Hotărârea nr. 14/2014

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 13.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „La Teatrale cu Matale!” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform

competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Gheorghe Floricică


la H.C.L. S.6 nr.

,, ANEXĂ

“ La Teatrale cu Matale!”

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

Titlul    La teatrale cu matale!

1.1    Localizare: BUCUREȘTI, SECTOR 6

1.2    Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de Ia

Consiliu! Loca! Sector 6

% din costul total al proiectului

13.000

13.000

100

1.3 Rezumat

Durata proiectului

Februarie-iunie 2014

Scopul proiectului

Realizarea unui demers pentru dezvoltarea personală a copiilor defavorizați, cpoii cu comportament de risc de pe raza sectorului

6, copii beneficiari ai serviciilor

D.G.A.S.P.C sector 6, prin stimularea abilităților artistice.

Parteneri

Școlile generale, liceele de pe raza sectorului 6.

Grupul (grupurile țintă)1

20 de copii între 8-14 ani beneficiari ai sistemului de asistență socială din sectorul

6.

Beneficiari finali2

Aproximativ 300 de membri ai comun ității sectorului 6 din care: 150 de copii participanți la festival, familiile acestora, profesorii, precum și persoanele de referință ale acestora.

Rezultate așteptate

Dezvoltarea abilităților personale ale copiiilor partcipanți în proiect însușirea unor comportamente sociale dezirabile.

Principalele activități

Selecția participanți lor în funcție de aptitudini și interes.

Efectuarea cursurilor de teatru în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare

l"Gnip țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

; "Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Personală Conacul Golescu Grant-Sector 6. Organizarea și realizarea festivalului “La Teatrale cu Matale!"

Participare trupei (trupelor)D.G.A.S.P.C sector 6 la festivalul "La Teatrale cu

Matale!”

1.4    Obiective

Obiectivul general:

Realizarea unui demers pentru dezvoltarea personală a copiilor beneficiari ai

serviciilor D.G.A.S.P.C sector 6, a copiilor cu comportament de risc și a copiilor defavorizați de pe raza sectorului 6, prin stimularea abilităților artistice prin intermediul frecventării cursurilor de teatru și a evoluției pe scenă în cadrul festivalului.

Obiective specifice

•    Ne propunem ca pe parcursul întâlnirilor, participanții să devină mai empatici, să găsească modalități de comunicare asertivă, precum și noi abordări de dezvoltare personală. Acest obiectiv specific se poate realiza prin suținerea acestora de către specialiști în vederea explorării propriilor trăiri precum și a identificării resurselor care potențează găsirea soluțiilor în situații problematice.

•    Tinerii vor reuși să elaboreze strategii de soluționare a conflictelor ca urmare a participării la jocurile de rol. jocuri care au ca scop punerea lor în situații care reflectă experiențe sau evenimente din viața reală.

•    Ca urmare a participării la cursurile de teatru, participanții vor reuși pe de o parte să și exteriorizeze cu ușurință emoțiile, trăirile, iar pe de altă parte va crește stima de sine. precum și încrederea în forțele proprii.

1.5    Justificare

Ca urmare a implicării tinerilor și copiilor în programele desfășurate de D.G.A.S.P.C sector 6 am observat câteva caracteristici ale copiilor ce tind spre un comportament de risc sau a copiilor defavorizați. Aceste caracteristici sunt legate de: abilitățile lor de a comunica, de a-și gestiona emoțiile, de impulsivitate, de incapacitatea de a se gândi la consecințe pe termen lung, înclinația spre teribilism, o scăzută rezistență la frustrare, rezistența de a se conforma față de regulile impuse de adulți, incapacitatea de a soluționa în mod pașnic conflictele deoarece dețin abilități scăzute de negociere, precum și asocierea cu grupuri cu grad mare de infracționalitate, în încercarea de a-și ocupa timpul liber și de a-și atinge scopurile (pentru siguranța pe care o conferă grupul, pentru imagine, prestigiu, etc.), etc..

In ceea ce privește ocuparea timpului liber, în afara riscului de asociere cu grupuri periculoase pentru dezvoltarea dezirabilă din punct de vedere social a tinerilor și a copiilor, mai există problema petrecerii unei perioade lungi de timp în fața televizorului sau a calculatorului.

