Hotărârea nr. 146/2014

HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local

Sector 6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 4 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Referatul Justificare Organigramă cu nr. D/l8536/23.09.2014, întocmit de către D.G.A.S.P.C. Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile instituției o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

Art. 3. în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va elabora și va înainta spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6, modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘ    Ă^


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Gheorghe Floricică

Nr.: 146

Data: 21.10.2014

()!((■ XNKÎRAM \ !).(.. VS.PX . SECTOR 6


OMISI X DE EVAEt \RE PERSOANE M)l El E ( l II WDICAP


j-Q


ONSIEIl I EO< M SE(TOR 6


]-( S'< HI IAU _HL


i enliul

multifuncțional de sanaiatc x Scetarie


Serviciul -uaicgii programe proiecte si letalii < ISti l*‘>(<>|p vetAnexa nr. 1 la II.C.E. Sector 6 nr

DIRECTOR fîENER\l Marius(OMISI V PEN I Rl RO I I ( I I X (OPIU El I


DIRECȚIA GENERAI A 1)1 ASISII NI A SOCIAEA SI I’ROITCEIA COEIEUEUI DIRECTOR GI-NI RAI.

1538 (328 personal de specialitate +71 I personal centre +500 asistenți personali.si niatemali)


Set viciul relații cu publicul I 7 (Mp Ici


Serviciul resurse umane l 9(8fp4lcl


Bium asistenți personali si matei nalt I f» (4 t'p - 2c l


Sei v teiul de prevenire si proiecția muncii I • 7(Mp Icl


Serv iciul juridic si contencios I Si Mp 2c l


Birou adopții si posiadoplu I 7 (7l'p)


Complex de senieii sociale de zi SI Mana

I - 5t S i


DIRECIIA ERO I I C I


SOCIAEA


DIRECIIA ECONOMICA


DIRECTOR I NI CC I IV I 4 213 -» 80 as materna li)


DIRECTOR

il-'NI KAI ADJUNCT

1 • 16’

420 (as personali)


DIREG TOR GINI R \l AD.H'NC I +374


Centrul de lecreere si dezvoltare peis ( ouacul (iolescu Gram I■I2tl2ct


( onipaitiineni de voluntariat si formare piolesiouala

N_


Set \ icnii asistenta si

situații de abuz neulijare ti.dk si

exploatarea copilului

k_

1 u (7l'p 2c)

/


Serviciul evaluare complexa persoane adulte cu handicap I2t)(8lp I 2c I


Sei viciul prevenire maigmalizare sociala I IO(5l'p 5c)


( oiupariiiucnl sei vicii implicare <v iiiuii l.na 5(2lp vel


Sei v iciul de evaluare complexa a copilului cu dizabiliiali I lv(7fp 6cI


Serviciul asistenta matei nai.i

X_


r

('culmi di consiliere

si ev diiaie

vncaiionala

N_

vi Ni


Seivteiul piesialu sociale si facilitau I 15 (Itlfp - 5cI


Set \ ic ml management de cu/ si monitor t/uie I 14 (Dtp 2o


(dmparl unenl mieiveiilii de uigenla

' 1 I ■ ‘l'p I s I


( oinp de consiliere si asislenla specializata pentiu copii eu autism 5 11 l'p • 4c i


(’oillp recupera


domicili


Sei viciul ajuloi social I I5|8fp-7el


Compartiment persoane adulte cu handicap permanent HlIOIp Ic)


Serv iciul prevenirea sepaiani copilului de familie

I 22(1 tip Scl


uliul de zi Drumul I abeiei


( enliul de zi ( taitgitsi 4 ( Ic i


t enirtil de zi (imlesii vi vei


.Sil j


l 'emilii de zi pl copii i dizabiliiali Orșova I • i ,i


Complex de sei vicii de recuperare I 55(35c)


