Hotărârea nr. 123/2014

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și cofmanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa inclusivă- Inițiative regionale sustenabile”, ID 142874

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București prin care se propune aprobarea implementării și cofmanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa inclusivă- Inițiative regionale sustenabile”, ID 142874 și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Proiectul „Europa inclusivă- Inițiative regionale sustenabile”, ID 142874 depus spre finanțare de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în cadrul Cererii de proiecte nr.165 „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.2.;

-    Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea București-Ilfov nr. 1017/26.03.2014 de aprobare a finanțării proiectului „Europa inclusivă- Inițiative regionale sustenabile”;

-    Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale POSDRU 2007-2013, nr. de referință al programului (C.C.I.): 2007R0051P0001;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I.6.2.;

Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea și cofinanțarea, în calitate de partener, a proiectului „Europa inclusivă- Inițiative regionale sustenabile”, ID 142874, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.2. „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, conform Anexei.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului, în valoare de 732.084,90 lei, reprezentând contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener 2).

Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare, în calitate de partener, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ — pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, {^GheorgheT^ucr&a<^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantul Moisă

Nr: 123

Data: 28.08.2014

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Denumire aplicant: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

An Implementare 1

An Implementare 2

TOTAL

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

1.Resurse Umane - an 1 de implementare

1.Resurse Umane - an 2 de implementare

1.1 Cheltuieli salariale, din care:

Cost lunar management de proiect

Nr. luni implementare anul 1

Total - an 1

Cost lunar management de proiect

Nr. luni implementare anul 2

T otal - an 2

Management de

Achizitii de

echipamente, bunuri

Informare si publicitate

Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere sociala si de dezvoltare a abilitatilor de baza

manaqer proiect (42h/luna*28lei/h) S

1,511.00

12

18,132.00

1,511.00

6

9,066.00

27,198.00

27,198.00

0.00

0.00

0.00

responsabil financiar (42h/luna*28lei/h) S

1,511.00

12

18,132.00

1,511.00

6

9,066.00

27,198.00

27,198.00

0.00

0.00

0.00

expert contabil (42h/luna*28lei/h) S

1,511.00

12

18,132.00

1,511.00

6

9,066.00

27,198.00

27,198.00

0.00

0.00

0.00

jurist (42h/luna*28lei/h) S

1,511.00

12

18,132.00

1,511.00

6

9,066.00

27,198.00

27,198.00

0.00

0.00

0.00

expert achizitii (42h/luna*28lei/h) S

511

2

18132

511

9066

27198

0

coordonator monitorizare proiect (63h/luna*130lei/h) P1

10,526.00

12

126,312.00

10,526.00

6

63,156.00

189,468.00

189,468.00

0.00

0.00

0.00

responsabil tehnic implementare (42h/luna*108lei/h) P1

5,830.00

12

69,960.00

5,830.00

6

34,980.00

104,940.00

104,940.00

0.00

0.00

0.00

responsabil partener (42h/luna*120lei/h) P1

6,477.00

12

77,724.00

6,477.00

6

38,862.00

116,586.00

116,586.00

0.00

0.00

0.00

responsabil achizitii (42h/luna*68lei/h) P1

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil partener (42h/luna*35lei/h) P2

1,889.00

12

22,668.00

1,889.00

6

11,334.00

34,002.00

34,002.00

0.00

0.00

0.00

responsabil achizitii (42h/luna*30lei/h) P2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert financiar (42h/luna*30lei/h) P2

1,619.00

12

19,428.00

1,619.00

6

9,714.00

29,142.00

29,142.00

0.00

0.00

0.00

responsabil partener (42h/luna*120lei/h) P3

6,477.00

12

77,724.00

6,477.00

6

38,862.00

116,586.00

116,586.00

0.00

0.00

0.00

responsabil achizitii (42h/luna*68lei/h) P3

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil partener (42h/luna*120lei/h) P4

6,477.00

12

77,724.00

6,477.00

6

38,862.00

116,586.00

116,586.00

0.00

0.00

0.00

responsabil achizitii (42h/luna*68lei/h) P4

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli management de proiect

562,200.00

281,100.00

843,300.00

816,102.00

27,198.00

0.00

0.00

responsabil pr/comunicare (63h/luna*28lei/h) S

2,267.00

12

27,204.00

2,267.00

6

13,602.00

40,806.00

0.00

0.00

20,403.00

0.00

expert metodoloqic 1 (42h/luna*28 lei/h) S

1,511.00

11

16,621.00

1,511.00

4

6,044.00

22,665.00

0.00

0.00

0.00

22,665.00

expert metodoloqic 2 (42h/luna*28 lei/h) S

1,511.00

9

13,599.00

1,511.00

0

0.00

13,599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert metodoloqic 3 (42h/luna*28 lei/h) S

1,511.00

5

7,555.00

1,511.00

6

9,066.00

16,621.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil judetean qrup tinta B (84h/luna*45 lei/h) P1

