Hotărârea nr. 12/2014

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București,Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 22.650 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „Tu alegi!” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

la H.C.L. S.6 nr

/0 ,ANEXĂ ,

„Tu alegi!”

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1. Titlul : „Tu alegi!”_

1.2.    Loca I iza re: București, sector 6_

1.3.    Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

RON 22650

RON 22650

%

1.4. Rezumat^ _ _________

Durata proiectului

12 luni

Obiectivele proiectului

Prevenirea violenței între tineri, în mediul școlar, între profesori, adulți și tineri

Parteneri

3 școli generale și 3 licee de pe raza sectorului 6

Grupul (grupurile) țintă1

Elevii claselor a Vll-a și a IX-a din școli generale, respectiv din licee

Beneficiarii finali2

Elevi din școlile și liceele de pe raza sectorului 6, profesori și diriginți și părinți, comunitatea sectorului 6

Rezultatele așteptate

Implicarea directă a tinerilor în prevenirea fenomenului violenței; Participarea copiilor și tinerilor în grupurile de dezbatere și la activități sportive și creative, ca alternativă la manifestările agresive sau implicarea în grupuri și situații motivate de violență.

Principalele activități

Susținerea unui număr de 6 teme de discuție în câte o clasă a VII-a, respectiv a IX a, din școlile și liceele selectate;

Organizarea Festivalului „Tu alegi!” care presupune concursuri sportive și ateliere creative, precum și un concurs de proiecte concepute de liceenii implicați în proiect.

1.5 Obiective

Descrieți obiectivul general la care proiectul își propune să contribuie, precum și obiectivul / obiectivele specific(e) pe care îl vizează proiectul.

Obiectiv general:

Abilitarea unui număr de aproximativ 400 de adolescenți, precum și alte categorii de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului, pentru identificarea și investirea propriilor resurse în vederea prevenirii violenței și adoptării de alternative nonagresive.

'Grup țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Obiective specifice:

1)    Formarea de atitudini prosociale a copiilor de clasa a Vll-a, respectiv a IX-a prin discuțiile legate de temele propuse, timp de 6 săptămâni;

2)    Implicarea directă a tinerilor în găsirea unor soluții care să-i reprezinte și care să exprime atitudinea lor față de fenomenul violenței și susținerea acestora în cadrul concursului de proiecte „Soluțiile adolescenților de prevenire a violenței”;

3)    Implicarea activă a copiilor și tinerilor din comunitate în activitățile creative și sportive desfășurate în cadrul Festivalului „Tu alegi!"

4)    Pregătirea și formarea echipei de specialiști a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 pentru susținerea temelor de discuție la clasă.

1.6 Identificarea nevoilor sociale și a constrângerilor din Sectorul 6

1.6.1. Care sunt nevoile relevante privind serviciile sociale din zona de acțiune a proiectului dumneavoastră

Conform unor studii realizate de diferite instituții (de exemplu: SIVECO și ARDOR) s-a constat că aproximativ 75% dintre elevii înscriși în învățământul de masă consideră că în școlile lor există violență.

Sunt amintite toate formele de violență:

-violența între elevii : fizică (loviri, bătăi între găștile de cartier, agresiuni asupra celor mici, reglare de conturi), verbală (înjurături, jigniri etc), emoțională (șantaje, umilințe, teroare, etc) și sexuale (hărțuiri, molestări,etc).

-violența dinspre și spre profesori : verbală, emoțională și fizică.

-violența realizată de terți: găști de cartier, copii și tineri care nu învață în școala respectivă.

Violența în mediul școlar este un fenomen real în școlile de masă. Odată identificată și recunoscută aceasta problemă se impune realizarea unor programe susținute în vederea diminuării acestui fenomen.

Plecând de la acesta problematică, la începutul anului 2007 a luat naștere proiectul pilot «Tu alegi ! ». Acest proiect a debutat cu un program de cursuri de prevenire a violenței în școală adresate elevilor de clasa a IX-a din Liceul “Marin Preda”.

