,000

14,722,000

14,722,000

12,978,000

1,744,000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

300,000

269,000

269,000

269,000

167,071

101,929

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

472,431,000

428,765,000

428,765,000

428,765,000

265,599,425

163,165,575

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

177,902,000

154,719,000

154,719,000

154,719,000

107,226,703

47,492,297

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

75,912,000

64,314,000

64,314,000

64,314,000

45,861,696

18,452,304

Învatamânt preșcolar

65.02.03.0J

0

38,201,000

32,498,000

32,498,000

32,498,000

21,174,942

11,323,058

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

37,711,000

31,816,000

31,816,000

31,816,000

24,686,754

7,129,246

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

93,747,000

83,799,000

83,799,000

83,799,000

57,355,847

26,443,153

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

37,615,000

31,949,000

31,949,000

31,949,000

23,752,919

8,196,081

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

56,132,000

51,850,000

51,850,000

51,850,000

33,602,928

18,247,072

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

1,688,000

1,552,000

1,552,000

1,552,000

1,086,987

465,013

Învatamânt nedefinibil

prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,555,000

5,054,000

5,054,000

5,054,000

2,922,173

2,131,827

Învatamânt special

65.02.07.04

0

6,555,000

5,054,000

5,054,000

5,054,000

2,922,173

2,131,827

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

147,435,000

139,372,000

139,372,000

139,372,000

53,972,275

85,399,725

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

139,835,000

134,472,000

134,472,000

134,472,000

50,634,775

83,837,225

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

100,000

100,000

100,000

100,000

0

100,000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

139,735,000

134,372,000

134,372,000

134,372,000

50,634,775

83,737,225

Servicii religioase

67.02.06

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

487,500

512,500

Alte servicii în domenii

le culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

6,600,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

2,850,000

1,050,000

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02

.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

147,094,000

134,674,000

134,674,000

134,674,000

104,400,447

30,273,553

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

12,864,000

11,031,000

11,031,000

11,031,000

7,607,499

3,423,501

tsistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

47,331,000

42,396,000

42,396,000

42,396,000

39,144,315

3,251,685

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

47,331,000

42,396,000

42,396,000

42,396,000

39,144,315

3,251,685

tsistenta sociala pentrl familie si copii

68.02.06

0

25,815,000

25,026,000

25,026,000

25,026,000

20,578,185

4,447,815

tjltoare pentrl loclinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

0

17,316,000

16,009,000

16,009,000

16,009,000

8,618,846

7,390,154

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excllderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

800,000

800,000

800,000

800,000

311,090

488,910

Ajutor social

68.02.15.01

0

800,000

800,000

800,000

800,000

311,090

488,910

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

tlte cheltlieli in domenill asiglrarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

42,968,000

39,412,000

39,412,000

39,412,000

28,140,512

11,271,488

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

275,453,000

200,625,000

200,625,000

200,625,000

154,743,296

45,881,704

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

183,499,000

127,869,000

127,869,000

127,869,000

92,408,099

35,460,901

Din total capitol:

0

Loclinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

78,281,000

51,239,000

51,239,000

51,239,000

46,138,757

5,100,243

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

78,281,000

51,239,000

51,239,000

51,239,000

46,138,757

5,100,243

tlimentare cl apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

143,000

123,000

123,000

123,000

0

123,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

143,000

123,000

123,000

123,000

0

123,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Illminat plblic si electrificari rlrale

70.02.06

0

200,000

102,000

102,000

102,000

2,066

99,934

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domenii

le locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

104,875,000

76,405,000

76,405,000

76,405,000

46,267,276

30,137,724

0

Protectia mediului (cod 74.0

2.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

91,954,000

72,756,000

72,756,000

72,756,000

62,335,197

10,420,803

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

85,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

62,318,786

5,681,214

Salubritate

74.02.05.01

0

85,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

62,318,786

5,681,214

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

6,954,000

4,756,000

4,756,000

4,756,000

16,411

4,739,589

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

42,794,000

40,008,000

40,008,000

40,008,000

7,952,991

32,055,009

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

42,794,000

40,008,000

40,008,000

40,008,000

7,952,991

32,055,009

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

42,794,000

40,008,000

40,008,000

40,008,000

7,952,991

32,055,009

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

42,794,000

40,008,000

40,008,000

40,008,000

7,952,991

32,055,009

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDE

NT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-) (49.02-cod 00.01)