4,858.00

12

58,296.00

4,858.00

4

19,432.00

77,728.00

0.00

0.00

0.00

77,728.00

responsabil judetean qrup tinta TM (84h/luna*45 lei/h) P1

4,858.00

12

58,296.00

4,858.00

4

19,432.00

77,728.00

0.00

0.00

0.00

77,728.00

responsabil judetean qrup tinta TR (84h/luna*45 lei/h) P1

4,858.00

12

58,296.00

4,858.00

4

19,432.00

77,728.00

0.00

0.00

0.00

77,728.00

responsabil formare (42h/luna*60 lei/h) P1

3,239.00

8

25,912.00

3,239.00

3

9,717.00

35,629.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert operational (comunicare si informare aqenti economici si parteneri sociali) 63h/luna*92 lei/h) P1

7,449.00

11

81,939.00

7,449.00

6

44,694.00

126,633.00

0.00

0.00

31,658.25

0.00

responsabil pr/comunicare (63h/luna*92 lei/h) P1

7,449.00

12

89,388.00

7,449.00

6

44,694.00

134,082.00

0.00

0.00

67,041.00

0.00

expert loqistic 1 (SA4.1/SA4.3) (63h/luna*65lei/h) P1

5,263.00

11

57,893.00

5,263.00

4

21,052.00

78,945.00

0.00

0.00

0.00

78,945.00

expert loqistic 2 (SA8.2/SA8.3) (63h/luna*65lei/h) P1

5,263.00

3

15,789.00

5,263.00

6

31,578.00

47,367.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert metodoloqic 1 (SA7.1) (63h/luna*65lei/h) P1

5,263.00

9

47,367.00

5,263.00

0

0.00

47,367.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert metodoloqic 2 (SA8.1) (63h/luna*65lei/h) P1

5,263.00

3

15,789.00

5,263.00

0

0.00

15,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

moderator 1 dezbateri publice (3h/luna*300lei/h) P1

1,157.00

1

1,157.00

1,157.00

0

0.00

1,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

moderator 2 dezbateri publice (3h/luna*300lei/h) P1

1,157.00

1

1,157.00

1,157.00

0

0.00

1,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

moderator 3 dezbateri publice (3h/luna*300lei/h) P1

1,157.00

1

1,157.00

1,157.00

0

0.00

1,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instructor/preparator/formator/lucrator social (84h/luna*50 lei/h) P1

5,398.00

9

48,582.00

5,398.00

2

10,796.00

59,378.00

0.00

0.00

0.00

59,378.00

Instructor/preparator/formator/lucrator social (84h/luna*50 lei/h) P1

5,398.00

9

48,582.00

5,398.00

2

10,796.00

59,378.00

0.00

0.00

0.00

59,378.00

Instructor/preparator/formator/lucrator social (84h/luna*50 lei/h) P1

5,398.00

6

32,388.00

5,398.00

0

0.00

32,388.00

0.00

0.00

0.00

32,388.00

Instructor/preparator/formator/lucrator social (84h/luna*50 lei/h) P1

5,398.00

9

48,582.00

5,398.00

2

10,796.00

59,378.00

0.00

0.00

0.00

59,378.00

formatori 10 sesiuni perfectionare*60h/sesiune*65lei/h P1

4,557.00

9

41,013.00

4,557.00

2

9,114.00

50,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

formatori 5 sesiuni perfectionare*40h/sesiune*80lei/h P1

1,870.00

9

16,830.00

1,870.00

2

3,740.00

20,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30 evaluatori*400 lei P1

1,396.00

9

12,564.00

1,396.00

2

2,792.00

15,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil qrup tinta (42h/luna*32lei/h) P2

1,727.00

12

20,724.00

1,727.00

5

8,635.00

29,359.00

0.00

0.00

0.00

29,359.00

expert loqistic (63h/luna*32lei/h) P2

2,591.00

9

23,319.00

2,591.00

0

0.00

23,319.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert metodoloqic (63h/luna*32lei/h) P2

2,591.00

9

23,319.00

2,591.00

0

0.00

23,319.00

0.00

0.00

0.00

0.00

asistent/lucrator social (84h/luna*28lei/h) P2

3,023.00

12

36,276.00

3,023.00

5

15,115.00

51,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

asistent/lucrator social (84h/luna*28lei/h) P2

3,023.00

12

36,276.00

3,023.00

5

15,115.00

51,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil tehnic formare B (84h/luna*65lei/h) P3

7,017.00

12

84,204.00

7,017.00

4

28,068.00

112,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil tehnic formare TR (84h/luna, 65 lei/h) P3

7,017.00

12

84,204.00

7,017.00

4

28,068.00

112,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil tehnic formare TM (84h/luna*65lei/h) P3

7,017.00

12

84,204.00

7,017.00

4

28,068.00

112,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

formatori (47 sesiuni calificare nivel 1*360h/sesiune*50lei/h) P3

67,954.00

12

815,448.00

67,954.00

4

271,816.00

1,087,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

formatori (3 sesiuni calificare nivel 2 *720h/sesiune*50 lei/ora) P3

8,675.00

12

104,100.00

8,675.00

4

34,700.00

138,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 evaluatori*400 lei P3

4,000.00

7

28,000.00

4,000.00

3

12,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

expert loqistic formare (84h/luna*55lei/h) P3

2,965.00

11

32,615.00

2,965.00

5

14,825.00

47,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

responsabil qrup tinta (84h/luna*67lei/h) P4

7,233.00

12

86,796.00

7,233.00

4

28,932.00

115,728.00

0.00

0.00

0.00

115,728.00

asistent/lucrator social (84h/luna*67lei/h) P4

7,233.00

12

86,796.00

7,233.00

2

14,466.00

101,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

asistent/lucrator social (84h/luna*67lei/h) P4

7,233.00

12

86,796.00

7,233.00

2

14,466.00

101,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

invatator/profesor (84h/luna*67lei/h) P4

7,233.00

9

65,097.00

7,233.00

5

36,165.00

101,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

psiholoq (42h/luna*100lei/h) P4

5,398.00

9

48,582.00

5,398.00

5

26,990.00

75,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

consilier (42h/luna*100lei/h) P4

5,398.00

9

48,582.00

5,398.00

5

26,990.00

75,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli experti (echipa de implementare)

