Hotărârea nr. 125/2014

HCL 125 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale Deciziei nr. 2209/2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru achitarea plăților restante, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și Decizia nr. 2720/2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 976.110 mii lei la cheltuieli și în sumă de 956.559 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele 1, la si lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 19.270 mii lei în vederea achitării plăților restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici cu care U.A.T. sector 6 are relații contractuale, în condițiile art. 65 alin. (3) din O.G. nr. 9/2014.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin.Moisă


Nr: 125

Data: 25.09.2014CONTRASEMNEAZĂ r -pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


eorgj


JUDEȚUL:    _

FORMULAR: | 11    |

I Buget 2014

II    Estimări 2015

III    Estimări 2016

IV    Estimări 2017

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 I II III IV

Venituri curente (rd.03+17) 02 I II III IV

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 I II III IV

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

juridice, din care: 04 I II III IV

Impozit pe profit 05 I II III

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

IV

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

fizice, din care: 06 I II III IV

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

imobiliare din patrimoniul personal *) 07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit


Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital


Impozite și taxe pe proprietate


Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)


Sume defalcate din TVA


II

III

IV

08

II

III

IV

09

II

III

IV

10

II

III

IV

11

II

III

IV

12


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

I

II

III

IV

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

I

Taxe pe servicii specifice

II

III

IV

14

I

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

II

III

IV

15

I

Alte impozite si taxe fiscale

II

III

IV

16

I

Venituri nefiscale

II

III

IV

17

I

Venituri din capital

II

III

IV

18

I

II

III

IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Operatiuni financiare 19

I

II

III

IV

Subvenții (rd.21+22)    20

I

II

III

IV

Subvenții de la bugetul de stat    21

I II III IV

Subvenții de la alte administratii    22

I

II

III

IV

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 I II III IV

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) 24 I II III IV

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33) 25 I II

III

IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Cheltuieli de personal 26

I

II

III

IV

Bunuri si servicii 27 I II III IV

Dobanzi 28 I II III IV

Subventii 29 I II III IV

Fonduri de rezerva 30 I II III IV

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 I II III IV

Alte transferuri 32 I II

III

IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Proiecte cu finantare din Fonduri externe

nerambursabile postaderare 33

I

II

III

IV

Asistenta sociala 34 I II III IV

Alte cheltuieli 35 I II III IV

Cheltuieli de capital 36 I II III IV

Operatiuni financiare (rd.36+37) 37 I II III IV

Imprumuturi acordate 38 I II III IV

Rambursari de credite externe si interne 39 I II III IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

I

II

III

IV

Rezerve

41

I

II

III

IV

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23)

42

I

II

III

IV

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formulaipl/OI |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

956,559

284,188

243,761

269,633

158,977

878,745

974,799

1,059,731

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

530,290

165,060

134,489

130,381

100,360

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

696,631

201,309

173,873

184,210

137,239

601,860

672,728

732,454

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

680,181

197,400

169,549

179,982

133,250

601,860

672,728

732,454

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

350,270

92,910

92,350

91,491

73,519

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

350,270

92,910

92,350

91,491

73,519

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

350,270

92,910

92,350

91,491

73,519

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

234,829

63,191

63,776

62,917

44,945

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

44,481

28,241

21,500

10,278

0

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,516

3,370

3,500

2,114

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

27,965

24,871

18,000

8,164

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

4,030

1,029

1,950

1,493

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,523

446

350

181

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,505

583

1,600

1,312

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

2

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,052

1,143

1,150

1,100

3,659

0

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,150

850

71

100

129

0

0

0

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201,707

50,236

45,869

62,541

43,061

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

166,657

36,559

39,385

53,831

36,882

141,350

144,604

149,960

sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru iinanțarea cneituieiuor descentralizate la

nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

147,387

36,559

39,385

34,562

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

19,270

0

0

19,269

1

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100

22

49

10

19

0

0

0

|Taxe hoteliere

12.02.07

100

22

49

10

19

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750

206

206

200

138

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

750

206

206

200

138

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

34,200

13,449

6,229

8,500

6,022

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,839

4,622

6,700

4,839

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

8,069

2,568

2,500

1,363

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,770

2,054

4,200

3,476

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

610

1,607

1,800

1,183

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,450

3,909

4,324

4,228

3,989

0

0

0

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

12,050

2,886

3,184

3,028

2,952

0

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

1

3

7

7

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

4

4

0

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

0

2

3

3

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

462

584

520

604

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

442

570

500

588

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

20

14

20

16

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,283

2,208

2,201

2,010

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

0

0

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

0

0

0

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

36.02

1,160

140

389

300

331

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

100

0

0

50

50

0

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe venițuri

36.02.50

1,060

140

389

250

281

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

semnul minus)

37.02.03

-85,802

-18,487

-15,021

-26,147

-26,147

-400,774

-403,122

-404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe țransferuri volunțare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

0

1

2

3

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii

de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice

de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea

consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

52,325

18,292

17,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

52,325

18,292

17,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

STu

ObTvAenLtiiVdEeNlaITbUugReItu(lcdoed 0s0ta.0t2(+co0d04.125.0+20.00.11+64+20.00.21.70+54+54.20.20)2.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62 la 42.02.66)

