Hotărârea nr. 142/2014

HCL 142 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel

Luând în considerare demisia domnului Avramescu Manuel, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local sub nr.S.T. 311/25.09.2014;

Ținând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul Sectorului 6;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

în baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al domnului Avramescu Manuel prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Avramescu Manuel.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

tarul Sectorului 6,

\ \ Gheorghe Floricica'