Hotărârea nr. 13/2014

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Școala părinților” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 8.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „Școala părinților” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Iulian Gheorghe^y

Nr.: 13    Q /

Data: 30.01.2014


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ ;ntru legalitate Secretarul Sectorului 6,


Gheorghe Floricică


ANEXĂ

la H.C.L. S.6 nr.

„ȘCOALA PĂRINȚILOR”

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

Titlul    ..Școala părinților’

1.2. Localizare: BUCUREȘTI. SECTORUL 6

1.3. Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la

DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

8.000 lei

8.000 lei

100%

1.4 Rezumat

Durata proiectului

10 luni

Scopul proiectului

Reducerea semnificativă a situațiilor de impas parental și a dificultăților aferente în cadrul relației părinte-copil, în special în situațiile copiilor cu deviații comportamentale cauzate de traversarea perioadei de pubertate, dar și a copiilor cu dificultăți de adaptare școlară sau de alta natura.

Ameliorarea relației părinte/părinți—copii și oferirea acestora din urmă a unui cadru adecvat pentru autocunoaștere și autoexprimare.

Parteneri

Servicii din cadrul D.G.A.S.P.C sector 6

Grupul (grupurile) țintă

Un număr de 30 de persoane selectate după următoarele criterii :

-    copii cu vârsta cuprinsă între 4-14 ani care au dificultăți de adaptare școlară, dificultăți de relaționare/comunicare cu părinții/ reprezentanții legali.

-    părinți în cuplu mamă-tată sau un singur membru al acestui cuplu ai copiilor mai sus menționați, din comunitatea sectorului 6, care beneficiază de serviciile de specialitate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sau care frecventează una din școlile sectorului 6.

Beneficiarii finali

-    copiii și părinții participanți la sesiunile de formare, respectiv de dezvoltare personală

-    familiile acestora (ceilalți membri ai familiei, care nu participă în mod direct în cadrul sesiunilor, familia extinsă);

-    comunitatea locala, prin crearea și perpetuarea unui model de comportament parental, respectiv prin

acționarea în mod direct asupra copiilor și a relației părinte-copil, a căror consecință pe termen lung va fi diminuarea fenomenului delincvenței juvenile cauzat de gestionarea greșită a conflictului dintre părinte-copil.

Rezultatele așteptate

Creșerea gradului de implicare a părinților în viața copilului;

Creșterea nivelului de satisfacție atât al copiilor cât și al părinților privind relația părinte-copil;

Creșterea numărului de soluții eficiente, adecvate, identificate de părinți în gestionarea relației părinte-copil;

Scăderea numărului de situații conflictuale și de criză în relația părinte-copil;

Scăderea numărului de copii cu abateri comportamentale grave

Principalele activități

1.    Promovarea / prezentarea proiectului

2.    Identificarea beneficiarilor copii și părinți

3.    Evaluarea nevoilor participanților

4.    Achiziționarea materialelor de formare și informare (cărți, teste psihologice, etc)

5.    Redactarea unui suport și a unui design de curs

6.    Achiziționarea consumabilelor (coli flipchart, coli scris, markere, etc).

7.    Susținerea sesiunilor de formare cu copii și părinții

8.    Evaluarea rezultatelor acestor sesiuni de formare

9.    Formarea profesională continuă a specialiștilor participanți în cadrul proiectului.

La finalul cursului, fiecare participant părinte va avea cunoștințe minime despre specificul vârstei 4-14 ani;

La finalul cursului, fiecare participant părinte va putea identifica câte o soluție eficientă nonconflictuală pentru minim 3 situații problematice în relaționarea cu copilul.

La finalul cursului, fiecare copil participant va putea identifica câte o soluție eficientă nonconflictuală pentru minim 3 situații problematice în relaționarea cu părintele/reprezentantul legal/adultul de referință.

La finalul cursului, fiecare participant va avea abilități minime de gestionare a relației părinte-copil:

Implicarea și gestionarea unei echipe de traineri din cadrul DGASPC sector 6.

în cadrul sesiunilor va fi încurajată exprimarea liberă a opiniilor tinerilor cu privire la toate subiectele abordate. De asemenea, prin metodele utilizate va fi urmărită valorizarea copiilor și dezvoltarea competențelor de a face alegeri conștiente și asumate privind viața lor personală.

1.5 Obiective

Obiective generale:

Creșterea capacității de intervenție educativă eficientă a părinților pentru copiii lor.

Dezvoltarea capacităților de autocunoaștere și responsabilizarea privind luarea unor decizii conștiente și asumate, de către tinerii participanți.

Crearea unei rețele de suport între părinți cu sprijinul specialiștilor în domeniu pentru stimularea disponibilității și capacităților de a fi un bun părinte.

Supervizare / formare profesională pentru specialiștii D.G.A.S.P.C sector6.

