Hotărârea nr. 116/2014

HCL 116 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.M.B. nr.l/ 2014 privind repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 975.135,00 mii lei la cheltuieli și în sumă de 955.584,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele I, la si lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 89.427,00 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 89.427,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 19.495,00 mii Iei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1 și la , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 41.000,00 mii Iei credite externe, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 și la , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Moisă^-pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricica


Nr: 116

Data: 24.07.2014

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formulaipl/OI |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

955,584

284,188

243,761

250,148

177,487

878,745

974,799

1,059,731

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

549,870

165,060

134,489

131,140

119,181

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

695,966

201,309

173,873

164,725

156,059

601,860

672,728

732,454

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,516

197,400

169,549

160,497

152,070

601,860

672,728

732,454

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,409

63,191

63,776

63,676

63,766

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

44,481

28,241

21,500

10,278

0

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,516

3,370

3,500

2,114

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

27,965

24,871

18,000

8,164

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

4,030

1,029

1,950

1,493

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,523

446

350

181

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,505

583

1,600

1,312

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

2

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,052

1,143

1,150

1,100

3,659

0

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,150

850

71

100

129

0

0

0

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,462

50,236

45,869

42,297

43,060

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru iinanțarea cneituieiuor descentralizate la

nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100

22

49

10

19

0

0

0

|Taxe hoteliere

12.02.07

100

22

49

10

19

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750

206

206

200

138

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

750

206

206

200

138

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

34,200

13,449

6,229

8,500

6,022

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,839

4,622

6,700

4,839

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

8,069

2,568

2,500

1,363

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,770

2,054

4,200

3,476

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

610

1,607

1,800

1,183

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,450

3,909

4,324

4,228

3,989

0

0

0

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

12,050

2,886

3,184

3,028

2,952

0

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

1

3

7

7

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

4

4

0

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

0

2

3

3

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

462

584

520

604

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

442

570

500

588

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

20

14

20

16

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,283

2,208

2,201

2,010

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

0

0

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

0

0

0

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

36.02

1,160

140

389

300

331

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

100

0

0

50

50

0

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe venițuri

36.02.50

1,060

140

389

250

281

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

semnul minus)

37.02.03

-85,802

-18,487

-15,021

-26,147

-26,147

-400,774

-403,122

-404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe țransferuri volunțare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

0

1

2

3

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii

de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice

de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea

consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

52,325

18,292

17,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

52,325

18,292

17,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

STu

ObTvAenLtiiVdEeNlaITbUugReItu(lcdoed 0s0ta.0t2(+co0d04.125.0+20.00.11+64+20.00.21.70+54+54.20.20)2.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62 la 42.02.66)

42.02

47,733

14,700

16,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

39,033

11,300

11,300

11,300

5,133

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

p

AeLtroVlieErNi ITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

42.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in

turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

0

2,500

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

206,977

64,277

52,687

73,921

16,092

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

191,110

51,580

51,124

73,186

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,110

51,580

51,124

73,186

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

P

AroLgVraEmNe IcToUmRunIit(acreo dfi0n0a.n0t2a+te0i0n.1p5e+ri0o0a.d1a6 +20000.71-72+04153. 0(2c)od

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

657,489

198,114

174,052

150,078

135,245

227,549

298,490

359,481

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

549,554

164,750

134,488

131,138

119,178

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

610,164

182,822

158,852

138,578

129,912

201,086

269,606

328,157

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,516

197,400

169,549

160,497

152,070

601,860

672,728

732,454

A1.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TAO1.T1.AILMVPEONZIITUPREI V(cEodN0I0T.,0P2+R0O0.F1I5T+ 0S0I.1C6A+S0T0.I1G7+U4R5I.0D2)IN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,409

