Hotărârea nr. 131/2014

HCL 131 – Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administrației Piețelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 6;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 224/17.10.2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare si funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 116/06.08.2013 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin Moisă


Nr: 131

Data: 25.09.2014CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Gheorghe Floricică


ANEXĂ

ia H.C.L. S. 6 nr. 131/25.09.2014

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 6

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Denumirea înstitutiei:

Administrația Piețelor Sector 6

Art.2. Forma de organizare

1. Administrația Piețelor Sector 6 este pesoană juridică română organizată ca serviciu public de inters local în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6.

2. Administrația Piețelor Sector 6 funcționează pe baza organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 6.

Art.3. Sediul instituției și arhiva

1. Administrația Piețelor Sector 6 își are sediul în Șos Virtuții nr. 148, etaj 1, sector 6, București.

2. Arhiva instituției va fi organizată și va fi păstrată în conformitate cu prevederile legale în materie în Calea Crângași, nr. 29, Complex comercial-etaj, sector 6, București.

Art.4. Contabilitatea și Finanțarea

 • 1. Evidenta contabila va fi organizată si se va conduce potrivit Legii nr. 82/1991 republicata, privind contabilitatea.

 • 2. Administrația Piețelor Sector 6 este finanțată integral din venituri proprii

 • 3. Toate veniturile Administrației Piețelor Sector 6 vor fi reținute în integralitatea lor de către instituție și vor fi utilizate în conformitate cu prevederile bugetului aprobat de consiliul local și cu prevederile legale în materie.

 • 4. Directorul Administrației Piețelor Sector 6 are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.5. Cod de înregistrare fiscală

Administrația Piețelor Sector 6 are codul de înregistrare fiscală: RO 4340447.

Art.6. Contul bancar: R021TREZ7065028XXX000204

Art.7. Adresă pagină web: ww aps6.ro

H’vvvv piete6. ro

Art8. Domeniul de activitate.

 • 1. în conformitate cu prevederile legale, Administrația Piețelor Sector 6 administrează domeniul public și privat al municipiului București din sectorul 6 cu specific de piață care va îl va evidenția distinct în documentele contabile ale instituției.

 • 2. Administrația Piețelor Sector 6 administrează piețele, târgurile, bazarele și oboarele care funcționează pe teritoriul sectorului 6, în mod direct și/sau indirect prin asociere cu persoane juridice române care au obiect de activitate similar.

 • 3. Administrația Piețelor Sector 6 face propuneri Consiliului Local al Sectorului 6 în scopul înființării de noi piețe, complexe agroalimentare, târguri, oboare, bazare etc.

 • 4. Administrația Piețelor Sector 6 organizează piețe, târguri, bazare și oboare pe întreg teritoriul sectorului 6 cu respectarea condițiilor legale de dotare a fiecărui tip de piață precum și a condițiilor de funcționare ale acestora.

 • 5. Administrația Piețelor Sector 6 întocmește toate documentațiile necesare în vederea modernizării piețelor, complexelor agroalimentare, astfel încât să asigure eficientizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.9. Delegări de competențe. împuterniciri.

 • 1. Administrația Piețelor Sector 6 este împuternicită să încheie contracte de asociere conform Anexei nr. 2, iar pentru terenurile libere de construcții poate încheia contracte de concesiune și contracte de parteneriat public-privat ale căror modele și condițiile în care se vor încheia vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;

 • 2. Administrația Piețelor Sector 6 este abilitată să prezinte spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 modelele de contracte de concesiune și parteneriat public-privat.

 • 3. Administrația Piețelor Sector 6 poate încheia prin licitație publică, contracte de închiriere pentru structuri de vânzare și terenuri. Procedura de licitație publică și modelul contractului de închiriere se vor stabili prin decizie a conducătorului instituției.

 • 4. Administrația Piețelor Sector 6 este împuternicită să încheie și alte forme contractuale inclusiv contracte nenumite în vederea realizării obiectului său de activitate precum și să urmărească, să rezilieze și să denunțe unilateral toate tipurile contractele pe care le încheie, în condițiile legii.

 • 5. Veniturile rezultate din contractele încheiate de Administrația Piețelor Sector 6 vor urma regimul precizat la art. 4.

 • 6. Administrația Piețelor Sector 6 este obligată să întreprindă toate măsurile legale în vederea încasării tuturor creanțelor sale.

Art.10. Taxe percepute de Administrația Piețelor Sector 6

 • 1. Administrația Piețelor Sector 6 este abilitată să perceapă și să încaseze taxele forfetare în cuantumul prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 76/2005 precum și taxa pentru rezervare de tarabă în cuantum de 150 lei/lună + T.V.A.

 • 2. Taxele forfetare (care se aplică pe zi), taxele pentru rezervările de tarabă (care se aplică pe lună) se percep numai pentru comercializarea produselor agroalimentare și a celorlalte produse similare și complementare, cu respectarea strictă a obiectului de activitate pentru care s-a acordat dreptul de folosința al structurii de vânzare/terenului precum si cu respectarea sectorizării pieței.

