Hotărârea nr. 118/2014

HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit b), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și art. 81

alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. f) și g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale H.G.R. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14, alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

H.C.L. Sector 6 nr. 71 din 25.04.2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în baza garanțiilor proprii, în cuantum de 8.830.000 euro (echivalent în ROL/RON), cu dobânzile aferente de la Banca Comercială Română S.A., pe o perioada de 20 ani, în vederea elaborării de documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din credit extern și a realizării șoselei ce face legătură între Calea Crângași și Șoseaua de Centură, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1166 (care înlocuiește art. 942) din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă restructurarea împrumutului intern 9PJ/02.09.2005 contractat de la B.C.R. S.A. în data de 02.09.2005, cu amendamentele în vigoare, restructurare ce se referă la perioada de dobândă, rata dobânzii, ratele scadente, comisioane, marja dobânzii, o nouă perioadă de grație de până la 2 ani, extinderea perioadei de rambursare de până la 20 de ani, ce va intra în vigoare la data semnării actelor adiționale.

Art. 2. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, actele adiționale necesare restructurării împrumutului intern 9PJ/02.09.2005 contractat de la B.C.R. S.A. în data de 02.09.2005, cu amendamentele în vigoare.

Art 3. Din bugetul local al Sectorului 6 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 6 - Primăria Sector 6 următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;

c)    gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 6;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București acordul de garantare a împrumutului și să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Constantin Moisă


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


^pentru legalitate

Seci^arul Sectorului 6,


Nr: 118

Data: 28.08.2014