Hotărârea nr. 143/2014

HCL 143 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 989.574 mii lei la cheltuieli și în sumă de 970.023 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele I, la si lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 81.327 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 81.327 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 19.298 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE Ș

DaniȚTulugea^    '    'Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe"Floricîcâ‘

Nr.: 143

Data: 21.10.2014


JUDEȚUL:

FORMULAR: 11


I Buget 2014

II    Estimări 2015

III    Estimări 2016

IV    Estimări 2017

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017


- mii lei -

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01


Venituri curente (rd.03+17)


II

III

IV

02


Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)


II

III

IV

03


II

III

IV

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

juridice, din care: 04


Impozit pe profit


II

III

IV

05


II

III

IV


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

fizice, din care: 06

I

II

III

IV

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

imobiliare din patrimoniul personal *) 07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit


Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital


Impozite și taxe pe proprietate


Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)


Sume defalcate din TVA


II

III

IV

08

II

III

IV

09

II

III

IV

10

II

III

IV

11

II

III

IV

12


I


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

III

IV


Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 I II

III

IV

Taxe pe servicii specifice 14


II

III

IV

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor

sau pe desfasurarea de activitati 15


Alte impozite si taxe fiscale


II

III

IV

16


Venituri nefiscale


II

III

IV

17


Venituri din capital


II

III

IV

18


Operatiuni financiare


II

III

IV

19


I


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

IV

Subvenții (rd.21+22)    20

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

I

II

III

IV

Dobanzi

28

I

Subventii

II

III

IV

29

I

Fonduri de rezerva

II

III

IV

30

I

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

II

III

IV

31

I

Alte transferuri

II

III

IV

32

I

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

II

III

IV

33

I

Asistenta sociala

II

III

IV

34

Subvenții de la bugetul de stat


Subvenții de la alte administratii


Sume primite de la UE în contul platilor efectuate


CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)


Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33)


Cheltuieli de personal


Bunuri si servicii


II

III

IV

21

II

III

IV

22

II

III

IV

23

II

III

IV

24

II

III

IV

25

II

III

IV

26

II

III

IV

27


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

II

III

IV

35


Alte cheltuieli


II

III

IV

Cheltuieli de capital 36 I II

III

IV

Operatiuni financiare (rd.36+37) 37


Imprumuturi acordate


II

III

IV

38


Rambursari de credite externe si interne


II

III

IV

39


II

III

IV

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 40

I

II

III

IV

Rezerve    41


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

III

IV

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23)

42

I

II

III

IV

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:


Anexa I


Formular


11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

970,023

284,188

243,762

282,997

159,076

878,745

974,799

1,059,731

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

527,007

165,060

134,490

139,420

88,037

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

703,876

201,309

173,874

197,574

131,119

601,860

672,728

732,454

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

687,885

197,400

169,549

193,419

127,517

601,860

672,728

732,454

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

340,297

92,910

92,350

91,491

63,546

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

340,297

92,910

92,350

91,491

63,546

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

340,297

92,910

92,350

91,491

63,546

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

224,856

63,191

63,776

62,917

34,972

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

132,753

50,504

30,491

35,719

16,039

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

132,753

50,504

30,491

35,719

16,039

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

116,000

44,481

28,241

30,151

13,127

0

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24,000

16,516

3,370

2,193

1,921

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

92,000

27,965

24,871

27,958

11,206

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

4,030

1,029

2,543

900

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,523

446

329

202

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,505

583

2,213

699

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren

07.02.02.03

2

2

0

1

-1

0

0

0

agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,000

1,143

1,150

2,742

1,965

0

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,251

850

71

283

47

0

0

0

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

208,235

50,236

45,869

65,007

47,123

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

177,185

36,559

39,385

58,156

43,085

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru imanțarea cheltuielilor descentralizate la

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

nivelul iudețelor

Sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru iinanțarea cheltuielilor descentralizate la

