Hotărârea nr. 122/2014

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și cofinanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Respect și șanse egale pentru femei”, ID 125516

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București prin care se propune aprobarea implementării și cofinanțării necesare proiectului „Respect și șanse egale pentru femei”, ID 125516 și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:    ,

-    Proiectul „Respect și șanse egale pentru femei’, ID 125516 depus spre finanțare de către Fundația Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalității de} șanse pe piața muncii” cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.3.;

-    Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanțării proiectului „Respect și șanse egale pentru femei”, ID 125516;

-    Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referință al programului (C.C.I.): 2007R0051P0001;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.3.;

Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea și cofinanțarea, în calitate de partener, a proiectului „Respect și șanse egale pentru femei”, ID 125516, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, conform Anexei.

Art 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului, în valoare de 1.904.602 lei, reprezentând contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener 1).

Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin MoisăMunicipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ '—-pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, Gheorghe Floricică


Nr: 122

Data: 28.08.2014

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

ANEXA la H.C.L.6 nr./

An Implementare 1

An Implementare 2

TOTAL

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 5

Activitatea 5.1

Activitatea 5.2

Activitatea 6

Activitatea 6.1

Activitatea 7

Activitatea 7.1

Activitatea 7.2

Activitatea 8

Activitatea 8.1

Activitatea 8.2

Activitatea 8.3

Activitatea 8.4

Activitatea 9

1.Resurse Umane - an 1 de implementare

1.Resurse Umane - an 2 de implementare

Management

ul

proiectului(L1-

Achizitii de echipament

^buourLâu

Informarea

Selectia grupului tinta

Formare

profesionala

Formare

profesionala

Monitorizarea cursurilor si a

cursaalilfltji^

Asistenta in vederea

Suport pentru femei in

Servicii de acompanier e (L2-18)

Identificarea,

inchirierea,

Servicii de ingrijire si

Campanie de combatere a

Realizarea ,edit area,distribuire a materialelor

Concepere si difuzare spot TV,participari la

Crearea unui ghid de

Organizarea unui studiu

Formarea unei retele

1.1 Cheltuieli salariale, din care:

Cost lunar

de proiect

£

Total - an 1

Cost lunar management de proiect

implementare

Total - an 2

Manager proiect / norma partiala 5 h / zi -Solicitant

16,000.00

12

192,000.00

16,000.00

6

96,000.00

288000.00

288 000.00

Responsabil financiar / norma partiala 5 h / zi - Solicitant

15,500.00

12

186,000.00

15,500.00

6

93,000.00

279000.00

279 000.00

Expert achizitii publice/consilier juridic / norma partiala 5 h / zi - Solicitant

7,000.00

12

84,000.00

7,000.00

6

42,000.00

126000.00

63 000.00

63 000.00

Responsabil coordonare relatia cu partenerii

5 h / zi - Solicitant

15,500.00

12

186,000.00

15,500.00

6

93000.00

279000.00

55 800.00

55,800.00

55,800.00

55,800.00

55,800.00

asistent manager proiect - Solicitant

5,800.00

12

69,600.00

5,800.00

6

34,800.00

104,400.00

104 400.00

asistent responsabil financiar - Solicitant

5,800.00

12

69,600.00

5,800.00

6

34,800.00

104,400.00

104 400.00

Total cheltuieli management de proiect

787,200.00

393,600.00

1,180,800.00

responsabil vizibilitate implementare activitati - Solicitant

15,500.00

12

186,000.00

15,500.00

6

93,000.00

279000.00

69,750.00

69,750.00

69,750.00

69,750.00

responsabil activitati grup tinta - regiunea Nord - Vest - Solicitant

7,450.00

12

89,400.00

7,450.00

6

44,700.00

134,100.00

20,630.77

38,682.69

38,682.69

36,103.85

responsabil activitati grup tinta - regiunea Sud-Muntenia Giurgiu - Solicitant

7,450.00

12

89,400.00

7,450.00

6

44,700.00

134,100.00

20,630.77

38,682.69

38,682.69

36,103.85

responsabil activitati grup tinta - regiunea Sud-Muntenia Prahova - Solicitant

7,450.00

12

89,400.00

7,450.00

6

44,700.00

134 100.00

20,630.77

38,682.69

38,682.69

36,103.85

responsabil Activitati grup tinta - regiunea Bucuresti - Ilfov - Solicitant

7,450.00

12

89,400.00

7,450.00

6

44,700.00

134,100.00

20,630.77

38,682.69

38,682.69

36,103.85

responsabil identificare si mentinere grup tinta - regiunea Nord - Vest - Solicitant

7,050.00

12

84,600.00

7,050.00

6

42,300.00

126900.00

15,152.24

28,410.45

28,410.45

28,410.45

26,516.42

tinta - regiunea Sud-Muntenia Giurgiu -

7,050.00

12

84,600.00

7,050.00

6

42,300.00

126 900.00

15,152.24

28,410.45

28,410.45

28,410.45

26,516.42

tinta - regiunea Sud-Muntenia Prahova -

7,050.00

12

84,600.00

7,050.00

6

42,300.00

126900.00

15,152.24

28,410.45

28,410.45

28,410.45

26,516.42

responsabil identificare si mentinere grup tinta - regiunea Bucuresti - Ilfov - Solicitant

