Hotărârea nr. 15/2014

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de zi România Kids” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București pentru perioada 2011 -2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundații lor,modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația '‘Centrul Creștin București" în vederea implementării proiectului "Centrul pilot multifuncțional Romania kids"

-    Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 8 și 12 Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE;

Art 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 1.140.000 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de zi România Kids” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”, conform Anexei A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian GheorgheCONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

(IheorghcTloricicâ

Nr.: 15

Data: 30.01.2014

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. /5 / 5fl.(?/2(?/4

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    denumirea: Asociația Centrul Creștin București

-    tipul de unitate: organizație non-guvemamentală

2.    Sediul unității de asistență socială:

Str. Răsăritului nr. 59, sector 6, TEL: 021.777.07.95; 0722.356.625

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Omul este prin definiție o ființă socială "el nu poate supraviețui, nu se poate dezvolta și afirma decât în și prin societate." De aceea are nevoie să-și afirme cât mai substațial individualitatea, unicitatea, dar și să fie înțeles, apreciat de ceilalți semeni ai săi.

Educația incluzivă înseamnă a oferi sprijin educațional care să răspundă nevoilor fiecărui copil în parte. Incluziunea este strâns legată de recunoașterea diversității, dar este mai mult decât atât: educația incluzivă este printre prioritățile politicilor educaționale promovate în lume și reprezintă unul din obiectivele principale ale acestui proiect.

Pedagogii sunt de acord că elevii sunt diferiți, se manifestă diferit, învață diferit, au experiențe diferite, au bagaje diferite de cunoștințe și ritm propriu de dobândire a deprinderilor. Caracteristicile individuale diferă (și este normal să fie așa) și de aceea centrul de zi trebuie să ofere fiecărui copil șanse egale de a participa la acțiuni pentru propria educație într-o lume pentu toți.

In prezent, se constată o creștere a numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială și de abandon timpuriu al educației.

Pe raza sectorului 6, un număr considerabil de copii se regăsesc în riscul excluziunii sociale, criza fianciară actuală contribuie la înrăutățirea acestei situații. Consecințele în plan socio-educațional sunt numeroase, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt: abandon școlar, instituționalizare, comportament violent, sărăcie, abuz, izolare, etc. O mare parte dintre copiii proveniți din familii aflate în dificultate nu au acces la învățământul preșcolar de stat, având în vedere numărul redus de grădinițe existente la nivelul sectorului 6, care nu acoperă numărul mare de solicitări. Alternativa frecventării unor grădinițe particulare pentru acești copii este imposibilă, costurile acestora neputând fi suportate de familiile care au o situație financiară precară, multe dintre acestea nereușind să achite nici măcar taxele unei grădinițe de stat.

Copiii din mediile dezavantajate se lovesc nu numai de problemele financiare ale părinților, care îngrădesc accesul lor la educație, precum și de anturajul familial și microsocial cu multiple lacune educative, care nu le furnizează oportunități de dezvoltare pe planul achizițiilor specifice de ordin practic necesare la această vârstă. In acest sens, centrul urmărește asigurarea instruirii preșcolare, dar și:

•    sprijinirea părinților acestor copii, pe alte paliere decât școlarizarea, astfel încât să-și amelioreze condițiile de existență;

•    oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere individuală, consiliere familială, consiliere juridică și administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon școlar/familial în rândul copiilor marginalizați;

•    implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activități de petrecere a timpului liber și familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;

•    prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinților în scopuri lucrative și promovarea unei instruiri adecvate pentru copiii acestora;

•    sprijinirea părinților aflați în dificultate, în vederea reintegrării sociale.

4. Serviciile de asistență socială acordate:Centrul de zi România Kids

Proiectul Centrul de zi România Kids este un serviciu de protecție socială a copilului, care urmărește prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație, printr-un program de activități instructiv - recreative, sociale, psihologice.

Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului și a copilăriei incluzând în serviciul centrului copiii din familiile defavorizate. Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, care nu frecventează programul grădinițelor de stat sau al grădinițelor particulare, fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilității de a plăti o taxă. Acești copii sunt privați de educație din pricina situației financiare precare a familiei.

Scopul proiectului este acela de a fundamenta un model social, respectiv de a desfășura activități de asistență socială la nivelul comunității locale. Totodată, Centrul de zi susține familiile defavorizate din sectorul 6, prin acordarea unui ajutor în ceea ce privește integrarea preșcolară și școlară a copiilor din aceste familii, cu scopul prevenirii abandonului timpuriu al școlii.