42.02

47,733

14,700

16,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

39,033

11,300

11,300

11,300

5,133

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

p

AeLtroVlieErNi ITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in

turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

0

2,500

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

207,287

64,277

52,687

73,921

16,402

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

P

AroLgVraEmNe IcToUmRunIit(acreo dfi0n0a.n0t2a+te0i0n.1p5e+ri0o0a.d1a6 +20000.71-72+04153. 0(2c)od

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

658,154

198,114

174,052

169,563

116,425

227,549

298,490

359,481

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

529,974

164,750

134,488

130,379

100,357

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

610,829

182,822

158,852

158,063

111,092

201,086

269,606

328,157

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

680,181

197,400

169,549

179,982

133,250

601,860

672,728

732,454

A1.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

350,270

92,910

92,350

91,491

73,519

460,510

528,124

582,494

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TAO1.T1.AILMVPEONZIITUPREI V(cEodN0I0T.,0P2+R0O0.F1I5T+ 0S0I.1C6A+S0T0.I1G7+U4R5I.0D2)IN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

350,270

92,910

92,350

91,491

73,519

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

350,270

92,910

92,350

91,491

73,519

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

234,829

63,191

63,776

62,917

44,945

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

44,481

28,241

21,500

10,278

0

0

0

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,516

3,370

3,500

2,114

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

27,965

24,871

18,000

8,164

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

4,030

1,029

1,950

1,493

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,523

446

350

181

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,505

583

1,600

1,312

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

2

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,052

1,143

1,150

1,100

3,659

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,150

850

71

100

129

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201,707

50,236

45,869

62,541

43,061

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

166,657

36,559

39,385

53,831

36,882

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

147,387

36,559

39,385

34,562

36,881

141,350

144,604

149,960

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

19,270

19,269

1

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100

22

49

10

19

0

0

0

|Taxe hoteliere

12.02.07

100

22

49

10

19

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750

206

206

200

138

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

750

206

206

200

138

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200

13,449

6,229

8,500

6,022

0

0

0

(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,839

4,622

6,700

4,839

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

8,069

2,568

2,500

1,363

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,770

2,054

4,200

3,476

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

610

1,607

1,800

1,183

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

| Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,750

839

1,300

1,111

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-69,352

-14,578

-10,697

-21,919

-22,158

-400,774

-403,122

-404,297

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-73,752

-15,601

-11,837

-23,119

-23,195

-400,774

-403,122

-404,297

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

1

3

7

7

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

4

4

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Contribuția lunaIă a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

2

3

3

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

462

584

520

604

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

442

570

500

588

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

20

14

20

16

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,283

2,208

2,201

2,010

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

1,160

140

389

300

331

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

100

50

50

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

1,060

140

389

250

281

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-85,802

-18,487

-15,021

-26,147

-26,147

-400,774

-403,122

-404,297

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-85,802

-18,487

-15,021

-26,147

-26,147

-400,774

-403,122

-404,297

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din eTcedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii

de funcționare**)

40.02.11

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

47,325

15,292

15,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

47,325

15,292

15,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64+42.02.66)

42.02

42,733

11,700

14,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

39,033

11,300

11,300

11,300

5,133

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

petrolieri

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

298,405

86,074

69,709

100,070

42,552

651,196

676,309

700,250

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

316

310

1

2

3

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316

310

1

2

3

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

1

2

3

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.65)

42.02

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

V

SEubNvIeTnUțiiRdIin(vcoendi0tu0r.i0l2e+p0ro0p.1r5ii+a0le0 .M16i+ni0s0te.1ru7l+u4i 5S.ă0n2ă)tății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de

asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

207,287

64,277

52,687

73,921

16,402

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,420

51,580

51,124

73,186

15,530

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asis

45.0

tență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

2.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular: I 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

976,110

55,669

179,854

257,859

378,393

160,004

1,019,891

1,025,868

1,028,857

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

167,344

23,559

21,870

58,107

51,495

35,872

122,137

122,852

123,211

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

118,159

23,559

10,262

46,211

37,317

24,369

83,147

83,634

83,878

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

118,159

23,559

10,262

46,211

37,317

24,369

83,147

83,634

83,878

Autorități executive

51.02.01.03

118,159

23,559

10,262

46,211

37,317

24,369

83,147

83,634

83,878

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,070

0

795

740

5,917

5,618

13,312

13,390

13,429

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

0

0

0

5,000

5,000

10,240

10,300

10,330

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,070

0

795

740

917

618

3,072

3,090

3,099

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115

0

10,813

11,156

8,261

5,885

25,678

25,828

25,904

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

18,088

49

4,617

4,461

6,158

2,852

18,437

18,545

18,599

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

333

49

90

73

82

88

307

309

310

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

333

49

90

73

82

88

307

309

310

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,755

0

4,527

4,388

6,076

2,764

18,130

18,236

18,289

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,455

0

4,415

4,307

6,000

2,733

17,823

17,927

17,979

Politie locala

61.02.03.04

17,455

0

4,415

4,307

6,000

2,733

17,823

17,927

17,979

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

300

0

112

81

76

31

307

309

310

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

472,431

32,061

91,987

136,828

199,950

43,666

471,860

474,628

476,009

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

177,902

23,807

35,578

85,604

33,537

23,183

170,420

171,421

171,918

Din total capitol:

Învatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

75,912

10,390

15,865

32,758

15,691

11,598

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

38,201

8,483

7,279

17,244

7,975

5,703

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

37,711

1,907

8,586

15,514

7,716

5,895

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

93,747

12,716

17,794

49,447

16,558

9,948

84,363

84,858

85,105

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

37,615

2,162

7,335

15,900

8,714

5,666

39,293

39,523

39,638

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

56,132

10,554

10,459

33,547

7,844

4,282

45,070

45,335

45,467

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,688

330

269

911

372

136

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6,555

371

1,650

2,488

916

1,501

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

6,555

371

1,650

2,488

916

1,501

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

147,435

0

21,272

17,031

101,069

8,063

157,662

158,586

159,048

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

139,835

0

20,133

15,762

98,577

5,363

149,880

150,758

151,197

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

100

0

0

0

100

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

139,735

0

20,133

15,762

98,477

5,363

149,880

150,758

151,197

Servicii religioase

67.02.06

1,000

0

0

325

675

0

1,024

1,030

1,033

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

0

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Asigurari si asistenta sociala

68.02

147,094

8,254

35,137

34,193

65,344

12,420

143,778

144,621

145,043

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12,864

818

3,446

2,605

4,980

1,833

14,011

14,093

14,135

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

47,331

749

12,815

13,284

16,297

4,935

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

47,331

749

12,815

13,284

16,297

4,935

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

25,815

2,487

6,501

6,518

12,007

789

24,145

24,287

24,357

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

17,316

482

2,887

2,280

10,842

1,307

15,295

15,385

15,430

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

800

1,237

68

140

592

0

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

800

1,237

68

140

592

0

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

42,968

2,481

9,420

9,366

20,626

3,556

39,945

40,179

40,296

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

42,968

2,481

9,420

9,366

20,626

3,556

39,945

40,179

40,296

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

275,453

0

58,770

55,129

86,726

74,828

324,407

326,307

327,259

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

183,499

0

36,708

44,589

46,572

55,630

230,246

231,595

232,270

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

78,281

0

15,702

16,260

19,277

27,042

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

78,281

0

15,702

16,260

19,277

27,042

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

0

0

13

110

20

146

147

148

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143

0

0

13

110

20

146

147

148

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

0

2

0

100

98

205

206

207

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

104,875

0

21,004

28,316

27,085

28,470

77,211

77,664

77,890

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

91,954

0

22,062

10,540

40,154

19,198

94,161

94,712

94,989

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

0

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Salubritate

74.02.05.01

85,000

0

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

6,954

0

812

794

3,150

2,198

7,121

7,162

7,184

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

42,794

0

2,610

3,334

34,064

2,786

83,050

83,536

83,779

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sțimulare înțreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvolțare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli pențru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri acțive pențru combațerea somajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

Energie țermica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alți combusțibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli privind combusțibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

0

Agriculțura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli în domeniul agriculțurii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli in domeniul agriculțurii, silviculțurii, pisciculțurii si vanațorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

42,794

0

2,610

3,334

34,064

2,786

83,050

83,536

83,779

Din țoțal capițol:

0

Transporț ruțier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

42,794

0

2,610

3,334

34,064

2,786

83,050

83,536

83,779

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporț în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sțrazi

84.02.03.03

42,794

0

2,610

3,334

34,064

2,786

83,050

83,536

83,779

Transporț feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

REZERVE

97.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97

99.02

20,551

0

-47,605

2,970

62,278

2,908

-252,470

-275,248

-298,019

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

20,551

0

-47,605

2,970

62,278

2,908

-252,470

-275,248

-298,019

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02

49.02 SF

657,464

47,736

141,385

185,180

216,045

114,854

621,165

624,807

626,626

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

138,225

16,689

19,896

40,646

44,412

33,271

98,715

99,293

99,583

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

89,040

16,689

8,288

28,750

30,234

21,768

59,725

60,075

60,250

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

89,040

16,689

8,288

28,750

30,234

21,768

59,725

60,075

60,250

Autorități executive

51.02.01.03

89,040

16,689

8,288

28,750

30,234

21,768

59,725

60,075

60,250

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,070

0

795

740

5,917

5,618

13,312

13,390

13,429

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

5,000

5,000

10,240

10,300

10,330

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,070

795

740

917

618

3,072

3,090

3,099

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115

10,813

11,156

8,261

5,885

25,678

25,828

25,904

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

17,908

49

4,537

4,410

6,110

2,851

18,253

18,360

18,413

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

333

49

90

73

82

88

307

309

310

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

333

49

90

73

82

88

307

309

310

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,575

0

4,447

4,337

6,028

2,763

17,946

18,051

18,103

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,455

0

4,415

4,307

6,000

2,733

17,823

17,927

17,979

Politie locala

61.02.03.04

17,455

4,415

4,307

6,000

2,733

17,823

17,927

17,979

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120

32

30

28

30

123

124

124

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

340,771

30,998

81,012

112,797

105,267

41,695

341,755

343,760

344,760

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

165,102

23,174

35,172

74,065

32,773

23,092

157,825

158,752

159,212

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

75,145

10,127

15,865

32,299

15,444

11,537

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

37,804

8,225

7,279

17,120

7,730

5,675

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

37,341

1,902

8,586

15,179

7,714

5,862

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

81,738

12,346

17,388

38,391

16,041

9,918

71,768

72,189

72,399

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

37,215

2,154

7,335

15,867

8,360

5,653

38,269

38,493

38,605

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

44,523

10,192

10,053

22,524

7,681

4,265

33,499

33,696

33,794

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,688

330

269

911

372

136

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6,531

371

1,650

2,464

916

1,501

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

6,531

371

1,650

2,464

916

1,501

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

47,410

0

11,670

7,122

20,694

7,924

50,357

50,652

50,800

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

39,810

0

10,531

5,853

18,202

5,224

42,575

42,824

42,949

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

100

100

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

39,710

10,531

5,853

18,102

5,224

42,575

42,824

42,949

Servicii religioase

67.02.06

1,000

325

675

1,024

1,030

1,033

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Asigurari si asistenta sociala