63,191

63,776

63,676

63,766

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,204

50,504

30,491

24,650

15,559

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

44,481

28,241

21,500

10,278

0

0

0

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,516

3,370

3,500

2,114

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

27,965

24,871

18,000

8,164

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

4,030

1,029

1,950

1,493

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,523

446

350

181

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,505

583

1,600

1,312

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

2

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,052

1,143

1,150

1,100

3,659

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,150

850

71

100

129

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,462

50,236

45,869

42,297

43,060

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100

22

49

10

19

0

0

0

|Taxe hoteliere

12.02.07

100

22

49

10

19

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750

206

206

200

138

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

750

206

206

200

138

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200

13,449

6,229

8,500

6,022

0

0

0

(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,839

4,622

6,700

4,839

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

8,069

2,568

2,500

1,363

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,770

2,054

4,200

3,476

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

610

1,607

1,800

1,183

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,750

839

1,300

1,111

0

0

0

| Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,750

839

1,300

1,111

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-69,352

-14,578

-10,697

-21,919

-22,158

-400,774

-403,122

-404,297

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,400

1,023

1,140

1,200

1,037

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-73,752

-15,601

-11,837

-23,119

-23,195

-400,774

-403,122

-404,297

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

1

3

7

7

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

4

4

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Contribuția lunaIă a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

2

3

3

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

462

584

520

604

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

442

570

500

588

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

20

14

20

16

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,283

2,208

2,201

2,010

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700

2,283

2,208

2,200

2,009

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

1,160

140

389

300

331

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

100

50

50

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

1,060

140

389

250

281

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-85,802

-18,487

-15,021

-26,147

-26,147

-400,774

-403,122

-404,297

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-85,802

-18,487

-15,021

-26,147

-26,147

-400,774

-403,122

-404,297

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din eTcedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii

de funcționare**)

40.02.11

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

47,325

15,292

15,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

47,325

15,292

15,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64+42.02.66)

42.02

42,733

11,700

14,200

11,500

5,333

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

39,033

11,300

11,300

11,300

5,133

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

petrolieri

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

298,095

86,074

69,709

100,070

42,242

651,196

676,309

700,250

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

316

310

1

2

3

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

85,802

18,487

15,021

26,147

26,147

400,774

403,122

404,297

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

316

310

1

2

3

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

316

310

1

2

3

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

1

2

3

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.65)

42.02

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

V

SEubNvIeTnUțiiRdIin(vcoendi0tu0r.i0l2e+p0ro0p.1r5ii+a0le0 .M16i+ni0s0te.1ru7l+u4i 5S.ă0n2ă)tății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de

asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

206,977

64,277

52,687

73,921

16,092

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

191,110

51,580

51,124

73,186

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

191,110

51,580

51,124

73,186

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asis

45.0

tență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

2.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

17

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1 b


LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2014 FONDURI NERAMBURSABILE

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

1,237

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

536

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

696

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

CAPITOLUL 51.08 AUTORITATI PUBLICE

5

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente

5

1

o

SbFi eAcmtiveenlaojra rdie e ixntvereisotiatriei Amfiteatru in curtea Scolii Gimnaziale nr.198

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea

0

e.

eLfuecrtealroir d per foodruasj,e cdaer taacrteiua ntei raecncuidlueni,t faoleto sgir caamlaemtritea, tdi,e pterremcuinma rsi scehiesmltuoileolgiliec ele, gcaotnes duelt raenatlai,z arseisat eancteas toerh ninicvae ssti taiilte cheltuieli

0

*

CAPITOLUL 65.08 INVATAMANT

0

Primarie

0

Administratia Scolilor

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE compus din: 67.07 - credit intern, 67.08 - buget local

366

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogramețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilațe invesțițiilor

366

1

Audit Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6, București"

80

2

Audit Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1

160

3

Audit Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1

126

*

CAPITOLUL 68.08.50 CSM HARP ALB

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " O ALTA PERSPECTIVA A DIZABILITATII PRIN CALIFICARE PE PIATA

MUNCII"

21

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

21

1

Laptop

buc.

3

9

2

Imprimanta multifunctionala

buc.

1

12

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " Egalitate pe piata muncii"

56

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

56

1

Echipament multifuncțional

buc.