Implementarea proiectului a fost un succes și ca urmare a acestuia s-au primit cereri și din partea altor licee in vederea replicării lui. Până în anul 2012 au beneficiat de acest proiect toate liceele de pe raza sectorului 6: “Marin Preda”, “Eugen Lovinescu”, “Grigore Moisil”, ”C.C. Kirițescu”, "Mirecea Eliade”, precum și colegiile “Elena Cuza”, respectiv P.T.T.R.

1.6.2. Descrierea grupului / grupurilor țintă și a beneficiarilor, precum și numărul estimat de beneficiari.

Direcți : elevii din clasa a Vll-a, respectiv a IX-a din fiecare liceu selecționat.

Indirecți: aproximativ 400 de adolescenți și copii din comunitatea sectorului 6, profesorii diriginți de la clasele implicate in proiect, familiile tinerilor, alți membri ai comunității din sectorul 6.

1.6.3. Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor țintă și la identificarea nevoilor sociale și constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor țintă și ale beneficiarilor?

Adolescenții care intră la liceu resimt ca pe o perioadă dificilă clasele a Vlll-a și a IX-a, în contextul în care repartiția la liceu se face conform distribuirii calculatorului și nu prin opțiune personală, iar ei trebuie să se adapteze la noile cerințe și la un nou colectiv de colegi și profesori. în același timp vârsta de 13-15 ani marchează trecerea la adolescență atunci când schimbările și crizele emoționale sunt intense iar în plan valoric, devin importante deciziile și alegerile personale care pot avea impact în viața lor. Un astfel de proiect, în această etapă răspunde unor nevoi reale, confirmate în experiența de până acum, de ghidare, de conștientizare a unor riscuri privind modul de reacție sau în cazul unor alegeri personale, de formare a unor atitudini proactive și prosociale. Fiind deja în al 6-lea an de desfășurare a acestui proiect, impactul se răsfrânge asupra unei intregi generații de liceu, fiind remarcată implicarea elevilor de-a IX-a din anii trecuți în motivarea noilor echipe sau în realizarea unor materiale de lucru folosite în cadrul temelor de la clasă.

Lărgirea contextului privind ideea acestui proiect de la nivelul clasei de elevi la organizarea unui festival deschis tuturor copiilor și tinerilor din comunitatea sectorului 6, face vizibile ideile adolescenților din grupul țintă prin prezentarea ideilor lor în cadrul unui concurs de proiecte pe tema prevenirii violenței între tineri și motivează participarea unui număr mare de copii și adolescenți în activitățile sportive și creative ale festivalului, ca alternative la exprimarea agresivă. Mesajul este promovat în comunitate prin glasul tinerilor și susținut cu entuziasm de rezultatele lor la concursuri de fotbal, șah, skate-board, badmington, remi, ateliere creative de desen și modelaj, reprezentații muzicale sau de dans. Tinerii nu rămân doar receptorii unui mesaj dar și purtătorii lui direcți prin acțiuni care se pot interioriza ca modele și principii atitudinale.

2. Descrierea detaliată a activităților

Componenta 1 a proiectului:

Cursuri de prevenire a violenței în școli

Cursurile sunt adresate elevilor de liceu din clasa a Vll-a și a IX-a și au ca scop abilitarea și stimularea capacității de prevenire a violenței în școală, între tineri.

Tematica cursurilor este:

Sesiunea I: dedicată prezentării proiectului, identificării nevoilor și așteptărilor elevilor, definirea imaginii unui adolescent;

Sesiunea II: dedicată modului în care ne alegem prietenii;

Sesiunea III: dedicată dedicată violenței în școală și între tineri Sesiunea IV: conștientizării proiectului personal de viață;

Sesiunea V : dedicată comunicării cu adulții;

Sesiunea VI : dedicată relațiilor de cuplu;

Componenta 2 a proiectului:

Festivalul “Tu alegi!” de prevenire a violenței între adolescenți

Acest festival își propune să implice tinerii din comunitatea sectorului 6 în conștientizarea problematicii cu care se confrunta școlile românești: violența. Festivalul se va desfășura în luna mai pe parcursul unei zile, în aer liber, într-un parc și va cuprinde mai multe secțiuni - muzică, pictură, sport - toate acestea ca alternative la violență.

