Hotărârea nr. 117/2014

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12.711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Referatul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în temeiul art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 al anului 2014, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 2 al anului 2014, conform Anexei nr. 3.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 2 al anului 2014, conform Anexelor nr. 4 și 5.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2014, conform Anexelor nr. 6 și 7.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constanții MoisăCONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6, Gheorgne Floricică

Nr: 117

Data: 28.08.2014

ANEXA 1 la HCL nr______

Unitatea administrativ-teritorială SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formulai| 11/01    I

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

LA DATA DE 30.06.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai

decat

incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

955,584,000

546,791,000

733,847,530

239,803,828

494,043,702

376,487,052

123,929

357,236,549

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

549,500,000

280,391,000

619,819,381

239,213,643

380,605,738

263,049,088

123,929

356,646,364

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

695,906,000

356,332,000

660,861,867

239,213,643

421,648,224

304,091,574

123,929

356,646,364

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,516,000

348,305,000

617,518,165

203,993,815

413,524,350

295,857,573

614

321,659,978

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0

7)    00.04

369,850,000

185,260,000

114,167,859

0

114,167,859

114,167,859

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

369,850,000

185,260,000

114,167,859

0

114,167,859

114,167,859

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

369,850,000

185,260,000

114,167,859

0

114,167,859

114,167,859

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,409,000

126,967,000

70,246,891

0

70,246,891

70,246,891

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

115,441,000

58,293,000

43,920,968

0

43,920,968

43,920,968

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02'

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352,000

62,751,000

326,871,277

147,148,181

179,723,096

80,994,734

614

245,875,929

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352,000

62,751,000

326,871,277

147,148,181

179,723,096

80,994,734

614

245,875,929

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500,000

53,000,000

300,608,412

134,780,240

165,828,172

72,721,361

0

227,887,051

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500,000

19,000,000

34,857,687

10,301,439

24,556,248

19,885,781

0

14,971,906

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000,000

34,000,000

265,750,725

124,478,801

141,271,924

52,835,580

0

212,915,145

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502,000

5,301,000

20,113,136

9,791,129

10,322,007

5,058,878

0

15,054,258

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500,000

1,800,000

6,065,405

3,332,420

2,732,985

1,968,762

0

4,096,643

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000,000

3,500,000

14,044,887

6,457,972

7,586,915

3,088,017

0

10,956,870

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

1,000

2,844

737

2,107

2,099

0

745

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600,000

4,000,000

2,944,860

479,146

2,465,714

2,293,244

614

651,002

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750,000

450,000

3,204,869

2,097,666

1,107,203

921,251

0

2,283,618

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314,000

95,594,000

153,914,575

42,696,169

111,218,406

96,105,466

0

57,809,109

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

146,412,000

75,944,000

75,944,000

0

75,944,000

75,944,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

146,412,000

75,944,000

75,944,000

0

75,944,000

75,944,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2,000

0

83,331

6,299

77,032

71,132

0

12,199

Taxe hoteliere

12.02.07

2,000

0

83,331

6,299

77,032

71,132

0

12,199

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700,000

350,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

412,159

0

3,273,764

Impozit pe spectacole

15.02.01

700,000

350,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

412,159

0

3,273,764

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200,000

19,300,000

74,201,321

40,573,408

33,627,913

19,678,175

0

54,523,146

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000,000

17,300,000

71,984,430

40,573,408

31,411,022

17,461,284

0

54,523,146

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500,000

9,500,000

33,098,380

18,178,583

14,919,797

10,637,771

0

22,460,609

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500,000

7,800,000

38,886,050

22,394,825

16,491,225

6,823,513

0

32,062,537

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200,000

2,000,000

2,216,891

0

2,216,891

2,216,891

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

4,700,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

4,589,514

0

17,974,940

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

4,700,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

4,589,514

0

17,974,940

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

4,700,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

4,589,514

0

17,974,940

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,390,000

8,027,000

43,343,702

35,219,828

8,123,874

8,234,001

123,315

34,986,386

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400,000

2,200,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400,000

2,200,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

2,200,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

30.02.05.30

4,400,000

2,200,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,990,000

5,827,000

41,180,454

35,219,828

5,960,626

6,070,753

123,315

34,986,386

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

18,000

7,000

142,046

143,541

-1,495

3,521

0

138,525

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

2,000

1,871

0

1,871

1,871

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8,000

5,000

140,175

143,541

-3,366

1,650

0

138,525

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

1,020,000

1,052,894

15

1,052,879

1,046,296

0

6,598

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

1,000,000

1,018,174

15

1,018,159

1,011,576

0

6,598

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

20,000

34,720

0

34,720

34,720

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702,000

4,300,000

39,380,200

35,076,272

4,303,928

4,492,162

123,315

34,764,723

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700,000

4,300,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

4,490,812

123,315

34,759,723

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700,000

4,300,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

4,490,812

123,315

34,759,723

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

5,000

5,000

0

0

0

5,000

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,000

0

1,350

0

1,350

1,350

0

0

Diverse venituri

36.02

1,100,000

500,000

605,314

0

605,314

528,774

0

76,540

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200,000

100,000

4

0

4

4

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

900,000

400,000

605,310

0

605,310

528,770

0

76,540

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120,000

-258,197,000

-33,507,470

0

-33,507,470

-33,507,470

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120,000

258,197,000

33,507,470

0

33,507,470

33,507,470

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6,000

3,000

310,231

0

310,231

310,231

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6,000

3,000

310,231

0

310,231

310,231

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

6,000

3,000

657

0

657

657

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

309,574

0

309,574

309,574

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

34,591,283

0

34,591,283

34,591,283

0

0

incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

34,591,283

0

34,591,283

34,591,283

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunu.