11.02.02

147,387

36,559

39,385

38,887

32,556

141,350

144,604

149,960

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

29,798

0

0

19,269

10,529

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

150

22

49

43

36

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

150

22

49

43

36

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

206

206

193

95

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

206

206

193

95

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

30,200

13,449

6,229

6,615

3,907

0

0

0

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26,000

12,839

4,622

5,553

2,986

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13,500

8,069

2,568

1,784

1,079

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12,500

4,770

2,054

3,769

1,907

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,200

610

1,607

1,062

921

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

15,991

3,909

4,325

4,155

3,602

0

0

0

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,791

2,886

3,185

3,141

2,579

0

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

1

3

1

13

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

1

7

0

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

0

2

0

6

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,070

462

584

574

450

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,000

442

570

555

433

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

20

14

19

17

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,602

2,283

2,209

2,210

1,900

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

0

0

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

1

0

1

0

0

0

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

36.02

1,101

140

389

356

216

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

2

0

0

1

1

0

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1,099

140

389

355

215

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

semnul minus)

37.02.03

-77,431

-18,487

-15,021

-26,147

-17,776

-400,774

-403,122

-404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

77,431

18,487

15,021

26,147

17,776

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe țransferuri volunțare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

0

1

2

3

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice

de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea

consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58,544

18,292

17,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58,544

18,292

17,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62 la 42.02.66)

42.02

53,952

14,700

16,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință.

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,252

11,300

11,300

11,300

11,352

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

S

ApLrijVinEfNinIaTncUiaRrIla(codns0t0it.u0i2r+ea0 0fa.1m5i+li0e0i .-1r6e+st0a0n.t1e7d+i4n5a.0n2ii)precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

petrolieri

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in

turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

0

2,500

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

suuveuțn u.t ia ougetui asiguiaiiioi pentiu șomaj c+tie bugeteie iocaie, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

oubVentii piiHirte Ue ia aite otigete' iocaie per-itiu inStituțiiieUe aSiStența soCiaiă pennu peisoaneie

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite Ue ia bugeteie consiiiiioi' iocaie și județene pentiu ajutoare în situații Ue extiema uificuitate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

20 7,287

.4,277

52,.87

73,92j

j.,402

250,422

273,j87

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume piimite în contui piațiioi efectuate în anui cuient

45.02.01.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contui piățiioi efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Piefinanțaie

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume piimite în contui piațiioi efectuate în anui cuient

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

0

0

0

Sume primite în contui piățiioi efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

0

0

0

Piefinanțaie

45.02.02.03

351

51

100

0

200

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume piimite în contui piațiioi efectuate în anui cuient

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contui piățiioi efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Piefinanțaie

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume piimite în contui piațiioi efectuate în anui cuient

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contui piățiioi efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Piefinanțaie

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume piimite în contui piațiioi efectuate în anui cuient

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contui piățiioi efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Piefinanțaie

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume piimite în contui piațiioi efectuate în anui cuient

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contui piățiioi efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Piefinanțaie

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.02

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

679,989

198,114

174,053

182,927

124,895

227,549

298,490

359,481

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

526,691

164,750

134,489

139,418

88,034

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

626,445

182,822

158,853

171,427

113,343

201,086

269,606

328,157

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

687,885

197,400

169,549

193,419

127,517

601,860

672,728

732,454

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TAO1.TIAMLPVOEZNITITPUERIVE(cNoIdT0,0.P0R2+O0F0I.1T5S+I00C.1A6S+T0I0G.1U7+R4I5D.0I2N) CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

340,297

92,910

92,350

91,491

63,546

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1;

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

340,297

92,910

92,350

91,491

63,546

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

340,297

92,910

92,350

91,491

63,546

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

224,856

63,191

63,776

62,917

34,972

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

132,753

50,504

30,491

35,719

16,039

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

132,753

50,504

30,491

35,719

16,039

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

116,000

44,481

28,241

30,151

13,127

0

0

0

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24,000

16,516

3,370

2,193

1,921

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

92,000

27,965

24,871

27,958

11,206

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

4,030

1,029

2,543

900

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,523

446

329

202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,505

583

2,213

699

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

2

1

-1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,000

1,143

1,150

2,742

1,965

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,251

850

71

283

47

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

208,235

50,236

45,869

65,007

47,123

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

177,185

36,559

39,385

58,156

43,085

141,350

144,604

149,960

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nive lul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