Centrul de zi România Kids oferă suport instructiv-recreațional la standarde profesionale adecvate, servicii de îngrijire, hrană și supraveghere pe timp de zi, pentru preșcolari și școlari.

5.    Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în București, Sector 6.

5.2.    Numărul de persoane asistate: 100

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate :

Copiii care provin din familii aflate în dificultate, lipsiți de posibilități de supraveghere și suport din partea familiilor precum și cei aflați în situații școlare limită, cu risc de abandon școlar. Aceștia vor desfășura pe timpul zilei activități educaționale și psihologie specifice, în funcție de vârstă.

Beneficiarii indirecți: familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din rândul cărora provin copiii.

6.    Descrierea unității de asistență socială:

6.1. Funcționează din anul : 1992

Asociația Centrul Creștin București se prezintă ca fiind implicată în implementarea diferitor proiecte sociale atât la nivel local cât și în alte zone ale țării, activând spre a construi programe sociale, în special pentru persoanele defavorizate, neținând cont de rasă, etnie, religie, vârstă, sex, ocupație sau orientare politică. Asociația Centrul Creștin București activează din anul 1992.

Principalele categorii de beneficiari ai Asociației Centrul Creștin București le constituie bătrânii, copiii, persoanele marginalizate aflate în stare critică, persoanele invalide, studenții din familii vulnerabile, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii, șomerii, etc.

Asociația Centrul Creștin București și-a asumat responsabilitea de-a reprezenta o opțiune pentru cei marginalizați: opțiunea de a vedea viața din perspectiva oamenilor care trăiesc în marginalizare, a celor vulnerabili, și oprimați, din perspectiva de a depista și înfrunta acele procese care cauzează aceste situații, în așa fel încât schimbările necesare să fie produse și implementate astfel ca demnitatea fiecărui om dezavantajat să fie salvată.

Prin intermediul acțiunilor sale, Asociația Centrul Creștin București oferă posibilitatea întregii comunități să-și asume responsabilitatea solidarității lor cu societatea în care trăiesc.

Misiunea Asociației Centrul Creștin București.

Asociația Centrul Creștin București își valorifică misiunea prin următoarele acțiuni:

• a scoate la lumină în conștiința oamenilor necesitatea de a se implica în servicii sociale comunitare;

•    a oferi celor marginalizați posibilitatea de a se reintegra în societate și a propune soluții pentru apărarea demnității și a drepturilor omului;

•    a coopera cu alte organizații umanitare naționale și internaționale de ajutorare și dezvoltare.

Viziunea asociației este de a crea o atmosferă a iubirii și solidarității, o atmosferă în care oamenii construiesc parteneriate bazate pe respectul față de cei marginalizați și vulnerabili, la nivel local și global. în felul acesta, ACCB se implică activ în dezvoltarea unei societăți civile care se confruntă și luptă cu sărăcia, inegalitatea, nedreptatea, promovând dezvoltarea umană, reunindu-și forțele cu instituții internaționale, pentru a asigura politici de acordare a ajutorului în cazuri extreme, oferind cele necesare pentru a supraviețui și pentru a se redresa, celor afectați de dezastre și calamități naturale, conflicte și opresiuni, etc.

Asociația Centrul Creștin București este activă și în continuu implicată în:

•    elaborarea și implementarea programelor și proiectelor necesare cu scopul de a atinge obiectivele activității sociale;

•    susținerea și apărarea continuă a drepturilor umane, comunicare internă și externă și întărirea rețelelor cu partenerii relevanți;

•    crearea structurilor și mecanismelor necesare, a grupurilor de lucru pentru voluntari și realizarea obiectivelor caritabile;

•    participarea la diferite sesiuni de lucru și crearea diferitor forme de colaborare cu organele de stat, organizații umanitare de binefacere, ONG-uri și altele;

•    îmbunătățirea eficacității în interiorul structurilor de lucru, a calității managementului și a implementării mecanismelor clare și transparente.