1

19

2

Laptop

buc.

4

12

3

Soft

9

4

Soft

13

5

Soft

3

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " Sansa - sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate" COD SMIS - 142962

137

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

137

1

Imprimante multifunctionale color cu copiator

buc.

3

54

2

Laptop

buc.

13

46

3

Videoproiectoare

buc.

3

12

4

Pachete software pentru prelucrarea documentelor

25

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " Europa inclusiva - inițiative regionale sustenabile" COD SMIS - 142874

47

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

47

1

Echipament multifuncțional

buc.

1

19

2

Laptop

buc.

2

6

3

Notebook

buc.

2

10

4

Soft

licen

5

5

Soft

licetne

5

6

Soft

licen

2

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogramețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilațe invesțițiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " SANSE EGALE IN COMUNITATEA NOASTRA"

44

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Doțari independențe

44

1

Calculatoare portabile

buc.

3

8

2

Soft

3

3

Echipament multifunctional

buc.

1

28

4

Videoproiector

buc.

1

5

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogramețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilațe invesțițiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " Respect si sanse egale pentru femei" COD SMIS - 49434

32

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Doțari independențe

32

1

Copiator A3

buc.

3

11

2

Laptop

buc.

4

10

3

Laptop

buc.

1

3

4

Videoproiector

buc.

1

3

5

Licențe, antivirus

5

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " EVA" COD SMIS - 125842

186

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

186

1

Laptop cu sistem de operare inclus

buc.

16

56

2

Imprimanta multifunctionala color cu copiator

buc.

4

72

3

Videoproiector

buc.

3

12

4

Soft prelucrare documente

buc.

24

46

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogramețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilate investițiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " SERVICII SOCIALE DESPRE SI PENTRU SANATATE MINTALA

3

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

3

1

Laptop

buc.

1

3

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " SERVICII INTEGRATE " COD SMIS 50448

10

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

10

1

Laptop

buc.

2

7

2

Soft

1

3

Soft

1

4

Soft

1

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 70.08 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

43

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

43

1

Audit Proiect "Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea

criminalitatiii in Parcul Drumul Taberei, sector 6, București

20

2

Audit Proiect Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6

23

*

CAPITOLUL 74.08 PROTECȚIA MEDIULUI

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 84.08 TRANSPORTURI

287

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

287

1

a

Asuimdiitl aPtreo iencvte Mstiotidileorrnizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei - zona 1

139

2

Audit Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1

148

Ordonator principal de credite,

Director Executiv, DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

Page 7 of 7

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcate pe categorii de bunuri, finantate din imprumuturi externe in anul 2014

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

1,000

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

900

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

CAPITOLUL 70.06 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1,000

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investitii

100

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

900

1

Consultanta privind reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

900

Ordonator principal de credite,

Director Executiv al Direcției

Economice

DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

Page 1 of 1

MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTOR 6


ANEXA 1a


Aprobat,

Ordonator principal de credite

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU


LISTA

obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne pentru anul 2014

INV

C+M mii

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale

(col. 5 la col.9)

Finantat din:

lCeaipa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

105,000

0

105,000

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare

95,084

0

95,084

0

0

0

0

0

B

Investitii noi

9,916

0

9,916

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

CAPITOLUL 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

23,086

0

23,086

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

14,000

0

14,000

0

0

0

0

0

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta

14,000

14,000

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

9,086

0

9,086

0

0

0

0

0

1

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1, inclusiv consultanta

5,000

5,000

0

0

0

0

0

2

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1, inclusiv consultanta

4,086

4,086

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

iCnhv

elsttuitiieili de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

eLfue

crtealroi rd pe rfodruasj,e cdaer tacrteiau ntie raecncuidluein, tfaolteo sgir acamlmametirtaiet,i ,d pertecrmumin sair i seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

CAPITO LULs

70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

66,414

66,414

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

65,584

0

65,584

0

0

0

0

0

1

Cofinantarea Proiect "Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatiii in Parcul Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti, inclusiv consultanta