147,387

36,559

39,385

38,887

32,556

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

29,798

19,269

10,529

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

150

22

49

43

36

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

150

22

49

43

36

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

206

206

193

95

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

206

206

193

95

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

30,200

13,449

6,229

6,615

3,907

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26,000

12,839

4,622

5,553

2,986

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13,500

8,069

2,568

1,784

1,079

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12,500

4,770

2,054

3,769

1,907

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,200

610

1,607

1,062

921

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

6,600

3,750

839

1,202

809

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-61,440

-14,578

-10,696

-21,992

-14,174

-400,774

-403,122

-404,297

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,200

1,023

1,140

1,014

1,023

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-65,640

-15,601

-11,836

-23,006

-15,197

-400,774

-403,122

-404,297

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +

T3O3T.0A2.L2 7V+E3N3.I0T2.U2R8+I3(3c.0o2d.0500.)02+00.15+00.16+00.17+45.02)

33.02

18

1

3

1

13

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

1

7

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

2

0

6

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,070

462

584

574

450

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,000

442

570

555

433

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

20

14

19

17

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,602

2,283

2,209

2,210

1,900

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

0

1

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

1,101

140

389

356

216

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

2

1

1

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

1,099

140

389

355

215

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-77,431

-18,487

-15,021

-26,147

-17,776

-400,774

-403,122

-404,297

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-77,431

-18,487

-15,021

-26,147

-17,776

-400,774

-403,122

-404,297

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNIFINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06o40.02.07o40.02.10o40.02.11o40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii

de funcționare**)

40.02.11

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

IV. SUB VENTII (cod 00.18)

00.17

53,544

15,292

15,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

SUB VENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42. 02o43. 02)

00.18

53,544

15,292

15,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Subventii    de la bugetul    de stat (cod    42.02.21o42.02.28o42.02.32 la 42. 02.36    o42. 02.41 o

42. 02.42o40.    02.44 la 42.02.46o42.02.51o42.02.54o42.02.63o42.02.64o42.02.66)

42.02

48,952

11,700

14,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,252

11,300

11,300

11,300

11,352

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SAuLmeVpErNimIiTteUdReIa d(cmoidn0is0tr.0at2i+il0e0lo.1c5a+le0î0n.1c6a+d0ru0l. 1p7ro+g4r5a.m02e)lor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

290,034

86,074

69,709

100,070

34,181

651,196

676,309

700,250

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

316

310

1

2

3

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

77,431

18,487

15,021

26,147

17,776

400,774

403,122

404,297

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

77,431

18,487

15,021

26,147

17,776

400,774

403,122

404,297

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

77,431

18,487

15,021

26,147

17,776

400,774

403,122

404,297

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

77,431

18,487

15,021

26,147

17,776

400,774

403,122

404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

77,431

18,487

15,021

26,147

17,776

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

1

2

3

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.65)

42.02

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod

4A

2L.0 2V.1E6N.0I1T+U4R2.I02(.c1o6d.020+.0422+.020.165.+0030).16+00.17+45.02)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de

asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat pentru platei arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.0a la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.a5 la 45.02.2a)

45.02

207,287

64,277

52,687

73,921

16,402

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instr

45.02

umentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asis

45.02

ență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

x) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:___

Unitatea administrativ-teritorială:


Anexa I


Formular:


11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

989,574

60,429

180,035

185,972

359,303

264,264

1,019,891

1,025,868

1,028,857

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

167,461

23,559

21,822

33,837

49,518

62,284

122,137

122,852

123,211

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

118,276

23,559

10,214

21,941

35,412

50,709

83,147

83,634

83,878

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

118,276

23,559

10,214

21,941

35,412

50,709

83,147

83,634

83,878

Autorități executive

51.02.01.03

118,276

23,559

10,214

21,941

35,412

50,709

83,147

83,634

83,878

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,070

0

795

740

5,845

5,690

13,312

13,390

13,429

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

0

0

0

5,000

5,000

10,240

10,300

10,330

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,070

0

795

740

845

690

3,072

3,090

3,099

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115

0

10,813

11,156

8,261

5,885

25,678

25,828

25,904

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

ndiiă-Leiuii din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cTorapnilsufleuriuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TransLeruri din bugetele locale către bugetul Londului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