2,621,294.00

891,196.00

3,512,490.00

0.00

0.00

0.00

115,728.00

1.2. Cheltuielile cu transportul, cazarea și diurna (aferente personalului propriu), in masura in care nu sunt subcontractate,

din care:

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane care se deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

Nr.

calat

orii

Total - an 1

Nr. persoane care se deplaseaza

Cost unitar (cost

estimativ pe

calatorie)

Nr.

calat

orii

Total - an 2

transport personal propriu cu masina din B in TM S

2

515.00

36

37,080.00

2

515.00

18

18,540.00

55,620.00

22,248.00

0.00

0.00

5,562.00

transport personal propriu cu avion din B in TM S

2

1,000.00

6

12,000.00

2

1,000.00

3

6,000.00

18,000.00

9,000.00

0.00

4,500.00

0.00

transport personal propriu cu masina din B in TR S

2

85.00

36

6,120.00

2

85.00

18

3,060.00

9,180.00

4,590.00

0.00

0.00

0.00

transport personal propriu cu masina din B in TM P1

2

515.00

24

24,720.00

2

515.00

12

12,360.00

37,080.00

11,124.00

0.00

3,708.00

3,708.00

transport personal propriu cu avion din B in TM P1

2

1,000.00

6

12,000.00

2

1,000.00

3

6,000.00

18,000.00

9,000.00

0.00

4,500.00

0.00

transport personal propriu cu masina din B in TR P1

2

85.00

24

4,080.00

2

85.00

12

2,040.00

6,120.00

1,836.00

0.00

612.00

612.00

transport personal propriu cu masina din B in TM P3

2

515.00

24

24,720.00

2

515.00

12

12,360.00

37,080.00

7,416.00

0.00

3,708.00

0.00

transport personal propriu cu masina din B in TR P3

2

85.00

24

4,080.00

2

85.00

12

2,040.00

6,120.00

1,224.00

0.00

612.00

0.00

transport personal propriu cu masina din B in TM P4

2

515.00

12

12,360.00

2

515.00

6

6,180.00

18,540.00

1,854.00

0.00

1,854.00

1,854.00

transport personal propriu cu masina din B in TR P4

2

85.00

12

2,040.00

2

85.00

6

1,020.00

3,060.00

306.00

0.00

306.00

306.00

Total cheltuieli cu transportul personalului propriu

139,200.00

69,600.00

208,800.00

68,598.00

0.00

19,800.00

12,042.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane care se cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de

cazare/persoana)

Nr.

nopti

de

cazar

e

Total - an 1

Nr. persoane care se cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de

cazare/persoana)

Nr.

nopti

de

cazar

e

Total - an 2

cazare personal propriu in TM S

2

300.00

42

25,200.00

2

300.00

21

12,600.00

37,800.00

15,120.00

0.00

0.00

3,780.00

cazare personal propriu in TM P1

2

250.00

30

15,000.00

2

250.00

15

7,500.00

22,500.00

6,750.00

0.00

2,250.00

2,250.00

cazare personal propriu in TM P3

2

250.00

24

12,000.00

2

250.00

12

6,000.00

18,000.00

3,600.00

0.00

1,800.00

0.00

cazare personal propriu in TM P4

2

250.00

12

6,000.00

2

250.00

6

3,000.00

9,000.00

900.00

0.00

900.00

900.00

Total cheltuieli cu cazarea personalului propriu

58,200.00

29,100.00

87,300.00

26,370.00

0.00

4,950.00

6,930.00

DIURNA, din care:

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)

Nr.

zile

diurn

a

Total - an 1

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)

Nr.

zile

diurn

a

Total - an 2

diurna pentru deplasarea in TM S

2

13.00

84

2,184.00

2

13.00

42

1,092.00

3,276.00

1,310.40

0.00

0.00

327.60

diurna pentru deplasarea in TR S

2

13.00

72

1,872.00

2

13.00

36

936.00

2,808.00

1,404.00

0.00

0.00

0.00

diurna pentru deplasarea in TM P1

2

32.50

60

3,900.00

2

32.50

30

1,950.00

5,850.00

1,755.00

0.00

585.00

585.00

diurna pentru deplasarea in TR P1

2

32.50

24

1,560.00

2

32.50

12

780.00

2,340.00

702.00

0.00

234.00

234.00

diurna pentru deplasarea in TM P3

2

32.50

48

3,120.00

2

32.50

24

1,560.00

4,680.00

936.00

0.00

468.00

0.00

diurna pentru deplasarea in TR P3

2

32.50

24

1,560.00

2

32.50

12

780.00

2,340.00

468.00

0.00

234.00

0.00

diurna pentru deplasarea in TR P4

2

32.50

12

780.00

2

32.50

6

390.00

1,170.00

117.00

0.00

117.00

117.00

diurna pentru deplasarea in TM P4

2

32.50

24

1,560.00

2

32.50

12

780.00

2,340.00

234.00

0.00

234.00

234.00

Total cheltuieli cu diurna personalului propriu

16,536.00

8,268.00

24,804.00

6,926.40

0.00

1,872.00

1,497.60

Total cheltuieli resurse umane - an n

3,397,430.00

1,279,264.00

4,676,694.00

2.Participanti - an 1 de implementare

2.Participanti - an 2 de implementare

2.1 Cheltuielile cu transportul si cazarea (aferente participanților), în masura in care nu sunt subcontractate, din care:

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane care se deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

Nr.

calat

orii

Total - an 1

Nr. persoane care se deplaseaza

Cost unitar (cost

estimativ pe

calatorie)

Nr.

calat

orii

Total - an 2

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli cu transportul participantilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane care se cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare)

Nr.

nopti

de

cazar

e

Total - an 1

Nr. persoane care se cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare)

Nr.

nopti

de

cazar

e

Total - an 2

cazare participanti in localitatea...

0.00

0.00

Total cheltuieli cu cazarea participantilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2 Subvenții (ajutoare, premii)

Nr. persoane care primesc subventii

Cost unitar

(valoarea estimata a subventiei/partici pant acordata lunar)

Nr.

luni

acor

dare

subv

entie

Total - an 1

Nr. persoane care primesc subventii

Cost unitar

(valoarea estimata a subventiei/ participant acordata lunar)

Nr.

luni

acor

dare

subv

entie

Total - an 2

620 subventii curs calificare nivel 1 S

420

400.00

3

504,000.00

200

400.00

3

240,000.00

744,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 subventii curs calificare nivel 2 S

70

417.00

6

175,140.00

30

417.00

6

75,060.00

250,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 subventii (ajutoare) alte grupuri vulnerabile P1

70

500.00

1

35,000.00

30

500.00

1

15,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

Total cheltuieli cu subventii pentru participanti

714,140.00

330,060.00

1,044,200.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

Total cheltuieli participanti - an 1

714,140.00

330,060.00

1,044,200.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

3.Alte tipuri de costuri - an 1 de implementare

3.1. Cheltuieli pentru derularea proiectului, din care:

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 1

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 2

Intretinere/actualizare platforma web P1

1,100.00

12

13,200.00

1,100.00

6

6,600.00

19,800.00

0.00

0.00

7,920.00

0.00

3.1.1 .Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare

38 licente editare text

1,050.00

38

39,900.00

1,050.00

0

0.00

39,900.00

6,300.00

0.00

5,250.00

5,250.00

38 licente operare sistem

1,048.00

38

39,824.00

1,048.00

0

0.00

39,824.00

6,288.00

0.00

5,240.00

5,240.00

38 licente antivirus (38 calculatoare*310 lei/licenta/18 luni)

310.00

38

11,780.00

310.00

0

0.00

11,780.00

1,860.00

0.00

1,550.00

1,550.00

materiale consumabile (cheltuieli cu materii prime si materiale necesare derularii cursurilor inclusiv kit participanti)

4,200.00

12

50,400.00

4,200.00

4

16,800.00

67,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

materiale consumabile (cutie hartie, biblioraft, dosar plastic, folii plastic, set

separator, blocnotess A4, pix, set hartie flipchart, set marker hartie, set marker flipchart, set post-it, set plic cd, decapsator, set plic c4, banda dublu adeziva, calculator 16 dig, lipici, lichid corector, banda corectoare, rigle, foarfeca, cutter,

tonner si reincarcare tonner, etc.)

4,200.00

12

50,400.00

4,200.00

4

16,800.00

67,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

kit activitati educaționale copii A6 (360kit*190lei) P2/P4

4,886.00

10

48,860.00

4,886.00

4

19,544.00

68,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli pentru derularea proiectului

254,364.00

59,744.00

314,108.00

14,448.00

0.00

19,960.00

12,040.00

3.2. Taxe, din care:

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 1

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 2

2 taxe autorizare curs

1,600.00

2

3,200.00

1,600.00

0

0.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

taxa eliberare diplome

100.00

1

100.00

100.00

1

100.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total taxe

3,300.00

100.00

3,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3.Cheltuieli de tip FEDR, din care:

Cost Unitar

Nr. Unitati

Total - an 1

Cost Unitar

Nr. Unitati

Total - an 2

5 echipament multifunctional alb negru S/P1/P2/P3/P4 (min. laser copy/scan/print/fax/LAN/A3)

18,400.00

5

92,000.00

18,400.00

0

0.00

92,000.00

92,000.00

0.00

0.00

0.00

10 echipament multifunctional alb negru A3/A4/A5/A7 P1/P2/P3/P4 (min. laser

1,800.00

10

18,000.00

1,800.00

0

0.00

18,000.00

0.00

0.00

1,800.00

5,400.00

11 notebook 2*S/P2/P3/P4, 3*P1 A1/A3 (min. 13.3", Procesor i5; 1,70/2,60; 4GB

4,746.00

11

52,206.00

4,746.00

0

0.00

52,206.00

26,103.00

0.00

26,103.00

0.00

27 laptop S/P1/P2/P3/P4 (minu 15”, i3 dual core 1200 MHz, 4GB DDR3, 500 GB

2,750.00

27

74,250.00

2,750.00

0

0.00

74,250.00

0.00

0.00

0.00

13,750.00

1 aparat foto A3/A7/A8 S (min.: body+obiectiv)