Prima parte a festivalului “Tu alegi!”: Echipele claselor implicate în proiect vor pregăti un proiect original de prevenire a violenței în clasa și școala lor și vor participa la o competiție.

A doua parte a festivalului: pe parcursul zilei de festival vor avea loc concursuri sau demonstrații pe una din cele trei secțiuni (desene pe asfalt, dans modern, pictură, modelaj și colaj, reprezentații de dans și muzică, skate board, șah, fotbal, bagmington, remi, demonstrații de arte marțiale, free-style etc.)

Activități administrativ -organizatorice

Amenajarea locațiilor în vederea susținerii festivalului

Activități educative

Realizarea echipei de jurizare

Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor parteneri media Pregătirea premiilor și a protocolului

Cooptarea unor parteneri din societatea civilă

Realizarea concursurilor

Premierea

Monitorizare si raportare

Componenta 3 a proiectului:

Pregătirea și formarea echipei de specialiști implicată în susținerea temelor de discuție în liceele și colegiile selectate pentru participarea în acest proiect, prin accesarea unor cursuri de specializare și achiziționarea unor materiale informative și instrumente de lucru.

3.1 Metodologia

Descrierea detaliată a:

3.1.1 Metodei de implementare și motivele pentru metodologia propusă

Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele alese sunt prezentate utilizându-se ca metode principale: jocul de rol, exemplificarea și experiența personală, lucrul în echipe și discuțiile, susținute prin prezentarea de filmulețe realizate cu participarea tinerilor implicați în proiect anii trecuți. studiilor de caz, exercițiilor imaginative etc.

Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că învățarea experiențială aduce rezultate mult mai bune și rapide pentru tineri și adulți.

în cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcți cu privire la toate subiectele abordate.

Prin metodele utilizate copiii sunt valorizați și susținuți în acțiunile ce au ca scop dezvoltarea capacitățiilor de alegere cu privire la viata lor personală.

Traineri încurajează pe timpul desfășurării cursului discuțiile ce implică aprecieri privind performanțele fiecărui participant, dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific procesului de învățare în care se înscriu copiii.

3.1.2. Proceduri pentru evaluare internă/externă

Evaluare internă: Inter-evaluare în cadrul echipei de specialiști

Numărul de elevi participanți la fiecare sesiune de discuții

Numărul de echipe înscrise în concursul de proiecte concepute de liceeni

Numărul de copii și tineri participanți în cadrul fiecărui concurs sportiv și atelier de creație

din cadrul festivalului

Evaluare externă: Fișe de feedback completate de elevi la sfârșitul sesiunilor de discuții

Chestionare de feedback completate de diriginții claselor participante în proiect

3.1.3 Descrierea rolului și participării a diferiților actori (parteneri locali, grupuri țintă, autorități locale etc.), precum și motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.

Liceele și școlile selectate pentru a participa la acest proiect au rolul de a ne facilita accesul în școală și la orele de dirigenție pentru clasa a VIl-a, respectiv a IX-a recomandată pentru proiect, timp de 7 săptămâni, în urma semnării unui contract de colaborare. Persoanele desemnate de către școli pentru a coordona activitățile din partea acestor instituții se vor implica în sprijinirea elevilor în pregătirea proiectului lor, iar în ziua de concurs vor participa la concursul de proiecte și la celelalte activități desfășurate.

3.1.4 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcții: nu este necesară includerea aici a numelor persoanelor).

Echipa este formată din specialiști (psihologi și asistenți sociali cu expriență în lucrul cu grupuri de copii și în instruire) din cadrul Direcției Protecția Copilului.

3.1.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

Retroproiector, laptop, flipchart, filme demonstrative, fișe cu studii de caz, fișe de feedback, markere, coli de xerox, acuarele, pensule, cretă colorată, mingii, seturi de șah, seturi de badmington, seturi de remi, mijloace sonore etc.