68.02

128,259

7,824

34,170

31,610

51,800

10,679

133,573

134,356

134,748

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12,299

818

3,446

2,488

4,533

1,832

13,459

13,538

13,578

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

47,331

749

12,815

13,284

16,297

4,935

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

47,331

749

12,815

13,284

16,297

4,935

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

22,430

2,133

6,501

5,254

9,886

789

21,668

21,795

21,858

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

12,677

453

2,418

2,067

6,885

1,307

13,277

13,355

13,394

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

800

1,237

68

140

592

0

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

800

1,237

68

140

592

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

32,722

2,434

8,922

8,377

13,607

1,816

34,787

34,991

35,093

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

32,722

2,434

8,922

8,377

13,607

1,816

34,787

34,991

35,093

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

151,652

0

34,510

25,587

56,571

34,984

156,609

157,527

157,986

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

63,476

0

12,466

15,047

18,773

17,190

66,317

66,706

66,900

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

2,500

0

0

2,500

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500

2,500

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

60,976

12,466

12,547

18,773

17,190

66,317

66,706

66,900

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88,176

0

22,044

10,540

37,798

17,794

90,292

90,821

91,086

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

0

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

9,746

37,004

17,000

87,040

87,550

87,805

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176

794

794

794

794

3,252

3,271

3,281

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

8,908

0

1,430

1,740

3,685

2,053

5,833

5,867

5,884

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

8,908

0

1,430

1,740

3,685

2,053

5,833

5,867

5,884

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

8,908

0

1,430

1,740

3,685

2,053

5,833

5,867

5,884

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

8,908

1,430

1,740

3,685

2,053

5,833

5,867

5,884

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

REZERVE

97.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02+ 79.02)

49.02

318,646

7,933

38,469

72,679

162,348

45,150

398,726

401,061

402,231

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

29,119

6,870

1,974

17,461

7,083

2,601

23,422

23,559

23,628

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

29,119

6,870

1,974

17,461

7,083

2,601

23,422

23,559

23,628

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

29,119

6,870

1,974

17,461

7,083

2,601

23,422

23,559

23,628

Autorități executive

51.02.01.03

29,119

6,870

1,974

17,461

7,083

2,601

23,422

23,559

23,628

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

180

0

80

51

48

1

184

185

186

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

180

0

80

51

48

1

184

185

186

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180

80

51

48

1

184

185

186

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

131,660

1,063

10,975

24,031

94,683

1,971

130,105

130,868

131,249

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12,800

633

406

11,539

764

91

12,595

12,669

12,706

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

767

263

0

459

247

61

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

397

258

124

245

28

Învatamânt primar

65.02.03.02

370

5

335

2

33

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

12,009

370

406

11,056

517

30

12,595

12,669

12,706

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

400

8

33

354

13

1,024

1,030

1,033

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,609

362

406

11,023

163

17

11,571

11,639

11,673

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

24

0

0

24

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

24

24

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

100,025

0

9,602

9,909

80,375

139

107,305

107,934

108,248

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

100,025

0

9,602

9,909

80,375

139

107,305

107,934

108,248

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,025

9,602

9,909

80,375

139

107,305

107,934

108,248

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

18,835

430

967

2,583

13,544

1,741

10,205

10,265

10,295

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

565

117

447

1

552

555

557

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,385

354

1,264

2,121

2,477

2,492

2,499

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

4,639

29

469

213

3,957

2,018

2,030

2,036

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

10,246

47

498

989

7,019

1,740

5,158

5,188

5,203

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

10,246

47

498

989

7,019

1,740

5,158

5,188

5,203

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

123,801

0

24,260

29,542

30,155

39,844

167,798

168,780

169,273

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

120,023

0

24,242

29,542

27,799

38,440

163,929

164,889

165,370

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

75,781

0

15,702

13,760

19,277

27,042

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

75,781

15,702

13,760

19,277

27,042

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

0

0

13

110

20

146

147

148

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143

13

110

20

146

147

148

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

2

100

98

205

206

207

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

43,899

8,538

15,769

8,312

11,280

10,894

10,958

10,990

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

3,778

0

18

0

2,356

1,404

3,869

3,891

3,903

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,778

18

2,356

1,404

3,869

3,891

3,903

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

33,886

0

1,180

1,594

30,379

733

77,217

77,669

77,895

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

33,886

0

1,180

1,594

30,379

733

77,217

77,669

77,895

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

33,886

0

1,180

1,594

30,379

733

77,217

77,669

77,895

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

33,886

1,180

1,594

30,379

733

77,217

77,669

77,895

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

20,551

0

-47,605

2,970

62,278

2,908

-252,470

-275,248

-298,019

REZERVE

97.02

20,551

0

-47,605

2,970

62,278

2,908

-252,470

-275,248

-298,019

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

20,551

0

-47,605

2,970

62,278

2,908

-252,470

-275,248

-298,019

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

20,551

-47,605

2,970

62,278

2,908

-252,470

-275,248

-298,019

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2014

mii lei

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Canti

tate

Pret

Unitar

Valoare

TOTAL, din care:

138,296

A.