6.2. Planificarea activităților

-    Identificarea cazurilor copiilor aflați în situație de risc de excludere socială, prin colaborarea cu DGASPC Sector 6, școli, ONG-uri, etc.;

-    Activități educaționale și extracuriculare;

-    Sprijin la teme;

-    Activități recreative și de socializare;

-    Atelierul de creativitate;

-    Terapie ocupatională

-    Masa zilnică;

-    Consiliere socială;

-    Sprijin material;

-    Evaluare și consiliere psihologică pentru copii și aparținători;

-    Asistență spirituală a familiei și a copiilor implicați în program, cu respectarea opțiunilor confesionale;

-    Asistența medicală și asigurarea igienei individuale a copiilor, educație sanitară, sprijin pentru înscriere la medicul de familie și obținerea drepturilor de asistență medicală;

-    Activități de educație parentală (școala părinților).

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE PREȘCOLARI

Ianuarie 2014 - Decembrie 2014    _ _ ____

06-

10.01.2014

31.01.2014

ZANA IARNA TEMĂ

INDEPENDENTĂ

Iarna- bucuria copiilor , Magia iernii ,Se întâmplă iama Jocurile copiilor iama

Mihai Eminescu

01.02-

28.02.2014

PRIETENI FARA GRAI

HAI SĂ FACEM O PLIMBARE

Prietenii de lângă casă - aninalele domestice

Animalele sălbatice

Călător pe Pământ Călător pe apă și prin aer

03.03.-

31.03.14

EXPRIMAM CE SIMȚIM!

Daruim martisoare

celor dragi De ziua ta,mamico!

ZANA

PRIMAVARA

Vestitorii primăverii, Natura se trezește la viață

Legume și fructe de primăvară

01.04.-

30.04.2014

SFINTELE

PAȘTI

ZANA

PRIMAVARA

-;-a-

Hristos a înviat!

“Fenomene ale naturii”

01.05-

30.05.2014

AȘ VREA SĂ FIU... ȘTIU, VREAU, POT! HAI SĂ FACEM O PLIMBARE

Meseria- brățară de aur

Europa, casa noastră

Timpul

Universul

02.06 -

30.06.2014

ȘTIU, VREAU, POT! Zâna vara LA REVEDERE

GRĂDINIȚĂ

Copiii din lumea întreagă Vara,bine ai venit!

In curând vom fii școlari

Club de vară

Nr.

Data

Tema Lunară

Tema săptămânală

Săpt

1.

01.07-

31.0.2014

Lumea basemelor

Prietenii naturii

Personaje din povești

Carnavalul poveștilor

Lumea necuvântătoarelor

De vorbă cu natura:

Apa, Aerul, Pământ

2.

01.08-

31.08.2014

Lumea artelor

Muzicanții voioși Micul pictor

Creativitate și mișcare

Ne place să țesem

3,

01.09-

12.09.2014

Mișcare în aer liber

Sportul ne ajută să fim sănătoși

PERIOADA

TEMA PROIECTULUI

SUBTEMA

15.09-

30.09.2014

EU SI LUMEA MEA! Evaluare inițială

„Trenulețul amintirilor64

Eu si corpul meu

Aceasta este familia mea

01.09-

31.10.2014

ZANA TOAMNA

Hora legumelor,

Toamna tu ne-aduci multe fructe dulci,Valsul florilor

Ce se întâmplî cu viețuitoarele în anotimpul toamna?

Fenomene ale naturii în anotimpul toamna

03.11 -28.1 1.2014

SUNT ROMÂN

Obiecte de îmbrăcăminte și incălțăminte

I Decembrie Ziua Națională a României

01.12-

31.12.2014

MAGIA IERNII

Iama - bucuria copiilor

Moș Nicolae noi te așteptăm!

Tradiții și obiceiuri de iarnă

Sărbătoarea Nașterii Domnului și sosirea lui Moș Crăciun

6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului:

Principalele surse de finanțare ale Asociației CCB au fost constituite din sponsorizările unor asociații caritabile din Statele Unite ale Americii și de către persoane fizice și juridice din țară. începând cu anul 2009, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost percepută ca fiind cel mai important actor local implicat în proiectele ACCB, având gradul cel mai mare de implicare și calitatea cea mai bună a colaborării. Pe locul următor s-au situat alte surse de finanțare cum ar fi: Asociația Adunările lui Dumnezeu din România, Biserica Harul, Universitatea Biblică din România, Organizația Creștină ECCE Home, Poliția Comunitară. Pentru continuarea activităților după terminarea proiectului Asociația Centrul Creștin București va fi sprijinită de aceleași surse menționate mai sus, concentrându-și activitatea totodată spre noi surse de finanțare.

6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă).