7,050.00

12

84,600.00

7,050.00

6

42,300.00

126900.00

15,152.24

28,410.45

28,410.45

28,410.45

26,516.42

responsabil monitorizare, implementare

cursuri si cursanti - regiunea Nord - Vest -Solicitant

7,050.00

9

63,450.00

7,050.00

6

42,300.00

105 750.00

105,750.00

responsabil monitorizare, implementare cursuri si cursanti - regiunea Sud-Muntenia Giurgiu - Solicitant

7,050.00

9

63,450.00

7,050.00

6

42,300.00

105,750.00

105,750.00

responsabil monitorizare, implementare cursuri si cursanti - regiunea Sud-Muntenia

7,050.00

9

63,450.00

7,050.00

6

42,300.00

105 750.00

105,750.00

cursuri si cursanti - regiunea Bucuresti - Ilfov -

7,050.00

9

63,450.00

7,050.00

6

42,300.00

105,750.00

105,750.00

rSe

oslpicoitnasnatbil implementare studiu

cantitativ/calitativ, focus grupuri proiect -Solicitant

9500.00

8

76000.00

9,500.00

6

57,000.00

133000.00

80,956.52

52,043.48

operator realizare focus grupuri si aplicare chestionare - regiunea Nord - Vest -Solicitant

6,450.00

8

51,600.00

6,450.00

6

38,700.00

90,300.00

90,300.00

operator realizare focus grupuri si aplicare chestionare - regiunea Sud-Muntenia Giurgiu - Solicitant

6,450.00

8

51,600.00

6,450.00

6

38,700.00

90 300.00

90,300.00

operator realizare focus grupuri si aplicare chestionare - regiunea Sud-Muntenia

Prahova - Solicitant

6,450.00

8

51,600.00

6,450.00

6

38,700.00

90,300.00

90,300.00

operator realizare focus grupuri si aplicare chestionare - regiunea Bucuresti - Ilfov -Solicitant

