Hotărârea nr. 119/2014

HCL 119 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţerealizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării

în regim de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) și (9) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de Analiză și Evaluare a Cererilor de Locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin MoisăMunicipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Ghebrg^eîToîicîcă


Nr: 119

Data: 28.08.2014

ANEXĂ

Ia H.C.L.S. 6 119/28.08.2014

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE ANL, MIȘCAREA A II-A

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Nr. și data registratură

Punctajul

total

Punctajul SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

DANCIU AURELIA-MIRELA

8531/02.04.2007

45

17

07.03.1979

3 CAMERE

2.

DUMITRU

GABRIELA-

CRISTINA

10143/24.04.2007

45

17

10.04.1978

2 CAMERE

3.

STAN DANIEL

4284/08.11.2006

40

16

27.01.1979

GARSONIERĂ

întocmit conform „art. 15” din H.G. nr. 962/2001.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantei Moisă


[Municipiul Bucureștii CONSILIUL LOCAL __ȘECTOR 6 î