 • 3. Veniturile rezultate din încasarea taxelor precizate la alin. (1) și (2) de către Administrația Piețelor Sector 6 vor urma regimul precizat la art. 4.

CAP.II. DISPOZIȚII ORGANIZATORICE

Art.il. Conducerea Administrației Piețelor Sector 6

 • 1. Conducătorul Administrației Piețelor Sector 6 este directorul.

 • 2. Conducerea executivă a instituției este asigurată de director și șefii de compartimente conform ierarhiei stabilite prin organigrama aprobată de Consiliului Local al Sectorului 6.

 • 3. Directorul Administrației Piețelor Sector 6 este angajat prin concurs sau examen, după caz, care își exercită atribuțiile de serviciu în baza prezentului regulament, a hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 și a dispozițiilor Primarului Sectorului 6, cu respectarea legislației în vigoare.

Art.12., Directorul Administrației Piețelor Sector 6 este răspunzător de respectarea legalității, de gestionarea patrimoniului, de activitatea economico-financiară, organizatorică și juridică și de eficiența acestei instituții.

Art.13.. Directorul Administrației Piețelor Sector 6 întocmește ștatul de funcții în conformitate cu numărul de posturi din organigrama aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 6. Angajarea, atestarea pe post și evaluarea anuală a personalului Administrației Piețelor Sector 6 se vor efectua în conformitate cu prevederile legale și Regulamentul Intern.

CAP.III. ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 6

Art.14. Administrația Piețelor Sector 6 întocmește anual proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și execuția bugetară în termenele stabilite de legislația în vigoare și le înaintează spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6.

Art.15. întocmește anual programul de investiții și cel de intreținere al clădirilor, al instalațiilor tehnice existente în piețe și al obiectelor de inventar.

Art.16. Conducătorul Administrației Piețelor Sector 6 răspunde de asigurarea tuturor măsurilor de organizare a activității instituției astfel încât să asigure realizarea obiectivelor referitoare la:

 • a) respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6 și a dispozițiilor Primarului Sectorului 6;

 • b) integritatea stării fizice a tuturor dotărilor existente;

 • c) derularea contractelor încheiate de Administrația Piețelor Sector 6;

 • d) respectarea normelor igienico-sanitare și de protecția mediului;

 • e) executarea lucrărilor de întreținere și amenajarea patrimoniului instituției în conformitate cu prevederile legale;

 • f) punerea la dispoziția agenților economici pe bază de taxe ori tarife legale spațiile, tarabele, cântarele precum și alte servicii specifice activității din piețe pentru piețele/spațiile/terenurile aflate în administrarea directă;

 • g) buna funcționare a cântarelor, verificarea acestora precum și a greutăților din dotare la obiectivele de la lit. f);

 • h) depunerea zilnică sau pe ture a sumelor încasate din exploatarea piețelor precum și întocmirea la timp a borderourilor de încasări și depunerea lor în casieria instituției;

 • i) repartizarea structurilor de vânzare în ordinea sosirii producătorilor, în limita numărului de locuri disponibile în piețe;

 • j) informarea și îndrumarea spre alte piețe a vânzătorilor fără loc de vânzare;

 • k) desfășurarea unui comerț civilizat în piețe, târguri și oboare, având obligația de a interveni pentru păstrarea unor raporturi corecte între producători-vânzători-consumatori;

 • 1) informarea consumatorilor cu privire la oferta specifica piețelor, târgurilor si oboarelor precum si promovarea comportamentelor sanatoase de consum, a producătorilor autohtoni si a produselor de calitate superioara;

 • m) folosirea integrală a platourilor din piețe, conform sectorizări pieței, astfel încât desfacerea mărfurilor să se realizeze pe grupuri omogene; la fiecare piață se va afișa schema de sectorizare a acestora;

 • n) respectarea sectorizării piețelor potrivit regulamentului pieței aprobat de autoritatea publică executivă de la nivelul sectorului 6;

 • o) afișarea taxelor și tarifelor, asigurarea încasării corecte a acestora pe baza de documente legale de la toți agenții economici care desfășoară activități de comerț în piețe;

 • p) depistarea și sancționarea agenților economici care se sustrag de la plata taxelor și tarifelor;

 • q) sesizarea și sprijinirea Direcției Sanitar-Veterinare în exercitarea atribuțiilor acesteia;

 • r) aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecție și control, conform competenței;

 • s) măsurile de protecția muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, ca și de evitare sau limitare a unor pagube ce s-ar putea produce asupra patrimoniului piețelor; interzicerea blocării căilor de acces din piețe și de pe platourile piețelor, cu ambalaje, mărfuri sau vehicule de orice fel;