6,450.00

8

51,600.00

6,450.00

6

38,700.00

90,300.00

90,300.00

5 experti pe termen scurt activitati implementare proiect - Solicitant

47,500.00

4

190,000.00

47,500.00

2

95,000.00

285000.00

285,000.00

expert retele IT - Solicitant

4,950.00

9

44,550.00

4,950.00

6

29,700.00

74 250.00

38,405.17

35,844.83

responsabil activitati tehnice - partener 1

5,000.00

11

55,000.00

5,000.00

6

30,000.00

85,000.00

19,367.09

8,607.59

18,291.14

4,303.80

16,139.24

3,227.85

15,063.29

asistent responsabil activitati tehnice -

4,350.00

11

47,850.00

4,350.00

6

26,100.00

73 950.00

16,849.37

7,488.61

15,913.29

3,744.30

14,041.14

2,808.23

13,105.06

responsabil centru pilot - partener 1

4,350.00

9

39,150.00

4,350.00

6

26,100.00

65,250.00

65,250.00

educatoare centru pilot 1 - partener 1

2,800.00

9

25,200.00

2,800.00

6

16,800.00

42 000.00

42,000.00

educatoare centru pilot 2 - partener 1

2,800.00

9

25,200.00

2,800.00

6

16,800.00

42,000.00

42,000.00

ingrijitoare copii centru pilot 1 - partener 1

1,650.00

9

14,850.00

1,650.00

6

9,900.00

24 750.00

24,750.00

ingrijitoare copii centru pilot 2 - partener 1

1,650.00

9

14,850.00

1,650.00

6

9,900.00

24,750.00

24,750.00

asistenta medicala centru pilot - partener 1

2,550.00

9

22,950.00

2,550.00

6

15,300.00

38 250.00

38,250.00

administrator centru pilot - partener 1

2,150.00

9

19,350.00

2,150.00

6

12,900.00

32,250.00

32,250.00

responsabil activitati tehnice - partener 2

16,000.00

12

192,000.00

16,000.00

6

96,000.00

288 000.00

75,130.43

33,391.30

62,608.70

58,434.78

58,434.78

asistent activitati tehnice - partener 2

9,750.00

12

117,000.00

9,750.00

6

58,500.00

175500.00

45,782.61

20,347.83

38,152.17

35,608.70

35,608.70

responsabil implementare campanie promovare - partener 2

21,600.00

12

259,200.00

21,600.00

6

129,600.00

388 800.00

75,251.61

33,445.16

62,709.68

62,709.68

58,529.03

37,625.81

58,529.03

asistent responsabil implementare campanie promovare - partener 2

9,750.00

12

117,000.00

9,750.00

6

58,500.00

175500.00

33,967.74

15,096.77

28,306.45

28,306.45

26,419.35

16,983.87

26,419.35

responsabil activitati tehnice - partener 3

13,500.00

12

162,000.00

13,500.00

6

81,000.00

243 000.00

62,485.71

27,771.43

52,071.43

52,071.43

48,600.00

responsabil echipa formatori - partener 3

9,000.00

12

108,000.00

9,000.00

6

54,000.00

162000.00

81,000.00

81,000.00

13 formatori pentru 26 cursuri (2 cursuri /formator) - partener 3

4,165.00

9

37,485.00

4,165.00

6

24,990.00

62 475.00

40,849.04

21,625.96

expert formator NPM si PSI pentru 26 de cursuri - partener 3

13,292.00

1

13,292.00

0.00

13 ,292.00

8,690.92

4,601.08

2 evaluatori/grupa x 26 grupe curs = 52 evaluatori cf. metodologiei ANC - partener 3

0.00

0

0.00

19,936.00

1

19,936.00

19 936.00

13,035.08

6,900.92

responsabil activitati tehnice - partener 4

13,500.00

12

162,000.00

13,500.00

6

81,000.00

243 000.00

62,485.71

27,771.43

52,071.43

52,071.43

48,600.00

asistent activitati tehnice - partener 4

7,000.00

12

84,000.00

7,000.00

6

42,000.00

126 000.00

32,400.00

14,400.00

27,000.00

27,000.00

25,200.00

expert implementare initiere afacere -

12,000.00

9

108,000.00

12,000.00

6

72,000.00

180 000.00

180,000.00

expert consultanta plan de afaceri - partener

12,000.00

9

108,000.00

12,000.00

6

72,000.00

180 000.00

180,000.00

Total cheltuieli experti (echipa de

implementare)

3,385,127.00

1,900,026.00

5,285,153.00

1.2. Cheltuielile cu transportul, cazarea și

diurna (aferente personalului propriu), in masura in care nu sunt subcontractate,

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane

deplaseaza

Cost

calatori

Nr.

calatorii

Total - an 1

Nr. persoane deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

Nr.

calatori

Total - an 2

Transport personal propriu cu trenul 2 intalniri de proiect: Bucuresti-Cluj-retur - Solicitant

3

436.00

1

1,308.00

3

436.00

1

1,308.00

2,616.00

intalnire de proiect: Cluj-Bucuresti-retur -Solicitant

1

436.00

1

436.00

0

0.00

0.00

436.00

436.00

Transport personal propriu cu masina 1 intalnire de proiect: Ploiesti-Bucuresti-retur; Giurgiu-Bucuresti-retur - Solicitant

2

60.00

1

120.00

0

0.00

0.00

120.00

Transport personal propriu cu masina 6 focus grupuri: Bucuresti-Ploiesti-retur; Bucuresti-

1

60.00

2

120.00

1

60.00

240.00

360.00

TGriaunrgsipuo-rret tpuer r-soSnoalilcpitraonptriu cu trenul 3 focus grupuri: Bucuresti-Cluj-retur - Solicitant

1

436.00

436.00

1

872.00

1308 00

1,308.00

participare la intalniri cu partenerii Cluj-Bucuresti-Cluj - Partener 3

1

493.00

1,972.00

1,972.00

Transport personal propriu cu masina organizare + participare curs Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu - Partener 3

1

410.00

9

3,690.00

1

410.00

3,690.00

7 380.00

4,797.00

2,583.00

Transport personal propriu cu masina

monitorizare cursuri (3 vizite /curs) Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu - Partener 3

1

410.00

11,070.00

1

11,070.00

14,391.00

7,749.00

TPr

laoniessptio, rGtpiuerrgsioun-aPlparrtoepnrieur c3u masina

participare examen curs Bucuresti, Ploiesti,

1

410.00

3,690.00

3,690.00

Transport personal propriu cu trenul

implementare 8 module curs Bucuresti-Cluj-retur Partener 4

2

436.00

3,488.00

2

436.00

3,488.00

3,488.00

3,488.00

Transport personal propriu cu masina

implementare 16 module curs Bucuresti-Ploiesti-retur; Bucuresti-Giurgiu - Partener 4

2

60.00

960.00

960.00

1,920.00

Total cheltuieli cu transportul personalului

27,290.00

27,290.00

54,580.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane

Cost

unitar

(cost

iv pe

de

na)

Nr. nopti de cazare

Total - an 1

Cost unitar

pe noapte de

na)

Nr.

nopti

de

Total - an 2

Cazare personal propriu in Cluj pentru 2 intalniri de proiect - Solicitant

2

250.00

1

500.00

2

250.00

1

500.00

iC

natazlanrieri pdeerpsrooniaelcptr-oSporiluiciitnaBntucuresti pentru 1 intalnire de proiect - Solicitant

1

250.00

1

250.00

Cazare personal propriu 3 focus grupuri:

1

250.00

1

250.00

1

250.00

2

500.00

750 00

jrtnnn

BC

uaczaurreesptie-Crslounj-arel tpurro-pSriuolipcaitratinctipare la

1

250.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

Partener 3    '    '    9

1

250.00

9

2,250.00

1

250.00

2,250.00

4500.00

2,925.00

1,575.00

(3 vizite /curs) Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu -

1

250.00

27

6,750.00

1

250.00

27

6,750.00

13 500.00

8,775.00

4,725.00

curs Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu - Partener 3

1

250.00

2,250.00

1

2,250.00

Cm

aozdaurlee pceurrssoCnlauljpProaprtreiuneimr4plementare 8

2

250.00

2,000.00

2

250 00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Total cheltuieli cu cazarea personalului

15,250.00

DIURNA, din care:

Nr. persoane

diurna

Cost

unitar

(cost

iv

pentru o zi de

Nr. zile

Total - an 1

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar

pentru o zi de diurna)

Nr. zile diurna

Total - an 2

Diurna personal propriu deplasare 2 intalniri de proiect la Cluj - Solicitant

3

180.00

2

1,080.00

3

180.00

1,080.00

2,160.00

2,160.00

dD

eiuprnroai epcetrlsaonCalul jp-r oSporiliuc idtaenptlasare 1 intalnire

1

180.00

2

360.00

0.00

Diurna personal propriu 6 focus grupuri: 3 in

1

180.00

2

360.00

1

180.00

720.00

1 080.00

1,080.00

Cluj - Solicitant

1

180.00

2

360.00

180.00

720.00

1 080.00

1,080.00

Diurna personal propriu 2 focus grupuri la

Cluj - Partener 2

1

180.00

2

360.00

Diurna personal propriu participare la intalniri cu partenerii Cluj-Bucuresti-Cluj -

1

180.00

2,880.00

pDa

iurtrincaippareerscounrasl Bpurocpurrieusotir,gPalnoiizeasrtei, +Giurgiu -

1

180.00

1,620.00

3,240.00

4 860.00

3,159.00

1,701.00

(3 vizite /curs) Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu -

1

180.00

4,860.00

27

9,720.00

14,580.00

9,477.00

curs Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu - Partener 3

1

180.00

9

1,620.00

2

3,240.00

1,701.00

Diurna personal propriu implementare 8

2

180.00

4

1,440.00

2

180.00

1,440.00

2880.00

1,440.00

1,440.00

Total cheltuieli cu diurna personalului

13,500.00

23,040.00

36,540.00

Total cheltuieli resurse umane - an n

4,228,367.00

2.359 206DO

6,587,573.00

2.Participanti - an 1 de implementare

2.Participanti -

an 2 de impleme

ntare

0.00

2.1 Cheltuielile cu transportul si cazarea

nu sunt subcontractate, din care:

0.00

Nr. persoane

Cost

unitar

Nr.

Nr. persoane

Cost unitar

Nr.

-—-----

(cost

calatorii

deplaseaza

pe calatorie)

in/din localitatea.....

Total cheltuieli cu transportul

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane

unitar

(cost

Nr. nopti de cazare

Total - an 1

Nr. persoane

Cost unitar

pe noapte de

Nr.

nopti

de

Total - an 2

Total cheltuieli cu cazarea oarticinantilor

0.00

0.00

0.00

Nr. persoane

subvenții

Cosț

unițar

lunar)

Nr. luni de acordare a subvenției

Toțal - an 1

Nr. persoane care primesc subventii

Cost unitar

(valoarea estimata a subventiei/

lunar)

de

tiei

Total - an 1

1584

0.00

780,912.00

780912 00

aiutoare

■ b f ' '    ' ct rt 4

60,000.00

burse

0

0

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cheltuieli cu subventii pentru

0.00

840912.00

Tntal f'hohnSoli narii™nanii

0.00

840,912.00

840,912.00

0.00

3.Alte tipuri de costuri - an n de implementare

3.1. Cheltuieli pentru derularea proiectului,

Nr luni

ențare anul 1

Toțal - an 1

cost unitar

Nr luni

anul 1

Total - an 2

pentru toate regiunile de implementare ale proiectului Nord-Vest, Sud-Muntenia Giurgiu, Sud-Muntenia Prahova, Bucuresti-Ilfov ) -

12

222,000.00

18,500.00

111,000.00

materiale consumabile centru centru pilot îngrijire si suport, copii (papetarie, rechizite,

didactice si educationale) si materiale

9

61,650.00

6,850.00

6

41,100.00

102,750.00

1,500.00

1 000.00

1,500.00

94,250.00

1,500.00

1,500.00

aamcc

attiitvveiittraaiattliileoprrcoo-inepscatur(mtpeaanpbeierlet1airmiep, lreemcheinzittaer)e-