584

0

584

0

0

0

0

0

2

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

65,000

65,000

B

Investitii noi, din care:

830

0

830

0

0

0

0

0

1

Cofinantare Proiect "Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6", inclusiv consultanta

830

0

830

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

iCnhv

elsttuitiieili de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

eLfue

crtealroi rd pe rfodruasj,e cdaer tacrteiau ntie raecncuidluein, tfaolteo sgir acamlmametirtaiet,i ,d pertecrmumin sair i seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

CAPITO LULs

84.07 TRANSPORTURI

15,500

0

15,500

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

15,500

0

15,500

0

0

0

0

0

1

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei - zona 1, inclusiv consultanta

7,500

0

7,500

0

0

0

0

0

2

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1, inclusiv consultanta

8,000

0

8,000

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

iCnhv

elsttuitiieili de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea te renului, fotogrammetrie, determin ari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

Director Executiv, DORU MANOLACHE

Page 3 of 3

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2014

mii lei

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Canti

tate

Pret

Unitar

Valoare

TOTAL, din care:

137,296

A.

Lucrări in continuare

77,108

B.

Lucrări noi

30,850

C.

Alte cheltuieli de investiții

29,338

I.

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

27,489

PRIMĂRIE

12,695

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

485

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

14,309

A.

Lucrari in continuare

7,755

PRIMĂRIE

568

1

Reparație capitala Centrul Relații Cetatenesti Bd.Timisoara

10

2

Extindere spatiu birouri cladire Primarie Sector 6

558

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

ADMINISTRATA ȘCOLILOR

7,187

1

Constructie corp gradinita Scoala 198

14

2

Constructie corp gradinita Scoala 311

364

3

Constructie corp cladire Gradinita nr. 41

309

4

Constructie corp gradinita Scoala 142

3,900

5

Reabilitare cladire camin Liceul cu program sportiv "Mircea Eliade"

2,600

B.

Lucrari noi

494

PRIMARIE

82

1

Extindere spatiu tehnic cladire Primarie Sector 6

82

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

62

1

Extindere cladire Virtutii

62

ADMINISTRATIA ȘCOLILOR

350

1

Post trafo corp gradinita Scoala 142

350

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

19,240

PRIMARIE

12,045

a.

Achiziții imobile

7,941

1

Achizitie cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Ghe.Airinei"

7,941

b.

Dotari independente

1,017

1

Upgrade soft baze-date grafice

230

2

Licente

47

3

Sistem informatic

280

4

Sistem climatizare (extindere sediu)

45

5

Extindere retea date voce

15

6

Pupitru comanda

14

7

Masa lucru

25

8

Corpuri masca unitati informatice

buc.

2

5

9

Scaune

buc.

20

12

10

Birou

3

11

Furnizare si implementare pachet integrat de servicii suport destinat formarii, educarii si promovarii identitatii si sentimentului de apartenenta a comunitatilor locale ce exista in cartierele Sectorului 6

341

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2,636

1

Servicii de optimizare a lichiditatilor financiare necesare derularii proiectelor de investiții ale Primariei Sector 6

2,500

2

Studiu de oportunitate in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

3

Caiet de sarcini in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

451

1

Consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru derularea procedurii de concesionare a serviciilor de salubritate

68

2

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1"

82

3

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1"

82

4

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul taberei - zona 1"

82

5

Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1"

82

6

Consultanta privind managementul de proiect - "Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6"

55

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

423

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

370

1

Statii de lucru

buc.

30

105

2

UPS APC SMART

buc.

3

65

3

Switch hp

buc.