 • t) îndepărtarea din piață a agenților economici care vând în spații deschise băuturi alcoolice de orice fel sau substanțe toxice care pot contamina produsele alimentare precum și a agenților economici care nu respectă

regulamentul pieței, sau care nu au asupra lor documentele care atestă calitatea de producător sau documentele de proveniență a mărfurilor;

 • u) păstrarea curățeniei piețelor precum și buna funcționare a instalațiilor de apă, canal, electricitate etc.;

 • v) urmărirea cu strictețe a respectării regulamentului de organizare și funcționare al piețelor agroalimentare, târgurilor, oboarelor, bazarelor, etc. indiferent de statutul juridic al acestora sau de forma de administrare (fie administrare directă realizată de Administrația Piețelor Sector 6, fie indirectă realizată prin încheierea unor contracte de asociere);

 • w) aplicarea sancțiunilor contravenționale cu privire la protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite precum și a normelor de salubritate și de igienizare dispuse de organele de inspecție și control în raport de competența stabilită prin dispoziție de primar.

CAP.IV. ATRIBUȚIILE PERSONALULUI ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 6

Art.17. în baza organigramei elaborate de Administrația Piețelor Sector 6 și aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 6, se alcătuiește statul de funcții.

Art.18. Conform statului de funcții organigramei, activitatea Administrației Piețelor Sector 6 este structurată pe 5(cinci) departamente după cum urmează:

 • 1. Serviciul Juridic

 • 2. Serviciul Financiar. Contabilitate

 • 3. Serviciul Administrare Piețe

 • 4. Compartimentul Administrativ

 • 5. Biroul Achiziții Publice. Patrimoniu.

Activitatea departamentelor Administrației Piețelor Sector 6 este coordonată de director, precum și de șefii de departamente - servicii și birouri.

CAP.V. CONDUCĂTORUL ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 6-DIRECTORUL

Art. 19. Atribuțiile Directorului:

 • a) Conduce, coordonează și răspunde de întreaga activitate a Administrației Piețelor Sector 6;

 • b) Asigură realizarea atribuțiilor Administrației Piețelor Sector 6 conform prezentului regulament prin organizarea corespunzătoare a muncii, prin măsuri de creștere a eficienței economice, prin crearea condițiilor de muncă corespunzătoare pentru întreg personalul angajat;

 • c) Stabilește procedurile scrise și formalizate cuprinzând standardele de management/control intern la entitatea publică și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial precum și modul de lucru și de colaborare între compartimente conform structurii organizatorice;

 • d) Răspunde de asigurarea disciplinei financiare și contractuale;

 • e) Propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 bugetul de venituri și cheltuieli precum și execuția bugetară;

 • f) Colaborează cu diverse instituții și/sau organizații non profit în vederea efectuării controlului calității produselor agroalimentare comercializate în piețele din sectorul 6;

 • g) Asigură perfecționarea continuă a angajaților instituției, conform prevederilor legale în materie;

 • h) Asigură și răspunde de păstrarea integrității patrimoniului, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a acestuia;

 • i) Coordonează activitatea de personal aprobând angajarea și desfacerea contractelor individulale de munca ale personalului conform prevederilor legale în vigoare, asigură respectarea disciplinei muncii și îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul angajat;

 • j) Aprobă Regulamentul de Ordine Interioară;

 • k) Organizează activitatea de formare și perfecționare a salariațiilor în vederea asigurării pregătirii specifice și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a acesteia;

 • 1) Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în întreaga activitate;

 • m) îndeplinește și alte atribuții ce decurg din legislația în vigoare, din hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 sau din hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

 • n) Evaluează și testează anual din punct de vedere profesional personalul Administrației Piețelor Sector 6;

o) Decide orice transformări sau recorelări de funcții ce consideră necesare pentru eficientizarea activității Administrației Piețelor Sector 6 fără a depăși numărul de personal aprobat;

p) Directorul poate deleaga prin decizie atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

COMPARTIMENTELE INSTITUȚIEI

CAP. VI SERVICIUL JURIDIC

ART. 20. Activitatea Serviciului Juridic este coordonată de către Șeful Serviciului Juridic.

Art. 21. Subordonarea Serviciului Juridic

Serviciul Juridic este subordonat directorului.