Secretariat l’ioieciia Copilului 5 I 5 c I


('omptex de serv teu apanamenle de tip lamihal I ;.(55ct


( enliul de pi muie si evaluate in regim de urgenta \ileehmo

I ’2(22ct


Centrul de zi pentru copii suazil Xperawa - 15c i


Serviciul alocații si inilcumizalii I 7 (7fp|


Serv iciul asistenta persoane vârstnice I I I 18|'p Te t


Secretat tal Comisie Pers Multe cu lland I Del


( eiilnil de consiliere psihosociala persoane cudi/abilitiiii 1 "i7ci


( entrul de icabihiaie si recuperare lieuropiiluca I verlui ii I 58(380


< 'lubul Semoi doi (iltencea I-5 (5c t


Cantina sociala Sf Nectarie 7 Do


Z"

Serviciul financiar

s

Imgei

V

1 8 (6lp • 2c l


Serv icnii achiziții si momloiizaie con,iacte I 8!(7lp Ici


Centrul de zi ( lubul seinonloi I 12 l Del


Sei vii i.il contabilitate I l()|9fp|ct


Serviciul

administrativ tehuii si aptov izionaie I•55 (53c)


Centrul pentiu persoane vârstnice xf Mucenic I anin ie I -17(170


Centrul social multiluctional SI Xttdrci'

I 39(39c)


Centrul social multifuncțional "Pinoclno ”

I 65(65cI


( entrul de zi SI Impaiati ( iiiistautm si I Jena I 2v(2vci


PREȘEDINTE OE SEDIN lANIt ȚULUGE^IMunicipiul 1 CONSO+^tOCALi SECTOR 6


( eiitiul de distribuire lapte 2l 2c)


( enliul social

N

k_

multifuncțional Harap Xlb"

1 -92 (92o

/


( entrul pentru copii cu dizabiliiali Domnita Balasa'

I - 5d 15()c i


( entrul social multifuncțional Neghmita I 69(69c)


X

(’oinplex de sci \ icii SOCIitlc ”1 loilIC IxOSlC

k

1-52(52c t

/


Complex de sei v icii sociale Istm' I-65(65ci

I 18(18c) comp propi te


< UMlte de lip I .inul i .il


Pl RS Dl ('(iSDl CERI IT

PIJiS-441 ('• -xDI CI Rl C

1    RX Dl. t NI CI 1 II. 1 P

189

1    Pl RX Dl 1 xl CI III C

\SIS I Pl RS x| \| \IHR\ \| I


Iniei nul

( cntiii topit o o i Oc)


( eiuml lll.llvlll.il


I miale cu peisonaluate piliilicaMl MCIPIl I. BUCUREȘTI

CONSILII I. LOCAL AL SKCTORl LUI 6

DIRECȚIA GENERAI A DE ASIS'l I.NȚA SOC I M A Șl PRO LECȚIA COPIEI LI I

Str. Ccrnișoara ni. 3S - 40. l'el.021.745 72 37. lax 021.745.62.29

web: www.asistcntasocialab.ro : e-mail: olliccr/ dtțaspcb.eoni


COD OPERA TOR BA/Ă D.Vl'l CCC \R \C 1'1'R PERSONAL \R5122 11537 Șl 13327 2007

ANEXA NR. 2

LA HCL

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII DE

CONDUCERE

GRAD

TREAPTA

SALARIZARE

NR.POSTURI

DIR.GENERAL

II

1

DIR.GEN.ADJ.

II

2

DIR.EXECUTIV

II

1

SEE SERVICIU

II

19

SEE BIROU

II

3

TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

26

FUNCȚII DE EXECUȚIE

GRAD

PROFESIONAL

NIVEL

STUDII

NR.POSTURI

CONS.JURIDIC

SUPERIOR

S

4

CONS.JURIDIC

PRINCIPAL

s

3

CONSILIER

SUPERIOR

s

5

INSPECTOR

SUPERIOR

s

92

INSPECTOR

PRINCIPAL

s

35

INSPECTOR

ASISTENT

s

24

REFERENT

SUPERIOR

M

22

REFERENT

PRINCIPAL

M

2

REFERENT

ASISTENT

M

1

REFERENT SP.