Lucrări in continuare

77,108

B.

Lucrări noi

30,850

C.

Alte cheltuieli de investiții

30,338

I.

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

28,489

PRIMĂRIE

12,695

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

485

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

15,309

A.

Lucrari in continuare

7,755

PRIMĂRIE

568

1

Reparație capitala Centrul Relații Cetatenesti Bd.Timisoara

10

2

Extindere spatiu birouri cladire Primarie Sector 6

558

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

ADMINISTRATA ȘCOLILOR

7,187

1

Constructie corp gradinita Scoala 198

14

2

Constructie corp gradinita Scoala 311

364

3

Constructie corp cladire Gradinita nr. 41

309

4

Constructie corp gradinita Scoala 142

3,900

5

Reabilitare cladire camin Liceul cu program sportiv "Mircea Eliade"

2,600

B.

Lucrari noi

494

PRIMARIE

82

1

Extindere spatiu tehnic cladire Primarie Sector 6

82

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

62

1

Extindere cladire Virtutii

62

ADMINISTRATIA ȘCOLILOR

350

1

Post trafo corp gradinita Scoala 142

350

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

20,240

PRIMARIE

12,045

a.

Achiziții imobile

7,941

1

Achizitie cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Ghe.Airinei"

7,941

b.

Dotari independente

1,017

1

Upgrade soft baze-date grafice

230

2

Licente

47

3

Sistem informatic

280

4

Sistem climatizare (extindere sediu)

45

5

Extindere retea date voce

15

6

Pupitru comanda

14

7

Masa lucru

25

8

Corpuri masca unitati informatice

buc.

2

5

9

Scaune

buc.

20

12

10

Birou

3

11

Furnizare si implementare pachet integrat de servicii suport destinat formarii, educarii si promovarii identitatii si sentimentului de apartenenta a comunitatilor locale ce exista in cartierele Sectorului 6

341

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2,636

1

Servicii de optimizare a lichiditatilor financiare necesare derularii proiectelor de investiții ale Primariei Sector 6

2,500

2

Studiu de oportunitate in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

3

Caiet de sarcini in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

451

1

Consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru derularea procedurii de concesionare a serviciilor de salubritate

68

2

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1"

82

3

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1"

82

4

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul taberei - zona 1"

82

5

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1"

82

6

Consultanta privind managementul de proiect - "Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6"

55

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

423

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

370

1

Statii de lucru

buc.

30

105

2

UPS APC SMART

buc.

3

65

3

Switch hp

buc.

2

10

4

Soft-uri si licente

190

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5

1

SF+PT+DDE cladire sediu

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

48

1

Expertiza cladire sediu Dr Taberei, nr 18

48

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

7,772

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

110

1

Autoturism

100

2

Server

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

7,662

1

Consolidare sala de sport Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicații "Gh. Airinei"

1,153

2

Proiectare si consolidare cladire incinta Colegiului tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

6,295

5

SF+PT+DDE Consolidare cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

164

4

Expertiza cladire Gradinita "Hillary Clinton"

20

5

Expertiza cladire Colegiul Economic "Costin C.Kiritescu"

30

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 61.02.05 ORDINE PUBLICA - PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA CONTRA INCENDIILOR

180

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

180

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

180

1

Autospeciala de prima interventie si comanda

buc.

2

130

2

Statie portabila Tetra

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

III.

CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT

1,500

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

1,500

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

0

B.

Lucrări noi

0

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

1,500

Primărie

0

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

1,500

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

1,500

1

Echipamente profesionale pentru bucătărie

965

2

Calculatoare

197

3

Dotari unitati de invatamant/Sali de sport

24

4

Licente software

9

5

Software

305

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV.

CAPITOLUL 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

5,275

Primarie

4,757

A.D.P.D.U.

518

A.

Lucrari in continuare

488

Primarie

0

A. D. P. D. U.

488

1

Lucrari de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

488

B.

Lucrari noi

4,550

Primarie

4,550

1

Participare la Programul National de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati cu proiectul "Amenajare parc ANL Brancusi, Sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta si cote ISC

2,550

2

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta

2,000

A.D.P.D.U.

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

237

Primarie

207

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investitii

207

1

PT+DDE Asigurarea microclimatului serelor din Parcul Dr.Taberei

157

2

Reactualizare documentatie tehnica PIDU - Modernizare urbanistica spatii verzi in Cartierele Drumul Taberei si Militari

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

A.D.P.D.U.

30

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

30

1

Ciocan demolator

buc.

2

23

2

Masina de gaurit

buc.

1

7

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V.

CAPITOLUL 68.02 - ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

10,640

A.

Lucrări in continuare

7,661

B.

Lucrări noi

1,400

C.

Alte cheltuieli de investitii

1,579

CAPITOLUL 68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

3,385

A.

Lucrări in continuare

2,831

1

Restructurare CSS Sf. Andrei

2,112

2

Amenajare gradina CRRN

719

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

554

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

504

1

Friteuza electrica

buc.

1

5

2

Plita

buc.

2

124

3

Masina gatit

buc.

1

36

4

Hota de perete

buc.

1

5

5

Ventilator

buc.

1

7

6

Cuptor

buc.