99.02

0

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

16,689,000

657,464,000

542,610,000

542,610,000

542,610,000

409,939,604

132,670,396

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

16,689,000

138,225,000

104,954,000

104,954,000

104,954,000

63,655,345

41,298,655

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

16,689,000

89,040,000

67,272,000

67,272,000

67,272,000

33,631,672

33,640,328

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

16,689,000

89,040,000

67,272,000

67,272,000

67,272,000

33,631,672

33,640,328

Autorități executive

51.02.01.03

16,689,000

89,040,000

67,272,000

67,272,000

67,272,000

33,631,672

33,640,328

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

13,070,000

7,452,000

7,452,000

7,452,000

2,368,000

5,084,000

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

0

5,000,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,070,000

2,452,000

2,452,000

2,452,000

2,368,000

84,000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115,000

30,230,000

30,230,000

30,230,000

27,655,673

2,574,327

(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

17,908,000

15,057,000

15,057,000

15,057,000

13,225,748

1,831,252

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

333,000

245,000

245,000

245,000

210,104

34,896

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

333,000

245,000

245,000

245,000

210,104

34,896

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

17,575,000

14,812,000

14,812,000

14,812,000

13,015,644

1,796,356

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

17,455,000

14,722,000

14,722,000

14,722,000

12,978,000

1,744,000

Politie comunitara

61.02.03.04

17,455,000

14,722,000

14,722,000

14,722,000

12,978,000

1,744,000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120,000

90,000

90,000

90,000

37,644

29,642

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

340,771,000

299,076,000

299,076,000

299,076,000

232,390,262

66,685,738

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

165,102,000

142,010,000

142,010,000

142,010,000

105,599,799

36,410,201

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

75,145,000

63,608,000

63,608,000

63,608,000

45,512,334

18,095,666

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

37,804,000

32,129,000

32,129,000

32,129,000

20,927,442

11,201,558

Învatamânt primar

65.02.03.02

37,341,000

31,479,000

31,479,000

31,479,000

24,584,892

6,894,108

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

81,738,000

71,820,000

71,820,000

71,820,000

56,078,305

15,741,695

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

37,215,000

31,562,000

31,562,000

31,562,000

23,742,875

7,819,125

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

44,523,000

40,258,000

40,258,000

40,258,000

32,335,430

7,922,570

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,688,000

1,552,000

1,552,000

1,552,000

1,086,987

465,013

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,531,000

5,030,000

5,030,000

5,030,000

2,922,173

2,107,827

Învatamânt special

65.02.07.04

6,531,000

5,030,000

5,030,000

5,030,000

2,922,173

2,107,827

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

47,410,000

39,486,000

39,486,000

39,486,000

28,012,561

11,473,439

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

39,810,000

34,586,000

34,586,000

34,586,000

24,675,061

9,910,939

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

100,000

100,000

100,000

100,000

0

100,000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

39,710,000

34,486,000

34,486,000

34,486,000

24,675,061

9,810,939

Servicii religioase

67.02.06

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

487,500

512,500

Alte servicii în domenii

le culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

2,850,000

1,050,000

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02

0

128,259,000

117,580,000

117,580,000

117,580,000

98,777,902

18,802,098

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12,299,000

10,467,000

10,467,000

10,467,000

7,452,246

3,014,754

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

47,331,000

42,396,000

42,396,000

42,396,000

39,144,315

3,251,685

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

47,331,000

42,396,000

42,396,000

42,396,000

39,144,315

3,251,685

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

22,430,000

21,641,000

21,641,000

21,641,000

18,683,664

2,957,336

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

12,677,000

11,370,000

11,370,000

11,370,000

7,256,486

4,113,514

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

800,000

800,000

800,000

800,000

311,090

488,910

Ajutor social

68.02.15.01

800,000

800,000

800,000

800,000

311,090

488,910

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

32,722,000

30,906,000

30,906,000

30,906,000

25,930,101

4,975,899

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

151,652,000

116,668,000

116,668,000

116,668,000

100,668,249

15,999,751

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

63,476,000

46,286,000

46,286,000

46,286,000

33,325,167

12,960,833

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,949,076

550,924

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,949,076

550,924

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domenii

le loclintelor, serviciilor si dezvoltarii comlnale

70.02.50

60,976,000

43,786,000

43,786,000

43,786,000

31,376,091

12,409,909

Protectia mediului (cod 74.0

2.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

88,176,000

70,382,000

70,382,000

70,382,000

62,318,786

8,063,214

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Sallbritate si gestilnea deselrilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