1,700.00

1

1,700.00

1,700.00

0

0.00

1,700.00

0.00

0.00

680.00

0.00

1 smartboard A7 P1 (min.: 200*100, XGA, 2.500 ANSI, 2000:1)

8,073.00

1

8,073.00

8,073.00

0

0.00

8,073.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 videoproiector A7 P1 (inclusiv A3/A7) (min.: HD, HDMI, 2000 lumeni, rezolutie

3,600.00

1

3,600.00

3,600.00

0

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 ecran proiectie electric P1/P4 (min.: 180*150 cm, ignifug alb mat, perete/plafon,

1,000.00

2

2,000.00

1,000.00

0

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 flipchart magnetic cu brate laterale S/P1/P3 (min.: 100*70 cm, suprafata alba,

400.00

11

4,400.00

400.00

0

0.00

4,400.00

800.00

0.00

0.00

0.00

30 gost lucru A5 P3 (min.:PAL, capacitate 2 locuri)

600.00

30

18,000.00

600.00

0

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30 scaun birou A5 P3 (min.: sezut stofa neagra, cadru otel, brat/masuta din

147.00

30

4,410.00

147.00

0

0.00

4,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1” scaun cu masuta scris A4/A7 P1 (min.: sezut stofa neagra, cadru otel,

147.00

15

2,205.00

147.00

0

0.00

2,205.00

0.00

0.00

0.00

1,102.50

8 rafturi arhi vare 4*P1 A7; n*P3 A5

480.00

8

3,840.00

480.00

0

0.00

3,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28 fiset metalic documente 10*S A1; 5*P1 A1/A7; 3*P2A1; 7*P3A1/A5; 3*P4A1

820.00

28

22,960.00

820.00

0

0.00

22,960.00

18,040.00

0.00

0.00

0.00

reabilitare si modernizare spatii alocate proiectului S/P2/P3/P4

49,600.00

1

49,600.00

49,600.00

0

0.00

49,600.00

9,920.00

9,920.00

9,920.00

9,920.00

reabilitare si modernizare spatii alocate proiectului P1

20,000.00

1

20,000.00

20,000.00

0

0.00

20,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Total cheltuieli de tip FEDR

377,244.00

0.00

377,244.00

146,863.00

9,920.00

38,503.00

30,172.50

3.4 Valoare activitati subcontractate/externalizate, din care:

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 1

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 2

3.4.1.Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii de specialitate,

pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv MP si

consultanta juridica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4.2.Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici in vederea furnizarii unor servicii

1,045,170.00

283,828.00

1,328,998.00

Pachete continand cazare/masa/transport (partea subcontractata,dupa caz )

organizare evenimente A3/SA7.1/A8 S (transport participanti, cazare,

sala/sonorizare, coffe break/catering, pentru 2 conferinte de presa A3 pentru 160

354,000.00

1

354,000.00

354,000.00

0

0.00

354,000.00

0.00

0.00

70,800.00

0.00

catering participanti A6 (360 copii*25lei/zi*90 zile) P2/P4    57,857.00

10

578,570.00

57,857.00

4

231,428.00

809,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

audit financiar extern S

7,000.00

12

84,000.00

7,000.00

6

42,000.00

126,000.00

20,160.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/informare P1/P3

2,600.00

11

28,600.00

2,600.00

4

10,400.00

39,000.00

0.00

0.00

11,700.00

0.00

Total valoare activitati subcontractate/externalizate

1,045,170.00

283,828.00

1,328,998.00

20,160.00

15,120.00

97,620.00

15,120.00

3.5. Cheltuieli pt inchirieri si leasing, din care:

Total - an 1

Total - an 2

inchiriere spatii alocate proiectului/spatii curs in TM (SA4.1/SA4.2/SA4.3/SA7.1/SA

7.2) P61,700.00

11

73,700.00

6,700.00

5

33,500.00

107,200.00

0.00

0.00

0.00

42,880.00

inchiriere spatii alocate proiectului/spatii curs in TR (SA4.1/SA4.2/SA4.3/SA7.1/SA

7.2) P51,600.00

11

61,600.00

5,600.00

5

28,000.00

89,600.00

0.00

0.00

0.00

35,840.00

inchiriere spatii spatii teorie si practica dotate si utilate in TM (SA5.2) P3

6,700.00

11

73,700.00

6,700.00

4

26,800.00

100,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

inchiriere spatii spatii teorie si practica dotate si utilate in TR (SA5.2) P3

5,600.00

11

61,600.00

5,600.00

4

22,400.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

leasing P1 (decizie cota parte max. 35%)

480.00

12

5,760.00

480.00

6

2,880.00

8,640.00

864.00

0.00

1,728.00

0.00

Total cheltuieli inchirieri si leasing

276,360.00

113,580.00

389,940.00

864.00

0.00

1,728.00

78,720.00

3.6. Cheltuieli informare si publicitate, din care:

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 1

Cost Unitar

Nr. Unitati/luni

Total - an 2

4000 flyer A3 (140*200, dublucretat lucios, 200g, 2 fete policromie, 4 modele)