40.02.14

0

0

19,590,988

0

19,590,988

19,590,988

0

0

\Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

15,000,295

0

15,000,295

15,000,295

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58,892,000

35,492,000

20,996,858

0

20,996,858

20,996,858

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58,892,000

35,492,000

20,996,858

0

20,996,858

20,996,858

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

54,300,000

30,900,000

20,996,858

0

20,996,858

20,996,858

0

0

A. De capital

00.19

5,000,000

5,000,000

5,333,558

0

5,333,558

5,333,558

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

42.02.20

0

0

5,333,558

0

5,333,558

5,333,558

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

49,300,000

25,900,000

15,663,300

0

15,663,300

15,663,300

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200,000

22,600,000

14,464,359

0

14,464,359

14,464,359

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,600,000

800,000

4,097

0

4,097

4,097

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500,000

2,500,000

1,194,844

0

1,194,844

1,194,844

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,592,000

4,592,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

43.02.20

4,592,000

4,592,000

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

200,780,000

154,964,000

17,087,291

590,185

16,497,106

16,497,106

0

590,185

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

184,913,000

140,704,000

15,165,514

0

15,165,514

15,165,514

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

184,913,000

140,704,000

2,033,432

0

2,033,432

2,033,432

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

8,175,816

0

8,175,816

8,175,816

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

4,956,266

0

4,956,266

4,956,266

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

15,867,000

14,260,000

1,921,777

590,185

1,331,592

1,331,592

0

590,185

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257,000

650,000

50,854

0

50,854

50,854

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259,000

13,459,000

1,638,651

535,129

1,103,522

1,103,522

0

535,129

Prefinanțare

45.02.02.03

351,000

151,000

232,272

55,056

177,216

177,216

0

55,056

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

438,678,000

127,427,000

643,017,697

239,213,643

403,804,054

286,247,404

123,929

356,646,364

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)

48.02

33,100,000

-237,206,000

517,902,927

239,213,643

278,689,284

161,132,634

123,929

356,646,364

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

384,786,000

96,935,000

627,354,397

239,213,643

388,140,754

270,584,104

123,929

356,646,364

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,516,000

348,305,000

617,518,165

203,993,815

413,524,350

295,857,573

614

321,659,978

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.1

7)    00.04

369,850,000

185,260,000

114,167,859

0

114,167,859

114,167,859

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

369,850,000

185,260,000

114,167,859

0

114,167,859

114,167,859

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

| Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

369,850,000

185,260,000

114,167,859

0

114,167,859

114,167,859

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,409,000

126,967,000

70,246,891

70,246,891

70,246,891

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

115,441,000

58,293,000

43,920,968

43,920,968

43,920,968

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02'