85,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

62,318,786

5,681,214

Salubritate

74.02.05.01

85,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

62,318,786

5,681,214

Colectarea, tratarea si distrlgerea deselrilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor rezidlale

74.02.06

3,176,000

2,382,000

2,382,000

2,382,000

2,382,000

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

8,908,000

6,855,000

6,855,000

6,855,000

6,855,000

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inlndatii si ghetlri

80.02.0J.06

0

Stimllare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.0J.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.0J.J0

0

tlte cheltl ieli pentrl actilni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

tlti comblstibili

81.02.07

0

tlte cheltl ieli privind comblstibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

tgriclltlra (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

tlte cheltl ieli în domenill agricl ltl rii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

8,908,000

6,855,000

6,855,000

6,855,000

5,024,296

1,830,704

Din total capitol:

Transport rltier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

8,908,000

6,855,000

6,855,000

6,855,000

5,024,296

1,830,704

Drlmlri si podlri

84.02.03.0J

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

8,908,000

6,855,000

6,855,000

6,855,000

5,024,296

1,830,704

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

tlte cheltl ieli în domenill transportlrilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondll Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Tlrism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare mlltiflnctionale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDE

NT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

318,646,000

273,496,000

273,496,000

273,496,000

111,133,803

162,362,197

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

29,119,000

26,518,000

26,518,000

26,518,000

15,767,175

10,750,825

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

29,119,000

26,518,000

26,518,000

26,518,000

15,767,175

10,750,825

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

29,119,000

26,518,000

26,518,000

26,518,000

15,767,175

10,750,825

Autorități executive

51.02.01.03

29,119,000

26,518,000

26,518,000

26,518,000

15,767,175

10,750,825

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

180,000

179,000

179,000

179,000

129,427

49,573

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

180,000

179,000

179,000

179,000

129,427

49,573

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180,000

179,000

179,000

179,000

129,427

49,573

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

131,660,000

129,689,000

129,689,000

129,689,000

33,209,163

96,479,837

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

12,800,000

12,709,000

12,709,000

12,709,000

1,626,904

11,082,096

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

767,000

706,000

706,000

706,000

349,362

356,638

Învatamânt preșcolar

65.02.03.01

397,000

369,000

369,000

369,000

247,500

121,500

Învatamânt primar

65.02.03.02

370,000

337,000

337,000

337,000

101,862

235,138

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

12,009,000

11,979,000

11,979,000

11,979,000

1,277,542

10,701,458

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

400,000

387,000

387,000

387,000

10,044

376,956

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,609,000

11,592,000

11,592,000

11,592,000

1,267,498

10,324,502

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

24,000

24,000

24,000

24,000

0

24,000

Învatamânt special

65.02.07.04

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

100,025,000

99,886,000

99,886,000

99,886,000

25,959,714

73,926,286

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

100,025,000

99,886,000

99,886,000

99,886,000

25,959,714

73,926,286

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,025,000

99,886,000

99,886,000

99,886,000

25,959,714

73,926,286

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domenii

le culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02

0

18,835,000

17,094,000

17,094,000

17,094,000

5,622,545

11,471,455

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

565,000

564,000

564,000

564,000

155,253

408,747

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,385,000

3,385,000

3,385,000

3,385,000

1,894,521

1,490,479

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

4,639,000

4,639,000

4,639,000

4,639,000

1,362,360

3,276,640

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

10,246,000

8,506,000

8,506,000

8,506,000

2,210,411

6,295,589

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

123,801,000

83,957,000

83,957,000

83,957,000

59,099,343

24,857,657

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

120,023,000

81,583,000

81,583,000

81,583,000

59,082,932

22,500,068

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

75,781,000

48,739,000

48,739,000

48,739,000

44,189,681

4,549,319

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

tlte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

75,781,000

48,739,000

48,739,000

48,739,000

44,189,681

4,549,319

tlimențare cl apa si amenajari hidroțehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

143,000

123,000

123,000

123,000

0

123,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143,000

123,000

123,000

123,000

123,000

t menajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Ill minaț plblic si elecțrificari rlrale