Astfel, deoarece prevenirea necesită o cantitate mai mică de resurse și servicii, am elaborat, pornind de la ideile expuse mai sus, o alternativă de ocupare a timpului liber care să implice activități desfășurate în grup, ocazie cu care tinerii să își exercite atât capacitatea de-a comunica și negocia, cât și aceea de-a se

pune în locul altei persoane și de-a găsi soluții pornind de la analiza fiecărei situații si a posibilelor implicații. Acest mod de socializare, diferit de cel impus de familie sau școală, este mai lejer, regulile sunt impuse și discutate, iar încălcarea unei reguli atrage după sine o serie de pedepse, până la excluderea din grup. lucru nedorit de participanții la grup.

O consecință a participării la cursurile de teatru, este faptul că participanții petrecând o perioadă mai mare de timp studiind opere literare, încearcă pe de o parte să descifreze mesajele transmise de autor, iar pe de altă parte să găsească soluții ale propriilor probleme, soluții transpuse în lectură. Am descoperit, alături de acești copii și tineri, faptul că detașarea față de propriile probleme și discuțiile legate de situații similare, dar care implică alte persoane, este benefică și stimulatoare în găsirea unor soluții care pot fi aplicate și în viața personală.

"La Teatrale cu Matale!" este un proiect care are la bază ideea educației și învățării de comportamente dezirabile prin metode și tehnici folosite în arta spectacolului de teatru. Nota inovativă a acestui proiect vine din faptul că au fost implicați în această formă de educație copii cu comportament de risc. După aproximativ un an de la inițierea acestuia, echipa a decis ca în acest proiect fie implicați și copii din comunitățile sărace, comunități cu risc ce îi pot conduce pe tineri la dobândirea comportamentelor deviante. Astfel, acum beneficiază de acest proiect și copii din școlile de masă ce prezintă comportament de risc. precum și copii ce beneficiază de serviciile centrelor de zi din sectorul 6.

1.6 Descrierea grupului / grupurilor țintă și a beneficiarilor, precum și numărul estimat de beneficiari.

Direcți : 20 de copii beneficiari ai serviciilor D.G.A.S.P.C sector 6, a copiilor cu comportament de risc și a copiilor defavorizați de pe raza sectorului 6.

Indirecți : 150 de copii participanți la Festivalul de teatru pentru copii "La Teatrale cu Matale!", părinții copiilor implicați în program, profesori și educatori, alți membri ai comunității sectorului 6.

1.7 Descrierea detaliată a activităților

Componenta 1 a proiectului:

Susținerea cursurilor de teatru

Cursurile sunt adresate copiilor beneficiari ai serviciilor DGASPC sector 6, a copiilor cu comportament de risc și a copiilor defavorizați de pe raza sectorului 6, copii cu vârte cuprinse între 8-14 ani. Selecția copiilor participanți la curs va avea loc în luna ianuarie. La începutul lunii februarie vor începe cursurile de teatru care vor dura până la începutul lunii iunie, având o frecvență, o componență și o

durată stabilite de către profesorul coordonator din cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală ..Palatul Copiilor"- Sector 6. Profesorul coordonator va selecta și va împărți grupele de copii participanți. La sfârșitul cursului participanții vor dobândii abilitățile necesare ( dicție, respirație, emisie vocală, mișcare, viteză de reacție, vorbire în public, gestionarea emoțiilor puternice, exprimare sinceră și eficientă, etc...) interpretării unui fragment dintr-o piesă de teatru, pe scena festivalului ,,La Teatrale cu Matale!’’.

Componenta 2 a proiectului:

Organizarea festivalului „La Teatrale cu Matale!”

Ca de fiecare dată în ultimii șapte ani la jumătatea lunii iunie se organizează, în cadrul proiectului „La Teatrale cu Matale”, un festival de teatru pentru trupe formate din copii. Evenimentul va fi organizat de o echipa de specialiști din cadul D.G.A.S.P.C Sector 6. Festivalul de teatru este un eveniment așteptat de toți cei care au participat și în edițiile anterioare. La ediția de anul acesta, au participat trei trupe din partea D.G.A.S.P.C Sector 6 și au obținut 3 premii speciale ale juriului după cum urmează : premiul pentru cel mai bun rol masculin, câștigătorul, fiind juniorul uneia din trupe; premiul cel mai bun rol feminin: premiul special al juriului pentru rol feminin.

