Hotărârea nr. 11/2014

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 20.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Iulian Gheorghe


Nr.: 11

Data: 30.01.2014ANEXĂ la H.C.L. S.6 nr.

„Tabere de dezvoltare personală”

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1 Titlul : Tabere de dezvoltare personală_

1 2 Localizare: BUCUREȘTI. SECTOR 6._

Oraș(e), sector ( sectoare), cartier

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

20.000

20.000

100

1.4 Rezumat

Durata proiectului

februarie-august 2014

Obiectivele proiectului

-Pregătirea unui număr de 20-30 de voluntari în domeniul animației socio-educative în vederea susținerii unor activități de lucru cu copiii beneficiari ai sistemului de protecție socială din cadrul comunității sectorului 6;

-Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber specific vacanței de vară și de prevenire a comportamentelor predelincvente și nedezirabile social pentru un număr de aproximativ 120 de copiii proveniți din medii sociale cu risc de marginalizare de pe raza sectorului 6 .

Parteneri

Centrele de Zi și Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul „Golescu-Grant” din cadrul DGASPC Sector 6, școli și licee din cadrul comunității sectorului 6.

Grupul    (grupurile)

țintă1

Copiii proveniți din medii sociale cu risc de marginalizare de pe raza sectorului 6

Beneficiarii finali2

Copiii și voluntarii din comunitatea sectorul 6

Rezultatele așteptate

Participarea unui număr de aproximativ 120 de copiii, elevi ai claselor 0-4 din cadrul școlilor gimnaziale din comunitatea sectorului 6.

Formarea unor echipe de voluntari în număr de 20-30 de persoane instruite în domeniul animației socio-educative în vederea susținerii activităților zilnice pe perioada taberelor de cartier și altor evenimente cu specific în cadrul comunităților sectorului 6. Specializarea educatorilor în domeniul educației nonformale.

"Grup țintă' sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. Beneficiari finali sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Principalele activități


Recrutarea voluntarilor din cadrul liceelor, instituțiilor universitare precum și asociații de profil cu care se vor încheia ulteior convenții și parteneriate de colaborare;

Informarea și înscrierea copiilor în taberele de cartier pe durata întregului an școlar;

Desfășurarea unor sesiuni de formare cu specific în animație socio-educativă pentru voluntari și educatori

Desfășurarea activităților educative și recreative specifice taberelor de cartier

1.5 Obiective

Descrieți obiectivul general la care proiectul își propune să contribuie, precum și obiectivul / obiectivele specific(e) pe care îl vizează proiectul.

Obiective generale;

Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber specific vacanței de vară și de prevenire comportamentelor predelincvente și nedezirabile social în rândul minorilor pentru un număr de aproximativ 120 copiii provenind din familii aflate în risc de marginalizare socială.

Obiective specifice:

1)    Implicarea a 120 de copii în activitățile educative și recreative a patru tabere de cartier, pe o durată de câte 10 zile. în perioada iunie-iulie 2014, activități specifice de educație non-formală

2)    Abilitarea unui număr de 20-30 de voluntari în cadrul unor sesiuni de formare, în vederea susținerii activităților specifice unor tabere comunitare destinate copiilor .

3)    Reducerea comportamentelor predelincvente și nedezirabile social în rândul copiilor proveniți din medii sociale cu risc de marginalizare, din raza sectorului 6.

1.6 Justificare

1.6.1 Identificarea nevoilor sociale și a constrângerilor din Sectorul 6

Centrele de Zi sunt servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere. socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin și consiliere pentru părinți sau reprezentanții legali.

Toate activitățile prevăzute în programa centrelor sunt destinate exclusiv perioadei școlare și include activități auxiliare de tip after-school. Copiii beneficiari ai centrelor sunt aproximativ 120 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Aceștia provin din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, au situații școlare la limita promovabilității, cu risc de abandon școlar, lipsiți de suport și supraveghere din partea părinților.