Art. 22. Atribuțiile Serviciului Juridic:

 • 1. Exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative la cererea scrisă a compartimentelor de specialitate dacă aceste solicitări privesc Administrația Piețelor Sector 6;

 • 2. Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Consiliului Local;

 • 3. Ține evidență cronologică și pe materii a actelor normative;

 • 4. Asigură reprezentarea Administrației Piețelor Sector 6 la instanțele judecătorești de toate gradele;

 • 5. Propune spre aprobare conducătorului instituției măsurile pentru recuperarea creanțelor, obținerii titlurilor executorii și sprijină executarea acestora;

 • 6. întocmește contracte de asociere în participațiune, închiriere, locațiune, parteneriat public-privat, concesiune sau alte tipuri de contracte în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Administrației Piețelor Sector 6 și asigură păstrarea acestora pe perioada derulării lor;

 • 7. Redactează contracte și acte adiționale la contractele pe care instituția le are în derulare cu agenții economici, precum și acorduri de amplasare;

 • 8. Urmărește derularea contractelor de asociere în participațiune, închiriere, locațiune încheiate cu terții de Administrația Piețelor Sector 6, comunicând corespunzător cu toate compartimentele instituției;

 • 9. Aplică timbru sec pe toate contractele și actele adiționale în care instituția este parte pe care le eliberează instituția;

 • 10. întocmește întâmpinări, răspunsuri la sesizări și interogatorii, formulează apeluri, recursuri și redactează cereri de chemare în judecată, face propuneri conducătorului instituției privind promovarea căilor extraordinare de atac;

 • 11. Propune documentele, situațiile și informațiile cu regim secret de serviciu, organizând circuitul și păstrarea acestora;

 • 12. îndeplinește și alte atribuții specifice acestui compartiment sau dispuse de Directorul Administrației Piețelor Sector 6;

 • 13. Asigură recrutarea, angajarea și promovarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, numai pe bază de examen sau concurs;

 • 14. Organizează, conform legislației în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu și verifică îndeplinirea de către participanții la concurs a condițiilor specifice postului (cele specifice domeniului de activitate al instituției), precum si cele prevăzute de lege;

 • 15. Urmărește respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din aparatul propriu;

 • 16. Analizează propunerile de organigrame provenite de la compartimente din aparatul propriu și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 6 a organigramei Administrației Piețelor Sector 6;

 • 17. Pregătește documentația necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară și al altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a aparatului propriu al Administrației Piețelor Sector 6;

 • 18. Pregătește documentația necesară elaborării ștatului de funcții al Administrației Piețelor Sector 6;

 • 19. Ține evidența fișelor de post ale personalului propriu;

 • 20. Asigură completarea și eliberarea legitimațiilor de serviciu în baza dispozițiilor legale;

 • 21. întocmește raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;

 • 22. Gestionează dosarele profesionale ale angajaților;

 • 23. Răspunde de verificarea documentelor și calificărilor corespunzătoare funcțiilor în conformitate cu prevederile organigramei, COR-ului și a legislației muncii;

 • 24. Ține evidența salariaților completând la zi Registrul de Evidență a Salariatilor;

 • 25. Ține evidența salariaților completând la zi Registrul General de Evidență al Salariaților în format electronic - REVISAL- și răspunde de comunicarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, conform legislației aplicabile;

 • 26. Ține evidența fișelor de aptitudini ale angajaților și se ocupă de îndeplinirea întocmai și la timp a formalităților referitoare la medicina muncii;

 • 27. îndeplinește toate atribuțiile ce decurg din aplicarea legislației muncii, precum și în ceea ce privește carnetele de muncă;

 • 28. Ține legătura permanent cu Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București;

 • 29. Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a concediilor pentru evenimente speciale, etc.;

 • 30. Ține registrul de evidență a deciziilor directorului general;

 • 31. Face propuneri de îmbunătățire a activității Administrației Piețelor Sector 6;

 • 32. Răspunde de corectitudinea și legalitatea tuturor documentelor pe care le elaborează;

 • 33. Asigură și răspunde de confidențialitatea tuturor lucrărilor ce întocmește.

 • 34. întocmește deciziile directorului general ce țin de atribuțiile compartimentului.

Art.23. Documentele elaborate în cadrul Serviciului Juridic: puncte de vedere asupra actelor normative cu aplicare la problemele Administrației Piețelor Sector 6; diverse documente pentru instanțele judecătorești, respectiv: întâmpinări, cereri reconvenționale, interogatorii, răspunsuri la adrese și interogatorii, apeluri, recursuri, acțiuni judecătorești, note scrise, referate, adrese, răspunsuri la sesizări, etc.; decizii; contracte de asociere, închiriere, locațiune, parteneriat public privat, concesiune, etc. și acte adiționale la acestea, acorduri de amplasare, etc.

Art. 24. Legislația utilizată de către Serviciul Juridic: toată legislația în vigoare.

CAP.VIL SERVICIUL ADMINISTRARE, PIEȚE

Art.25. Subordonarea Serviciului Administrare Piețe

Serviciul Administrare Piețe este subordonat directorului.