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352,000

62,751,000

326,871,277

147,148,181

179,723,096

80,994,734

614

245,875,929

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352,000

62,751,000

326,871,277

147,148,181

179,723,096

80,994,734

614

245,875,929

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500,000

53,000,000

300,608,412

134,780,240

165,828,172

72,721,361

0

227,887,051

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500,000

19,000,000

34,857,687

10,301,439

24,556,248

19,885,781

14,971,906

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000,000

34,000,000

265,750,725

124,478,801

141,271,924

52,835,580

212,915,145

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502,000

5,301,000

20,113,136

9,791,129

10,322,007

5,058,878

0

15,054,258

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500,000

1,800,000

6,065,405

3,332,420

2,732,985

1,968,762

4,096,643

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000,000

3,500,000

14,044,887

6,457,972

7,586,915

3,088,017

10,956,870

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

1,000

2,844

737

2,107

2,099

745

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600,000

4,000,000

2,944,860

479,146

2,465,714

2,293,244

614

651,002

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750,000

450,000

3,204,869

2,097,666

1,107,203

921,251

2,283,618

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314,000

95,594,000

153,914,575

42,696,169

111,218,406

96,105,466

0

57,809,109

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412,000

75,944,000

75,944,000

0

75,944,000

75,944,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

146,412,000

75,944,000

75,944,000

75,944,000

75,944,000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2,000

0

83,331

6,299

77,032

71,132

0

12,199

Taxe hoteliere

12.02.07

2,000

0

83,331

6,299

77,032

71,132

12,199

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700,000

350,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

412,159

0

3,273,764

Impozit pe spectacole

15.02.01

700,000

350,000

3,685,923

2,116,462

1,569,461

412,159

3,273,764

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200,000

19,300,000

74,201,321

40,573,408

33,627,913

19,678,175

0

54,523,146

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000,000

17,300,000

71,984,430

40,573,408

31,411,022

17,461,284

0

54,523,146

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500,000

9,500,000

33,098,380

18,178,583

14,919,797

10,637,771

22,460,609

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500,000

7,800,000

38,886,050

22,394,825

16,491,225

6,823,513

32,062,537

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200,000

2,000,000

2,216,891

2,216,891

2,216,891

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

4,700,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

4,589,514

0

17,974,940

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

4,700,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

4,589,514

0

17,974,940

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

4,700,000

22,564,454

14,149,465

8,414,989

4,589,514

17,974,940

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-294,730,000

-251,370,000

9,836,232

35,219,828

-25,383,596

-25,273,469

123,315

34,986,386

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400,000

1,000,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400,000

1,000,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

1,000,000

2,163,248

0

2,163,248

2,163,248

0

0

1 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

4,400,000

2,200,000

2,163,248

2,163,248

2,163,248

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-299,130,000

-252,370,000

7,672,984

35,219,828

-27,546,844

-27,436,717

123,315

34,986,386

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3 3 . 0 2

18,000

7,000

142,046

143,541

-1,495

3,521

0

138,525

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

2,000

1,871

1,871

1,871

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8,000

5,000

140,175

143,541

-3,366

1,650

138,525

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

1,020,000

1,052,894

15

1,052,879

1,046,296

0

6,598

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

1,000,000

1,018,174

15

1,018,159

1,011,576

6,598

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

20,000

34,720

34,720

34,720

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702,000

4,300,000

39,380,200

35,076,272

4,303,928

4,492,162

123,315

34,764,723

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700,000

4,300,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

4,490,812

123,315

34,759,723

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700,000

4,300,000

39,373,850

35,071,272

4,302,578

4,490,812

123,315

34,759,723

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

5,000

5,000

5,000

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

2,000

1,350

1,350

1,350

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

1,100,000

500,000

605,314

0

605,314

528,774

0

76,540

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

200,000

100,000

4

4

4

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

900,000

400,000

605,310

605,310

528,770

76,540

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-311,120,000

-258,197,000

-33,507,470

0

-33,507,470

-33,507,470

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120,000

-258,197,000

-33,507,470

-33,507,470

-33,507,470

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

40.02.06

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

53,892,000

30,492,000

15,663,300

0

15,663,300

15,663,300

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02'

00.18

53,892,000

30,492,000

15,663,300

0

15,663,300

15,663,300

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

49,300,000

25,900,000

15,663,300

0

15,663,300

15,663,300

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)

00.20

49,300,000

25,900,000

15,663,300

0

15,663,300

15,663,300

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200,000

22,600,000

14,464,359

14,464,359

14,464,359

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,600,000

800,000

4,097

4,097

4,097

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

42.02.40

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500,000

2,500,000

1,194,844

1,194,844

1,194,844

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,592,000

4,592,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

4,592,000

4,592,000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

516,906,000

418,164,000

90,829,833

590,185

90,239,648

90,239,648

0

590,185

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

6,000

3,000

34,901,514

0

-34,281,052

34,901,514

0

0

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

311,120,000

258,197,000

33,507,470

0

33,507,470

33,507,470

0

0

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

311,120,000

258,197,000

33,507,470

0

33,507,470

33,507,470

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

311,120,000

258,197,000

33,507,470

0

33,507,470

33,507,470

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

37.02

311,120,000

258,197,000

33,507,470

0

33,507,470

33,507,470

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120,000

258,197,000

33,507,470

33,507,470

33,507,470

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6,000

3,000

310,231

0

310,231

310,231

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

6,000

3,000

310,231

0

310,231

310,231

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6,000

3,000

657

657

657

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

dmi3n9i.s0tr2a.t0iv7-teri

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

309,574

309,574

309,574

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

34,591,283

0

34,591,283

34,591,283

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

34,591,283

0

34,591,283

34,591,283

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni

40.02,14

19,590,988

19,590,988

19,590,988

0

iSume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

15,000,295

15,000,295

15,000,295

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000,000

5,000,000

5,333,558

0

5,333,558

5,333,558

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000,000

5,000,000

5,333,558

0

5,333,558

5,333,558

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5,000,000

5,000,000

5,333,558

0

5,333,558

5,333,558

0

0

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5,000,000

5,000,000

5,333,558

0

5,333,558

5,333,558

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

421,21,91,1

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

421,21,91,2

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

421,21,91,3

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

5,000,000

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat cane bageiele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de coinanicain în urgență în sănătate

421,21161,1

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

42.02.19

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

5,333,558

5,333,558

5,333,558

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

200,780,000

154,964,000

17,087,291

590,185

16,497,106

16,497,106

0

590,185

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

184,913,000

140,704,000

15,165,514

0

15,165,514

15,165,514

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

184,913,000

140,704,000

2,033,432

2,033,432

2,033,432

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

8,175,816

8,175,816

8,175,816

0

Prefinanțare

45.02.01.03

4,956,266

4,956,266

4,956,266

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

15,867,000

14,260,000

1,921,777

590,185

1,331,592

1,331,592

0

590,185

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257,000

650,000

50,854

50,854

50,854

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259,000

13,459,000

1,638,651

535,129

1,103,522

1,103,522

535,129

Prefinanțare

45.02.02.03

351,000

151,000

232,272

55,056

177,216

177,216

55,056

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


**) Nu se completează în etapa de planificare

ANEXA .2 la HCL nr.______________

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    | 11/01    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.06.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

