Hotărârea nr. 128/2014

HCL 128 – Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind înființarea și funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială

și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local

Sector 6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 122/29.08.2013 privind aprobarea Organigramei și a

Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 6;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 31 alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

-    Prevederile punctului 2.2. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa cu nr. 14315/DPPD/SPSM/28.07.2014 a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 6 -Direcția Protecție Socială sub nr. A/24866/29.07.2014;

-    Referatul cu nr. D/l 1902/19.06.2014, întocmit de către D.G.A.S.P.C. Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea și funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii” ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 2. Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Constanții! Moisă


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Gheorghe Floricica


Nr: 128

Data: 25.09.2014

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Sl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6 CENTRUL DE REABILITARE Sl RECUPERARE NEUROPSIHICA "UVERTURII"


Anexa nr.l la H.C.L. S.6 nr

DIRECTOR GENERAL \RIUS


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

icipiui București CONSILIUL LOCAL

SECTOR 6
ASISTENT MEDICAL
ac l_ 2 O < * t 3

•r ± oc ? t-PERSONAL DE CONDUCERE-    1

PERSONAL DE SPECIALITATE    30

PERSONAL ADM.INTRET.DESERV. - 8

   TOTAL CENTRU - 39\|l NK’IPIl L Bl CI RE.ȘTI

CONSILII I. LOCAL AL SECTORl LU 6

I)IRE( 1 IA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOC 'IALĂ Șl PROTECȚIA COPIII l.l I

sn Cernișoam nr 58 - 40. Tcl.021.745 72 37: l-ax. 021.745.62.29

\\cb w \\\\ asisicntasQciaIa6.ro ; c-niail: ullicc ir? dgaspc6.com

RINA SI M TEX


ISO 9001 REGISTERED ISO 22Q0Q REGISTERED


C< >D <>Pl-.R MOR B.-\Z \ DATE CV CARACTER PERSONAL NR.5122'11537 ȘI 13327-2007

ANEXA NR.2 la H.C.L. S.6 nr.

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții de conducere

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

CRRN

Uverturii

1

Sef centru i.c.30%

S

II

1

Funcții de execuție personal contractual

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Nivel

CRRN

Uverturii

1

Inspector de sp.

S

I

1

2

Inspector de sp.

S

II

2

3

Medic

s

1

4

Psiholog

s

1

5

Psihopedagog

s

1

6

Asistent social

s

D

1

7

Asistent medical

PL

4

8

Asistent medical Pr.

PL

3

9

Referent

M

IA

2

10

Referent

M

II

1

1 1

M.calificat

I

19

12

M.calificat

III

2

TOTAL funcții de execuție

38

TOTAL funcții conducere/execuție

39