1.35

4,000

5,400.00

1.35

0

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

4000 pliant A3 (inchis, cu imagini, 100*200, dublucretat lucios, policromie 2 fete, 1

50g, 4 m1o.3d5ele)

4,000

5,400.00

1.35

0

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

500 mapa carton A3 (220*310, dublu big, buzunar, policromie, 50 pag./mapa, taia

finit, lip3it5.s0c0otch du

blu adeziv5)00

17,500.00

35.00

0

0.00

17,500.00

0.00

0.00

17,500.00

0.00

50 afis A3 (297*420, suport dcl 250g, tipar 4+4, 4 modele)

34.00

50

1,700.00

34.00

0

0.00

1,700.00

0.00

0.00

1,700.00

0.00

500 pix inscriptionat A3

4.00

500

2,000.00

4.00

0

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

300 bloc notes A3 (min.: A5, coperti carton personalizate policromie, interior hartie

80 g) 8.00

300

2,400.00

8.00

0

0.00

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

10 banner A3 (200*80, policromie, hartie plastifiata lucioasa 280g, suport aluminii

, husa)684.00

10

6,840.00

684.00

0

0.00

6,840.00

0.00

0.00

6,840.00

0.00

48 aparitii presa scrisa A3

1,600.00

36

57,600.00

1,600.00

12

19,200.00

76,800.00

0.00

0.00

76,800.00

0.00

DTP macheta presa scrisa

3,000.00

1

3,000.00

3,000.00

0

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

2000 pliant A8 (inchis, cu imagini, 100*200, dublucretat lucios, policromie 2 fete, 1

50g, 4 m1o.3d5ele)

2,000

2,700.00

1.35

0

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2000 brosuri suport informare A8 (min. 10 pag. A4 inchis, coperta 2 pag. Policrom

ie 300g,1i4n.t0e0rior 150

g, lucioa2s,a00p0olicromi

28,000.00

14.00

0

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500 ghid catalog A8 (min. 20 pag. A4 inchis, coperta 2 pag. Policromie 300g, inter

or 150g2,9lu.0c0ioasa po

licromie5)00

14,500.00

29.00

0

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

creatie spot video

80,700.00

1

80,700.00

80,700.00

0

0.00

80,700.00

0.00

0.00

80,700.00

0.00

difuzare spot video

22,150.00

12

265,800.00

22,150.00

6

132,900.00

398,700.00

0.00

0.00

398,700.00

0.00

creatie spot audio 30s

1,500.00

1

1,500.00

1,500.00

0

0.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

difuzare spot audio 30s

600.00

72

43,200.00

600.00

0

0.00

43,200.00

0.00

0.00

43,200.00

0.00

2 media planning/buying (presa audio/video/scrisa)

10,000.00

1

10,000.00

10,000.00

1

10,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

Total cheltuieli informare si publicitate

548,240.00

162,100.00

710,340.00

0.00

0.00

665,140.00

0.00

3. Total alte tipuri de costuri - an 1

2,504,678.00

619,352.00

3,124,030.00

182,335.00

25,040.00

822,951.00

136,052.50

6.Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație ale proiectului - an 1 de

6.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ și personalului auxiliar, din care:

Total - an 1

Total - an 2

secretara (42h/luna*28lei/h) S

1,511.00

12

18,132.00

1,511.00

6

9,066.00

27,198.00

8,159.40

2,719.80

2,719.80

2,719.80

contabil (63h/luna*32lei/h) P1

2,591.00

12

31,092.00

2,591.00

6

15,546.00

46,638.00

13,991.40

4,663.80

4,663.80

4,663.80

servicii medicina muncii, psi, ssm, iru P1

1,300.00

12

15,600.00

1,300.00

6

7,800.00

23,400.00

7,020.00

2,340.00

2,340.00

2,340.00

curier (personal auxiliar) (42h/luna*19lei/h) P1

1,026.00

12

12,312.00

1,026.00

6

6,156.00

18,468.00

5,540.40

1,846.80

1,846.80

1,846.80

contabil (63h/luna*32lei/h) P3

2,591.00

12

31,092.00

2,591.00

6

15,546.00

46,638.00

13,991.40

4,663.80

4,663.80

4,663.80

servicii medicina muncii, psi, ssm, iru P3

400.00

12

4,800.00

400.00

6

2,400.00

7,200.00

2,160.00

720.00

720.00

720.00

contabil (63h/luna*32lei/h) P4

2,591.00

12

31,092.00

2,591.00

6

15,546.00

46,638.00

13,991.40

4,663.80

4,663.80

4,663.80

TOTAL 6.1

144,120.00

72,060.00

216,180.00

64,854.00

21,618.00

21,618.00

21,618.00

6.2. Utilitati, din care:

Total - an 1

T otal - an 2

servicii internet aprox. 300lei*S/P1/P2/P3/P4

1,500.00

12

18,000.00

1,500.00

6

9,000.00

27,000.00

8,100.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

servicii telefonie si date aprox. 350lei*S/P1/P2/P3/P4

1,750.00

12

21,000.00

1,750.00

6

10,500.00

31,500.00

9,450.00

3,150.00

3,150.00

3,150.00

utilitati aprox. 300lei*S/P2/P4

900.00

12

10,800.00

900.00

6

5,400.00

16,200.00

4,860.00

1,620.00

1,620.00

1,620.00

utilitati aprox. 850lei*P1/P3

1,700.00

12

20,400.00

1,700.00

6

10,200.00

30,600.00

9,180.00

3,060.00

3,060.00

3,060.00

TOTAL 6.2

70,200.00

35,100.00

105,300.00

31,590.00

10,530.00

10,530.00

10,530.00

6.3 Servicii de administrare a cladirilor, din care:

Total - an 1

Total - an 2

servicii curatenie pentru spatiile alocate proiectului aprox. 300lei*S/P1/P2/P3/P4

