Hotărârea nr. 124/2014

HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și cofinanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie și persoanelor cu dizabilități”, ID 143222

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București prin care se propune aprobarea implementării și cofinanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie și persoanelor cu dizabilități”, ID 143222 și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Proiectul „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie și persoanelor cu dizabilități”, ID 143222 depus spre finanțare de către Fundația Prețuiește Viața în cadrul Cererii de proiecte nr.165 „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.2.;

-    Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea București-Ilfov nr. 1155/04.04.2014 de aprobare a finanțării proiectului „Egalitate pe piața muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”;

-    Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referință al programului (C.C.I.): 2007R0051P0001;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.2.;

Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea și cofinanțarea, în calitate de partener, a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie și persoanelor cu dizabilități”, ID 143222, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.2. „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, conform Anexei.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului, în valoare de 254.133,04 lei, reprezentând contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener 3).

Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare, în calitate de partener, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Moișă

Nr: 124 e

Data: 28.08.2014

Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ :<~~'peqtru legalitate Secretarul Sectorului 6,

GheorgheFÎoricîca^


Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

ANEXA la H.C.L.6 nr.________/_

An Implementare 1

An Implementare 2

TOTAL

I.Resurse Umane - an 1 de implementare

1.Resurse Umane - an 2 de implementare

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

1.1 Cheltuieli salariale, din care:

Cost lunar management de proiect

implementare anul

Total - an 1

Cost lunar management de proiect

Total - an 2

Total cheltuieli management de proiect

0.00

0.00

0.00

responsabil activitati tehnice - partener 3

4,090.00

12

49,080.00

4,090.00

6

24,540.00

73fi?nno

2045

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

4090

2045

asistent responsabil activitati tehnice -

3,800.00

12

45,600.00

3,800.00

6

22,800.00

63 400 00

,qnn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

3snn

qsnn

qpnn

2 consilieri vocationali - partener 3

2,639.00

11

29,029.00

2,639.00

15,834.00

44863 00

1319 5

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

2639

1319 5

2 asistenti sociali - partener 3

2,000.00

11

22,000.00

2,000.00

6

12,000.00

34000 00

1000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

Total cheltuieli experti (echipa de

implementare)

145,709.00

75,174.00

220,883.00

1.2. Cheltuielile cu transportul, cazarea

și diurna (aferente personalului propriu), in masura in care nu sunt

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane

deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

Nr. calatorii

Total - an 1

Nr. persoane

deplaseaza

Cost

estimativ

pe

calatorie)

l

t

Total - an 2

Total cheltuieli cu transportul

personalului propriu

0.00

0.00

0.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane

cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare/persoana)

Nr. nopti de

Total - an 1

Nr. persoane

cazeaza

estimativ

pe

noapte

de

cazare/pe

rsoana)

p

ti

d

Total - an 2

Total cheltuieli cu cazarea personalului propriu

0.00

0.00

0.00

DIURNA, din care:

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)

Nr. zile diurna

Total - an 1

Nr. persoane

diurna

Cost

estimativ

pentru o

diurna)

il

d

Total - an 2

Total cheltuieli cu diurna personalului propriu

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli resurse umane - an n

145,709.00

75,174.00

220,883.00

0.00

2.Participanti - an 1 de implementare

2.Participanti - an 2 de implementare

0.00

2.1 Cheltuielile cu transportul si cazarea (aferente participanților), în masura in care nu sunt subcontractate,

0.00

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane

deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

Nr. calatorii

Total - an 1

Nr. persoane

deplaseaza

Cost

(cost

Total - an 2

transport participanti - cu

tren/masina/avion. in/din localitatea.....

0.00

0

0

0.00

0.00

##

0.00

0.00

Total cheltuieli cu transportul participantilor

0.00

0.00

0.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane

cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare)

Nr. nopti de

Total - an 1

Nr. persoane

cazeaza

estimativ

Total - an 2

cazare participanti in localitatea...