Art.26. Atribuțiile Serviciului Administrare Piețe:

 • 1. întocmește Regulamentul taloanelor de rezervare pe care-1 supune spre aprobare directorului;

 • 2. întocmește taloanele de rezervare de tarabe (taxate cu 150 lei +TVA la care se adaugă taxa forfetară zilnică care se percepe în piață) pentru agenții economici ce-și desfășoară activitatea în piețele din sectorul 6;

 • 3. Pune la dispoziția comercianților pe bază de taxe forfetare zilnice tarabele sau structurile de vânzare pe care comercianții care au taloane de rezervare valabile nu le-au ocupat până la orele 9,00 ale fiecărei zile;

 • 4. Asigură luarea măsurilor necesare în vederea eliberării pieței în fiecare seară la ora închiderii; în acest scop nu va permite accesul în piață după ora închiderii nici a comercianților sau a oricăror persoane străine și nici depozitarea mărfurilor în piață; marfa lăsată în piață după ora închiderii pieței se va considera abandonată și va fi aruncată la ghena de gunoi;

 • 5. pune la dispoziția agenților economici pe bază de taxe ori tarife legale spațiile, tarabele, cântarele precum și alte servicii specifice activității din piețe pentru piețele/spațiile/terenurile aflate în administrarea directă;

 • 6. asigură buna funcționare a cântarelor, verificarea acestora precum și a greutăților din dotare;

 • 7. asigură depunerea zilnică sau pe ture a sumelor încasate din exploatarea piețelor precum și întocmirea la timp a borderourilor de încasări și depunerea lor în casieria instituției;

 • 8. repartizează structurile de vânzare în ordinea sosirii producătorilor, în limita numărului de locuri disponibile în piețe;

 • 9. informează și îndrumă spre alte piețe a vânzătorilor fără loc de vânzare;

 • 10. asigură desfășurarea unui comerț civilizat în piețe, târguri și oboare, având obligația de a interveni pentru păstrarea unor raporturi corecte între producători-vânzători-consumatori;

 • 11. asigură folosirea integrală a platourilor din piețe, conform sectorizări pieței, astfel încât desfacerea mărfurilor să se realizeze pe grupuri omogene; la fiecare piață se va afișa schema de sectorizare a acestora;

 • 12. depistează și elimină din piață agenții economici care se sustrag de la plata taxelor și tarifelor;

 • 13. aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecție și control, conform competenței;

 • 14. Asigură condiții pentru desfășurarea unui comerț civilizat în piață;

 • 15. întocmește documentațiile pentru organizarea de târguri și expoziții și se ocupă de elaborarea, concepția evenimentului (târg, expoziție, târg tematic, bazare, oboare, altele asemenea conf. H.G.R. nr. 348/2004), asigură baza logistică, promovează și mediatizează evenimentul;

 • 16. Afișează taxele și tarifele și asigură încasarea corectă a acestora pe bază de documente legale de la toți agenții economici care desfășoară acte de comerț în perimetrul pieței/complexului;

 • 17. întocmește, conform actelor normative în vigoare, regulamentele de organizare și funcționare ale piețelor aflate în administrarea directă și le prezintă spre avizare Primarului Sectorului 6;

 • 18. Avizează regulamentele de organizare și funcționare ale piețelor aflate în administrarea diferitelor societăți comerciale și le prezintă spre avizare Primarului Sectorului 6;

 • 19. Răspunde de respectarea zonării pieței/complexului potrivit schiței de zonare aprobate prin regulamentul pieței;

 • 20. Asigură condiții și sprijin Direcției Sanitar-Veterinare, inspectorilor și organelor de control de specialitate în exercitarea atribuțiilor ce le revin;

 • 21. Urmărește obținerea și reînoirea avizelor și autorizațiilor necesare funcționării (inclusiv a celor eliberate de Biroul de Metrologie) piețelor date în directa administrare a instituției;

 • 22. coordoneză activitatea Compartimentului Administrativ;

 • 23. întocmește deciziile directorului ce țin de atribuțiile compartimentului;

 • 24. Conlucrează cu toate compartimentele instituției;

 • 25. îndeplinește și alte atribuții specifice serviciului sau dispuse de Directorul Administrației Piețelor Sector 6;

 • 26. Face propuneri de îmbunătățire a activității Administrației Piețelor Sector 6;

 • 27. Răspunde de corectitudinea și legalitatea tuturor documentelor pe care le elaborează;

 • 28. Asigură și răspunde de confidențialitatea tuturor lucrărilor ce întocmește.

Art. 27. Documentele elaborate în cadrul Serviciului Administrare Piețe: referate, rapoarte, decizii, răspunsuri la sesizări, adrese, taloane de rezervare, etc.

Art. 28. Legislația utilizată de către Serviciul Administrare Piețe

Serviciul Administrare Piețe utilizează toată legislația cu aplicabilitate în domeniul specific Serviciului Administrare Piețe și în domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 6. 9                       5

CAP.VIII. SERVICIUL FINANCIAR. CONTABILITATE

Art. 29. Subordonarea Serviciului Financiar. Contabilitate

Serviciul Financiar. Contabilitate este subordonat Directorului.