2

10

4

Soft-uri si licente

190

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5

1

SF+PT+DDE cladire sediu

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

48

1

Expertiza cladire sediu Dr Taberei, nr 18

48

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

6,772

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

110

1

Autoturism

100

2

Server

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

6,662

1

Consolidare sala de sport Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicații "Gh. Airinei"

1,153

2

Proiectare si consolidare cladire incinta Colegiului tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

5,295

5

SF+PT+DDE Consolidare cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

164

4

Expertiza cladire Gradinita "Hillary Clinton"

20

5

Expertiza cladire Colegiul Economic "Costin C.Kiritescu"

30

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 61.02.05 ORDINE PUBLICA - PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA CONTRA INCENDIILOR

180

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

180

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

180

1

Autospeciala de prima interventie si comanda

buc.

2

130

2

Statie portabila Tetra

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

III.

CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT

1,500

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

1,500

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

0

B.

Lucrări noi

0

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

1,500

Primărie

0

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

1,500

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

1,500

1

Echipamente profesionale pentru bucătărie

965

2

Calculatoare

197

3

Dotari unitati de invatamant/Sali de sport

24

4

Licente software

9

5

Software

305

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV.

CAPITOLUL 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

5,275

Primarie

4,757

A.D.P.D.U.

518

A.

Lucrari in continuare

488

Primarie

0

A. D. P. D. U.

488

1

Lucrari de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

488

B.

Lucrari noi

4,550

Primarie

4,550

1

Participare la Programul National de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati cu proiectul "Amenajare parc ANL Brancusi, Sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta si cote ISC

2,550

2

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta

2,000

A.D.P.D.U.

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

237

Primarie

207

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investitii

207

1

PT+DDE Asigurarea microclimatului serelor din Parcul Dr.Taberei

157

2

Reactualizare documentatie tehnica PIDU - Modernizare urbanistica spatii verzi in Cartierele Drumul Taberei si Militari

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

A.D.P.D.U.

30

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

30

1

Ciocan demolator

buc.

2

23

2

Masina de gaurit

buc.

1

7

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V.

CAPITOLUL 68.02 - ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

10,640

A.

Lucrări in continuare

7,661

B.

Lucrări noi

1,400

C.

Alte cheltuieli de investitii

1,579

CAPITOLUL 68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

3,385

A.

Lucrări in continuare

2,831

1

Restructurare CSS Sf. Andrei

2,112

2

Amenajare gradina CRRN

719

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

554

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

504

1

Friteuza electrica

buc.

1

5

2

Plita

buc.

2

124

3

Masina gatit

buc.

1

36

4

Hota de perete

buc.

1

5

5

Ventilator

buc.

1

7

6

Cuptor

buc.

2

77

7

Dulap

buc.

2

19

8

Spalator inox

buc.

1

4

9

Spalator inox

buc.

3

9

10

Raft

buc.

2

7

11

Camera frigorifica

buc.

1

17

12

Motor pentru camera frigorifica

buc.

1

11

13

Vitrina refrigerare

buc.

5

22

14

Dulap frigorific

buc.

6

52

15

Dulap congelare

buc.

2

23

16

Sistem electric

buc.

1

20

17

Masina de spalat

buc.

1

13

18

Uscator rufe

buc.

1

7

19

Masa de calcat + fier de calcat

buc.

2

8

20

Masina curatat cartofi

buc.

1

9

21

Mixer

buc.

1

4

22

Masina taiat legume

buc.

1

8

23

Dulap usi glisante

buc.

1

5

24

Dulap usi glisante

buc.

1

4

25

Masina spalat legume

buc.

1

4

26

Masa inox centrala

buc.

1

4

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

50

1

Studiu de fezabilitate Saline artificiale

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - FANURIE

0

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

investițiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Floarea Rosie

26

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

26

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

26

1

Sonda emisie ultrasunet

buc.

4

26

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Cantina Sf. Nectarie

26

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

26

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

26

1

Mixer de mana

buc.

1

3

2

Plita

buc.

1

23

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Clubul Seniorilor

0

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

0

d.

iCnhvelsttuitiieili de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de

0

e.

Lucrnri de forat, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

0

CAPITOLUL 68.02.11 CRESE

4,639

A.