Pmartterniaelre2consumabile implementare

12

8,400.00

700.00

6

4,200.00

12 600.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,620.00

aPmc

atrittveitrnaiaetlirep2rcooinesctu(mpaabpieletairmiep, lreemcheinzittaer)e-

Pmartterniaelre3consumabile implementare

1 500.00

12

18,000.00

1,500.00

6

9,000.00

27,000.00

5,400.00

5,400.00

5 40000

aPmc

atrittveitrnaiaetlirep3rcooinesctu(mpaabpieletairmiep, lreemcheinzittaer)e-

cPoafrftee nberera4k pentru 12 focus grupuri -

12

18,000.00

1,500.00

6

9,000.00

27 000.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5 400 00

SSoelrivciictiai nctatering pentru centru pilot cu

program prelungit pentru cel putin 20 copii /

3

9

2,340.00

255,150.00

780.00

28,350.00

6

6

4,680.00

170,100.00

_

425250.00

7,020.00

27 Sisteme operare PC - Solicitant

12

8,100.00

675.00

6

4,050.00

862.50

862.50

862.50

2277 l

Sicisetnetme ee doiptaerrearteexPtC32-- bSito/lxi6ci4t,arnotmana -

1,575.00

6

9,450.00

28,350.00

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

2,012.50

9 Antivirus -1 an* 3 PC-Solicitant

12

1,920.00

160.00

6

2 880.00

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

226.67

4 Sisteme operare PC - Partener 1

12

1,200.00

100.00

6

600 00

1 800.00

257.14

257.14

257.14

257.14

257.14

257.14

257.16

4 licente editare text 32-bit/x64, romana -

1 Antivirus-1 an * 3 PC-Partener 1

12

108.00

9.00

6

54.00

162.00

23.14

23.14

23.14

23.14

23.14

23.14

23.16

1 Antivirus - 1 an * 1 PC - Partener 1

12

72.00

6.00

6

36.00

15.43

15.43

15.42

Total cheltuieli pentru derularea

3.2. Taxe, din care:

cost unitar

unitati

Toțal - an 1

Total - an 2

taxe evaluare/autorizare/reautorizare 10 programe formare - Partener 3

1 500.00

10

15,000.00

15,000.00

15,000.00

154)00.00

3.3.Cheltuieli de tip FEDR, din care:

cost unitar

nr.

Toțal - an 1

Total - an 2

Laptop - Tehnologie procesor: 22 nm; Unitati citire/scriere: DVD RW; Diagonala (inch):

15.6;

Capacitate memorie: 4 GB;Tip memorie: DDR3; Capacitate Hard Disk: 750 GB -

20

50,000.00

50,000.00

lbairboourrait-o lraIbTo-raStoolricIiTta-nStolicitant

40800

2211

580400000..0000

508,,040000..0000

fsli

cpacuhnaert -- lmabaogrnaettoirc I;T-diSmoelincsitiaunnte: 70 X 100

4

videoproiector - Lumeni: 3000; Rezolutie nativa 1024 x 768;

Durata de viata lampa (ore): 4500 normal;

1

(ec

cmra)n: 1p5ro0i exc1ti5e0-; TZiopn:apovirztaibbiilla; M(camri)m:1e5e0cxran

1

700.00

laborator IT- Solicitant

2

900.00

90000

900.00

router wireless dualband - laborator IT-

1

350.00

switch managed - numar porturi 24 -laborator IT- Solicitant

1

850.00

850.00

850.00

la

acbcoersaotoriri IrTe-teSaol(iacditaapnttor, cablu mufe) -laborator IT- Solicitant

laptopuri -Tehnologie 22 nm

Memorie capacitate 8 GB ; Tip memorie DDR3 ; Stocare capacitate 750 GB -

7

21,000.00

21,000.00

copiator - A3 dimensiunile copiilor - Casetele

Citire: 600 dpi x 600 dpi; Copiere: 600 dpi x 600 dpi; Copii/printuri multiple 1 - 999 de coli ; Capacitate totală: 2.300 coli; Memorie 512

2

21,000.00

21,000.00

954.55

-7500

954.55

954.55

954.55

954.55

954.55

954.55

954.55

954.55

954.55

-W

multifunctionala - Format: A4; Functii disponibile: Imprimare, Copiere, Scanare,

Fax; Tehnologie: Laser; wireless - Solicitant

4

1,350.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

480.00

75.00

75.00

480.00

75.00

75.00

480.00

75.00

480.00

camera video - Mediu inregistrare: Memory Card; Diagonala LCD (inch): 3.0; Rezolutie senzor (pixeli): 8.9 MP; Zoom optic: 30x -

1

1,900.00

1 900.00

172.73

172.73

172.73

172.73

172.73

172.73

172.73

172.73

172.73

172.73

172.70

.aptop-Tehnologie procesor: 22 nm, Unitati citire/scriere: DVD RW; Diagonala (inch):