Obiective specifice:

Organizarea a 4 întâlniri cu grupuri de 8 - 10 părinți, care pot varia de la o întâlnire la alta. cu durata 2- 3 ore. în vederea dobândirii de către participanții adulți a unor cunoștințe minime cu privire la specificul etapei de vârstă prin care trece copilul și a dezvoltării capacității acestora de a identifica a soluție eficientă nonconflictuală pentru gestionarea problemelor intervenite în relația părinte-copil.

Organizarea a 4 întâlnirii părinți - copii. în vederea dezvoltății abilităților de comunicare verbală și emoțională. în scopul prevenirii conflictelor atât în grupul de prieteni cât și în familie.

Organizarea întâlniri periodice sub forma grupurilor de suport pentru părinții ca trec prin divorț/separare sau deces al partenerului

Organizarea unui grup de formare / supervizare profesională a specialiștilor implicați în proiect.

1.6 Justificare

..Școala Părinților" va funcționa la nivelul Direcției pentru Protecția Copilului sub forma unui pachet de servicii pentru părinți și copii, având ca scop principal ameliorarea relației dintre aceștia, cu impact și asupra comunității, prin scăderea gradului de absenteism și a comportamentelor delincvente. Pentru părinți, sesiunilor vor oferi cadrul unui grup de suport și de identificare de soluții.

S-a constatat în ultmii ani că tot mai mulți părinți întâmpină dificultăți în relația cu copiii, aceasta repercutându-se asupra dezvoltării copiilor, asupra adaptării lor școlare și a performanțelor. Grupul țintă va fi format din 30 părinți și copii care beneficiază de servicii în cadrul DGASPC sector 6. Beneficiarii indirecți vor fi copiii părinților participanți și membri familiilor acestora, precum și comunitatea sectorului 6. Ideea acestui proiect pleacă de la faptul că la nivelul Direcției Protecția Copilului apar în mod constant solicitări ale părinților pentru a fi sprijiniți în a face față dificultăților pe care le întâmpină în relația cu proprii copii sau pentru a solicita intervenția specialiștilor în rezolvarea unor « probleme » pe care le au copiii. Aceste solicitări și demersurile făcute de către serviciile în cauză au evidențiat faptul că orice intervenție, pentru a avea succes, nu poate fi făcută decât cu implicarea directă și asumată a părinților. Familia reprezintă primul cadru educațional din viața copilului și prezența ei constantă în timp în susținerea copilului, îi asigură statutul de a fi și cea mai importantă. De aceea, pentru a putea asigura copiilor premise educative valoroase trebuie în primul rând ca familia să poată furniza un model valabil si bun. Pe de alta parte, societatea actuală are un ritm de schimbare foarte alert și ridică permanent noi provocări atât pentru părinți, cât și pentru copii. Uneori poate fi dificil pentru părinți, pe lângă responsabilitățile zilnice legate de familie, casă, serviciu, să reușească să-și redefinească permanent modelele de relaționare cu copiii lor și să găsească soluții eficiente. Totodată schimbările apărute în viața de cuplu fac dificilă gestionarea rellațiilor părinte - copil si, nu de puține ori, copiii sunt prinși în conflictele adulților. Schimbarea rapida din ultimii ani din Romania, a creat o discrepanță mare între experiența trăită de părinți în copilărie și experiența trăita de copiii lor în societatea actuală. Plecând de la cazuistica întâmpinată în cadrul serviciilor oferite de Direcția Protecția Copilului sector 6. de la opinia cadrelor didactice din școlile de pe raza sectorului 6, de la problemele întâmpinate de copii în gestionarea diferitelor probleme cu care se confruntă și de la faptul ca familia reprezintă cel mai important cadru educativ pentru copil, s-a născut necesitatea de a oferi

un serviciu pentru părinți, construit sub forma unui grup de suport, informare și abilitare, care să-i sprijine în a identifica soluții și moduri eficiente de educare și îndrumare a copiilor lor. De asemenea, aceste grupuri au și funcția de a asigura un cadru în care părinții își pot împărtăși experiențele și de a-și acorda suport reciproc. Acest proiect intenționează și să ducă serviciile oferite de Direcției Protecția Copilului în comunitatea sectorului 6 pentru a fi mai aproape de beneficiari direcți și de a promova demersurile axate pe prevenire, nu doar pe intervenția îin caz de urgență.

1.7 Descrierea detaliată a activităților

1.    Promovarea proiectului. Aceasta se va realiza atât de către specialiștii Direcției pentru Protecția Copilului care întâlnesc în activitatea lor situații în care copiii manifestă comportamente delicvente sau în care părinții solicită asistentă și de către cadrele didactice din școlile partenere. Totrodată vor fi confecționate flyere și afișe.

2.    Identificarea părinților și copiilor participanți. în urma promovării proiectului specialiștii Direcției pentru Protecția Copilului vor referi copii și părinții pentru a participa la interviul de selecție.