Lucrări in continuare

4,611

1

Extindere si modernizare Centrul Social Multifuncțional "Neghinita"

3,600

2

Extindere si modernizare Centrul Social Multifunctional "Pinochio"

650

3

Amenajare loc joaca CSM Sf. Andrei

80

4

Amenajare C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

281

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

28

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

28

1

Malaxor

buc.

2

6

2

Masina curatat cartofi

buc.

4

16

3

Masina tocat carne

buc.

2

6

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.50 - DIRECȚIE

2,051

A.

Lucrări in continuare

219

1

Amenajare CITO

219

B.

Lucrări noi

1,400

1

Protoierie

1,400

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

432

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

132

1

Oglinda corectoare

buc.

1

5

2

Masa pentru kinetoterapie Bobath

buc.

2

7

3

Kit pentru elongatii, spalier de elongatie si tractiune, lemn esenta tare

buc.

1

4

4

Kit pentru exercitii - rastel pentru terapia ocupationala din lemn natur

buc.

1

9

5

Roata de umar atasabila la spalier

buc.

1

4

6

Bare paralele mobile

buc.

1

3

7

Spalier multifunctional 2, 4*1, 1 m

buc.

1

6

8

Bicicleta ergometru

buc.

1

4

9

Barna

buc.

1

6

10

Banda alergare

buc.

1

4

11

Pat masaj cu jag si infrarosii

buc.

1

22

12

Stimulator neuroadaptiv

buc.

1

28

13

Laptop

buc.

3

11

14

Laptop

buc.

1

6

15

Ultrabook

buc.

1

5

16

Soft

buc.

8

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

300

1

Studiu fezabilitate Sf. Andrei

50

2

Proiect tehnic CP Sf. Andrei

50

3

Studiu de fezabilitate Brutarie

50

4

Proiect tehnic Brutarie

50

5

Studiu fezabilitate Protoierie sector 6

50

6

Proiect tehnic Protoierie sector 6

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

investițiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CMS Sf. Nectarie

513

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

513

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

513

1

Retea telefonie LAN, Wireless

buc.

1

155

2

Sistem informatic, economic

buc.

1

81

3

Sistem detectie incendiu

set

1

162

4

Sistem monitorizare video

set

1

54

5

Sistem irigatii

set

1

26

6

Centrala telefonica

buc.

1

35

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

77,277

Primărie

77,135

A.D.P.D.U.

142

A.

Lucrari in continuare

56,627

Primărie

56,627

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

56,112

2

Extindere retea de alimentare cu apa Str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

15

3

Iluminat public parcare ANL Brancusi zona A, inclusiv consultanta

200

4

Constructie parcari supraterane, inclusiv consultanta

300

A. D. P. D. U.

0

B.

Lucrari noi

17,500

Primărie

17,500

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6(S3)

17,500

A.D.P.D.U.

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

3,150

Primărie

3,008

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

1,636

1

Reactualizare AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

165

2

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

632

3

Elaborare strategie de dezvoltare locala a Sectorului 6 Bucuresti - 2014-2023

161

4

Servicii de management extern conform Ghidului solicitantului POR axa 1 Domeniul 1.2

500

5

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa aleea Alesd

10

6

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Cerisor

3

7

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Cornului

5

8

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Chitila Triaj

3

9

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Cicalov Valeriu

3

10

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa aleea G-ral. Culcer V.Ioan

8

11

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Cupolei

10

12

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Dagata

7

13

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Floare Galbena

8

14

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Hamului

10

15

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Miorita

4

16

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Movilelor

7

17

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Padurea Tauzului

10

18

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Panificatiei

7

19

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Poltava

9

20

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa drum Rotii

7

21

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Spilcutei

7

22

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Vorona

7

23

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa intr. Tihuta

3

24

Reactualizare documentatie tehnica PIDU - asigurarea sigurantei publice in cartierele DRUMUL Taberei si Militari, Sectorul 6

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,372

1

Consultanta privind reabilitarea termica imobilelor multietajate Sector 6

1,232

2

Documentatia planului de actiuni privind masuri, programe si lucrari pentru activitatea de eficientizarea consumurilor energetice din Sectorul 6

140

A.D.P.D.U.