SUPERIOR

SSD

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

189

TOTAL POSTURI FUNCȚII PUBLICE - 215

DIRECTOR GENERAL
Ml M( II’II I Bl CI REȘ1I

( OYSII III I.O( Al \l S|.< I OUI 1116

1)1 UI (' I I k (,l \I.UAl \ 1)1 \S|S| | \ | \ SO( I \ l \ S| l’UO I l.( | I \ COPII I I l I

Sil CcittIțiKII .I iii «X - 46. I'el.62 1 - ) '    • " I .IX 6.’ I - I ' 6.1

web w v w .i-i -c niti•einij-■ ;> . e-nmil >■!iK» <; J i\ ■ < -ii

i 41 N A S- i i/( i fc. X


Col ) ol’l li.\ loR B \/ \ l),\ 11 CI i \R \C 11 R l’l RS< »\ 4 R ' 122 1 15 C ȘI I 0 2” 2ihi"

ANEXA NR. 3

la 11 c    2/ 90, 20/9

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții de conducere

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Direcție

CSM / Complex.

Centre/

Club

Total

gen.

1

Sef serviciu/centru i.c.30%

S

II

1

9

10

20

Funcții de execuție personal contractual

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Nivel

Direcție

CSM/

Complex.

Centre /

Club

Total

gen.

1

Inspector de sp.

S

IA

20

18

13

51

2

Inspector de sp.

S

1

15

36

2 1

72

3

Inspector de sp.

S

11

26

29

24

79

4

Inspector

SSD

1

1

5

Medic

s

4

5

2

11

6

Psiholog

s

7

14

1 1

32

7

Kinet / psihoped / logoped

s

5

5

10

8

Asistent social Pr.

s

2

1

3

9

Asistent social

s

5

1

8

14

10

Asistent social

s

D

2

2

1 1

Asistent medical

s

1

1

12

Asistent medical Deb.

PL

10

10

13

Asistent medical

PL

1

24

1 1

36

14

Asistent medical Pr.

PL

29

12

41

15

Administrator

M

I

1

2

3

10

Magaziner

M / G

I

1

2

4

7

17

Referent/ Inspector/ed.

M

IA

1 1

23

23

57

18

Referent/Inspector/ed.

M

1

1

5

6

12

19

Referent/ Inspector/ed.

M

11

2

3

7

12

20

Șofer

1 1

1

12

21

M.calificat

I

10

186

65

261

22

M. ca li ficat

II

2

23

4

29

23

M.calificat

III

36

1 1

47

24

M.calificat

IV

1

1

TOTAL funcții de execuție

126

455

223

804

TOTAL funcții conducere/execuție

127

464

233

824

1

Asistenți maternali

M/G

80

2

Asistenți personali

M/G

420

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 1324


wJ'î> » î~.;-

_■■■    ■■ \n MCII’IVI. lirei REȘTI

< ( >\NI I II I I < ><    \ I A I SI < I t )RI I .1 16

<    l),RE< "I ’>A <U'.\E’.u M .A l>E USIS I ENȚA S< ><’I AI A Șl l’R< ) I l« I I \ (’OI’I I I 1.1 I

/    Sh . ( 'vruîșo;iia nr. 3S - 40. I el.Q21.745 72 37; Ea.x. 021.745.62.20

web: www .n si steni asocia hi6.ro ; e-mail: ol'licc <'/ <.lp.aspe6.com


con < «PI RAI'OR BAZĂ DAI i: CU CARACTER PI RSOXAI. XR.5I22 I 1537 ȘI 13327 2007

LA HCL


STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre și Clubul Seniori

Funcții de conducere

Nr

cit

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

CPERU

Arlechino

C.zi

Speranța

CRDP

Conac G.G.

CPCD

Bălașa

CCPPD

CRRN

Uverturii

C.zi CD

Orșova

CCEV

C.zi

Ctin/E

C.zi

Clubul S.

Clubul S.

Ghencea

CPV Sf.

Eanurie

Centre

de zi

Total

1

Sef serviciu(centru)

S

IA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Funcții de execuție

Nr

cil

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

CPERU

Arlechino

C.zi

Speranța

CRDP

Conac G.G.

CPCD

Bălașa

CCPPD

CRRN

Uverturii

C.zi CD

Orșova

CCEV

C.zi

Ctin/E

C.zi

Clubul S.

C.zi CS

Ghencea

CPV Sf.

Pan liric

Centre

de zi

Total

1

Inspector de sp.

S

IA

1

1

1

3

2

2

2

1

13

2

Inspector de sp.

S

I

1

1

1

1

1

10

2

4

21

3

Inspector de sp.