70.02.06

200,000

102,000

102,000

102,000

2,066

99,934

tlimențare cl gaze națl rale in localițați

70.02.07

0

tlțe servicii în domenii

le locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

43,899,000

32,619,000

32,619,000

32,619,000

14,891,185

17,727,815

Protectia mediului (cod 74.0

2.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

3,778,000

2,374,000

2,374,000

2,374,000

16,411

2,357,589

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Sallbrițațe si gesțilnea deselrilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si țrațarea apelor rezidlale

74.02.06

3,778,000

2,374,000

2,374,000

2,374,000

16,411

2,357,589

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

33,886,000

33,153,000

33,153,000

33,153,000

2,928,695

30,224,305

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

tlte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

tlți comblsțibili

81.02.07

0

tlte cheltl ieli privind comblstibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

t griclltlra (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

tlte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

33,886,000

33,153,000

33,153,000

33,153,000

2,928,695

30,224,305

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

33,886,000

33,153,000

33,153,000

33,153,000

2,928,695

30,224,305

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

33,886,000

33,153,000

33,153,000

33,153,000

2,928,695

30,224,305

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDE

NT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:    _ Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

Ordonator principal de credite,

Anexa 6 la HCL nr_____

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 11/02

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.09.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi

bugetare

aprobate la

finele

perioadei de

raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri

pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii

precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

89,427,000

76,091,000

42,109,783

2,838,457

39,271,326

30,804,565

0

11,305,218

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

52,461,000

46,148,000

20,349,783

2,838,457

17,511,326

16,324,565

0

4,025,218

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

52,461,000

46,148,000

20,349,783

2,838,457

17,511,326

16,324,565

0

4,025,218

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,134,000

3,398,000

1,188,500

1,188,500

0

0

0

1,188,500

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134,000

3,398,000

1,188,500

1,188,500

0

0

0

1,188,500

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134,000

3,398,000

594,250

594,250

0

0

0

594,250

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.03

4,134,000

3,398,000

594,250

594,250

0

0

0

594,250

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VCe2n.iVtuAriNdZinARprIeDstEarBiUdeNsUerRvIi cSiiI sSiEaRlteVaICctIiIv(itcaotdi (3c3o.d10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

48,327,000

42,750,000

19,161,283

1,649,957

17,511,326

16,324,565

0

2,836,718

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

39,074,000

35,193,000

12,572,984

1,211,802

11,361,182

11,976,473

0

596,511

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

2,324,000

914,809

41,198

873,611

914,809

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561,000

397,000

416,149

13,363

402,786

260,707

0

155,442

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,010,000

1,375,000

883,850

203,394

680,456

883,850

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,147,000

18,147,000

6,326,735

557,486

5,769,249

6,326,735

0

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

123,000

10,208

2,258

7,950

10,208

0

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate dienlavebnuigtuertiulledper ostpartii

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,637,000

12,827,000

4,021,233

394,103

3,627,130

3,580,164

0

441,069

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

11,010

0

11,010

11,010

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

11,010

0

11,010

11,010

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700,000

550,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

908,006

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700,000

550,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

908,006

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085,000

6,655,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

0

1,332,201

| Alte venituri

36.10.50

8,085,000

6,655,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

0

1,332,201

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

468,000

352,000

79,030

34,319

44,711

79,030

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

352,000

79,030

34,319

44,711

79,030

0

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,210,000

-2,055,000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,210,000

2,055,000

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

U. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

7,280,000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

7,280,000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat catre instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii

42.10.39

0

0

0

0

pSeunbtvreunptiriopiercimtei tfeindaentiantsetidtuinti iFleEpNubploiscteadsieraacrteivitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in

42.10.43

0

0

0

0

SUBVENTII

c

DadEruLlAprAogLrTamEeAloDrMFEIGNAISiTmRpAleTmIeIn(tcaotedd4e3A.1P0I.0A9+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

7,280,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

7,280,000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

Subvenții din bugetul loc al pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

0

F.1

o0n.d0u8l+E4u5r.1o0p.e1a5n+d4e5.D1e0z.1v6o+lt4ar5e.1R0e.1g7io+n4a5l.a1(0.c1o8d) 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