142

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

142

1

Imprimanta

buc.

1

6

2

Software management parcari de resedinta

buc.

1

68

3

Digitalizarea bazei de date a serviciului parcaje din cadrul ADPDU Sector 6

buc.

1

68

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

3,778

Primarie

3,778

A.D.P.D.U.

0

A.

Lucrări in continuare

3,544

Primarie

3,544

1

Extindere retea de canalizare str.Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

144

2

Cofinantare proiect Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6, inclusiv consultanta

3,400

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrări noi

0

Primarie

0

A. D. P. D. U.

0

C.

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investitii,din care:

234

Primarie

234

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

165

1

SF+PT Extindere retea canalizare aleea Alesd

13

2

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Cerisor

3

3

SF+PT Extindere retea canalizare str. Cornului

7

4

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Chitila Triaj

4

5

SF+PT Extindere retea canalizare str. Cicalov Valeriu

4

6

SF+PT Extindere retea canalizare aleea g-ral. Culcer V. Ioan

11

7

SF+PT Extindere retea canalizare str. Cupolei

13

8

SF+PT Extindere retea canalizare str. Dagata

9

9

SF+PT Extindere retea canalizare str. Floare Galbena

10

10

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Hamului

13

11

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Miorita

5

12

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Movilelor

9

13

SF+PT Extindere retea canalizare str. Padurea Tauzului

14

14

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Panificatiei

9

15

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Poltava

11

16

SF+PT Extindere retea canalizare drum Rotii

9

17

SF+PT Extindere retea canalizare str. Spilcutei

9

18

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Vorona

9

19

SF+PT Extindere retea canalizare intr. Tihuta

3

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de

acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

69

1

Taxe avizare - proiect Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6

69

A.D.P.D.U.

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VIII.

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

11,157

Primarie

10,533

A.D.P.D.U.

624

A.

Lucrări in continuare

1,033

Primarie

813

1

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Moise Constantin, inclusiv consultanta

803

2

Reabilitare sistem rutier str. Piatra Rosie, inclusiv consultanta

10

A.D.P.D.U.

220

1

Lucrări de împrejmuire sediu Cet Vest

220

B.

Lucrări noi

6,906

Primărie

6,906

1

Reabilitare sistem rutier str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

792

2

Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Filimon, inclusiv consultanta si cote ISC

3,600

3

Reabilitare sistem rutier intr. Izvorani, inclusiv consultanta si cote ISC

676

4

Reabilitare sistem rutier str. Padurarilor, inclusiv consultanta si cote ISC

285

5

Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru, inclusiv consultanta si cote ISC

683

6

Reabilitare sistem rutier str. G-ral Macarovici V. George, inclusiv consultanta si cote ISC