12,525,000

975,135,000

643,907,000

643,439,677

643,439,676

342,126,078

301,313,598

1

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

12,525,000

135,469,000

96,723,000

96,534,407

96,534,407

52,050,757

44,483,650

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

12,525,000

86,354,000

63,066,000

62,877,407

62,877,407

31,717,109

31,160,298

Din total capitol:    |

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

12,525,000

86,354,000

63,066,000

62,877,407

62,877,407

31,717,109

31,160,298

Autorități executive

51.02.01.03

12,525,000

86,354,000

63,066,000

62,877,407

62,877,407

31,717,109

31,160,298

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

13,000,000

11,688,000

11,688,000

11,688,000

1,508,000

10,180,000

Din total capitol:    |

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

10,000,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

3,000,000

1,688,000

1,688,000

1,688,000

1,508,000

180,000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

36,115,000

21,969,000

21,969,000

21,969,000

18,825,648

3,143,352

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

18,005,000

12,206,000

12,206,000

12,206,000

9,104,756

3,101,244

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

300,000

163,000

163,000

163,000

117,281

45,719

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

300,000

163,000

163,000

163,000

117,281

45,719

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

17,705,000

12,043,000

12,043,000

12,043,000

8,987,475

3,055,525

Din total capitol:    |

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

17,405,000

11,801,000

11,801,000

11,801,000

8,828,000

2,973,000

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

17,405,000

11,801,000

11,801,000

11,801,000

8,828,000

2,973,000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

300,000

242,000

242,000

242,000

159,475

82,525

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

470,826,000

325,248,000

324,983,005

324,983,005

177,019,215

147,963,790

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

171,617,000

117,176,000

117,175,490

117,175,490

72,897,640

44,277,850

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

73,699,000

47,405,000

47,405,000

47,405,000

31,755,097

15,649,903

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

37,158,000

23,498,000

23,498,000

23,498,000

15,297,261

8,200,739

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

36,541,000

23,907,000

23,907,000

23,907,000

16,457,836

7,449,164

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

89,892,000

64,683,000

64,682,490

64,682,490

38,469,770

26,212,720

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

36,577,000

23,685,000

23,685,000

23,685,000

15,835,279

7,849,721

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

53,315,000

40,998,000

40,997,490

40,997,490

22,634,491

18,362,999

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

1,595,000

1,106,000

1,106,000

1,106,000

724,658

381,342

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,431,000

3,982,000

3,982,000

3,982,000

1,948,115

2,033,885

| Învatamânt special

65.02.07.04

0

6,431,000

3,982,000

3,982,000

3,982,000

1,948,115

2,033,885

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

153,662,000

112,874,000

112,609,515

112,609,515

36,466,760

76,142,755

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

144,062,000

107,345,000

107,080,515

107,080,515

34,241,760

72,838,755

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

100,000

100,000

100,000

100,000

0

100,000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

143,962,000

107,245,000

106,980,515

106,980,515

34,241,760

72,738,755

Servicii religioase

67.02.06

0

1,000,000

850,000

850,000

850,000

325,000

525,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

6,600,000

3,679,000

3,679,000

3,679,000

1,900,000

1,779,000

1

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

145,547,000

95,198,000

95,198,000

95,198,000

67,654,815

27,543,185

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

13,855,000

8,751,000

8,751,000

8,751,000

4,433,663

4,317,337

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

46,931,000

28,491,000

28,491,000

28,491,000

26,096,210

2,394,790

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

46,931,000

28,491,000

28,491,000

28,491,000

26,096,210

2,394,790

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

28,880,000

20,456,000

20,456,000

20,456,000

13,000,436

7,455,564

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

0

16,472,000

11,503,000

11,503,000

11,503,000

5,156,772

6,346,228

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

1,200,000

800,000

800,000

800,000

207,393

592,607

Ajutor social

68.02.15.01

0

1,200,000

800,000

800,000

800,000

207,393

592,607

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

38,209,000

25,197,000

25,197,000

25,197,000

18,760,341

6,436,659

1

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

274,255,000

148,545,000

148,569,500

148,569,500

98,143,691

50,425,809

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

182,301,000

102,079,000

102,103,500

102,103,500

67,132,339

34,971,161

Din total capitol:    |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

66,305,000

42,733,000

42,733,000

42,733,000

30,654,631

12,078,369

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

66,305,000

42,733,000

42,733,000

42,733,000

30,654,631

12,078,369

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

143,000

139,000

139,000

139,000

0

139,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

143,000

139,000

139,000

139,000

0

139,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

200,000

102,000

102,000

102,000

1,377

100,623

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

115,653,000

59,105,000

59,129,500

59,129,500

36,476,331

22,653,169

1

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

91,954,000

46,466,000

46,466,000

46,466,000

31,011,352

15,454,648

Din total capitol:    |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

85,000,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

30,995,991

11,504,009

Salubritate

74.02.05.01

0

85,000,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

30,995,991

11,504,009

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

6,954,000

3,966,000

3,966,000

3,966,000

15,361

3,950,639

1

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

76,580,000

61,185,000

61,146,765

61,146,764

5,807,659

55,339,105

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

76,580,000

61,185,000

61,146,765

61,146,764

5,807,659

55,339,105

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

76,580,000

61,185,000

61,146,765

61,146,764

5,807,659

55,339,105

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

76,580,000

61,185,000

61,146,765

61,146,764

5,807,659

55,339,105

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE    |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2013