1,000.00

10

10,000.00

1,000.00

6

6,000.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 6.3

10,000.00

6,000.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

6.4 Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport, din care:

Total - an 1

T otal - an 2

servicii mentenanta echipamente calcul aprox. 500*S/P1/P2/P3/P4

2,500.00

3

7,500.00

2,500.00

1

2,500.00

10,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TOTAL 6.4

7,500.00

2,500.00

10,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

6.5 Arhivare documente

Total - an 1

T otal - an 2

servicii arhivare electronica 100lei*S/P1/P2/P3/P4

500.00

4

2,000.00

500.00

3

1,500.00

3,500.00

1,050.00

350.00

350.00

350.00

TOTAL 6.5

2,000.00

1,500.00

3,500.00

1,050.00

350.00

350.00

350.00

6.6 Amortizare active

Total - an 1

Total - an 2

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 6.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.7 Cheltuieli financiare si juridice

Total - an 1

Total - an 2

comisioane bancare 100lei*S/P1/P2/P3/P4

500.00

12

6,000.00

500.00

6

3,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 6.7

6,000.00

3,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

6.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate

Total - an 1

Total - an 2

multiplicare 100lei*S/P1/P2/P3/P4

500.00

8

4,000.00

500.00

4

2000

6,000.00

1,800.00

600.00

600.00

600.00

TOTAL 6.8

4,000.00

2,000.00

6,000.00

1,800.00

600.00

600.00

600.00

6.9 Conectare la retele informatice

Total - an 1

T otal - an 2

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 6.9

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

6.10 Cheltuieli aferente procedurii de achizitie publica

Total - an 1

Total - an 2

anunturi in presa scrisa 20anunturi*1600lei/anunt

2,667.00

12

32,004.00

2,667.00

0

0.00

32,004.00

0.00

32,004.00

0.00

0.00

TOTAL 6.10

32,004.00

0.00

32,004.00

0.00

32,004.00

0.00

0.00

6.11 Materiale consumabile

Total - an 1

Total - an 2

materiale consumabile aprox. 160lei*S/P1/P2/P3/P4 (cutie hartie, biblioraft, dosar

lastic,8f0o0lii. 0p0lastic, s

et separa1t2or, blocno

et hart9ie,6f0lip0.c0h0art, set

800.00

6

i reincarcare4,, 8e0tc0..)00

14,400.00

7,200.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

materiale auxiliare 100lei*S/P1/P2/P3/P4 (ex: capsatoare,perforatoare, calculator r

ic biro5u0e0t.c0)0.

12

6,000.00

500.00

6

3,000.00

9,000.00

4,500.00

900.00

900.00

900.00

TOTAL 6.11

15,600.00

7,800.00

23,400.00

11,700.00

2,340.00

2,340.00

2,340.00

Total cheltuieli generale de administrație ale proiectului - an n

291,424.00

129,960.00

421,384.00

138,994.00

68,442.00

36,438.00

36,438.00

|9. Valoare TVA nedeductibila estimata    |    444,138.00    I 190,345.00 634,483.00 f

|10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI (si a partenerilor) 8,60%    |    594,060    |    |    III 202,843    |    796,902    |

|4. Rezervă de contingență - an 1 de implementare


0.00


0.00


0.00


5. Total costuri directe


6,616,248.00~l


| 2,228,676.00 8,844,924.00


|7. Valoarea eligibila a proiectului


I 6,907,672.001


|    |    | 2,358,636.00 | 9,266,308.00~|~


|8. Valoare activități transnaționale


0.001


0.001


0.00l~


11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

6,313,612.21

2,155,793.30

8,469,405.51

Reprezentant legal

Secretar General

Marius Nica

Semnătura si ștampila    Data:


Director general DGASPC 6 Marius Lăcătuș


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA


la H.L.C. 6


nr.


An Implementare n

Activitatea 5

Activitatea 6

Activitatea 7

Activitatea 8

Furnizarea de cursuri de calificare profesională

Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de acompaniere/ ingrijire pentru membrii de familie persoane dependente

Formare profesionala si grupuri de lucru, in vederea dezvoltării c om pete nte Io r p rof es io nai e, p entru 240 de persoane

Derularea de acțiuni specifice de dezvoltare a oportunităților de ocupare a grupurilor vulnerabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,403.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,621.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,629.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,658.25

