Hotărârea nr. 147/2014

HCL 147 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Având în vedere prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

Ținând cont de Contractul de închiriere nr. 5388/14.08.2014;

în baza art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Art. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și va avea următorul cuprins: „D.A.F.L. Sector 6 are sediul în Municipiul București, str. Valea Oltului nr. 31-35, etaj. 1, corp A+B, sector 6”.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 147

Data: 21.10.2014