Creșterea și educarea copiilor beneficiari ai centrului este o nevoie evidentă, permanentă. Procesul de creștere. în special la această vârstă este continuu, are loc indiferent de programa școlară. O nevoie resimțită a copiilor este aceea de a beneficia de activități specifice care să le ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, pe perioada vacanței de vară. în special datorită posibilităților materiale reduse.

De asemenea, o nevoie exprimată a părinților și a cadrelor didactice ale centrelor este aceea de a creea un cadru propice în care achizițiile copiilor din timpul școlii să se consolideze.

In acest context, materializându-se sub forma unor tabere locale, proiectul „Tabere de dezvoltare personală vine să ofere o continuitate în ceea ce privește educația, recreerea, socializarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a copiilor beneficiari. în același timp. proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor centrelor, făcând apel la cadrele didactice și voluntarii implicați care vor beneficia de instruire în acest sens.

în vederea realizării taberelor de cartier s-a identificat ca o nevoie specifică pregătirea unui grup de voluntari care să susțină cu precădere activități de animație socio-educativă pe durata taberelor, respectiv 10 zile pentru fiecare tabără locală în parte. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul de față își propune activități de identificare și pregătire a voluntarilor, premergătoare desfășurării propriu-zise a celor patru tabere de cartier din acest an. în perioada februarie-mai 2014.

1.6.2 Descrierea grupului / grupurilor țintă și a beneficiarilor, precum și numărul estimat de beneficiari.

Aproximativ 120 de copii cu vârste cuprinse între 6-10 ani, beneficiari ai centrelor de zi dar și din comunitatea sectorului 6. copii care provin din familii aflate în situații de dificultate psiho-socio-economică.

Aproximativ 20-30 voluntari care să susțină activitățile specifice taberelor de cartier în urma unor pregătiri inițiale în domeniul animației socio-educative.

1.6.3 Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor țintă și la identificarea nevoilor sociale și constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul Ia nevoile grupului / grupurilor țintă și ale beneficiarilor?

Familiile aflate în situații de dificultate economică și care au nevoie de suport psiho-social sunt supuși riscului de abandon a copiilor și de neimplicare în parcursul lor educativ. Centrele de Zi răspund acestor probleme propunând un program de activități educative și recreative pe timp de zi în scopul susținerii copiilor și familiilor acestora. Proiectul „Tabere de dezvoltare personală” continuă aceste demersuri prin organizarea a patru tabere de cartier pe timpul vacanței de vară când activitățile centrelor de zi sunt întrerupte. în plus, în cadrul taberelor de cartier, copiii sunt implicați în activități de petrecere a timpului liber care să le stimuleze creativitatea, oferindu-le repere pentru canalizarea energiei în acitivități constructive și alegerea unui grup de prieteni care să întrunească aceleași criterii.

în ceea ce privește componenta a 2 a proiectului, organizarea unor cursuri de animație socio-eucativă pentru pregătirea voluntarilor implicați în desfășurarea programelor de tabere de cartier, s-a considerat necesară identificarea unor resurse umane din cadrul comunității sectoriale, precum și al universitățiilor și asociațiilor care au ca obiectiv implicarea în activități de voluntariat pe plan local.

1.7 . Descrierea detaliată a activităților

Prima componentă: Tabere de cartier

•    Recrutarea și înscrierea copiilor beneficiari direcți ai programelor de tabără

•    Achiziționarea materialelor de lucru

•    Desfășurarea activităților celor patru tabere de cartier

•    Asigurarea prânzului, gustărilor și a apei pe durata întregii zile de tabără

•    Realizarea jurnalelor de tabără

•    Raportarea finală

A doua componentă: Organizarea și susținerea cursurilor de animație socio-educativă pentru un număr de 20-30 de voluntari comunitari

•    Selectarea unui grup de 20-30 voluntari care să susțină activitățile specifice taberelor locale propuse în acest an;