3.    Evaluarea nevoilor de formare a copiilor și părinților. Aceștia vor participa la un interviu care va viza calitatea relației părinte - copil, precum și aspectele problematice de comportament ale copilului și metodele aplicate de părinți până la momentul prezent pentru depășirea acestei situații. Pentru această activitate se va folosi un chestionar precum și teste psihologice, acolo unde este nevoie.

4.    Achiționarea materialelor de formare și informare. Se vor achiziționa materiale de formare și informare (cărți, teste psihologice, etc.).

5.    Redactarea/completarea suportului și a design-.ului de curs. în urma evaluării nevoilor de formare a părinților și a recomadărilor specialiștilor Direcției pentru Protecția Copilului care lucrează cu aceștia se vor elabora temele de curs și desig-ul pentru fiecare sesiune de formare, astfel încât acestea să ofere participanți lor un maximum de informații și situații de învățare experiențială.

6.    Achiziționarea consumabilelor. Se va căuta cea mai avantajoasă ofertă și se vor achiziționa consumabilele necesare desfășurării activităților din proiect (coli flipchart. markere, coli de scris, etc).

7.    Susținerea sesiunilor de formare. Tehnicile și metodele folosite vor fi interactive și vor necesita implicarea activă a părinților. Se vor folosi expunerea, jocul de rol. împărtășirea experiențelor proprii.

8.    Evaluarea sesiunilor de formare - monitorizarea familie pentru a observa cum au fost folosite abilitățile dobândite pe parcursul sesiunilor de formare.

9.    Formarea profesională continuă a formatorilor / supervizare profesională. Fiecare dintre formatori va participa la un work-shop/ curs de formare profesională continuă, la alegere, astfel încât acesta să corespundă temelor abordate în cursul sesiunilor de formare.

1.8 Metodologia

Proceduri pentru evaluare internă/externă

La finalul fiecărei sesiuni de formare fiecare părinte participant va completa un chestionar în care va aprecia utilitatea informațiilor oferite, tehnicile și metodele folosite pe parcursul sesiunii de

formare, calitatea formatorilor și vor putea face observații cu privire la ceea ce ar îmbunătății calitatetea serviciilor.

In sesiunea de follovv-up părinții participanți la sesiunile precedente vor evidenția care dintre abilitățile dobândite i-au ajutat în gestionarea situațiilor problemă din cadrul relației părinte copil și totodată vor putea solicita informații noi pe acele paliere unde au întâmpinat dificultăți.

Din intervențiile specialiștilor Direcției protecția Copilului în situațiile în care părinții au solicitat ajutor din partea părinților în soluționarea problemelor copiilor, s-a constatat că pentru obținerea unor rezulate este nevoie de implicarea familiei în aceste demersuri. Astfel, rolul speciliștilor Direcției Protecția Copilului este acela de a informa părinții cu privire la activitățile din cadrul acesui proiect și de a oferi acest serviciu complementar intervenției lor.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcții: psiholog, asistent social).

Principalele echipamente propuse pentru implementarea proiectului (laptop, retroproiector, fleep -chart. pixuri, markere. coli fleep -chart. coli A4, carioci/creioane, post-it, hârtie xerox, etc.) Mijloace pentru implementarea proiectului - expunere, jocul de rol. tehnici proiective, etc.

1.9 Durata și planul de acțiune

Nr.

crt

Activități

Semestrul I

Semestrul 11

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Promovarea

proiectului

x

X

X

2

Identificarea părinților    și

copiilor participanți

X

X

J.

Evaluarea nevoilor    de

formare

X

X

4.

Achiționarea materialelor de formare    și

informare

X

1 5.

Redactarea supotului de curs

X

X

Fg.

1

Achiziționarea

consumabilelor

X

7.

Susținerea sesiunilor de formare

X

X

X

X

i 8.

Evaluarea sesiunilor de formare

X

X

9.

L

Formarea profesională continuă    a

formatorilor / supervizare profesională

X

X

X

X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

2.1 Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

Prin implementarea acestui proiect se urmărește scăderea incidenței situațiilor problemă în relația părinte - copil a celor 30 de participanți la sesiunile de formare, dezvoltarea abilităților parentale ale participantilor. conștientizarea nevoii implicării părinților în educația părinților și crearea unei rețele de suport între specialiști și părinți.

BUGET “Școala părinților”

Tipuri de cheltuieli

Susținere DGASPC

1.

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI

1.

Consumabile (coli, pixuri, mape, post-it-uri)

1000

2.

Dotări

3800

3..

Promovare

afișe

200

Total costuri

5000

2.

Costuri personal

2

Formare profesională

2000

2

Materiale de formare și formare și informare (testepsih., cărți, etc)

1000

Total costuri de gestionare proiect 2

3000

TOTAL GESTIONARE PROIECT

8000

DIRECTOR GENERAL, MARII S iXu ÂTVȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

._____ .iuZj/tAZ

Municipiul Bucureștii cot L LOCAL JfA

SECTOR 6    ' ]/y