0.00

0

0

0.00

0.00

##

0.00

0.00

Total cheltuieli cu cazarea participantilor

0.00

0.00

0.00

2.2 Subvenții (ajutoare, premii)

Nr. persoane care primesc subventii

Cost unitar (valoarea estimata

subventiei/particip ant acordata lunar)

Nr. luni de acordare a subventiei

Total - an 1

Nr. persoane

subventii

(valoarea

estimata

subventi

ei/

participa

acordata

l

d

d

b

Total - an 1

ajutoare

0.00

0

0

0.00

0.00

##

0.00

0.00

premii

0.00

0

0

0.00

0.00

##

0.00

0.00

burse

0.00

0

0

0.00

0.00

##

0.00

0.00

Total cheltuieli cu subventii pentru participanti

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli participanti - an n

0.00

0.00

0.00

0.00

3.Alte tipuri de costuri - an n de implementare

3.1. Cheltuieli pentru derularea

proiectului, din care:

cost unitar

implementare anul

1

Total - an 1

cost unitar

implemen tare anul

Total - an 2

activitati proiect (papetarie, rechizite) -Partener 3

12

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

12

900 00

2 licențe editare text 32-bit/X64. romana -Partener 3

12

•oinn nR

12

1QQQS

Total cheltuieli pentru derularea proiectului

11,733.36

5,866.68

17,600.04

3.2. Taxe, din care:

cost unitar

nr unitati

Total - an 1

Total - an 2

Total taxe

0.00

0.00

3.3.Cheltuieli de tip FEDR, din care:

cost unitar

nr. bucati

Total - an 1

Total - an 2

Laptop - Tehnologie procesor: 22 nm; Unitati citire/scriere: DVD RW; Diagonala

(inch): 15.6;

Capacitate memorie: 4 GB;Tip memorie: DDR3; Capacitate Hard Disk: 1 T -

3700

2

7,400.00

7,400.00

multifunctionala - Format: A4; Functii disponibile: Imprimare, Copiere, Scanare,

450

1

450.00

Total cheltuieli de tip FEDR

7,850.00

7,850.00

3.4 Valoare activitati

subcontractate/externalizate, din care:

cost unitar

nr. pachete servicii

implementare anul

Total - an 1

cost unitar

pachete

servicii

Total - an 2

Total valoare activitati

subcontractate/externalizate

0.00

0.00

0.00

3.5. Cheltuieli pt inchirieri si leasing,

din care:

cost unitar

implementare anul

1

Total - an 1

implemen tare anul

Total - an 2

Total cheltuieli pt inchirieri si leasing

0.00

0.00

0.00

3.6. Cheltuieli informare si publicitate,

din care:

cost unitar

nr buc

Total - an 1

cost unitar

nr buc

Total - an 2

Total cheltuieli informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total alte tipuri de costuri - an n

19,583.36

5,866.68

25,450.04

4. Rezervă de contingență - an n de implementare

0.00

150000

5. Total costuri directe

165,292.36

81 040.68

246,333.04

n de implementare

administrativ și peisonalului auxiliar,

Total - an 1

Total - an 2

4

2

500

1000

1000

1000

1000

1000

500

TOTAL 6.1

4,000.00

2,000.00

6,000.00

6.2. Utilitati, din care:

Total - an 1

Total - an 2

TOTAL 6.2

0.00

0.00

0.00

6.3 Servicii de administrare a cladirilor,

din care:

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.3

6.4 Servicii de intretinere si reparare

echipamente si mijloace de transport,

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.4

0.00

6.5 Arhivare documente

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.5

0.00

6.6 Amortizare active

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.6

0.00

6.7 Cheltuieli financiare si juridice

Total - an 1

Total - an 2

TOTAL 6.7

0.00

0.00

0.00

6.8. Multiplicare, cu exceptia

materialelor de informare si publicitate

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.8

0.00

6.9 Conectare la retele informatice

Total - an 1

Total - an 2

TOTAL 6.9

0.00

0.00

0.00

6.10 Cheltuieli aferente procedurii de achizitie publica

Total - an 1

Total - an 2

TOTAL 6.10

0.00

0.00

6.11 Materiale consumabile

Total - an 1

Total - an 2

papetarie partener 3

12

6

1 ,0000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.00

TOTAL 6.11

1,200.00

600.00

1,800.00

Total cheltuieli aenerale de administrație ale proiectului - an n

5,200.00

2,600.00

7,800.00

7. Valoarea eligibila a proiectului

254,133.04

8. Valoare activități transnaționale

0.00

9. Valoare TVA nedeductibila estimata

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI (solicitat și parteneri)

5,082.66

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

249,050.38

Director general DGASPC 6

Marius Lăcătuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,