870

A. D. P. D. U.

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

3,218

Primărie

2,814

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2,503

1

SF+PT Reabilitare sistem rutier alee spate bl. A+B Calea Giulesti nr.125

40

2

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Boja

32

3

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Arheologilor

50

4

SF+PT Reabilitare sistem rutier Intr. Izvorani

40

5

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Alexandru Cutieru

40

6

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Serg. Ion Marcu

60

7

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Serg. Stefan Crisan

57

8

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Govodarva

63

9

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru

66

10

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.G-ral Macarovici V. George

79

11

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pictor Bancila Octav

59

12

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Migdalului

157

13

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Furtunei

68

14

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Campulung

25

15

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Dealului

69

16

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Fosnetului

10

17

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Drumul Belsugului

56

18

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Dreptatii

14

19

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Fantana lui Narcis

40

20

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Saidac Gheorghe

100

21

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Torcatoarelor

95

22

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Padurarilor

80

23

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Petuniei

40

24

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Sergent Apostol Constantin

21

25

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Popescu Stoian

25

26

SF+PT Reabilitare sistem rutier Drum Valea Ursului

40

27

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Varsei

9

28

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Calelor

50

29

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Cernisoara

14

30

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Valea Cricovului

170

31

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Valea Lupului

7

32

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Sapei

9

33

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Perelor

7

34

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Agudului

6

35

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Cismelei

9

36

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Ialomitei

7

37

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Calendarului

23

38

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Mandriei

16

39

SF+PT Reabilitare sistem rutier Drumul Valea Furcii

158

40

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Angelinei

7

41

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Golfului

10

42

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Alesd

90

43

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Vorona

10

44

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Spilcutei

21

45

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Cerisor

3

46

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Cornului

17

47

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Chitila Triaj

11

48

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Cicalov Valeriu

9

49

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea g-ral Culcer V. Ioan

13

50

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Cupolei

33

51

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Dagata

28

52

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Floare Galbena

28

53

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Hamului

18

54

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Miorita

3

55

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Movilelor

12

56

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Padurea Tazului

39

57

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Panificatiei

31

58

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Poltava

19

59

SF+PT Reabilitare sistem rutier drum Rotii

10

60

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Tihuta

5

61

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Albitei nr. 1f - nr. 1 L

25

62

Reactualizare documentatie tehnica PIDU - Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in Cartierele Drumul Taberei si Militari

50

63

Reactualizare documentatie tehnica parcare supraetajata str. Ariesul Mare

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

311

1

Cotele ISC pentru 36 obiective de investiții

311

A.D.P.D.U.

404

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

404

1

Tub acetilena

buc.

1

4

2

Porti acces

buc.

3

34

3

Placa vibro-compactoare

buc.

1

10

4

Taietor rosturi

buc.

1

14

5

Constructie depozit matarial antiderapant tip sopron

342

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director Executiv, DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

Page 16 of 25

Page 17 of 25

Page 18 of 25

Page 19 of 25

Page 20 of 25

Page 21 of 25

Page 22 of 25

Page 23 of 25

Page 24 of 25

Page 25 of 25

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcate pe categorii de bunuri finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2014

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

2,210

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

1,969

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

241

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

TOTAL, din care:

70

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

70

1

Autoturism

buc.

1

70.00

70

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

61.10.03 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

500

POLITIE COMUNITARA

500

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

500

1

Autospeciala

buc.

2

73.00

146

2

Autospeciala

buc.

3

100.00

300

3

Softuri

buc.

54.00

54

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte chelțuieli asimilațe invesțițiilor

0

*

65.10 INVATAMANT

TOTAL, din care:

400

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

400

1

Calculator

buc.

57

115

2

Aspirator profesional

buc.

2

4

3

Retroproiector

buc.

3

29

4

Trusa electrica

buc.

1

4

5

Tester auto

buc.

1

4

6

Masina echilibrat

buc.

1

7

7

Masina de indoit

buc.

1

5

8

Copiator

buc.

8

16

9

Aparat aer conditionat

buc.

31

64

10

Sistem supraveghere video

buc.

1

23

11

Motocoasa

buc.

1

3

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

12

Imprimanta multifuncționala

buc.

1

6

13

Laptop

buc.

2

7

14

Videoproiector

buc.

1

3

15

Tabla inteligenta

buc.

3

22

16

Programe informatice

buc.

66

88

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

67.10 CULTURA, RELIGIE

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1,090

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

849

1

Softuri si licente

buc.

100

2

Boiler

buc.

250

3

Schimbatoare in placi

buc.

200

4

Cazane

buc.

299

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

241

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

1

SERVICII DE CADASTRU - pentru impartirea pe apartamente Cartier Brancusi - Zona C

120

2

Studiu fezabilitate mansardare terase blocuri Cartier Constantin Brancusi

76

3

Studiu fezabilitate pentru lucrari de hidroizolatii terase blocuri Cartier Constantin Brancusi si Dealul Tugulea

45

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0.00

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0.00

*

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

150

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

150

1

Proiectare, studii fezabilitate, cheltuieli de expertiza

150

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director Executiv, DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

Page 4 of 4