înscrierea efectivă a beneficiarilor în programul Centrului de zi România Kids se va realiza printr-o cerere adresată ACCB, precum și dosarul social al cazului. Acest dosar va conține în mod obligatoriu:

-    Fișa de înscriere;

-    Cerere tip;

-    Certificat naștere copil - original și copie;

-    Fișa medicală copil;

-    Adeverințe medicale - ambii părinți;

-    BI/CI - originale și copii pentru ambii părinți;

-    Adeverințe de venit - ambii părinți;

-    Cerere și declarație pe proprie răspundere;

-    Alte documente, după caz;

Beneficiarii Centrului de zi România Kids trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1.    Părintele/ reprezentantul legal care are domiciliul legal pe raza sectorului 6 face o cerere adresată Centrului de zi România Kids. în cazul în care părintele/ reprezentantul legal se adresează direct DGASPC sector 6, dosarul copilului pentru care s-a stabilit furnizarea serviciului de îngrijire de zi va fi transmis ACCB.

2.    în maxim 72 de ore de la înregistrarea cererii, responsbilul de caz al DGASPC sector 6 sau asistentul social al Centrul de zi România Kids întocmește raportul de evaluare inițială, ținând cont de pașii esențiali în completarea acesteia;

3.    Pentru situațiile care corespund criteriilor de admitere la Centrul de zi România Kids, asistentul social va realiza o anchetă socială care va cuprinde informații utile despre copil, situația familială, socială și economică a acestuia, însoțindu-le de documente doveditoare, de asemenea, va oferi informații și despre motivele pentru care persoana solicită înscrierea copilului;

4.    Solicitările de înscriere la Centrul de zi România Kids vor fi analizate într-o ședință de evaluare de echipa multidisciplinară. în această ședință responsabilul de caz va prezintă membrilor echipei situația semnalată a tuturor copiilor ce urmează a fi înscriși în centrul de zi, însoțind prezentarea de propuneri. Membrii echipei vor decide, în acord cu criteriile de admitere, copiii care urmează a fi înscriși la Centrul de zi România Kids;

5.    Reprezentanții DGASPC sector 6 vor răspunde în scris tuturor solicitărilor, oferind informații cu privire la decizia echipei de evaluare în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii;

6.    Pentru copiii care au fost admiși, asistentul social, va face toate demersurile necesare în vederea întocmirii dosarului de admitere în centru, care va conține: raportul de anchetă socială, copii după actele de identitate ale copilului și ale familiei, acte doveditoare de venit, contractul cu familia, planul de servicii, decizia de intrare în centru, etc. Raportul de anchetă este realizat de către asistentul social la domiciliul copilului și trebuie să conțină date privind părinții sau reprezentanții legali ai copilului, componența familiei, felul și dotarea locuinței, situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate ale membrilor familiei. Planul de servicii este elaborat de către asistentul social, împreună cu educatorul și/ sau psihologul. Acesta va fi semnat de către toți furnizorii de servicii implicați, familie, șeful serviciului, directorul general adjunct și va fi avizat de către directorul general al instituției.

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială:

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse. Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate instructiv-educative, manageriale și evaluării interne realiste ale factorilor implicați.

Fiecare domeniu funcțional va fi analizat și se va interveni în stabilirea priorităților, în funcție de situația care se impune. Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituțională se vor regăsi în analiza managerială semestrială și vor fi aduse în discuția consiliului multidisciplinar al centrului.

Principala grijă în monitorizare, va fi urmărirea impactului asupra grupurilor țintă cărora ne adresăm și la care ne raportăm: preșcolarii, părinții, personalul auxiliar, comunitatea locală și partenerii proiectelor pentru a corecta din mers eventualele disfuncționalități.

Monitorizarea proiectului se va face prin întocmirea de rapoarte lunare de către reprezentanții DGASPC Sector 6.

în raport se va preciza:

•    stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pe care se

face raportarea;

•    problemele/piedicile întâmpinate;

•    revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

•    timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor;

•    alte aspecte.

Pe baza rapoartelor trimestriale, la sfârșitul anului persoana responsabilă va întocmi un raport anual privind Planul de activitate.