Art. 30. Atribuțiile Serviciului Financiar. Contabilitate:

 • 1. Răspunde de aplicarea corectă a legislației salarizării;

 • 2. întocmește raportări statistice cu privire la activitatea de salarizare, ori de câte ori este nevoie;

 • 3. întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul angajat al Administrației Piețelor Sector 6 și urmărește încadrarea în plafonul prevăzut de lege cu încadrarea totodată în creditele bugetare aprobate;

 • 4. întocmește ștatele de plată și răspunde de aplicarea întocmai a legislației referitoare la salarizare; Răspunde de aplicarea legală a reglementărilor privind salarizarea muncii;

 • 5. întocmește situații statistice lunare/semestriale/anuale;

 • 6. Organizează și verifică înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor în conturile corespondente;

 • 7. Verifică întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială, în conformitate cu termenele stabilite de lege;

 • 8. Verifică concordantă între conturile înscrise în bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale;

 • 9. Urmărește modul de efectuare a încasărilor și a plăților în numerar, stabilind reguli de operare și manipulare a mijloacelor bănești, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 10. Asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității contabile, de înregistrarea și evidența valorilor materiale și bănești, întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, întocmește situațiile financiare și execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 11. Efectuează plata cheltuielilor ca fază finală a execuției bugetare, conform bugetului aprobat;

 • 12. Semnează contractele economice alături de conducerea instituției;

 • 13. In toată activitatea se conformează dispozițiilor exprese din legea contabilității și aplică corect toate actele normative în materie; Asigură respectarea obligațiilor ce derivă din actele normative cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la bugetul statului a tuturor taxelor și impozitelor precum și a altor obligații legale;

 • 14. Urmărește debitele instituției și informeazaă periodic compartimentele din cadrul instituției despre situația acestora în vederea derulării procedurilor pentru recuperarea lor; Urmărește decontarea cu debitorii și creditorii;

 • 15. Exercită control permanent asupra operațiunilor efectuate de casieri; Urmărește situația lipsurilor din gestiune constatate și informează periodic conducerea instituției despre recuperarea acestora;

 • 16. Exercită controlul financiar prevăzut de H.G. nr. 720/1991, O.G. nr. 119/1999 și Legea nr. 82/1991;

 • 17. îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale în domeniul financiar-contabil și fiscal;

 • 18. înregistrează și ține evidența garanțiilor (gajurilor) constituite pentru obținerea de împrumuturi de la diverse bănci;

 • 19. Stabilește modalitatea de reevaluare a patrimoniului conform reglementărilor legale în vigoare; Valorifică rezultatele comisiei de inventariere conform prevederilor legale și completează registrul inventar;

 • 20. întocmește facturile fiscale conform contractelor comerciale aflate în derulare;

 • 21. Ține evidența cantitativ valorică a activelor fixe și de natura stocurilor și calculează amortizarea acestora;

 • 22. întocmește deciziile directorului ce țin de atribuțiile compartimentului;

 • 23. îndeplinește și alte atribuții specifice acestui serviciu sau dispuse de Directorul Administrației Piețelor Sector 6;

 • 24. Conlucrează cu toate compartimentele instituției;

 • 25. Face propuneri de îmbunătățire a activității Administrației Piețelor Sector 6;

 • 26. Răspunde de corectitudinea și legalitatea tuturor documentelor pe care le elaborează.

Art. 31. Legislația utilizată de Serviciul Financiar. Contabilitate

Toată legislația cu aplicabilitate în domeniul specific Serviciului Financiar. Contabilitate și în domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 6.

CAP.IX. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art. 32. Subordonarea Compartimentul Administrativ

Compartimentul Administrativ se subordonează Serviciului Administrare Piețe.

Art. 33. Atribuțiile Compartimentul Administrativ:

 • 1. Asigură și răspunde de curățenia, securitatea clădiriilor și buna funcționare a tuturor instalațiilor imobilelor aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6;

 • 2. Asigură respectarea normelor de salubritate și igienă prin ridicarea zilnică a gunoiului, măturarea pieței/complexului și spălarea cu jet de apă sub presiune și detergenți zilnic sau ori de câte ori este nevoie în funcție de sezon, asigură curățenia permanentă a pieței/complexului;

 • 3. Eefectuează reparațiile capitale și de întreținere în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare ale piețelor și urmărește în permanență asigurarea condițiilor de funcționare atât ale piețelor aflate în administrarea Administrației Piețelor sector 6 cât și a celorlalte mijloace fixe aflate în patrimonial instituției;

 • 4. Asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile și piese de schimb pentru întreținerea tuturor obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • 5. Asigură aprovizionarea cu materiale de întreținere, pentru instalațiile de iluminat, sanitare și orice alte instalații sau dotări ale clădirilor precum și pentru curățenie;

 • 6. Asigură aprovizionarea și distribuirea rechizitelor, conform referatelor de necesitate;

 • 7. Asigură încheierea și urmărește derularea în bune condiții a contractelor de salubrizare, apă, gaze, energie electrică, utilități, pază, telefonie fixă și mobilă, internet, precum și alte prestări de servicii, etc;