17,653

49

4,617

4,461

4,256

4,319

18,437

18,545

18,599

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,305

0

4,527

4,388

4,174

4,216

18,130

18,236

18,289

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

16,905

0

4,415

4,307

4,146

4,037

17,823

17,927

17,979

Politie locala

61.02.03.04

16,905

0

4,415

4,307

4,146

4,037

17,823

17,927

17,979

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

400

0

112

81

28

179

307

309

310

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

493,700

36,821

92,217

89,214

205,248

107,021

471,860

474,628

476,009

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

177,902

23,807

35,578

38,825

70,385

33,114

170,420

171,421

171,918

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

74,067

10,390

15,865

15,971

22,375

19,856

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

38,512

8,483

7,279

8,073

9,567

13,593

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

35,555

1,907

8,586

7,898

12,808

6,263

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

95,196

12,716

17,794

20,796

45,400

11,206

84,363

84,858

85,105

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

36,670

2,162

7,335

8,573

14,736

6,026

39,293

39,523

39,638

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

58,526

10,554

10,459

12,223

30,664

5,180

45,070

45,335

45,467

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,572

330

269

464

777

62

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7,067

371

1,650

1,594

1,833

1,990

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

7,067

371

1,650

1,594

1,833

1,990

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

157,419

0

21,272

16,031

97,187

22,929

157,662

158,586

159,048

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

149,819

0

20,133

14,762

95,020

19,904

149,880

150,758

151,197

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

100

0

0

0

100

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

149,719

0

20,133

14,762

94,920

19,904

149,880

150,758

151,197

Servicii religioase

67.02.06

1,000

0

0

325

350

325

1,024

1,030

1,033

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

0

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

158,379

13,014

35,367

34,358

37,676

50,978

143,778

144,621

145,043

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,356

1,233

3,478

2,588

3,332

3,958

14,011

14,093

14,135

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

53,484

749

12,815

13,292

13,719

13,658

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

53,484

749

12,815

13,292

13,719

13,658

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28,837

4,922

6,501

6,518

5,430

10,388

24,145

24,287

24,357

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

15,811

512

2,887

2,280

4,264

6,380

15,295

15,385

15,430

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

800

1,237

68

140

4

588

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

800

1,237

68

140

4

588

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

46,091

4,361

9,618

9,540

10,927

16,006

39,945

40,179

40,296

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

46,091

4,361

9,618

9,540

10,927

16,006

39,945

40,179

40,296

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

(cod 70.02+74.02)

69.02

268,545

0

58,769

55,126

73,982

80,668

324,407

326,307

327,259

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

179,756

0

36,708

44,586

36,183

62,279

230,246

231,595

232,270

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

78,281

0

15,702

16,260

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

78,281

0

15,702

16,260

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

15

0

0

0

0

15

146

147

148

Alimentare cu apa

70.02.05.01

15

0

0

0

0

15

146

147

148

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

0

2

1

0

197

205

206

207

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

101,260

0

21,004

28,325

22,123

29,808

77,211

77,664

77,890

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88,789

0

22,061

10,540

37,799

18,389

94,161

94,712

94,989

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

0

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Salubritate

74.02.05.01

85,000

0

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,789

0

811

794

795

1,389

7,121

7,162

7,184

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

42,215

0

2,610

3,334

26,299

9,972

83,050

83,536

83,779

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

42,215

0

2,610

3,334

26,299

9,972

83,050

83,536

83,779

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

42,215

0

2,610

3,334

26,299

9,972

83,050

83,536

83,779

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

42,215

0

2,610

3,334

26,299

9,972

83,050

83,536

83,779

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

REZERVE

97.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

11,490

0

-47,328

-15,553

39,185

35,186

-252,470

-275,248

-298,019

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

11,490

0

-47,328

-15,553

39,185

35,186

-252,470

-275,248

-298,019

VHEL1U1EL1LE    Ț1UNII    F UNC Ț1ONARE (VUU 50.02    + 59.02 + 05.02    + 69.02    +

79 02)