2

77

7

Dulap

buc.

2

19

8

Spalator inox

buc.

1

4

9

Spalator inox

buc.

3

9

10

Raft

buc.

2

7

11

Camera frigorifica

buc.

1

17

12

Motor pentru camera frigorifica

buc.

1

11

13

Vitrina refrigerare

buc.

5

22

14

Dulap frigorific

buc.

6

52

15

Dulap congelare

buc.

2

23

16

Sistem electric

buc.

1

20

17

Masina de spalat

buc.

1

13

18

Uscator rufe

buc.

1

7

19

Masa de calcat + fier de calcat

buc.

2

8

20

Masina curatat cartofi

buc.

1

9

21

Mixer

buc.

1

4

22

Masina taiat legume

buc.

1

8

23

Dulap usi glisante

buc.

1

5

24

Dulap usi glisante

buc.

1

4

25

Masina spalat legume

buc.

1

4

26

Masa inox centrala

buc.

1

4

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

50

1

Studiu de fezabilitate Saline artificiale

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - FANURIE

0

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

investițiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Floarea Rosie

26

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

26

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

26

1

Sonda emisie ultrasunet

buc.

4

26

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Cantina Sf. Nectarie

26

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

26

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

26

1

Mixer de mana

buc.

1

3

2

Plita

buc.

1

23

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Clubul Seniorilor

0

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

0

d.

iCnhvelsttuitiieili de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de

0

e.

Lucrnri de forat, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

0

CAPITOLUL 68.02.11 CRESE

4,639

A.

Lucrări in continuare

4,611

1

Extindere si modernizare Centrul Social Multifuncțional "Neghinita"

3,600

2

Extindere si modernizare Centrul Social Multifunctional "Pinochio"

650

3

Amenajare loc joaca CSM Sf. Andrei

80

4

Amenajare C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

281

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

28

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

28

1

Malaxor

buc.

2

6

2

Masina curatat cartofi

buc.

4

16

3

Masina tocat carne

buc.

2

6

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.50 - DIRECȚIE

2,051

A.

Lucrări in continuare

219

1

Amenajare CITO

219

B.

Lucrări noi

1,400

1

Protoierie

1,400

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

432

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

132

1

Oglinda corectoare

buc.

1

5

2

Masa pentru kinetoterapie Bobath

buc.

2

7

3

Kit pentru elongatii, spalier de elongatie si tractiune, lemn esenta tare

buc.

1

4

4

Kit pentru exercitii - rastel pentru terapia ocupationala din lemn natur

buc.

1

9

5

Roata de umar atasabila la spalier

buc.

1

4

6

Bare paralele mobile

buc.

1

3

7

Spalier multifunctional 2, 4*1, 1 m

buc.

1

6

8

Bicicleta ergometru

buc.

1

4

9

Barna

buc.

1

6

10

Banda alergare

buc.

1

4

11

Pat masaj cu jag si infrarosii

buc.

1

22

12

Stimulator neuroadaptiv

buc.

1

28

13

Laptop

buc.

3

11

14

Laptop

buc.

1

6

15

Ultrabook

buc.

1

5

16

Soft

buc.

8

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

300

1

Studiu fezabilitate Sf. Andrei

50

2

Proiect tehnic CP Sf. Andrei

50

3

Studiu de fezabilitate Brutarie

50

4

Proiect tehnic Brutarie

50

5

Studiu fezabilitate Protoierie sector 6

50

6

Proiect tehnic Protoierie sector 6

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

investițiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CMS Sf. Nectarie

513

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

513

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

513

1

Retea telefonie LAN, Wireless

buc.

1

155

2

Sistem informatic, economic

buc.

1

81

3

Sistem detectie incendiu

set

1

162

4

Sistem monitorizare video

set

1

54

5

Sistem irigatii

set

1

26

6

Centrala telefonica

buc.

1

35

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

77,277

Primărie

77,135

A.D.P.D.U.

142

A.

Lucrari in continuare

56,627

Primărie

56,627

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

56,112

2

Extindere retea de alimentare cu apa Str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

15

3

Iluminat public parcare ANL Brancusi zona A, inclusiv consultanta

200

4

Constructie parcari supraterane, inclusiv consultanta

300

A. D. P. D. U.

0

B.

Lucrari noi

17,500

Primărie

17,500

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6(S3)

17,500

A.D.P.D.U.

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

3,150

Primărie

3,008

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

1,636

1

Reactualizare AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

165

2

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

632

3

Elaborare strategie de dezvoltare locala a Sectorului 6 Bucuresti - 2014-2023

161

4

Servicii de management extern conform Ghidului solicitantului POR axa 1 Domeniul 1.2

500

5

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa aleea Alesd

10

6

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Cerisor

3

7

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Cornului

5

8

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Chitila Triaj

3

9

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Cicalov Valeriu

3

10

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa aleea G-ral. Culcer V.Ioan

8

11

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Cupolei

10

12

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Dagata

7

13

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Floare Galbena

8

14

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Hamului

10

15

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Miorita

4

16

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Movilelor

7

17

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Padurea Tauzului

10

18

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Panificatiei

7

19

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Poltava

9

20

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa drum Rotii

7

21

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Spilcutei

7

22

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Vorona

7

23

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Tihuta

3

24

Reactualizare documentatie tehnica PIDU - asigurarea sigurantei publice in cartierele DRUMUL Taberei si Militari, Sectorul 6

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,372

1

Consultanta privind reabilitarea termica imobilelor multietajate Sector 6

1,232

2

Documentatia planului de actiuni privind masuri, programe si lucrari pentru activitatea de eficientizarea consumurilor energetice din Sectorul 6

140

A.D.P.D.U.