 • 8. După semnarea de către directorul instituției, prezintă Serviciului Juridic toate contractele și actele adiționale care se întocmesc în cadrul Compartimentul Administrativ, în vederea securizării acestora prin aplicarea timbrului sec;

 • 9. Organizează și supraveghează activitatea de stingere a incendiilor, întocmește și supune spre avizare organelor competente planul de prevenire și stingere a incendiilor, de dotare cu aparatură și echipamente specifice precum și planurile de evacuare a imobilelor aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6:

 • 10. Organizează și controlează modul de executare a serviciilor de pază;

 • 11. întocmește planul de evacuare în caz de incendiu și asigură instruirea personalului asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

 • 12. Ține evidența contractelor de prestări servicii, salubrizare, apă, gaze, energie electrică, utilități;

 • 13. Urmărește derularea contractelor cu terți contractanți în vederea realizării întocmai și la timp a contractelor de furnizare de produse, achiziții servicii sau lucrări;

 • 14. Verifică starea tehnică a imobilelor si face propuneri pentru remedierea eventualelor disfiinctionalitati;

 • 15. Asigură o relație permanentă cu terții contractanți;

 • 16. Urmărește întocmirea documentației necesare obținerii autorizațiilor de construire conform reglementărilor urbanistice și legislației specifice;

 • 17. Urmărește și răspunde de respectarea documentațiilor de execuție conform autorizațiilor aprobate și a proiectelor, a termenelor și a recepției, precum și de calitatea investițiilor;

 • 18. Asigură condițiile pentru furnizarea utilităților precum și contorizarea consumurilor de apă, gaze, electricitate, etc. a imobilelor aflate în patrinoniul instituției sau pentru care instituția a încheiat contracte de asociere, de închiriere sau orice alt tip de contract care vizează exploatarea respectivului imobil; de asemenea asigură citirea lunară a contoarelor de utilități și recuperează de la agenții economici contravaloarea utilităților furnizate prin intermediul Administrației Piețelor Sector 6;

 • 19. Răspunde de activitatea de registratură luând măsuri pentru asigurarea de condiții optime în ceea ce privește înregistrarea cronologică a tuturor documentelor primite și expediate;

 • 20. Asigură și răspunde de arhivarea în condițiile legii a tuturor documentelor și actelor în conformitate cu prevederile în vigoare, luând măsuri de asigurare a acestora;

 • 21. Răspunde disciplinar, material civil sau penal, după caz de asigurarea tuturor condițiilor de păstrare a integrității documentelor aflate în arhiva instituției;

 • 22. întocmește deciziile directorului ce țin de atribuțiile compartimentului;

 • 23. îndeplinește și alte atribuții specifice acestui birou sau dispuse de Directorul Administrației Piețelor Sector 6;

 • 24. Conlucrează cu toate compartimentele instituției;

 • 25. Face propuneri de îmbunătățire a activității Administrației Piețelor Sector 6;

 • 26. Răspunde de corectitudinea și legalitatea tuturor documentelor pe care le elaborează.

Art.34. Documente elaborate în cadrul Compartimentul Administrativ: referate, rapoarte, decizii, contracte, acte adiționale răspunsuri la sesizări, adrese, etc.

Art. 35. Legislație utilizată de către Compartimentul Administrativ:

Toată legislația cu aplicabilitate în domeniul specific Compartimentului Administrativ și în domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 6.

CAP.X. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE. PATRIMONIU

Art. 36. Subordonarea Biroului Achiziții. Patrimoniu

Biroul Achiziții. Patrimoniu se subordonează Directorului

Art. 37. Atribuțiile Biroului Achiziții. Patrimoniu:

 • 1. Urmărește și organizează întocmirea procedurilor de licitație cu respectarea legislației în vigoare;

 • 2. Urmărește realizarea propunerilor de investiții ale instituției, în colaborare cu Biroul Financiar. Contabilitate;

 • 3. întocmește anual planul de achiziții al instituției, în conformitate cu prevederile legale;

 • 4. Răspunde de legalitatea și corectitudinea alegerii tuturor procedurilor de achiziție publică, precum și de legalitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică;

 • 5. întocmește și păstrează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziție dinamic;

 • 6. în îndeplinirea atribuțiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică au obligația aplicării principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității, eficienței utilizării fondurilor publice, asumării răspunderii;

 • 7. Pune la dispoziția comisiilor de selecție a ofertelor și de licitații documentația necesară desfășurării procesului de selecție sau licitație;

 • 8. întocmește formalitățile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică conform legislației în vigoare;

 • 9. întocmește documentația de atribuire și caietele de sarcini - în conformitate cu prevederile legale - necesare derulării procedurilor de achiziție publică;