Implementarea Planului de activități, se face cu participarea tuturor serviciilor și compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. în funcție de rezultatele evaluării și monitorizării și în acord cu modificările legislative Planul de activități poate fi revizuit.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

- suprafață locuibilă/persoană asistată - 1,5 mp/pe persoană asistată

Spațiile destinate desfășurării activității proiectului sunt următoarele:

-    Săli de clasă -10 clase - 22,20 mp

-    Săli de joacă -3 săli- 22, 20 mp Dormitoare - 10 dormitoare -22,20 mp

-    Cabinet medical - 22, 20 mp

-    Cabinet de psihologie - 22, 20 mp

-    Sală pentru material didactic și jucării -22, 20 mp

-    Sală de mese - 251,8 mp

-    Bucătărie- 30, 80 mp

-    Terasă -86,90 mp

-    Loc de joacă amenajat -500 mp

-    Spălătorie-17 mp

-    Grupuri sanitare - 45,60 + 45,80 mp.

Spații comune pe care asociația le pune la dispoziție:

1.    Bibliotecă - 50 mp

2.    Cabinet de informatică - 34 mp

3.    Sala de sport - 96 mp

4.    Sala de festivități - 500 mp

5.    Sala de consiliu - 86 mp

Săli de clasă personalizate. Fiecare grupă de copii își va desfășură activitatea într-o sală de clasă amenajată în funcție de vârstă, profil, tematica proiectelor în desfășurare, dar și de denumirea grupei respective.

Săli de joacă. Sălile de joacă vor avea un rol multifuncțional, fiind amenajate într-un spațiu plăcut și dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier ergonomie, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor și nivelului de dezvoltare).

Sală pentru material didactic și jucării. Copiii preșcolari au la dispoziție jucării, numeroase jocuri, cărți specifice nivelului lor de dezvoltare, precum și dotări specifice

prezente în spațiile de: muzică (pian, colecție de cd-uri și casete audio), ecologie, științe, formare și documentare - informatică. De asemenea, dotarea spațiului cuprinde o paletă largă de materiale didactice pentru toate domeniile de activitate și ariile de stimulare abordate în cadrul centrului.

Cabinet de psihologie. La centru copiii beneficiază de consiliere în cadrul cabinetului de psihologie. De serviciile acestui cabinet beneficiază și părinții copiilor preșcolari defavorizați.

Cabinet medical și spațiu de izolare. Intr-un spațiu special amenajat copiii beneficiază de supraveghere medicală permanentă.

Spații de joacă în aer liber. Centrul dispune de spații de joacă generoase în aer liber, special amenajate pentru confortul și siguranța celor mici, antrenați, sub supravegherea personalului specializat și auxiliar, în jocuri variate și stimulative.

CENTRUL este dotat cu o sală destinată activităților sportive în care copiii aflați la vârsta preșcolară își pot petrece timpul în siguranță, agreabil și cu folos.

-    grupurile sanitare: două spații a câte 45,60mp și 45,80 mp la 200 persoane asistate;

-    1 lavabou la 20 persoane asistate;

- condițiile de preparare și servire a hranei: Sală de mese - 251,8 mp și Bucătărie- 30, 80 mp.

6.4.4.    Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) 38/150

6.4.5.    Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite.

Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite este realizat pe baza unui chestioanr de evaluare a impactului serviciilor sociale aplicat trimestrial de personalul asociației. La cererea beneficiarului i se pune la dispoziție Registrul de Sesizări și Reclamații unde își poate exprima opiniile sau nemulțumile.

7. Resurse umane: de discutat

7.1. Numărul total de personal: 27, din care:

-    de conducere:2

-    de execuție: 22

-    cu contract individual de muncă:24

-    cu contract de voluntariat:5

7.2.    Personal calificat în domeniul asistenței sociale

-    10 îngrij itoare - normă întreagă

-    6 educatoare — normă întreagă

-    2 asistenți sociali - normă întreagă

-    1 psiholog - normă întreagă

-    2 bucătari - normă întreagă

-    1 asistenta medicala - normă întreagă

7.3.    Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială: îngrijitori, educatoare, bucătari, psiholog, asistent social, asistent medical.

8.    Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Ceuță prenumele Emilia profesia: sociolog Funcția în asociație/fundație :Manager de Proiect

Angajat cu contract individual de muncă

9.    Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-    construcții 1.030.434,76 lei

-    terenuri    286.037,831ei

-    alte mijloace fixe 682.007,28 lei

-    mijloace de transport 198.285,05 lei

10.    Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

-    100 de copii din familii defavorizate cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani vor beneficia de îngrijire și asistență adecvată vârstei și necesităților specifice lor. Procesul de socializare și dezvoltare al copiilor se va realiza într-un climat optim pentru ca aceștia să poată deveni competitivi în societatea contemporană.