3.2 . Durata și planuțde acțiune

Semestrul 1

Semestrul 2

Comentarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții școlilor și ai liceelor implicate

X

2. Cursuri de prevenire a violenței în licee

X

X

X

3. Organizarea și desfășurarea Festivalului „Tu alegi!”

X

X

X

4. Formarea echipei de specialiști

X

X

5. Evaluarea proiectului

X

X

6. Diseminarea rezultatelor

X

X

4 REZULTATE AȘTEPTATE

4.1 Im pactul așteptat asupra grupurilor țintă / benefi ciarilor____

Indicați cum proiectul va îmbunătăți situația grupurilor țintă / beneficiarilor:

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului pe componenta 1 sunt:

•    Toți copiii participanți la sesiuni vor înțelege importanța deciziei personale și implicațiile pe care le aduce fiecare decizie ;

•    Toți copiii participanți la sesiuni vor înțelege care sunt modalitățile prin care poți să ajungi la succes ;

•    Toți copiii participanți la sesiuni vor cunoaște necesitatea parcurgerii fiecărei etape în atingerea scopului propus ;

•    Toți copiii participanți la sesiuni vor avea exercițiul unei comunicări asertive ;

•    La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup pentru fiecare clasă participantă;

•    Implicarea și gestionarea unei echipe de traineri din cadrul DGASPC sector 6.

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului pe componenta 2 sunt:

•    La finalul proiectului vom avea un număr mare de tineri ce și-au exprimat opinia cu privire la diminuarea violenței în școală;

•    La finalul proiectului marea majoritate a membrilor comunității din sectorul 6 vor conștientiza amploarea acestui fenomen.

4.2 Realizări concrete

Aproximativ 90 de elevi de clasa a VIl-a, respectiv 90 de elevi de clasa a IX-a vor participa la cele 6 întâlniri de discuții din cadrul proiectului.

Echipe formate din 5 până la 10 participanți vor reprezenta fiecare clasa din școlile și liceele selectate, în concursul de proiecte: „Soluțiile adolescenților de prevenire a violenței”

Festivalul „Tu alegi!” se va desfășura în luna iunie, într-unul din parcurile de pe raza administrativ-teritorial[ a sectorului 6 și va implica în activități sportive și artistice un număr de aproximativ 400 de copii și tineri.

4.3 Sustenabilitate

Nivel instituțional (Vor mai exista structurile care să permită continuarea activităților, după terminarea finanțării?)

Proiectul „Tu alegi!” se desfășoară de 6 ani cu implicarea unei echipe de specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 , echipă care se declară motivată să continue acest proiect și în anii următori, pe componenta 1 a proiectului: susținerea cursurilor în licee conform unui suport de curs deja existent. Importanța susținerii financiare intervine în momentul organizării Festivalului „Tu alegi!” pentru achiziționarea materialelor necesare activităților și a premiilor.

BUGET ’’ TU ALEGI!"

Tipul de cheltuieli

Cantitate

Lei/luna

Luni

Total

proiect

costuri

A

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI

1

Consumabile (coli, flipchart, coli de xerox, mape, pixuri etc.)

200

2

Cursuri formare formatori (interni)

6 pers

3.000

3

Promovare proiect

a

materiale promotionale(tricouri+afise)

250

5.000

b

protocol intalnire reprezentanți scoli

50

TOTAL COSTURI A

8.250

B

COSTURI DE GESTIONARE A FESTIVALULUI

1

Costuri organizare (Prezentatorul festivalului)

1 pers

1.000

2

Protocol (apa, sucuri, snacks-uri)

1.400

3

Consumabile (materiale pentru atelierele de creație)

1.500

4

Premii concursuri festival

8.500

5

Diplome (hârtie, imprimare)

250

1.000

6

Sonorizare

1

1.000

TOTAL COSTURI B

14.400

TOTAL COSTURI (A+B)

22.650

SUSȚINERE DGASPC