49.02 SF

679,989

52,766

141,289

131,816

220,048

186,836

621,165

624,807

626,626

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

137,525

16,689

19,848

23,485

45,357

48,835

98,715

99,293

99,583

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

88,340

16,689

8,240

11,589

31,251

37,260

59,725

60,075

60,250

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

88,340

16,689

8,240

11,589

31,251

37,260

59,725

60,075

60,250

Autorități executive

51.02.01.03

88,340

16,689

8,240

11,589

31,251

37,260

59,725

60,075

60,250

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,070

0

795

740

5,845

5,690

13,312

13,390

13,429

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

5,000

5,000

10,240

10,300

10,330

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,070

795

740

845

690

3,072

3,090

3,099

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115

10,813

11,156

8,261

5,885

25,678

25,828

25,904

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

cTorapnilsufleuriuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

17,473

49

4,537

4,410

4,256

4,270

18,253

18,360

18,413

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,125

0

4,447

4,337

4,174

4,167

17,946

18,051

18,103

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

16,905

0

4,415

4,307

4,146

4,037

17,823

17,927

17,979

Politie locala

61.02.03.04

16,905

4,415

4,307

4,146

4,037

17,823

17,927

17,979

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

220

32

30

28

130

123

124

124

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

364,347

36,028

80,964

76,585

114,532

92,266

341,755

343,760

344,760

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

165,102

23,174

35,172

37,874

59,150

32,906

157,825

158,752

159,212

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

73,247

10,127

15,865

15,700

21,956

19,726

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

38,081

8,225

7,279

7,871

9,435

13,496

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

35,166

1,902

8,586

7,829

12,521

6,230

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

83,240

12,346

17,388

20,116

34,608

11,128

71,768

72,189

72,399

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

36,348

2,154

7,335

8,566

14,482

5,965

38,269

38,493

38,605

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

46,892

10,192

10,053

11,550

20,126

5,163

33,499

33,696

33,794

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,572

330

269

464

777

62

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7,043

371

1,650

1,594

1,809

1,990

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

7,043

371

1,650

1,594

1,809

1,990

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

57,234

0

11,670

7,122

20,369

18,073

50,357

50,652

50,800

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

49,634

0

10,531

5,853

18,202

15,048

42,575

42,824

42,949

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

100

100

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

49,534

10,531

5,853

18,102

15,048

42,575

42,824

42,949

Servicii religioase

67.02.06

1,000

325

350

325

1,024

1,030

1,033

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

142,011

12,854

34,122

31,589

35,013

41,287

133,573

134,356

134,748

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12,725

1,233

3,398

2,473

3,280

3,574

13,459

13,538

13,578

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

53,484

749

12,815

13,292

13,719

13,658

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

53,484

749

12,815

13,292

13,719

13,658

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

25,529

4,825

6,501

5,254

4,504

9,270

21,668

21,795

21,858

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

12,595

477

2,418

2,067

3,682

4,428

13,277

13,355

13,394

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

800

1,237

68

140

4

588

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

800

1,237

68

140

4

588

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

36,878

4,333

8,922

8,363

9,824

9,769

34,787

34,991

35,093

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

36,878

4,333

8,922

8,363

9,824

9,769

34,787

34,991

35,093

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

(cod 70.02+74.02)

69.02

151,605

0

34,510

25,596

52,218

39,281

156,609

157,527

157,986

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

63,429

0

12,466

15,056

14,420

21,487

66,317

66,706

66,900

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

2,500

0

0

2,500

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500

2,500

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

60,929

12,466

12,556

14,420

21,487

66,317

66,706

66,900

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88,176

0

22,044

10,540

37,798

17,794

90,292

90,821

91,086

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

0

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176

794

794

794

794

3,252

3,271

3,281

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

9,039

0

1,430

1,740

3,685

2,184

5,833

5,867

5,884

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

9,039

0

1,430

1,740

3,685

2,184

5,833

5,867

5,884

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

9,039

0

1,430

1,740

3,685

2,184

5,833

5,867

5,884

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

9,039

1,430

1,740

3,685

2,184

5,833

5,867

5,884

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

REZERVE

97.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02+ 79.02)

