Hotărârea nr. 107/2014

HCL 107 –Hotărâre privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013, criteriile conţinute de acestea urmând a fi de aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a listelor privind ordinea de proritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind menținerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 și nr. 157/31.10.2013, criteriile conținute de acestea urmând a fi aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a listelor privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 și Legii nr. 114/1996

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, modificată și completată prin Legea nr. 84/2008 și Ordonanța de Urgență nr. 57/2008;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se mențin în vigoare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 și nr. 157/31.10.2013, criteriile conținute de acestea urmând a fi aplicabile la întocmirea, în anul 2015, a listelor privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 și Legii nr. 114/1996.

Art 2. (1) Prirrîarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDI^^cipiuf Bucureștii CONSILIUL LOCAL'

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul/Sectorului p,


Gheorghe Lloricf


Constantin Moi să


SECTOR 6


Nr: 107

Data: 10.07.2014