Capacitate memorie: 4 GB,Tip memorie: DDR3, Capacitate Hard Disk: 750 GB -

4

disponibile: Imprimare, Copiere, Scanare,

1

cFo

apx;iaTtoerhn- oAl3ogdiiem:eLnassieurn; i-lePcaortpeiniloerr 1- Casetele

Citire: 600 dpi x 600 dpi; Copiere: 600 dpi x 600 dpi; Copii/printuri multiple 1 - 999 de coli

; Capacitate totală: 2.300 coli, Memorie 512

MB - Partener 1

1

10,500.00

1,500.00

1 500.00

1,500.00

Amenajare si dotare centru pilot 600 mp

sanitare si electirce, dotare loc de luat masa, dotare 2 grupuri sanitare din care 1 grup sanitar specific pentru copii, aparatura

electocasnica etc.) - Partener 1

1

197,000.00

197 000.00

Mobilier centru pilot (mese copii, scaunele copii, dulapuri jucarii, patuturi, birouri, scaune, bancute, canapele, dulapuri suspendate medicamente etc.) pentru cel putin 20 copii - Partener 1

124,000.00

pLa

utpitno2p0- cToephini-olPoagriteepnreorc1esor: 22 nm; Unitati citire/scriere: DVD RW; Diagonala (inch):

15.6;

Capacitate memorie: 4 GB;Tip memorie: DDR3; Capacitate Hard Disk: 750 GB -

Pmaurltteifnuenrct1ionala - Format: A4; Functii

disponibile: Imprimare, Copiere, Scanare,

Fax; Tehnologie: Laser; - Partener 1

1,200.00

Card; Diagonala LCD (inch): 3.0; Rezolutie’ senzor (pixeli): 8.9 MP; Zoom optic: 30x -Partener 1

1,900.00

videoproiector - Lumeni: 3000; Rezolutie

nativa 1024 x 768;

Durata de viata lampa (ore): 4500 normal; Contrast : 13000:1 - Partener 1

eCc

ornatnrapsrto:i e1c3t0ie0-0:T1ip-:Ppaorrtteanbeilr; 1Marime ecran (cm): 150 x 150; Zona vizibila (cm): 150 x

1

700.00

700.00

Total cheltuieli de tip FEDR

469,370.00

469.37060

subcontractate/externalizate, din care:

cost unitar

nr.

pachet

servicii

nr. luni

re anul 1

Total - an 1

cost unitar

nr. pachete servicii

nr. luni

iemntpalreem

anul 1

Total - an 2

s

Suebrvcicoinitorragcatnaitzea/reext3ercnoanlfiezraintete, ddien pcraersea: -

(inchiriere sala, coffe-break) - locatia

2

2,480.00

1,240.00

1,240.00

3,720.00

3,720.00

sSBa

uelrcavu,i crceioisfotfire-g-Sbaroneliizacakitr)ae-nl2ot cfoactiuasBgurcuupruersi t(ii n- chiriere

Servicii organizare 2 focus grupuri (inchiriere sala, coffe-break, transport Bucuresti-Giurgiu-

Servicii organizare 2 focus grupuri (inchiriere sala, coffe-break, transport Bucuresti-Ploiesti-retur) - locatia Ploiesti - Partener 2

rS

eeturvri)c-i il oorcgaatinai zPalroeie2stfio-cPusa rgterunpeur r2i (inchiriere sala, coffe-break, transport Bucuresti-CluJ-

2

12,400.00

0.00

12,400.00

Sericii audit Solicitant

19,220.00

4

76,880.00

19 770 00

2

115,320.00

6 406 67

6,406.67

6,406.67

6,406.67

6,406.67

6,406.67

6,406.67

2,950.00

12

35,400.00

2,950.00

6

17,700.00

ESdoliitcairtea nsti tiparire raport studiu

28,400.00

3

0

85,200.00

0.00

13.64

2000

27,280.00

255,600.00

255 600.00

27 280.00

Servicii realizare practica pentru 26 de cursuri (310lei/luna x 6 lunix26 cursuri) cEodnitfaorremsimtieptaordiroelomgiaetieAriaNlCe p- ePnatrtuen26erd3e

29,016.00

19,344.00

cc

Eoudrnistfaourrreimdseimtfieoptraomrdiraoerleom/g5iae8tie0ArmiaNlaCenp-ueaPnlaetrtudee2ne6crudr3se -