142

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

142

1

Imprimanta

buc.

1

6

2

Software management parcari de resedinta

buc.

1

68

3

Digitalizarea bazei de date a serviciului parcaje din cadrul ADPDU Sector 6

buc.

1

68

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

3,778

Primarie

3,778

A.D.P.D.U.

0

A.

Lucrări in continuare

3,544

Primarie

3,544

1

Extindere retea de canalizare str.Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

144

2

Cofinantare proiect Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6, inclusiv consultanta

3,400

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrări noi

0

Primarie

0

A. D. P. D. U.

0

C.

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investitii,din care:

234

Primarie

234

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

165

1

SF+PT Extindere retea canalizare aleea Alesd

13

2

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Cerisor

3

3

SF+PT Extindere retea canalizare str. Cornului

7

4

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Chitila Triaj

4

5

SF+PT Extindere retea canalizare str. Cicalov Valeriu

4

6

SF+PT Extindere retea canalizare aleea g-ral. Culcer V. Ioan

11

7

SF+PT Extindere retea canalizare str. Cupolei

13

8

SF+PT Extindere retea canalizare str. Dagata

9

9

SF+PT Extindere retea canalizare str. Floare Galbena

10

10

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Hamului

13

11

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Miorita

5

12

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Movilelor

9

13

SF+PT Extindere retea canalizare str. Padurea Tauzului

14

14

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Panificatiei

9

15

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Poltava

11

16

SF+PT Extindere retea canalizare drum Rotii

9

17

SF+PT Extindere retea canalizare str. Spilcutei

9

18

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Vorona

9

19

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Tihuta

3

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de

acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

69

1

Taxe avizare - proiect Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6

69

A.D.P.D.U.

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VIII.

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

11,157

Primarie

10,533

A.D.P.D.U.

624

A.

Lucrări in continuare

1,033

Primarie

813

1

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Moise Constantin, inclusiv consultanta

803

2

Reabilitare sistem rutier str. Piatra Rosie, inclusiv consultanta

10

A.D.P.D.U.

220

1

Lucrări de împrejmuire sediu Cet Vest

220

B.

Lucrări noi

6,906

Primărie

6,906

1

Reabilitare sistem rutier str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

792

2

Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Filimon, inclusiv consultanta si cote ISC

3,600

3

Reabilitare sistem rutier intr. Izvorani, inclusiv consultanta si cote ISC

676

4

Reabilitare sistem rutier str. Padurarilor, inclusiv consultanta si cote ISC

285

5

Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru, inclusiv consultanta si cote ISC

683

6

Reabilitare sistem rutier str. G-ral Macarovici V. George, inclusiv consultanta si cote ISC

870

A. D. P. D. U.

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

3,218

Primărie

2,814

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2,503

1

SF+PT Reabilitare sistem rutier alee spate bl. A+B Calea Giulesti nr.125

40

2

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Boja

32

3

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Arheologilor

50

4

SF+PT Reabilitare sistem rutier Intr. Izvorani

40

5

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Alexandru Cutieru

40

6

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Serg. Ion Marcu

60

7

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Serg. Stefan Crisan

57

8

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Govodarva

63

9

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru

66

10

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.G-ral Macarovici V. George

79

11

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pictor Bancila Octav

59

12

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Migdalului

157

13

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Furtunei

68

14

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Campulung

25

15

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Dealului

69

16

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Fosnetului

10

17

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Drumul Belsugului

56

18

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Dreptatii

14

19

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Fantana lui Narcis

40

20

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Saidac Gheorghe

100

21

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Torcatoarelor

95

22

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Padurarilor

80

23

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Petuniei

40

24

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Sergent Apostol Constantin

21

25

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Popescu Stoian

25

26

SF+PT Reabilitare sistem rutier Drum Valea Ursului

40

27

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Varsei

9

28

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Calelor

50

29

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Cernisoara

14

30

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Valea Cricovului

170

31

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Valea Lupului

7

32

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Sapei

9

33

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Perelor

7

34

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Agudului

6

35

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Cismelei

9

36

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Ialomitei

7

37

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Calendarului

23

38

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Mandriei

16

39

SF+PT Reabilitare sistem rutier Drumul Valea Furcii

158

40

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Angelinei

7

41

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Golfului

10

42

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Alesd

90

43

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Vorona

10

44

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Spilcutei

21

45

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Cerisor

3

46

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Cornului

17

47

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Chitila Triaj

11

48

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Cicalov Valeriu

9

49

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea g-ral Culcer V. Ioan

13

50

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Cupolei

33

51

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Dagata

28

52

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Floare Galbena

28

53

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Hamului

18

54

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Miorita

3

55

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Movilelor

12

56

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Padurea Tazului

39

57

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Panificatiei

31

58

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Poltava

19

59

SF+PT Reabilitare sistem rutier drum Rotii

10

60

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Tihuta

5

61

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Albitei nr. 1f - nr. 1 L

25

62

Reactualizare documentatie tehnica PIDU - Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in Cartierele Drumul Taberei si Militari

50

63

Reactualizare documentatie tehnica parcare supraetajata str. Ariesul Mare

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

311

1

Cotele ISC pentru 36 obiective de investiții

311

A.D.P.D.U.