•    Asigurarea unor sesiuni de formare în domeniul animației socio-educative specifice activităților destinate copiilor pentru voluntarii selectați în proiect;

•    Implicarea voluntarilor în procesul de pregătire și desfășurare propriu-zisă a activitățlor specifice celor patru tabere locale propuse în proiect;

•    Evaluarea individualizată privind progresele resimțite de fiecare participant;

•    Asistența post-tabără: susținerea voluntarilor în procesul de identificare a unor noi tipuri de activități de voluntariat în cadrul serviciilor DGASPC sector 6, care să necesite și să valorifice pregătirea deja acumulată.

1.8 . Metodologia____

Metoda de implementare și motivele pentru metodologia propusă

Activitățile specifice taberelor de cartier au la bază metode interactive de lucru cu copiii, cum ar fi jocuri de cunoaștere, de atenție, scenete, jocuri sportive, ateliere creative, organizarea unor expoziții cu lucrările copiilor, lucrul pe echipe.

Vor fi folosite materiale didactice diverse iar activitățile vor fi realizate sub coordonarea responsabililor de ateliere, de jocuri, activități sportive și organizatorice.

Prin intermediul acestor metode se urmărește stimularea implicării active a copiilor în activități, stimularea imaginației și creativității, formarea unor deprinderi noi. motivarea pentru lucrul în echipă, respectarea regulilor de lucru și a celorlalți participanți.

Voluntarii selectați pentru desfășurarea activităților specifice taberelor de cartier, vor participa la un training inițial în care vor fi prezentate: legislația privind protecția și promovarea drepturilor copilului, metode și tehnici de comunicare eficientă, misiunea animatorului social, metode și tehnici de animație socială. în vederea obținerii unei aderențe mai mari din partea tinerilor la cerințele proiectului, aceștia vor fi implicați în activitățile organizatorice ca responsabili atât de grupe de copii alături de educatorii din cadrul Centrelor de Zi, cât și de atelierele și materialele de lucru specifice.

Pretextul taberelor de cartier creează ocazia unei rupturi de mediul în care copiii au dezvoltat comportamente delincvente și nedezirabile social pentru a-i pune față în față cu provocările zilnice ale etapei lor de creștere. Prin metodele utilizate (jocuri de rol. exerciții de autocunoaștere. implicarea directă în organizarea și desfășurarea activităților specifice unei tabere locale) copiii sunt valorizați și susținuți în acțiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităților de alegere responsabilă cu privire la viața lor personală. Trainerii încurajează pe timpul desfășurării taberei și în cadrul discuțiilor de grup. temele ce implică aprecieri privind performanțele și schimbările fiecărui participant, realizate în scop construcutiv.

1.8.1    Proceduri pentru evaluare internă/externă

Evaluare internă: Intervizare în cadrul echipei de proiect

Numărul de participanți la activitățile de tabără

Evaluarea implicării voluntarilor și educatorilor pe parcursul taberelor de cartier

Evaluare externă: Feedback-ul copiilor la finalul taberelor și al expediției

întrevedere cu părinții privind comportamentul copiilor în urma participării la taberele de

cartier

Jurnalul de tabără

1.8.2    Descrierea rolului și participării a diferiților actori (parteneri locali, grupuri țintă, autorități locale etc.), precum și motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.

Centrele de zi au rolul de a oferi spațiul fizic desfășurării activităților de tabără și de a promova ideea proiectului. Educatorii centrelor se vor implica direct în organizarea și desfășurarea activităților zilnice pe perioada taberelor.

Școlile partenere au rol în a promova proiectul și oferă spațiul necesar desfășurării activităților sportive și a festivităților de încheiere a taberelor.

Liceele, universitățile și asociațiile care au ca obiectiv promovarea voluntariatului cu implicare în cadrul DGASPC Sector 6. vor sprijinii și oferii cadrul recrutării voluntarilor necesari desfășurării proiectului.