87,217,000

74,036,000

41,515,533

2,838,457

39,271,326

30,804,565

0

10,710,968

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

50,251,000

44,093,000

19,755,533

2,838,457

17,511,326

16,324,565

0

3,430,968

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

50,251,000

44,093,000

19,755,533

2,838,457

17,511,326

16,324,565

0

3,430,968

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,134,000

3,398,000

594,250

1,188,500

0

0

594,250

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134,000

3,398,000

594,250

1,188,500

0

0

0

594,250

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134,000

3,398,000

594,250

594,250

0

0

594,250

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.03

4,134,000

3,398,000

594,250

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

C2. VANZARI DE BUNURIVSeInSitEuRriVdIiCnIpI r(cesotdar3i3d.1e0s+e3r4v.i1c0ii+s3i 5a.l1t0e+a3c6ti.v1i0t+a3ti7(.c1o0d)

00.14

46,117,000

40,695,000

19,161,283

1,649,957

17,511,326

16,324,565

0

2,836,718

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

39,074,000

35,193,000

12,572,984

1,211,802

11,361,182

11,976,473

0

596,511

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

2,324,000

914,809

41,198

873,611

914,809

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561,000

397,000

416,149

13,363

402,786

260,707

155,442

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,010,000

1,375,000

883,850

203,394

680,456

883,850

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,147,000

18,147,000

6,326,735

557,486

5,769,249

6,326,735

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

123,000

10,208

2,258

7,950

10,208

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

15,637,000

12,827,000

4,021,233

394,103

3,627,130

3,580,164

441,069

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

11,010

0

11,010

11,010

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

11,010

11,010

11,010

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700,000

550,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

908,006

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700,000

550,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

908,006

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085,000

6,655,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

0

1,332,201

Alte venituri

36.10.50

8,085,000

6,655,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

1,332,201

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,742,000

-1,703,000

79,030

34,319

44,711

79,030

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

352,000

79,030

34,319

44,711

79,030

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,210,000

-2,055,000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

7,280,000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

7,280,000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in

42.10.43

0

SUBVENTII

cDadEruLlAprAogLrTamEeAloDrMFEIGNAISiTmRpAleTmIeIn(tcaotedd4e3A.1P0I.0A9+43.10.10+43.10.15)

43.10

36,966,000

29,943,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

7,280,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

36,966,000

29,943,000

21,760,000

21,760,000

14,480,000

7,280,000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

2,210,000

2,055,000

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,210,000

2,055,000

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,210,000

2,055,000

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,210,000

2,055,000

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,210,000

2,055,000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

0

pSeUnBtrVu EprNoTieIcItDe fEinLaAnt aAteLdTiEn FAEDNMpINosItSadTeRraArTeII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea chel t ui el n l or de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

0

F(

ocnodu4l 5E.u1r0o.0p1ealna d4e5.D1e0z.0v5ol+ta4r5e.1R0e.g0i7o+n4al5a.1(0c.0o8d+4455.1.100.0. 15.0+14+54.150.1.106.0+14.50.21+04.157.1+04.50.1.0.31)8)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.10.18

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa 7 la HCL nr_____

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:    11/02

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.09.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de

angaj

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

89,427,000

70,945,000

70,945,000

70,945,000

43,007,026

27,937,974

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,370,000

2,692,000

2,692,000

2,692,000

2,374,364

317,636

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,370,000

2,692,000

2,692,000

2,692,000

2,374,364

317,636

Din total capitol:

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

3,370,000

2,692,000

2,692,000

2,692,000

2,374,364

317,636

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

17,466,000

14,725,000

14,725,000

14,725,000

12,852,881

1,872,119

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

17,466,000

14,725,000

14,725,000

14,725,000

12,852,881

1,872,119

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

17,466,000

14,725,000

14,725,000

14,725,000

12,852,881

1,872,119

Politie comunitara

61.10.03.04

0

17,466,000

14,725,000

14,725,000

14,725,000

12,852,881

1,872,119

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

35,023,000

26,316,000

26,316,000

26,316,000

13,863,786

12,452,214

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

26,413,000

21,041,000

21,041,000

21,041,000

9,793,836

11,247,164

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

18,623,000

14,256,000

14,256,000

14,256,000

7,492,103

6,763,897

Invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0

18,623,000

14,256,000

14,256,000

14,256,000

7,492,103

6,763,897

Invatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt șecundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