1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

12,525,000

626,115,000

382,011,000

381,626,365

381,626,364

259,361,684

122,264,680

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

12,525,000

107,575,000

72,913,000

72,806,585

72,806,585

39,811,029

32,995,556

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

12,525,000

58,460,000

39,256,000

39,149,585

39,149,585

19,477,381

19,672,204

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

12,525,000

58,460,000

39,256,000

39,149,585

39,149,585

19,477,381

19,672,204

Autorități executive

51.02.01.03

12,525,000

58,460,000

39,256,000

39,149,585

39,149,585

19,477,381

19,672,204

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

13,000,000

11,688,000

11,688,000

11,688,000

1,508,000

10,180,000

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

10,000,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000,000

1,688,000

1,688,000

1,688,000

1,508,000

180,000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

1

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115,000

21,969,000

21,969,000

21,969,000

18,825,648

3,143,352

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

17,825,000

12,026,000

12,026,000

12,026,000

8,975,301

3,050,699

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

300,000

163,000

163,000

163,000

117,281

45,719

Din îoîal capiîol:

Aparare nationala

60.02.02

300,000

163,000

163,000

163,000

117,281

45,719

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

17,525,000

11,863,000

11,863,000

11,863,000

8,858,020

3,004,980

Din îo'tal capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

17,405,000

11,801,000

11,801,000

11,801,000

8,828,000

2,973,000

| Politie comunitara

61.02.03.04

17,405,000

11,801,000

11,801,000

11,801,000

8,828,000

2,973,000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120,000

62,000

62,000

62,000

30,020

29,642

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

342,665,000

215,838,000

215,573,515

215,573,515

154,399,738

61,173,777

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

159,097,000

105,003,000

105,003,000

105,003,000

71,580,498

33,422,502

Din îo'tal capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

73,035,000

46,832,000

46,832,000

46,832,000

31,522,189

15,309,811

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

36,900,000

23,296,000

23,296,000

23,296,000

15,132,261

8,163,739

Învatamânt primar

65.02.03.02

36,135,000

23,536,000

23,536,000

23,536,000

16,389,928

7,146,072

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

78,036,000

53,083,000

53,083,000

53,083,000

37,385,536

15,697,464

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

36,524,000

23,672,000

23,672,000

23,672,000

15,828,583

7,843,417

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

41,512,000

29,411,000

29,411,000

29,411,000

21,556,953

7,854,047

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,595,000

1,106,000

1,106,000

1,106,000

724,658

381,342

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,431,000

3,982,000

3,982,000

3,982,000

1,948,115

2,033,885

| Învatamânt special

65.02.07.04

6,431,000

3,982,000

3,982,000

3,982,000

1,948,115

2,033,885

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

50,803,000

26,362,000

26,097,515

26,097,515

18,685,513

7,412,002

Din loial capitol:    |

|Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

43,203,000

21,833,000

21,568,515

21,568,515

16,460,513

5,108,002

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

100,000

100,000

100,000

100,000

0

100,000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

43,103,000

21,733,000

21,468,515

21,468,515

16,460,513

5,008,002

Servicii religioase

67.02.06

1,000,000

850,000

850,000

850,000

325,000

525,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600,000

3,679,000

3,679,000

3,679,000

1,900,000

1,779,000

1

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

132,765,000

84,473,000

84,473,000

84,473,000

64,133,727

20,339,273

Din total capitol:    |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,303,000

8,199,000

8,199,000

8,199,000

4,330,161

3,868,839

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

46,931,000

28,491,000

28,491,000

28,491,000

26,096,210

2,394,790

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

46,931,000

28,491,000

28,491,000

28,491,000

26,096,210

2,394,790

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

25,361,000

16,987,000

16,987,000

16,987,000

11,737,422

5,249,578

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe    |

68.02.11

13,201,000

8,632,000

8,632,000

8,632,000

4,475,807

4,156,193

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

1,200,000

800,000

800,000

800,000

207,393

592,607

Ajutor social

68.02.15.01

1,200,000

800,000

800,000

800,000

207,393

592,607

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

32,769,000

21,364,000

21,364,000

21,364,000

17,286,734

4,077,266

1

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

149,140,000

76,584,000

76,608,500

76,608,500

56,175,616

20,432,884

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

60,964,000

32,496,000

32,520,500

32,520,500

22,112,238

10,408,262

Din total capitol:    |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,194,844

