Hotărârea nr. 120/2014

HLC 120 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a emiterii unei hotărâri prin care terenul situat între Secția 25 Poliție și Școala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) și j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri prin care terenul situat între Secția 25 Poliție și Școala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală).

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantih Moisă


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică


Nr: 120

Data: 28.08.2014