404

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

404

1

Tub acetilena

buc.

1

4

2

Porti acces

buc.

3

34

3

Placa vibro-compactoare

buc.

1

10

4

Taietor rosturi

buc.

1

14

5

Constructie depozit matarial antiderapant tip sopron

342

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director Executiv, DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

Page 16 of 73

Page 17 of 73

Page 18 of 73

Page 19 of 73

Page 20 of 73

Page 21 of 73

Page 22 of 73

Page 23 of 73

Page 24 of 73

Page 25 of 73

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1a

Aprobat,

Ordonator principal de credite

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2014 cu finantare de la bugetul local

INV

C+M mii lei

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale

(col. 5 la col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter-

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

men

PIF

De la

bugetul

local

Pe

seama transferurilor de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

138,296

0

0

0

4,809

133,487

133,487

0

A

Investitii in continuare

77,108

0

0

0

2,500

74,608

74,608

0

B

Investitii noi

30,850

0

0

0

2,309

28,541

28,541

0

C

Alte cheltuieli de investiții

30,338

0

0

0

0

30,338

30,338

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

51.02 -AUTORITATI PUBLICE

TOTAL, din care:

28,489

0

0

0

0

28,489

28,489

0

PRIMARIE

12,695

0

0

0

0

12,695

12,695

0

DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

485

0

0

0

0

485

485

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

15,309

0

0

0

0

15,309

15,309

0

A

Investitii in continuare, din care:

7,755

0

0

0

0

7,755

7,755

0

PRIMARIE

568

0

0

0

0

568

568

0

0

0

1

Reparatie capitala Centrul Relatii Cetatenesti Bd.Timisoara

10

0

0

0

0

10

10

0

2

Extindere spatiu birouri cladire Primarie Sector 6

558

0

0

0

0

558

558

DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

7,187

0

0

0

0

7,187

7,187

0

1

Constructie corp gradinita Scoala 198

14

0

0

0

0

14

14

0

2

Constructie corp gradinita Scoala 311

364

0

0

0

0

364

364

3

Constructie corp cladire Gradinita 41

309

0

0

0

0

309

309

4

Constructie corp gradinita Scoala 142

3,900

0

0

0

0

3,900

3,900

5

Reabilitare cladire camin Liceul cu program sportiv "Mircea Eliade"

2,600

0

0

0

0

2,600

2,600

B

Investitii noi, din care:

494

0

0

0

0

494

494

0

PRIMARIE

82

0

0

0

0

82

82

0

1

Extindere spatiu tehnic cladire Primarie Sector 6

82

82

82

DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

62

0

0

0

0

62

62

0

1

Extindere cladire Virtutii

62

0

0

0

0

62

62

ADMINISTRATIA SCOLILOR

350

0

0

0

0

350

350

0

1

Post trafo corp gradinita Scoala 142

350

0

0

0

0

350

350

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

20,240

0

0

0

0

20,240

20,240

0

PRIMĂRIE

12,045

0

0

0

0

12,045

12,045

0

a.

Achizitii de imobile

7,941

0

0

0

0

7,941

7,941

b.

Dotari independente

1,017

1,017

1,017

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2,636

2,636

2,636

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

451

451

451

DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

423

0

0

0

0

423

423

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

370

370

370

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5

5

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

48

0

0

0

0

48

48

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

7,772

0

0

0

0

7,772

7,772

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

110

110

110

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

7,662

7,662

7,662

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

II.

61.02 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

180

0

0

0

0

180

180

0

PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR

180

0

0

0

0

180

180

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

180

0

0

0

0

180

180

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

180

180

180

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

III.

65.02 -INVATAMANT

1,500

0

0

0

0

1,500

1,500

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

1,500

0

0

0

0

1,500

1,500

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1,500

0

0

0

0

1,500

1,500

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

1,500

0

0

0

0

1,500

1,500

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

1,500

1,500

1,500

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

IV.

67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL, din care:

5,275

0

0

0

2,309

2,966

2,966

0

PRIMARIE

4,757

0

0

0

2,309

2,448

2,448

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

518

0

0

0

0

518

518

0

A

Investitii in continuare, din care:

488

0

0

0

0

488

488

0

PRIMĂRIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

488

0

0

0

0

488

488

0

1

Lucrari de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

488

488

488

B

Investitii noi, din care:

4,550

0

0

0

2,309

2,241

2,241

0

PRIMĂRIE

4,550

0

0

0

2,309

2,241

2,241

0

1

Participare la Programul National de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati cu proiectul "Amenajare parc ANL Brancusi, Sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta si cote ISC

2,550

0

0

0

2,309

241

241

2

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Ălte cheltuieli de investitii, din care:

237

0

0

0

0

237

237

0

PRIMĂRIE

207

0

0

0

0

207

207

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

207

0

0

0

0

207

207

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

30

0

0

0

0

30

30

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

30

30

30

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente

obiectivelor de investiții

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

V.

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

10,640

0

0

0

0

10,640

10,640

A

Lucrari in continuare

7,661

7,661

7,661

B

Lucrari noi

1,400

1,400

1,400

C

Alte cheltuieli de investitii

1,579

1,579

1,579

*

68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE

SI COPII

3,385

0

0

0

0

3,385

3,385

0

A

Investitii in continuare, din care:

2,831

0

0