49.02

309,585

7,663

38,746

54,156

139,255

77,428

398,726

401,061

402,231

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

29,936

6,870

1,974

10,352

4,161

13,449

23,422

23,559

23,628

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

29,936

6,870

1,974

10,352

4,161

13,449

23,422

23,559

23,628

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

29,936

6,870

1,974

10,352

4,161

13,449

23,422

23,559

23,628

Autorități executive

51.02.01.03

29,936

6,870

1,974

10,352

4,161

13,449

23,422

23,559

23,628

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

180

0

80

51

0

49

184

185

186

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

180

0

80

51

0

49

184

185

186

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180

80

51

0

49

184

185

186

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

129,353

793

11,253

12,629

90,716

14,755

130,105

130,868

131,249

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12,800

633

406

951

11,235

208

12,595

12,669

12,706

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

820

263

0

271

419

130

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

431

258

202

132

97

Învatamânt primar

65.02.03.02

389

5

69

287

33

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

11,956

370

406

680

10,792

78

12,595

12,669

12,706

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

322

8

7

254

61

1,024

1,030

1,033

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,634

362

406

673

10,538

17

11,571

11,639

11,673

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

24

0

0

0

24

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

24

24

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

100,185

0

9,602

8,909

76,818

4,856

107,305

107,934

108,248

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

100,185

0

9,602

8,909

76,818

4,856

107,305

107,934

108,248

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,185

9,602

8,909

76,818

4,856

107,305

107,934

108,248

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

16,368

160

1,245

2,769

2,663

9,691

10,205

10,265

10,295

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

631

80

115

52

384

552

555

557

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,308

97

1,264

926

1,118

2,477

2,492

2,499

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

3,216

35

469

213

582

1,952

2,018

2,030

2,036

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

9,213

28

696

1,177

1,103

6,237

5,158

5,188

5,203

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

9,213

28

696

1,177

1,103

6,237

5,158

5,188

5,203

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

(cod 70.02+74.02)

69.02

116,940

0

24,259

29,530

21,764

41,387

167,798

168,780

169,273

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

116,327

0

24,242

29,530

21,763

40,792

163,929

164,889

165,370

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

75,781

0

15,702

13,760

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

75,781

15,702

13,760

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

15

0

0

0

0

15

146

147

148

Alimentare cu apa

70.02.05.01

15

15

146

147

148

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

2

1

197

205

206

207

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

40,331

8,538

15,769

7,703

8,321

10,894

10,958

10,990

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

613

0

17

0

1

595

3,869

3,891

3,903

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

613

17

1

595

3,869

3,891

3,903

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

33,176

0

1,180

1,594

22,614

7,788

77,217

77,669

77,895

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

33,176

0

1,180

1,594

22,614

7,788

77,217

77,669

77,895

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

33,176

0

1,180

1,594

22,614

7,788

77,217

77,669

77,895

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

33,176

1,180

1,594

22,614

7,788

77,217

77,669

77,895

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

11,490

0

-47,328

-15,553

39,185

35,186

-252,470

-275,248

-298,019

REZERVE

97.02

11,490

0

-47,328

-15,553

39,185

35,186

-252,470

-275,248

-298,019

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

11,490

0

-47,328

-15,553

39,185

35,186

-252,470

-275,248

-298,019

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

11,490

-47,328

-15,553

39,185

35,186

-252,470

-275,248

-298,019

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_

Formular: 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 - VENITURI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

81,327

24,050

15,505

18,634

23,138

94,838

101,896

107,912

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

45,391

16,332

8,139

10,103

10,817

60,867

66,250

71,639

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

45,391

16,332

8,139

10,103

10,817

60,867

66,250

71,639

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

41,257

14,805

7,468

8,903

10,081

58,232

63,605

68,989

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2 0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

32,423

12,595

5,687

7,407

6,734

48,372

53,610

58,909

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

1,140

241

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,010

529

211

635

635

1,853

1,864

1,870

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11,496

3,615

2,712

2,316

2,853

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,637

7,229

2,529

3,069

2,810

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Alte venituri

36.10.50

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

37.10.50)

