Hotărârea nr. 127/2014

HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Văzând adresa nr. Al 2626/10.07.2014, a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București din subordinea Ministerului Sănătății, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu nr. C/6840/18.08.2014;

In conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6 după cum urmează:

-    PREȘEDINTE: GHEORGHE FLORICICĂ - Secretar Sector 6

-    VICEPREȘEDINTE: MARIUS LĂCĂTUȘ - Director General D.G.A.S.P.C Sector 6

MEMBRI:

1.    Dr. MOICEANU MARIANA - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a

Municipiului București

2.    PETRA MIHAELA CĂLIN - reprezentant al Agenției pentru Plăți și

Inspecție Socială a Municipiului București

3.    FERENȚ IOAN - OVIDIU - reprezentant al Fundației Internaționale pentru Copii

România

4.    VOLINTIRU MARIANA - psihopedagog, reprezentantul Inspectoratului Școlar al Municipiului București

5.    CODREANU CONSTANTIN - reprezentantul Direcției Generale de Poliție a

Municipiului București

(2) La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. Sector 6 nr. 94/2013 și H.C.L. Sector 6 nr. 120/2013, precum și alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 2. (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ < pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

C    i

Gheorghe Floricică