-    Creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară;

-    Explorarea relației dintre nivelul de cultură și șansele de realizare a obiectivelor personale;

-    învățarea responsabilității implicate de asigurarea, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai decent;

-    Copiii își vor însuși deprinderile de autonomie personală;

-    Capacitate mai mare de autogospodărire;

-    Sporirea capacității de relaționare dintre copii și mediul social;

-    Reducerea comportamentelor și a atitudinilor negative a copiilor și formarea unor comportamente adecvate vârstei;

-    Creșterea pregătirii copiilor privind orientarea și formarea profesională;

-    La finalul proiectului va crește gradul de socializare și adaptarea copiilor la cerințele mediului educațional;

-    Dezvoltarea independenței copiilor defavorizați din sectorul 6.

Director general D.G.A.S.P.C. SECTOR 6

Marius LăcătușPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂMunicinldOpust; CONSILIUL LOCAL


ECTOR 6    [


ANEXA B

la H.C.L.S 6 Nr. /5~ / 3PO/.2C/^

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2014

Denumirea unitatii de asistenta sociala: Centrul de Zi Romania Kids, sediul București sector 6,

Număr de persoane asistate lunar: 100, subvenția lunara/persoana asistata:    950 lei

1 Bugetul

Nr.c

rt.

Denumirea indicatorului

TOTAL

TRIM.I

TRIM.I1

TRIM.II1

TR1M.IV

Venituri totale, din care:

1.646.060,00

411.515,00

411.515,00

411.515,00

411.515,00

1

Venituri ale asociației / fundației*!)

506.060,00

126.515,00

126.515,00

126.515,00

126.515,00

2

Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

1.140.000,00

285.000,00

285.000,00

285.000,00

285.000,00

Cheltuieli totale, din care: *2) -*3)

1.646.060,00

411.515,00

411.515,00

411.515,00

411.515,00

1

Cheltuieli de personal *4)

598.584.00

149.646,00

149.646,00

149.646,00

149.646,00

2

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

378.000,00

94.500,00

94.500,00

94.500,00

94.500,00

3

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

87.828,00

21.957,00

21.957,00

21.957,00

21.957,00

4

Cheltuieli cu iluminatul

67.200,00

16.800.00

16.800,00

16.800,00

16.800,00

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

30.264,00

7.566,00

7.566,00

7.566,00

7.566.00

6

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30.000.00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7

Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru pesoanele asistate

87.184,00

21.796,00

21.796,00

21.796,00

21.796,00

8

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor

5.000,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

2.000,00

500.00

500,00

500,00

500,00

10

Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

17.500,00

4.375,00

4.375,00

4.375,00

4.375,00

11

mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala*5)

22.500.00

5.625,00

5.625,00

5.625,00

5.625,00

Alte cheltuieli (consumabile de

12

birou, piese de schimb, reparații, etc.)

320.000,00

80.000.00

80.000,00

80.000.00

80.000,00

* 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări si alte venituri se vor evidenția si bunurile in natura la prețul pieței.

*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3) Din subvenția acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.

*4) Din subvenția acordata pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asisitentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala.

*5) Din subvenția acordata pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții si lubrifîantii necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

II. Utilizarea subvenției    Iei

Nr.c

rt.

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din subvenție de la bugegtul de stat/local

Din venituri proprii

1

Cheltuieli cu salariile de incadrare sa personalului calificat in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asisitenta sociala

598.584,00

504.708,00

93.876,00

2

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

378.000.00

378.000,00

0,00

3

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

87.828,00

87.828,00

0,00

4

Cheltuieli cu iluminatul

67.200,00

67.200,00

0,00

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

30.264,00

30.264,00

0,00

6

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30.000.00

30.000.00

0,00

7

Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru pesoanele asistate

87.184.00

0.00

87.184,00

8

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor

5.000,00

0,00

5.000,00

9

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate

2.000,00

2.000,00

0,00

10

Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

17.500,00

17.500,00

0,00

11

cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii de asistenta sociala

22.500,00

22.500,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.326.060,00

1.140.000,00

186.060,00

III. Cheltuielile lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute in buget la pct. 1 - 6 si 8 - 12) :95.000 lei/Iuna

IV. Costul mediu de intretinere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/luna): 950 lei/pers

Director General DGASPC Sector 6 Marius Lacatus


Director Asociația Centrul Creștin București loan Ceuta

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

kULțftR.CUECGGHe

i! Ri in iroc+i 7’ II


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6