7,578,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000

2,270,133

4,329,867

Invatamânt șecundar inferior

65.10.04.01

0

2,519,000

2,053,000

2,053,000

2,053,000

609,285

1,443,715

Invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0

5,059,000

4,547,000

4,547,000

4,547,000

1,660,848

2,886,152

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

212,000

185,000

185,000

185,000

31,600

153,400

Invatamânt special

65.10.07.04

0

212,000

185,000

185,000

185,000

31,600

153,400

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,600,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,011,703

888,297

Din total capitol:

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

6,600,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,011,703

888,297

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

2,010,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,058,247

316,753

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

960,000

675,000

675,000

675,000

529,832

145,168

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

0

1,050,000

700,000

700,000

700,000

528,415

171,585

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

33,568,000

27,212,000

27,212,000

27,212,000

13,915,995

13,296,005

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

33,568,000

27,212,000

27,212,000

27,212,000

13,915,995

13,296,005

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

16,000,000

12,241,000

12,241,000

12,241,000

5,167,815

7,073,185

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

0

17,568,000

14,971,000

14,971,000

14,971,000

8,748,180

6,222,820

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, si

lvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT

1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

87,217,000

68,890,000

68,890,000

68,890,000

42,534,862

26,355,138

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,300,000

2,692,000

2,692,000

2,692,000

2,374,364

317,636

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,300,000

2,692,000

2,692,000

2,692,000

2,374,364

317,636

Din total capitol:

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,300,000

2,692,000

2,692,000

2,692,000

2,374,364

317,636

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

16,966,000

14,242,000

14,242,000

14,242,000

12,702,432

1,539,568

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

16,966,000

14,242,000

14,242,000

14,242,000

12,702,432

1,539,568

Din total capitol:

0

Ordine pu

blica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

16,966,000

14,242,000

14,242,000

14,242,000

12,702,432

1,539,568

Politie comunitara

61.10.03.04

16,966,000

14,242,000

14,242,000

14,242,000

12,702,432

1,539,568

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

34,623,000

25,984,000

25,984,000

25,984,000

13,853,574

12,130,426

Invatamant ( cod 65.10.0

3+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

26,013,000

20,709,000

20,709,000

20,709,000

9,783,624

10,925,376

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

18,623,000

14,256,000

14,256,000

14,256,000

7,492,103

6,763,897

Învatamânt preșcolar

65.10.03.01

18,623,000

14,256,000

14,256,000

14,256,000

7,492,103

6,763,897

Învatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

7,178,000

6,268,000

6,268,000

6,268,000

2,259,921

4,008,079

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

2,319,000

1,890,000

1,890,000

1,890,000

609,285

1,280,715

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

4,859,000

4,378,000

4,378,000

4,378,000

1,650,636

2,727,364

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

212,000

185,000

185,000

185,000

31,600

153,400

Învatamânt special

65.10.07.04

212,000

185,000

185,000

185,000

31,600

153,400

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,600,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,011,703

888,297

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,600,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,011,703

888,297

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

2,010,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,058,247

316,753

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

960,000

675,000

675,000

675,000

529,832

145,168

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

1,050,000

700,000

700,000

700,000

528,415

171,585

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

32,328,000

25,972,000

25,972,000

25,972,000

13,604,492

12,367,508

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

32,328,000

25,972,000

25,972,000

25,972,000

13,604,492

12,367,508

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

15,850,000

12,091,000

12,091,000

12,091,000

5,167,815

6,923,185

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

16,478,000

13,881,000

13,881,000

13,881,000

8,436,677

5,444,323

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Alte actiuni economice

87.10.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

2,210,000

2,055,000

2,055,000

2,055,000

472,164

1,582,836

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

70,000

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

70,000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

70,000

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

500,000

483,000

483,000

483,000

150,449

332,551

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

500,000

483,000

483,000

483,000

150,449

332,551

Din total capitol:

0

Ordine pu

blica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

500,000

483,000

483,000

483,000

150,449

332,551

Politie comunitara

61.10.03.04

500,000

483,000

483,000

483,000

150,449

332,551

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

400,000

332,000

332,000

332,000

10,212

321,788

Invatamant ( cod 65.10.0

3+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

400,000

332,000

332,000

332,000

10,212

321,788

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

Învatamânt primar

65.10.03.02

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

400,000

332,000

332,000

332,000

10,212

321,788

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

200,000

163,000

163,000

163,000

163,000

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

200,000

169,000

169,000

169,000

10,212

158,788

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.10.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

0

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

1,240,000

1,240,000

1,240,000

1,240,000

311,503

928,497

<