580

32,364.00

0 00

0

0.00

32 364 00

19,418.40

Total valoare activitati

cost unitar

Nr luni

entare anul 1

Total - an 1

cost unitar

Nr luni

anul 1

Total - an 2

chirie spatiu implementare activitati proiect -

Ploiesti - Solicitant

3,000.00

2,500.00

12

12

36,000.00

30,000.00

3600.00

2,500.00

6

6

18,000.00

15,000.00

4,090.91

4,153.85

4,090.91

4,153.85

4,090.91

4,153.85

4,090.91

4,153.85

4,090.91

4,153.85

4,090.91

4 153.85

4 090.91

chirie spatiu implementare activitati proiect -

Cluj - Solicitant

2 300.00

12

27,600.00

2,300.00

6

13,800.00

3 763.64

3 763.64

3 763.64

763.64

763.64

inch iriere spatiu implementare cursuri pentru

dezvoltarea competentelor de utilizare TIC -iBn

ucchuirrieesreti s-ptaotliiucictaennttru pilot 600mp -

1,100.00

6

16 500 00

inchiriere microbuz pentru centru pilot -partener 1

11

9

3,348.00

6

20,088.00

438600.00

103,200.00

50,220.00

417,432.00

645,720.00

3.6. Cheltuieli informare si publicitate, din

nr buc

Total - an 1

cost unitar

nr buc

Total - an 2

flyere - Solicitant

1.48

10000

14,800.00

14 800.00

14 600 00

pliante - tolicitant

4.39

20000

87,800.00

87,800.00

87,800.00

brosuri - Solicitant

1.95

5000

9,750.00

9 750.00

afise - Solicitant

4 78

500

2,390.00

2390 00

pixuri - Solicitant

2000

57,740.00

57 740.00

57,740.00

notes-uri - Solicitant

2000

4,000.00

4000.00

tricouri brodate - Solicitant

2000

200,000.00

200 000.00

200 000 00

agende - Solicitant

2000

125600.00

125600.00

176 600 00

ghiduri - Solicitant

5.62

5000

28,100.00

28,100.00

28 100.00

roll-up banner

5

640.00

640.00

640.00

plannerul femeii de succes - Solicitant

24 850.00

24,850.00

genti brodate - Solicitant

1000

100,000.00

100000.00

concepere, realizare, difuzare spot TV -

495360 00

publicitate presa scrisa - Partener 2

27,900.00

1

27,900.00

27,900.00

27 900.00

campania online - Partener 2

27 900 00

1

27,900.00

27 900 00

campanie PR - Partener 2

1

92,880.00

92 880.00

92 880.00

platforma web - Partener 2

151200.00

1

151,200.00

151 200.00

151 200.00

Total cheltuieli informare si publicitate    |    |    |    |

1,422,810.00

28,100.00

1,450,910.00

Total alte tipuri de costuri - an n

3,199,888.00

925,442.00

4,125,330.00

4. Rezervă de contingență - an n de implementare    |    |    |    III

135000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S. Total costuri directe    1/ 563255.00    1    1    1    1 4 125 560.00