1.8.3    Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcții: nu este necesară includerea aici a numelor persoanelor).

Ana Maria Gabor- coordonator proiect, asistent social Echipa de colaboratori

Echipa de educatori din cadrul Centrelor de Zi Echipa de voluntari

1.8.4    Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

Materiale didactice specifice educației nonformale (ghid de animație, tempera, plastilină, hârtie creponată, glasată. blocuri de desen, cretă colorată etc.), echipamente sportive, consumabile, etc., echipamente și materiale de munte.

1.9 . Durata și planul de acțiune

Semestrul 1

Semestrul 2

Comentarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 .Promovarea proiectului

X

X

|~2. Recrutarea voluntarilor

X

X

3. Sesiunea de formare a voluntarilor

X

X

X

4. Promovarea proiectului și înscrierea participanților

X

X

X

5. Desfășurarea taberelor de cartier

X

X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

2.1    Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

Copiii se vor adapta unui program stabil de tabără, cu reguli clare de ordine interioară dar și referitoare la activitățile propriu-zise, acestea devenind repere pentru întărirea unor comportamente dezirabile social și de relaționare cu partenerii egali dar și cu adulții și persoanele cu rol de coordonare.

Voluntarii selectați în proiect vor avea ocazia de a beneficia de un curs de pregătire anterior activităților propuse pentru taberele de cartier, fapt care va eficientiza atât munca de echipă pentru care au fost cooptați inițial precum și nivelul de implicare personală în cadrul proiectului.

2.2    Realizări concrete

Taberele de dezvoltare personala vor reuni anul acesta un număr de aproximativ 120 de copii participanți, având o situație materială precară.

Se vor pune bazele unei echipe de voluntari comunitari cu specific de implicare în activități de animație socio-educativă . motivați pentru activitățile în care sunt implicați copiii, devenind resurse umane importante pentru susținerea demersului educativ chiar și pe durata ciclului școlar.

2.3 Sustenabilitate

Proiectul „Tabere de dezvoltare personală” se desfășoară în diferite formate începând de acum 3 ani, cu implicarea unei echipe de specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 . echipă care se declară motivată să continue acest proiect și în anii următori, pe ambele componente ale proiectului: susținerea activităților educative și recreative din Centrele de Zi pe perioada vacanței de vară și respectiv organizarea și susținerea cursurilor de animație socio-educativă pentru un număr de 20-30 de voluntari comunitari. Importanța susținerii financiare intervine în momentul achiziționării materialelor necesare activităților, premiilor, alimentelor pe parcursul taberelor precum și în momentul susținerii cursurilor de animație socio-educative pentru care sunt prevăzute costuri organizatorice.

BUGET „Tabere de dezvoltare personală"

Tipul de cheltuieli    Cantitate

Lei/luna

Luni

Total

Susținere

Alte

proiect

costuri

DGASPC

surse

A. COSTURI DE GESTIONARE TABERE DE CARTIER

1

Consumabile (coli de flipchart, coli de xerox, mape, pixuri etc.)

4 luni

500

500

2

Consumabile activități (materiale pentru ateliere, echipamente sportive, etc.)

1

4.000

4.000

3

Imprimare jurnal tabără

1

900

900

4

Asigurare masă și apă    120 buc.

1

8.000

8.000

5

Premii    120 buc.

2 luni

6.000

6.000

6

TOTAL COSTURI A.

1

Cârd memorie aparat foto    1 buc.

12 luni

J9A00

200

_19A00

200

7.

Boxe

12 luni

100 100

8

Microsistem audio    1 buc.

12 luni

300    300

TOTAL COSTURI B.

TOTAL COSTURI_ ,|...........

_

600 I 600 20 000 _20.000

DIRECTOR GENERAL, MARLUSXĂCĂTUȘ


a8 c

°4%^

■■ ,șsW» £*//

.Q. %    £/■

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Municir “ București CONS:," LOCAL

OR 6