1,305,156

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,194,844

1,305,156

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

58,464,000

29,996,000

30,020,500

30,020,500

20,917,394

9,103,106

1

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

88,176,000

44,088,000

44,088,000

44,088,000

30,995,991

13,092,009

Din total capitol:    |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

85,000,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

30,995,991

11,504,009

Salubritate

74.02.05.01

85,000,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

30,995,991

11,504,009

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176,000

1,588,000

1,588,000

1,588,000

1,588,000

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

8,910,000

4,650,000

4,611,765

4,611,764

4,611,764

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

8,910,000

4,650,000

4,611,765

4,611,764

3,067,387

1,544,377

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

8,910,000

4,650,000

4,611,765

4,611,764

3,067,387

1,544,377

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

8,910,000

4,650,000

4,611,765

4,611,764

3,067,387

1,544,377

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

349,020,000

261,896,000

261,813,312

261,813,312

82,764,394

179,048,918

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

27,894,000

23,810,000

23,727,822

23,727,822

12,239,728

11,488,094

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

27,894,000

23,810,000

23,727,822

23,727,822

12,239,728

11,488,094

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

27,894,000

23,810,000

23,727,822

23,727,822

12,239,728

11,488,094

Autorități executive

51.02.01.03

27,894,000

23,810,000

23,727,822

23,727,822

12,239,728

11,488,094

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

180,000

180,000

180,000

180,000

129,455

50,545

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

180,000

180,000

180,000

180,000

129,455

50,545

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180,000

180,000

180,000

180,000

129,455

50,545

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

128,161,000

109,410,000

109,409,490

109,409,490

22,619,477

86,790,013

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

12,520,000

12,173,000

12,172,490

12,172,490

1,317,142

10,855,348

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

664,000

573,000

573,000

573,000

232,908

340,092

Învatamânt preșcolar

65.02.03.01

258,000

202,000

202,000

202,000

165,000

37,000

Învatamânt primar

65.02.03.02

406,000

371,000

371,000

371,000

67,908

303,092

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

11,856,000

11,600,000

11,599,490

11,599,490

1,084,234

10,515,256

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

53,000

13,000

13,000

13,000

6,696

6,304

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,803,000

11,587,000

11,586,490

11,586,490

1,077,538

10,508,952

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

102,859,000

86,512,000

86,512,000

86,512,000

17,781,247

68,730,753

Din total capitol:    |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

100,859,000

85,512,000

85,512,000

85,512,000

17,781,247

67,730,753

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,859,000

85,512,000

85,512,000

85,512,000

17,781,247

67,730,753

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

1

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

12,782,000

10,725,000

10,725,000

10,725,000

3,521,088

7,203,912

Din total capitol:    |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

552,000

552,000

552,000

552,000

103,502

448,498

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,519,000

3,469,000

3,469,000

3,469,000

1,263,014

2,205,986

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe    |

68.02.11

3,271,000

2,871,000

2,871,000

2,871,000

680,965

2,190,035

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

5,440,000

3,833,000

3,833,000

3,833,000

1,473,607

2,359,393

1

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

125,115,000

71,961,000

71,961,000

71,961,000

45,035,462

26,925,538

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

121,337,000

69,583,000

69,583,000

69,583,000

45,020,101

24,562,899

Din total capitol:    |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

63,805,000

40,233,000

40,233,000

40,233,000

29,459,787

10,773,213

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

63,805,000

40,233,000

40,233,000

40,233,000

29,459,787

10,773,213

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

143,000

139,000

139,000

139,000

0

139,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143,000

139,000

139,000

139,000

139,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

200,000

102,000

102,000

102,000

1,377

100,623

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

57,189,000

29,109,000

29,109,000

29,109,000

15,558,937

13,550,063

1

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

3,778,000

2,378,000

2,378,000

2,378,000

15,361

2,362,639

Din total capitol:    |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,778,000

2,378,000

2,378,000

2,378,000

15,361

2,362,639

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

67,670,000

56,535,000

56,535,000

56,535,000

2,740,272

53,794,728

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

67,670,000

56,535,000

56,535,000

56,535,000

2,740,272

53,794,728

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

67,670,000

56,535,000

56,535,000

56,535,000

2,740,272

53,794,728

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

67,670,000

56,535,000

56,535,000

56,535,000

2,740,272

53,794,728

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

Anexa 6 la HCL nr_

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 111/02    ~|

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.06.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

86,648,000

61,736,000

42,868,461

2,244,207

40,624,254

32,751,743

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

51,049,000

37,315,000

21,108,461

2,244,207

18,864,254

18,271,743

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

51,049,000

37,315,000

21,108,461

2,244,207

18,864,254

18,271,743

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,134,000

2,198,000

1,947,178

594,250

1,352,928

1,947,178

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134,000

2,198,000

1,947,178

594,250

1,352,928

1,947,178

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134,000

2,198,000

1,947,178

594,250

1,352,928

1,947,178

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

46,915,000

35,117,000

19,161,283

1,649,957

17,511,326

16,324,565

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

37,662,000

29,565,000

12,572,984

1,211,802

11,361,182

11,976,473

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

1,184,000

914,809

41,198

873,611

914,809

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561,000

269,000

416,149

13,363

402,786

260,707

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

740,000

740,000

883,850

203,394

680,456

883,850

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,348,000

17,610,000

6,326,735

557,486

5,769,249

6,326,735

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

4,000

10,208

2,258

7,950

10,208

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de st

t 33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294,000

9,758,000

4,021,233

394,103

3,627,130

3,580,164

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

11,010

0

11,010

11,010

0

|Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

11,010

0

11,010

11,010

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700,000

350,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700,000

350,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085,000

5,175,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

0

| Alte venituri

36.10.50

8,085,000

5,175,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

468,000

27,000

79,030

34,319

44,711

79,030

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

27,000

79,030

34,319

44,711

79,030

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,050,000

-1,973,000

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050,000

1,973,000

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

D E N U M I R E A

I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la

finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Țotal, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte

cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

42.10.43

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.1'