37.10

468

13

14

325

116

360

375

380

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-2,210

-342

-338

-1,375

-155

-2,099

-2,112

-2,118

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte op

jerațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,936

7,718

7,366

8,531

12,321

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

35,936

7,718

7,366

8,531

12,321

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

35,936

7,718

7,366

8,531

12,321

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,585

7,718

7,366

8,276

12,225

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume

finarn

din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru area investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

831

46

160

107

518

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

351

0

0

255

96

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.01

351

0

0

255

96

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)*)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)*)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)*)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 +

45.10.07.03)*)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 +

45.10.08.02 + 45.10.08.03)*)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03)*)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03)*)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

79,117

23,708

15,167

17,259

22,983

92,739

99,784

105,794

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

43,181

15,990

7,801

8,728

10,662

58,768

64,138

69,521

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

43,181

15,990

7,801

8,728

10,662

58,768

64,138

69,521

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

39,047

14,463

7,130

7,528

9,926

56,133

61,493

66,871

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

32,423

12,595

5,687

7,407

6,734

48,372

53,610

58,909

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

1,140

241

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,010

529

211

635

635

1,853

1,864

1,870

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11,496

3,615

2,712

2,316

2,853

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,637

7,229

2,529

3,069

2,810

22,948

25,818

28,518

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Alte venituri

36.10.50

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,742

-329

-324

-1,050

-39

-1,739

-1,737

-1,738

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-2,210

-342

-338

-1,375

-155

-2,099

-2,112

-2,118

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

Alte op

erațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,936

7,718

7,366

8,531

12,321

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

35,936

7,718

7,366

8,531

12,321

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

35,936

7,718

7,366

8,531

12,321

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,585

7,718

7,366

8,276

12,225

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

351

0

0

255

96

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.01

351

255

96

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01 SD

3,041

388

498

1,482

673

2,099

2,112

2,118

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)

40.10

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

831

46

160

107

518

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

831

46

160

107

518

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

831

46

160

107

518

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume

finarn

din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru area investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

831

46

160

107

518

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.02

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefmantari (cod

45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) *)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) *)

45.10.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) *)

45.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) *)

45.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03) *)

45.10.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 +

45.10.08.02 + 45.10.08.03) *)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) *)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03) *)

45.10.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02) *)

45.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_

Formular:

11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 - CHELTUIELI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim

IV

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

81,327

640

15,897

18,677

21,042

25,711

87,842

88,358

88,616

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3,370

0

845

815

955

755

3,379

3,399

3,409

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3,370

0

845

815

955

755

3,379

3,399

3,409

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,370

0

845

815

955

755

3,379

3,399

3,409

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

16,916

70

4,416

4,307

4,147

4,046

18,003

18,108

18,162

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

16,916

70

4,416

4,307

4,147

4,046

18,003

18,108

18,162

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

16,916

70

4,416

4,307

4,147

4,046

18,003

18,108

18,162

Politie locala

61.10.03.04

16,916

70

4,416

4,307

4,147

4,046

18,003

18,108

18,162

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

35,023

0

5,684

8,915

11,574

8,850

35,659

35,869

35,973

Invatamant ( cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

26,413

0

4,016

7,760

9,265

5,372

27,047

27,206

27,286

Din total capitol:

0

Învatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

18,623

0

3,209

5,614

5,433

4,367

21,430

21,556

21,619

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim

IV

ÎnvataLt prescolar

65.10.03.01

18,623

0

3,209

5,614

5,433

4,367

21,430

21,556

21,619

AÎnDvaEtaDmEânZtVpOrimLTarARE ( cod

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Î5n9v.1at0a+m6â3n.1t 0se+c7u0n.1d0ar+(74co.1d06+57.91.01.0)4.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

7,578

0

793

2,045

3,762

978

5,408

5,440

5,456

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

2,519

0

262

932

859

466

2,591

2,606

2,614

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

5,059

0

531

1,113

2,903

512

2,817

2,834

2,842

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

212

0

14

101

70

27

209

210

211

Învatamânt special

65.10.07.04

212

0

14

101

70

27

209

210

211

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6,600

0

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03