S

II

2

1

2

9

1

2

4

3

24

4

Medic

S

1

1

2

5

Psiholog

S

1

2

2

2

1

1

1

1

11

6

Asistent soc. Pr.

1

1

7

Asistent social

S

2

1

1

3

1

8

8

Asistent medical Pr.

PL

2

4

3

1

2

12

9

Asistent medical

PL

1

1

4

1

1

o

11

10

Magaziner

M

1

1

2

4

1 1

Referent/Insp./ed.

M

IA

7

2

7

2

1

4

23

12

Referent/Insp./ed.

M

I

1

2

1

1

1

6

13

Referent/Insp./ed.

M

II

2

2

2

1

7

14

M. caii ficat

I

5

3

1 1

19

2

1 1

4

1

9

65

15

M.calificat

11

3

1

4

16

M. caii ficat

III

1

5

2

3

11

TOTAL funcții de execuție

22

5

12

50

7

38

14

3

23

12

5

17

15

223

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 233


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
ONSILiUl. LOCAL SECTOR 6MI \l< I 1*1 I 1. Bl <1 REȘTI

CONSILII I I.OCAI AI.SECTOkl 1,1 I (>

l»IUI-:< 11 A < ;i X ERA EA HI ASIS I i:x I A SO< I Al A și PRO TE< I I A <'•IIP1 l.l l.l

sil >’emif<Kii;i ni 38 - 40. Tel.O?. 1.745 72 37: Kii.x. 021.745.62.29

web: w w w iisislentiisovialiiO.ni : e-tnail: ol l'icc/z Jj’iisiKli.cimi

coli Ol’l.R \ 1 < >k BAZĂ DA I E CI CARAC I I R l’ERSO.X VI NR.5 122 1 1537 Șl 15527 2007

RINA SIMTEX

ESÎSSESSîiSSS


, ANEXA NR.5


LA 11CL


PRESEDI NI IAN! Licipiu' București

NS1UJL LOCAL SEC I OR 6


STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre Sociale Multifuncționale și Complexuri

Funcții de conducere

Nr

cri

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

Complex

serv.soc.

Istru

Complex

servicii

Recup.

CSM

Sf.Andrei

CSM

1 larap

Alb

CSM

Pinochio

CSM

Neghinita

Complex

SATF

Complex

serv. soc. zi

Sf.Maria

Corn plex

serv.soc.

FI. Roșie

Total

1

Sef serviciu(centru)

S

IA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Funcții de execuție

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

Complex

Serv.soc.

Istru

Complex

servicii

recu p.

CSM

Sf.Andrei

CSM

I larap

Alb

CSM

Pinochio

CSM

Neghinita

Complex

SATF

Complex

serv.soc.zi

Sf.Maria

Complex

se ia..soc.

FI. Roșie

Total

1

Inspector de sp.

S

IA

2

4

5

3

2

2

18

2

Inspector de sp.

s

1

3

6

4

10

4

3

5

1

36

3

Inspector de sp.

s

11

7

4

1

1

2

1

1 1

1

1

29

4

Inspector

SSD

1

1

5

Medic

S

1

1

1

2

5

6

Psiholog

S

2

9

1

2

14

7

Kinet/psihoped/logoped

S

5

5

8

Asistent social

S

1

1

9

Asistent medic al

S

1

1

10

Asistent medical Pr.

PL

5

1

6

7

5

5

29

1 1

Asistent medical

PL

1

8

5

5

5

24

12

Asistent medical Del).

PL

8

1

1

10

13

Administrator

M

I

1

1

2

14

Magaziner

M

1

1

2

15

Referent/In sp./ed.

M

IA

8

1

2

2

2

7

1

23

16

Referent/Insp./ed.

M

1

2

2

1

5

17

Referent/Insp./cd.

M

11

1

1

1

3

18

Șofer

M

1

1

19

M.calificat

I

29

4

14

49

29

39

4

18

186

20

M .calificat

II

2

4

5

3

5

4

23

21

M .calificat

III

1

6

9

5

7

8

36

22

M .calificat

IV

1

1

TOTAL funcții de execuție

65

35

39

92

65

69

33

Cj

( 52

455

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 464