)    43.10

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

Sume FEN p

jostaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte

cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

84,598,000

59,763,000

42,868,461

2,244,207

40,624,254

32,751,743

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

48,999,000

35,342,000

21,108,461

2,244,207

18,864,254

18,271,743

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

48,999,000

35,342,000

21,108,461

2,244,207

18,864,254

18,271,743

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,134,000

2,198,000

1,947,178

594,250

1,352,928

1,947,178

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134,000

2,198,000

1,947,178

594,250

1,352,928

1,947,178

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134,000

2,198,000

1,947,178

594,250

1,352,928

1,947,178

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

44,865,000

33,144,000

19,161,283

1,649,957

17,511,326

16,324,565

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

37,662,000

29,565,000

12,572,984

1,211,802

11,361,182

11,976,473

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

1,184,000

914,809

41,198

873,611

914,809

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561,000

269,000

416,149

13,363

402,786

260,707

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

740,000

740,000

883,850

203,394

680,456

883,850

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,348,000

17,610,000

6,326,735

557,486

5,769,249

6,326,735

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

4,000

10,208

2,258

7,950

10,208

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294,000

9,758,000

4,021,233

394,103

3,627,130

3,580,164

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

11,010

0

11,010

11,010

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

11,010

11,010

11,010

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700,000

350,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700,000

350,000

1,012,796

375,973

636,823

104,790

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085,000

5,175,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

0

| Alte venituri

36.10.50

8,085,000

5,175,000

5,485,463

27,863

5,457,600

4,153,262

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,582,000

-1,946,000

79,030

34,319

44,711

79,030

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

27,000

79,030

34,319

44,711

79,030

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,050,000

-1,973,000

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

42.10.43

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

35,599,000

24,421,000

21,760,000

0

21,760,000

14,480,000

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,599,000

24,421,000

21,760,000

21,760,000

14,480,000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

2,050,000

1,973,000

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,050,000

1,973,000

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,050,000

1,973,000

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,050,000

1,973,000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050,000

1,973,000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

Prefinanțare

45.10.01.03

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

Prefinanțare

45.10.02.03

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

Prefinanțare

45.10.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

Prefinanțare

45.10.04.03

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

Prefinanțare

45.10.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

Sume primite în avans

45.10.18.03

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Drepturi constate de incasat

8=3-6-7

10,116,718

2,836,718

0

0

0

0

2,836,718

0

0

0

0

0

2,836,718

596,511

0

155,442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,069

0

0

908,006

908,006

1,332,201

1,332,201

0

0

0

0

0

8=3-6-7

8=3-6-7

0

0

0

7,280,000

7,280,000

0

0

0

0

7,280,000

7,280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,116,718

2,836,718

0

0

0

0

2,836,718

0

0

0

0

0

2,836,718

596,511

0

155,442

0

0

0

0

0

8=3-6-7

441,069

0

0

908,006

908,006

1,332,201

1,332,201

0

0

0

0

7,280,000

7,280,000

0

0

0

7,280,000

7,280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexa 7 la HCL nr_

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:    111/02    1

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.06.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de

angaj

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

86,648,000

59,913,000

59,913,000

59,913,000

30,539,759

29,373,241

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,300,000

1,813,000

1,813,000

1,813,000

1,524,330

288,670

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,300,000

1,813,000

1,813,000

1,813,000

1,524,330

288,670

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

3,300,000

1,813,000

1,813,000

1,813,000

1,524,330

288,670

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

17,416,000

11,807,000

11,807,000

11,807,000

8,712,268

3,094,732

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

17,416,000

11,807,000

11,807,000

11,807,000

8,712,268

3,094,732

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

17,416,000

11,807,000

11,807,000

11,807,000

8,712,268

3,094,732

| Politie comunitara

61.10.03.04

0

17,416,000

11,807,000

11,807,000

11,807,000

8,712,268

3,094,732

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

33,753,000

25,563,000

25,563,000

25,563,000

10,741,763

14,821,237

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

26,413,000

21,144,000

21,144,000

21,144,000

8,110,138

13,033,862

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

20,928,000

16,724,000

16,724,000

16,724,000

6,690,508

10,033,492

Invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0

20,928,000

16,724,000

16,724,000

16,724,000

6,690,508

10,033,492

Invatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt șecundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