Trofeul festivalului de teatru a fost acordat trupei “Micii Voinici” a Centrului Domnița Bălașa din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6 .

I a acest eveniment preconizăm participarea a aproximativ 15 trupe de teatru formate din copii, în total înjur de 150 de copii participanți.

Majoritatea trupelor participante vor fi din școli și din licee, precum și din centrele, fundațiile, școlile particulare de teatru aflate pe raza sectorului 6. Invitațiile pentru înscrierea în programul festivalului vor fi trimise din timp.

în cadrul concursului se vor decerna premii din partea unui juriu format din specialiști în domeniul artistic. Festivalul se va desfășură pe scena unui teatru bucureștean.

1.8 Metodologia

Cursurile se vor desfășură la Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Granf'- Sector 6 și vor fi susținute de către profesorul coordonator din cadrul. Tehnicile și metodele utilizate vor fi stabilite de către proefesorul coordonator.

Proceduri pentru evaluare internă/externă

Evaluare internă:

Numărul de participanți la fiecare sesiune de discuții.

Numărul de echipe înscrise în Festivalul „La Teatrale cu Matale!” Numărul de copii și tineri participanți în cadrul din cadrul festivalului.

Evaluare externă:

Fișe de feedback completate de elevi la sfârșitul sesiunilor de discuții

Chestionare de feedback completate de coordonatorii trupelor de teatru participante în proiect.

1.9 Durata și planul de acțiune

SEMESTRUL I

COMENTARII

Organizarea și susținerea cursurilor de teatru

1

Organizarea și desfășurarea Festivalului "La Teatrale cu Matale!'*

Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului:

Toți copiii participanți la cursuri vor fi capabili să socializeze și să se adapteze în comunicare cu alții.

r Toți participanții la cursuri vor înțelege implicațiile pe care le aduce fiecare decizie.

< La finalul proiectului toți copiii participanți la cursuri vor înțelege care sunt modalitățile prin care poți să soluționezi o situație conflictuală și vor fi capabili să analizeze

urmările angajării în conflict.

r La finalul proiectului toți copiii participanți la cursuri vor cunoaște importanța experienței personale și a beneficiului lecturii.

r La finalul proiectului toți copiii vor fi capabili să analizeze scopul regulilor, importanța lor precum și faptul că încălacarea fiecărei regului atrage urmări imediate. Realizări concrete

Pe parcursul celor șapte ani în care s-au desfășurat activitățile proiectului “La Teatrale cu Matale!" am întregistrat următoarele rezultate notabile:

1.    din aproximativ 80 de copii participanți în cadrul proiectului pe parcursul celor șapte ani. 5 au decis să se înscrie la licee cu specializare artistică, iar aproximativ 20 de copii au înregistrat îmbunătățiri în relațiile cu familia;

2.    din aproximativ 25 de copii care aveau probleme școlare (lectura unui text etc). 15 au înregistrat îmbunătățirea rezultatelor școlare;

3.    realizarea a șapte festivaluri de teatru pentru copii, fiind implicați aproximativ 200 de copii din sectorul 6.

BUGET "La Teatrale cu Matale!"

Tipul de cheltuieli

Cantitatea

Costuri

Totale

Susținere

DGASPC

1.

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI

a)

Consumabile (coli xerox, toner.etc)

800

800

TOTAL COSTURI 1

800

800

2.

COSTURI DE GESTIONARE A FESTIVALULUI

a)

Plata prezentator

1

1.000

1.000

b

Premii participare trupe

150

4.500

4.500

c)

Premii locurile I,II,III si speciale

70

2.500

2.500

d) ............................

Diplome(hartie, imprimare)

200

250

250

Confecționare Trofeu (lut, decoratiuni.etc)

1

300

300

f)

Promovare festival (afișe etc...)

250

250

g)

Costume (inchiriere/cumparare)

1.500

1.500

h)

Imprimare caiete program

600

600

Protocol (apa, cafea, snacksuri,filtru de cafea etc...)

700

700

j)

Premii trupe extraconcurs

600

600

TOTAL COSTURI 2

12.200

12.200

TOTAL

SUSȚINERE

D.G.A.S.P.C.

ninarilHWIHHH

13.000

13.000

»wii

13.000

13.000

Dl RECTOR ^ENERAL, MARUJSL^TUȘ


CONSILIuV 1 SECTOR6_