Hotărârea nr. 145/2014

HCL 145 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrațiv-Teritorială Sector 6 al Municipiului București

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și de Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane;

Văzând Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

Ținând cont de proiectul Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului București;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. în exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, privind modalitățile de ocupare a funcțiilor publice, cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în vigoare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane și aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ


Dani^ Țulug^^J


\ CONSILIUL LOCAL V SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ

alitate

SecretarufSectoruIui 6,

Gheorghe Floricica^


Nr.: 145

Data: 21.10.2014

ANEXĂ

Ia H.C.L.S. 6 nr. 145/21.10.2014

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2015,

PENTRU SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Funcția publica

Nr.

maxim

de

funcții

publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor

fi

inființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

secretar al județului

secretar al Sectorului 6

1

1

director general

3

3

director general adjunct

4

4

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

5

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

8

6

2

2

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

68

66

2

2

sef birou

19

17

2

2

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

109

103

6

6

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

7

7

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

3

1

2

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

12

11

1

5

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

20

18

2

5

5

2

consilier clasa 1 grad profesional debutant

4

4

2

consilier clasa I grad profesional asistent

34

31

3

2

7

2

2

consilier clasa I grad profesional principal

41

41

7

7

7

consilier clasa I grad profesional superior

88

85

3

7

7

2

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

1

1

1

expert clasa 1 grad profesional superior

2

2

1

1

1

inspector clasa I grad profesional debutant

11

11

9

inspector clasa I grad profesional asistent

69

64

5

10

31

10

5

inspector clasa I grad profesional principal

96

85

11

31

38

31

11

inspector clasa I grad profesional superior

232

221

11

38

38

11

polițist local clasa I grad profesional debutant

1

1

1

polițist local clasa 1 grad profesional asistent

57

56

1

17

1

polițist local clasa I grad profesional principal

43

41

2

17

15

17

2

polițist local clasa I grad profesional superior

49

49

15

15

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

772

729

43

133

132

133

42

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

7

7

polițist local clasa II grad profesional asistent

1

1

polițist local clasa II grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

10

10

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

5

4

1

1

referent clasa III grad profesional principal

8

8

3

referent clasa III grad profesional superior

77

73

4

3

1

3

4

polițist local clasa III grad profesional debutant

polițist local clasa III grad profesional asistent

6

6

2

polițist local clasa III grad profesional principal

49

49

2

18

2

polițist local clasa III grad profesional superior

94

94

18

18

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

239

234

5

23

24

23

5

Total funcții publice execuție

1021

973

48

156

156

156

47

Total funcții publice

1130

1076

54

156

156

156

53

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. Danii îulueeaunicipiu București CONSU ' J V LOCAL SECTOR 6