5,281,000

4,264,000

4,264,000

4,264,000

1,372,337

2,891,663

Invatamânt șecundar inferior

65.10.04.01

0

2,530,000

2,068,000

2,068,000

2,068,000

389,350

1,678,650

Invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0

2,751,000

2,196,000

2,196,000

2,196,000

982,987

1,213,013

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

204,000

156,000

156,000

156,000

47,293

108,707

| Invatamânt special

65.10.07.04

0

204,000

156,000

156,000

156,000

47,293

108,707

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,600,000

3,679,000

3,679,000

3,679,000

1,896,194

1,782,806

Din total capitol: |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

| Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

6,600,000

3,679,000

3,679,000

3,679,000

1,896,194

1,782,806

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

740,000

740,000

740,000

740,000

735,431

4,569

Din total

capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

390,000

390,000

390,000

390,000

386,155

3,845

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

0

350,000

350,000

350,000

350,000

349,276

724

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

32,179,000

20,730,000

20,730,000

20,730,000

9,561,398

11,168,602

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

32,179,000

20,730,000

20,730,000

20,730,000

9,561,398

11,168,602

Din total

capitol:

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

16,000,000

8,552,000

8,552,000

8,552,000

3,228,893

5,323,107

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

0

16,179,000

12,178,000

12,178,000

12,178,000

6,332,505

5,845,495

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d angaj

e

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

.87.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0

1 1

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

84,598,000

57,940,000

57,940,000

57,940,000

30,179,641

27,760,359

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,300,000

1,813,000

1,813,000

1,813,000

1,524,330

288,670

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,300,000

1,813,000

1,813,000

1,813,000

1,524,330

288,670

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,300,000

1,813,000

1,813,000

1,813,000

1,524,330

288,670

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

16,916,000

11,307,000

11,307,000

11,307,000

8,561,819

2,745,181

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

16,916,000

11,307,000

11,307,000

11,307,000

8,561,819

2,745,181

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

16,916,000

11,307,000

11,307,000

11,307,000

8,561,819

2,745,181

| Politie comunitara

61.10000300

16,916,000

11,307,000

11,307,000

11,307,000

8,561,819

2,745,181

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.16

0

33,353,000

25,240,000

25,240,000

25,240,000

10,737,419

14,502,581

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

26,013,000

20,821,000

20,821,000

20,821,000

8,105,794

12,715,206

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

20,928,000

16,724,000

16,724,000

16,724,000

6,690,508

10,033,492

Învatamânt preșcolar

65.10000301

20,928,000

16,724,000

16,724,000

16,724,000

6,690,508

10,033,492

Învatamânt primar

65.10000302

0

0

0

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

4,881,000

3,941,000

3,941,000

3,941,000

1,367,993

2,573,007

Învatamânt secundar inferior

65.10.00.M

2,330,000

1,906,000

1,906,000

1,906,000

389,350

1,516,650

Învatamânt secundar superior

65.10,00.02

2,551,000

2,035,000

2,035,000

2,035,000

978,643

1,056,357

Invatamant profesional

65.10300300

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

204,000

156,000

156,000

156,000

47,293

108,707

| Învatamânt special

65.10310.10

204,000

156,000

156,000

156,000

47,293

108,707

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.1^^111^0

0

Alte servicii auxiliare

65.10^11110

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

65.10.OH!

0

Servicii de sanaiaie publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si actiuni sanitare

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,600,000

3,679,000

3,679,000

3,679,000

1,896,194

1,782,806

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,600,000

3,679,000

3,679,000

3,679,000

1,896,194

1,782,806

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

740,000

740,000

740,000

740,000

735,431

4,569

Din total

capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

390,000

390,000

390,000

390,000

386,155

3,845

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

350,000

350,000

350,000

350,000

349,276

724

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

31,029,000

19,580,000

19,580,000

19,580,000

9,356,073

10,223,927

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

31,029,000

19,580,000

19,580,000

19,580,000

9,356,073

10,223,927

Din total

capitol:

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

15,850,000

8,402,000

8,402,000

8,402,000

3,228,893

5,173,107

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

15,179,000

11,178,000

11,178,000

11,178,000

6,127,180

5,050,820

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credițe d angaj

e

aprobațe la finele

perioadei de raporțare

țrimesțriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.00GG^G.0^

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.149

0

2,050,000

1,973,000

1,973,000

1,973,000

360,118

1,612,882

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.15

0

500,000

500,000

500,000

500,000

150,449

349,551

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

500,000

500,000

500,000

500,000

150,449

349,551

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

500,000

500,000

500,000

500,000

150,449

349,551

| Politie comunitara

61.10G0G90G

500,000

500,000

500,000

500,000

150,449

349,551

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.16

0

400,000

323,000

323,000

323,000

4,344

318,656

Invațamanț ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

400,000

323,000

323,000

323,000

4,344

318,656

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt preșcolar

61.10,03.01

0

0

0

Învatamânt primar

61.10.03.02

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

400,000

323,000

323,000

323,000

4,344

318,656

Învatamânt secundar inferior

61.10303901

200,000

162,000

162,000

162,000

162,000

Învatamânt secundar superior

61.10303303

200,000

161,000

161,000

161,000

4,344

156,656

Invatamant profesional

61.10303303

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

61.13.113)3

0

Alte servicii auxiliare

61.13.11.10

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanațațe ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Din total

capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

0

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

205,325

944,675

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

205,325

944,675

Din total

capitol: |

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

205,325

794,675

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

</

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d angaj

e

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice (

cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

0