31,658.25

31,658.25

0.00

0.00

0.00

67,041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,367.00

0.00

0.00

47,367.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,789.00

0.00

0.00

0.00

1,157.00

0.00

0.00

0.00

1,157.00

0.00

0.00

0.00

1,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,127.00

0.00

0.00

0.00

20,570.00

0.00

0.00

0.00

15,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,327.60

13,991.40

0.00

0.00

23,319.00

0.00

0.00

51,391.00

0.00

0.00

0.00

51,391.00

0.00

0.00

112,272.00

0.00

0.00

0.00

112,272.00

0.00

0.00

0.00

112,272.00

0.00

0.00

0.00

1,087,264.00

0.00

0.00

0.00

138,800.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

47,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101,262.00

0.00

0.00

0.00

101,262.00

0.00

0.00

0.00

101,262.00

0.00

0.00

0.00

75,572.00

0.00

0.00

0.00

75,572.00

0.00

0.00

1,650,320.00

379,358.00

0.00

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

5,562.00

5,562.00

5,562.00

11,124.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

4,590.00

0.00

0.00

14,832.00

3,708.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

2,448.00

612.00

22,248.00

0.00

0.00

3,708.00

3,672.00

0.00

0.00

612.00

0.00

1,854.00

9,270.00

1,854.00

0.00

306.00

1,530.00

306.00

31,482.00

7,722.00

33,642.00

35,514.00

3,780.00

3,780.00

3,780.00

7,560.00

0.00

0.00

9,000.00

2,250.00

10,800.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

900.00

4,500.00

900.00

14,580.00

4,680.00

17,280.00

12,510.00

327.60

327.60

327.60

655.20

0.00

0.00

0.00

1,404.00

0.00

0.00

2,340.00

585.00

0.00

0.00

936.00

234.00

2,808.00

0.00

0.00

468.00

1,404.00

0.00

0.00

234.00

0.00

117.00

585.00

117.00

0.00

234.00

1,170.00

234.00

4,539.60

678.60

5,358.60

3,931.20

0.00

0.00

0.00

0.00

744,000.00

0.00

0.00

0.00

250,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

994,200.00

0.00

0.00

0.00

994,200.00

0.00

0.00

0.00

5,940.00

5,940.00

17,850.00

3,150.00

2,100.00

0.00

17,816.00

3,144.00

2,096.00

0.00

5,270.00

930.00

620.00

0.00

53,760.00

0.00

13,440.00

0.00

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

53,760.00

0.00

13,440.00

0.00

0.00

68,404.00

0.00

0.00

40,936.00

7,224.00

5,940.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

40.00

0.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,750.00

8,250.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

510.00

510.00

0.00

0.00

8,073.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,600.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

4,410.00

0.00

0.00

0.00

1,102.50

0.00

0.00

0.00

1,920.00

0.00

1,920.00

0.00

2,870.00

0.00

2,050.00

0.00

0.00

9,920.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

82,452.50

19,170.00

510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

283,200.00

0.00

809,998.00

0.00

0.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

15,600.00

0.00

11,700.00

0.00

30,720.00

825,118.00

26,820.00

298,320.00

0.00

0.00

64,320.00

0.00

0.00

0.00

53,760.00

0.00

100,500.00

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,048.00

0.00

184,500.00

0.00

124,128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,200.00

341,808.50

851,512.00

349,970.00

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

2,719.80

2,719.80

2,719.80

2,719.80

4,663.80

4,663.80

4,663.80

4,663.80

2,340.00

2,340.00

2,340.00

2,340.00

1,846.80

1,846.80

1,846.80

1,846.80

4,663.80

4,663.80

4,663.80

4,663.80

720.00

720.00

720.00

720.00

4,663.80

4,663.80

4,663.80

4,663.80

21,618.00

21,618.00

21,618.00

21,618.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

3,150.00

3,150.00

3,150.00

3,150.00

1,620.00

1,620.00

1,620.00

1,620.00

3,060.00

3,060.00

3,060.00

3,060.00

10,530.00

10,530.00

10,530.00

10,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,440.00

0.00

1,440.00

0.00

900.00

0.00

900.00

0.00

2,340.00

2,340.00

34,098.00

36,438.00

34,098.00

36,438.00

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Denumire Solicitant: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Titlu Proiect: EUROPA INCLUSIVA - Initiative regionale sustenabile.


CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL propus la evaluare (cu TVA*)

- Lei -

TOTAL propus in CF (cu TVA*)    -

Lei -

Diferente

1. Resurse umane

4,676,694.00

4,808,172.00

-131,478.00

2. Participanți

1,044,200.00

1,044,200.00

0.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

3,124,030.00

3,124,030.00

0.00

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

377,244.00

377,244.00

0.00

3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a

proiectului)

1,328,998.00

1,328,998.00

0.00

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

0.00

0.00

0.00

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

8,844,924.00

8,976,402.00

-131,478.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație

421,384.00

429,384.00

-8,000.00

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care:

9,266,308.00

9,405,786.00

-139,478.00

8. valoare activități transnaționale

0.00

0.00

0.00

9. valoare TVA nedeductibila estimata

634,483.00

634,483.00

0.00

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

796,902.49

808,897.60

-11,995.11

11. ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA ( 7-10 )

8,469,405.51

8,596,888.40

-127,482.89

377,324.06


* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora


Anexa 2: Bugetul sintetic al proiectului


0.05


0.086


0.086


100.00

8.60


organizare evenimente A3/SA7.1/A8 S (transport participanti, cazare, sala/sonorizare, coffe break, catering, pentru 2

’ conferințe de presa A3 pentru 160 participanti, 8 grupuri de lucru A7 pentru 240 participanti, 3 campanii informare

pentru 150 participanti, 3 dezbateri publice pentru 150 participanti)