 • 10. Participă împreună cu Biroul Administrativ la recepția lucrărilor de investiții urmărind calitatea, funcționalitatea și respectarea prevederilor din documentațiile tehnico-economice;

 • 11. întocmește și urmărește derularea în bune condiții a contractelor de de achiziție publică;

 • 12. După semnarea de către directorul instituției, prezintă Serviciului Juridic toate contractele și actele adiționale care se întocmesc în cadrul Biroului Achiziții Publice.Patrimoniu, în vederea securizării acestora prin aplicarea timbrului sec;

 • 13. îndeplinește alte atribuții dispuse, în condițiile legii, de șefii ierarhici;

 • 14. Propune casarea unor bunuri cu durată de viață expirată;

 • 15. Asigură ținerea evidenței patrimoniului propriu și a celui aflat în administrare;

 • 16. Efectuează și răspunde de inventarierea anuală a întregului patrimoniu;

 • 17. Acționează în vederea stabilirii patrimoniului la identificarea și evidențierea tuturor imobilelor și terenurilor aflate în administrare; efectuează formalitățile de preluare în patrimoniul instituției a unor bunuri, în conformitate cu angajamentele asumate prin contracte de către terții comercianți;

 • 18. întocmește deciziile directorului ce țin de atribuțiile compartimentului;

 • 19. Conlucrează cu toate compartimentele instituției;

 • 20. Face propuneri de îmbunătățire a activitatii Administrației Piețelor Sector 6;

 • 21. Răspunde de corectitudinea și legalitatea tuturor documentelor pe care le elaborează;

 • 22. Asigură și răspunde de confidențialitatea tuturor lucrărilor ce întocmește.

Art 38. Documente elaborate în cadrul Biroului Achiziții Publice.Patrimoniu: referate, rapoarte, decizii, răspunsuri la sesizări, adrese, contracte de achiziție publică, documente pentru desfășurarea licitațiilor, redactarea anunțurilor publicitare, referate pentru aprobarea publicării anunțurilor, caiete de sarcini, hotărâri de adjudecare a licitațiilor, comunicările participanților la licitații, acte adiționale, analize de oferte, în cazul achizițiilor, întocmirea dispozițiilor de comisii (licitații, selecții de oferte, etc.), notificări către executanții lucrărilor de investiții, cereri în vederea emiterii autorizațiilor de construire, notificări către executantii lucrărilor de investitii, etc.

Art. 39. Legislație utilizată de către Biroului Achiziții Publice. Patrimoniu

Toată legislația cu aplicabilitate în domeniul specific Biroului Achiziții. Patrimoniu și în domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector 6.

CAP.XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 40. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare sunt obligatorii pentru conducătorul instituției cât și pentru toți angajații Administrației Piețelor Sector 6.

Art. 41.

 • a) Toate compartimentele Administrației Piețelor Sector 6 au obligația de a colabora în vederea soluționării comune a problemelor curente ale Administrației Piețelor Sector 6;

 • b) Compartimentele din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 6 au obligația de a comunica Serviciului Juridic orice modificare intervenită în atribuțiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislației, apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum și aplicării, conform legii, a hotărârilor autorităților publice deliberative de la nivelul municipiului București, precum și dispozițiilor autorităților executive;

 • c) Compartimentele din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 6 au obligația de a realiza, în detaliu, pe baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, norme cu privire la bazele organizării, funcționării și atribuțiile specifice, aprobate de directorul Administrației

Piețelor Sector 6. Normele vor conține sistemul de relații funcționale și legislația care reglementează activitatea fiecărui compartiment;

 • d) Modificările intervenite în atribuțiile compartimentelor se aprobă prin “fișa postului” ce se va întocmi pentru fiecare angajat;

 • e) Compartimentele aparatului propriu al Administrației Piețelor Sector 6 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competențe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

 • f) Toți angajații Administrației Piețelor Sector 6 răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare;

 • g) Toți angajații Administrației Piețelor Sector 6 se vor deplasa în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, oriunde trebuința o va cere;

 • h) Având în vedere activitățile cu caracter de urgență, specifice Administrației Piețelor Sector 6 pe care personalul este chemat să le efectueze, angajații vor fi în permanență la dispoziția conducerii instituției;

 • i) Compartimentele din structura orgnizatorică a Administrației Piețelor Sector 6 întocmesc proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6 și dispozițiile primarului, specifice domeniului de activitate;

 • j) Administrația Piețelor Sector 6 are obligația de a aplica întocmai politicile referitoare la standardele de calitate specifice compartimentului și instituției;

 • k) De asemenea, toți salariații au obligația de a aplica corespunzător cerințele standardului de management al calității și procedurile cuprinse în Manualul calității, în procedurile generale și specifice, precum și în documentele stabilite pentru sistem.

Art. 42. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost redactat în baza propunerilor conducerii și compartimentelor din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 6 care răspund, solidar, de necesitatea, oportunitatea și legalitatea atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare. 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Moisă