11 688,815.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de implementare

administrație a

le proiec

tului - an n d

administrativ și peisonalului auxiliar, din

Total - an 1

Total - an 2

Secretar administrativ - Solicitant

4,800.00

12

57,600.00

4,800.00

6

28,800.00

86,400.00

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.20

operator introducere date action - Solicitant

4 800.00

12

57,600.00

4,800.00

6

28,800.00

86 400.00

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.15

6,646.20

2 menajere centru pilot - Solicitant

6,700.00

9

60,300.00

6,700.00

6

40,200.00

100500.00

100,500.00

Sofer microbuz copii - Partener 1

1 850.00

9

16,650.00

1,850.00

6

11,100.00

27 750.00

27,750.00

Servicii paza centru pilot - Partener 1

1,350.00

11

14,850.00

1,350.00

6

8,100.00

22,950.00

22,950.00

Secretar administrativ - Partener 2

3 100.00

12

37,200.00

3,100.00

6

18,600.00

55 800.00

7,971.43

7,971.43

7,971.43

7,971.43

7,971.43

7,971.43

7,971.42

contabil Pretuieste - Partener 2

2,600.00

12

31,200.00

2,600.00

6

15,600.00

46,800.00

6,685.71

6,685.71

6,685.71

6,685.71

6,685.71

6,685.71

6,685.74

Secretar administrativ - Partener 3

2 000.00

12

24,000.00

2,000.00

6

12,000.00

36 000.00

7,200.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

Secretar administrativ - Partener 4

1,100.00

10

11,000.00

1,100.00

6

6,600.00

17,600.00

3,520.00

3,520.00

3,520.00

3,520.00

3,520.00

contabil partener - Partener 4

1 700 00

8

13,600.00

1,700.00

6

10,200.00

23 800 00

4,760.00

4,760.00

4,760.00

4,760.00

4,760.00

TOTAL 6.1

324,000.00

180,000.00

504,000.00

6.2. Utilitati, din care:

Total - an 1

Total - an 2

aaze, ana. electricitate, cablu tv - Solicitant

4,500.00

12

54,000.00

4,500.00

6

27,000.00

81,000.00

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.77

6,230.76

telefonie mobila si fixa - Solicitant

1 650.00

12

19,800.00

1,650.00

6

9,900.00

29 700.00

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.62

2,284.56

telefonie mobila si fixa centru pilot - Partener

200.00

9

1,800.00

200.00

6

1,200.00

3000.00

3,000.00

gaze, apa,electricitate, cablu tvcentru pilot-Partener 1

1 200.00

9

10,800.00

1,200.00

6

7,200.00

18 000.00

18,000.00

telefonie mobila si fixa - Partener 2

1,100.00

12

13,200.00

1,100.00

6

6,600.00

19,800.00

2,828.57

2,828.57

2,828.57

2,828.57

2,828.57

2,828.57

2828.58

telefonie mobila si fixa - Partener 3

150.00

12

1,800.00

150.00

6

900.00

2 700.00

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

telefonie mobila si fixa - Partener 4

500.00

12

6,000.00

500.00

6

3,000.00

9000.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

servicii postale, curierat Solicitant

500.00

12

6,000.00

500.00

6

3,000.00

9 000.00

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.31

692.28

servicii postale, curierat - Partener 2

50.00

12

600.00

50.00

6

300.00

900.00

128.57

128.57

128.57

128.57

128.57

128.57

128.58

servicii postale, curierat - Partener 4

100.00

12

1,200.00

100.00

6

600.00

1 800.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

TOTAL 6.2

115,200.00

59,700.00

174,900.00

6.3 Servicii de administrare a cladirilor,

din care:

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.3

6.4 Servicii de intretinere si reparare

echipamente si mijloace de transport, din

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.4

0.00

6.S Arhivare documente

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.S

0.00

6.6 Amortizare active

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.6

0.00

6.7 Cheltuieli financiare si juridice

Total - an 1

Total - an 2

comisioane bancare - Solicitant

300.00

12

3,600.00

300.00

6

1,800.00

5,400.00

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.38

415.44

comisioane bancare - Partener 2

50.00

12

600.00

50.00

6

300.00

900.00

128.57

128.57

128.57

128.57

128.57

128.57

128.58

comisioane bancare - Partener 4

150.00

12

1,800.00

150.00

6

900.00

2,700.00

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

TOTAL 6.7

6,000.00

3,000.00

9 000.00

6.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate

Total - an 1

Total - an 2

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL 6.8

0.00

6.9 Conectare la retele informatice

Total - an 1

Total - an 2

servicii retele informatice - Solicitant

200.00

12

2,400.00

200.00

6

1,200.00

3600.00

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.92

276.96

servicii retele informatice - Partener 2

100.00

12

1,200.00

100.00

6

600.00

1 800.00

257.14

257.14

257.14

257.14

257.14

257.14

257.16

servicii retele informatice - Partener 3

250.00

12

3,000.00

250.00

6

1,500.00

4500.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

servicii retele informatice - Partener 4

120.00

12

1,440.00

120.00

6

720.00

2160.00

432.00

432.00

432.00

432.00

432.00

TOTAL 6.9

8,040.00

4,020.00

12,060.00

6.10 Cheltuieli aferente procedurii de

Total - an 1

Total - an 2

publicare anunturi privind achizitiile publice -Solicitant

1 500.00

21

31,500.00

31,500.00

31,500.00

TOTAL 6.10

31,500.00

31 500.00

6.11 Materiale consumabile

Total - an 1

Total - an 2

papetarie solicitant

100 00

12

1,200.00

100.00

6

Knnnn

1 800 00

138.46

138.46

138.46

138 46

138.46

138.46

138.46

138.46

138.46

138.46

138.46

138.46

138 48

papetarie partener 2

200.00

12

2,400.00

200.00

6

1,200.00

3 600.00

257.14

257.14

257.14

257.14

257.14

257.14

257.16

papetarie partener 3

200.00

12

2,400.00

200.00

6

1,200.00

3600.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

papetarie partener 4

100.00

12

1 200.00

100.00

6

600.00

1 800.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

0.00

TOTAL 6.11

7,200.00

3,600.00

10,800.00

Total cheltuieli oenerale de administrație ale proiectului - an n

491,940.00

250,320.00

742,260.00

|7i

ValoareaeligibilaHa£roiecțulu^

18. Valoare activități transnaționale

0.00


739,486.74


19. Valoare TVA nedeductibila estimata

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI (solicitat și parteneri)

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

12,182,453.50

Cheltt.

el

Solicitant

6,836,742.00

Cheltu

Partener 1

1,904,602.00

Cheltt.

el

Partener 2

2,004,904.00

Cheltu

Partener 3

779,191.00

Cheltu

el

Partener 4

905,636.00

Director general DGASPC 6

Marius Lăcătuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Anexa 2: Bugetul sintetic al proiectului


Denumire Solicitant: Fundatia Estuar

Titlu Proiect: Respect si sanse egale pentru femei

TOTAL (cu TVA*)

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

Lei -

1. Resurse umane

6,587,573.00

2. Participant!

840,912.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

4,125,330.00

3.1. Cheltuieli de tip FEDR - 3,78%

469,370.00

3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a

proiectului) - 4,51%

560,048.00

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) - 1,17%

135,000.00

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

11,688,815.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație - 6,62%

742,260.00

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care:

12,431,075.00

8. valoare activități transnaționale

0.00

9. valoare TVA nedeductibila estimata

739,486.74

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

248,621.50

11. ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA ( 7-10 )

12,182,453.50

* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora