Hotărârea nr. 10/2014

HCL 10 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2014, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuințe, în anul 2014, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Prevederile art. 23, 24 și 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    Prevederile art. 48, 49 și 56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), j) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe în cuantum maxim de 540.000 (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie lei), în anul 2014, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază persoanele care au domiciliul sau au avut ultimul domiciliu pe raza sectorului 6, aflate în situații de marginalizare socială extremă sau în risc de marginalizare socială, conform criteriilor prezentate în Anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Acordarea prestațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se va face prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

(2) Situația beneficiarilor prestațiilor financiare va fi reevaluată trimestrial de la data încheierii contractului de închiriere.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iulian Gheorghe z /


CONTRASEMNEAZĂ


entru legalitate

î irul Sectorului 6,


Nr.: 10

Data: 30.01.2014


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6Gheorghe Floricică


ANEXĂ Nr. 1

la Hotărârea Nr. /(C    / 50 0/

PROIECT

PLATA CHIRIEI

UNOR LOCUINȚE PENTRU PERSOANE/FAMILII MARGINALIZATE SOCIAL

SCOP

Prevenirea și combaterea marginalizării sociale a persoanelor/familiilor care se confruntă cu absența unui minim de condiții sociale de viață de pe raza Sectorului 6 a Municipiului București, prin facilitarea accesului la o locuință pe o perioadă determinată, conform prevederilor legale în vigoare cu privire la persoanele marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială.

OBIECTIVE

Plata chiriei pentru un număr de 50 locuințe, destinate persoanelor singure/familiilor aflate într-o situație de marginalizare socială sau aflate în risc de marginalizare socială, în cuantum maxim de 900 lei/lună, pentru o perioadă de maxim 24 luni, cu reevaluarea trimestriala a condițiilor pentru care persoana sau familia a beneficiat de acest serviciu social.

BENEFICIARI

a)    beneficiari direcți:

-    persoanele și familiile care intră în evidența sistemului de asistență socială al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și care, în urma evaluării de specialitate, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială.

b)    beneficiari indirecți:

-    comunitatea locală a sectorului 6

CONDIȚII DE IDENTIFICARE A GRUPULUI ȚINTĂ

Prin persoană marginalizată social, conform art.49 din H.G.l 149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, se înțelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau care face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Legii nr.416/2001 și se află în cel puțin două din următoarele situații:

1.    nu au loc de muncă;

2.    nu au locuință în proprietate sau folosință;

3.    locuiesc în condiții improprii;

4.    au unul sau mai mulți copii în intreținere sau fac parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere;

5.    sunt persoane vârstnice, fără susținători legali;

6.    sunt încadrate în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

7.    au în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;

8.    au executat o pedeapsă privativă de libertate.

Aceasta trebuie să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6, de minim un an de zile.

Prin persoană aflată în risc de marginalizare socială se înțelege persoana/familia care

are venitul net situat între venitul minim garantat și echivalentul venitului minim brut pe economie.

Nu pot beneficia de locuințe sociale, potrivit Legii nr. 114/1996 a locuinței, persoanele sau familiile care:

a)    dețin în proprietate o locuință;

b)    au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

c)    au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

d)    dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință.

e)    nu pot beneficia de locuințe sociale conform prezentului proiect, persoanele/familiile care au pierdut drepturile locative ca urmare a propriei decizii sau din culpă proprie.

Fac excepție în cazul prezentului proiect de la condițiile descrise mai sus următoarele categorii de familii :

■ Familii care au în îngrijire copii și care se confruntă cu o situație excepțională din punct de vedere locativ, respectiv, locuiesc în spații improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav afectată;

■ Familiile care au în îngrijire copii și a căror locuință este afectată de un incendiu, sau altă situație pentru care spațiul locativ devine temporar inutilizabil;

Sumele acordate pentru plata chiriei se vor acorda cu titlul de prestații financiare excepționale.

Criteriile de departajare privind persoana/familia marginalizată social sau aflată în risc de marginalizare socială vor face parte integrantă din prezentul proiect.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

•    identificarea persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială;

•    consilierea acestora cu privire la demersurile ce trebuiesc întreprinse în vederea beneficierii de acest sprijin financiar (cu obligația persoanei/familiei marginalizate social sau aflată în risc de marginalizare socială de a identifica o locuință);

•    verificarea documentelor înaintate și întocmirea dosarului;

•    soluționarea cererilor persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială;

•    efectuarea anchetei sociale la locuința identificată (locuința să fie situată pe raza municipiului București);

•    înaintarea dosarului comisiei de evaluarea a dosarelor;

•    emiterea unei dispoziții de către Primarul sectorului 6 în baza căreia să se poată efectua plata chiriei (plata lunară a chiriei se va realiza direct prin casieria instituției sau într-un cont deschis de către proprietarul locuinței);

•    monitorizarea trimestrială a cazului sau ori de câte ori este nevoie.

Mențiune:

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, însărcinat cu identificarea și monitorizarea grupului țintă, va efectua un raport final de monitorizare caz, pentru fiecare persoană/familie beneficiară, în momentul încetării acordării serviciului de plată a chiriei pentru o locuință.

Raportul va conține informații cu privire la evoluția socio-economică a beneficiarilor pe perioada acordării serviciului.

JUSTIFICARE

Sărac ia a fost o preocupare constantă a societății românești, sfâșiată mereu între aspirațiile de aliniere cu societățile vest-europene dezvoltate și moștenirea de subdezvoltare. Tranziția a fost însoțită de o explozie a sărăcirii și de accentuarea dramatică a proceselor de excluziune socială.

Fenomenul de sărăcie, lipsa de perspectivă a familiilor aflate în dificultate, au un puternic caracter demobilizator, cu efecte psiho-sociale negative pe termen lung.

Aceste efecte se răsfrâng asupra copiilor, care ajung de multe ori în centrele de plasament de pe raza sectorului 6.

Accesul la locuință a segmentului sărac al populației este, în mod special la oraș, extrem de scăzut.

Tinerii proveniți din instituții de asistență socială au greutăți imense în identificarea unei locuințe și a unui loc de muncă: sunt expuși unui risc ridicat de a fi atrași în lumea delincvenței; nu au familii care să le asigure protecție sau cei care au, nu se pot baza pe ele.

Solidaritatea socială cu persoanele care se confruntă cu dificultăți reprezintă fundamentul moral și valoric al unei acțiuni eficace antisăracie și promovare a incluziunii sociale.

Programul de construcțtii de locuințe sociale este modest în raport cu nevoile populației. Conform art. 2 din Legea nr. 114/1996 a locuinței, prin locuință socială se înțelege „locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”. Astfel, prin acest proiect se urmărește facilitarea accesului populației sărace la o locuință.

Conform art.25 din Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și art.53 din H.G.nr. 1149 din 17 oct. 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 116/2002, în funcție de nivelurile veniturilor stabilite până la care o persoană este considerată marginalizată social, consiliile locale au obligația de a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate la locuință și la serviciile publice de strictă necesitate: energie electrică, apă, gaze naturale, termoficare etc.

BUGET

Finanțarea este asigurată de la bugetul Consiliului Local - sector 6 Cuantumul maxim al sumei solicitate: 540.000 lei

Justificarea majorării sumei acordate pentru plata chiriei și a numărului de ajutoare:

Proiectul inițiat în anul 2006 la nivelul sectorul 6, privind facilitarea accesului persoanelor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare cu domiciliul stabil pe raza sectorului 6, la acordarea unui ajutor financiar constând în plata chiriei, s-a dorit a fi un real sprijin social pentru respectivele categorii de persoane în vederea prevenirii situațiilor de excluziune socială.

Pe parcursul derulării proiectului, serviciul nostru s-a confruntat cu următoarele impedimente majore:

Anul 2006 (H.C.L. sector 6 nr.55/23.03.2006)

-    ajutorul financiar pentru plata chiriei (350 lei/lună pentru o persoană singură/familie) era mult prea mic față de cerințele pieței privind închirierea spațiilor de locuit (astfel, în decursul unui an acest sprijin financiar a fost acordat unei singure persoane);

-    proprietarii de locuințe nu erau de acord cu încheierea unui contract de închiriere în formă autentică, pentru suma menționată ca ajutor în hotărâre (un număr de 7 familii care întruneau condițiile de acordare a ajutorului financiar, nu au putut beneficia de respectiva hotărâre):

-    familiile numeroase (în care existau mai mulți minori) întâmpinau greutăți în identificarea unui proprietar care să fie dispus să închirieze un spațiu în care să locuiască mai mulți copii (un număr de 2 familii au fost refuzate de proprietarul locuinței din acest motiv);

Anul 2007 (H.C.L. sector 6 nr.460/11.12.2007)

-cuantumul ajutorului financiar a suferit modificări în urma unei experiențe dobândite pe parcursul derulării proiectului (700 lei/lună pentru un număr de 15 locuințe cu o singură cameră, pentru persoana singură/familiile cu până la 2 copii și 900 lei/lună pentru un număr de 15 locuințe cu două camere pentru familiile cu mai mult de 2 copii), oferind posibilitatea mai multor persoane/familii să acceseze această formă de sprijin financiar.

-respectiva hotărâre însă a limitat perioada de acordare a ajutorului financiar la 12 luni (față de 24 de luni cât prevedea H.C.L. sector 6 nr.55/2006), perioadă mult prea scurtă pentru crearea unei independențe financiare pentru categoriile de persoane/familii care accesează acest tip de ajutor (familii monoparentale. persoane cu handicap, familii în care membrii majori au vârste cuprinse între 45-60 de ani și care se confuntă cu lipsa locului de muncă ca urmare a refuzului angajatorului etc.), fapt reieșit și din numărul de persoane care au beneficiat în acest sens (o persoană singură și două familii monoparentale dintr-un număr total de 20 solicitări adresate instituției noastre).

Anul 2009 (H.C.L. sector 6 nr.83/28.04.2009)

-cuantumul ajutorului financiar a fost majorat la cerințele de atunci a pieței imobiliare (800 lei/lună pentru un număr de 15 locuințe cu o singură cameră, pentru persoana singură/familiile cu până la 2 copii și 1.000 lei/lună pentru un număr de 15 locuințe cu două camere pentru familiile cu mai mult de 2 copii).

-perioada de acordare a ajutorului financiar a crescut de la 12 luni la 24 luni.

-pe parcursul derulării proiectului, s-a constatat că solicitările adresate instituției noastre pentru acest tip de sprijin financiar, au venit în cea mai mare parte de la prima categorie de beneficiari (persoane singure, familii/familii monoparentale cu până la doi copii), fapt ce a condus la acoperirea numărului de ajutoare acordate acestora (15 ajutoare financiare). In schimb, pentru cea de-a doua categorie de beneficiari (familii cu mai mult de 2 copii), ajutoarele accesate s-au ridicat la număr de trei.

Anul 2012 (H.C.L. nr. 12/31.01.2012)

-numărul de ajutoare financiare pentru cele două categorii de beneficiari a suferit modificări (800 lei/lună pentru un număr de 25 locuințe cu o singură cameră, pentru persoana singură/familiile cu până la 2 copii și 1.000 lei/lună pentru un număr de 5 locuințe cu două camere pentru familiile cu mai mult de 2 copii).

-respectiva modificare a condus la nenumărate solicitări din partea primei categorii vizate (persoane singure/familii cu până la dopi copii), în prezent cele 25 de ajutoare financiare fiind epuizate. De partea cealaltă, dintr-un total de 5 ajutoare financiare a fost acordat un singur ajutor.

Astfel, ținând cont și de solicitările adresate, s-a evidențiat că prima categorie de beneficiari (persoane singure/familii cu până la dopi copii) pentru acest tip de ajutor este în continuă creștere, existând în prezent persoane/familii cu dosare în așteptare.

Anul 2013 (H.C.L. nr. 13/31.01.2013)

-ajutoarele financiare alocate respectivului an (900 lei/lună pentru un număr de 50 de locuințe) au acoperit nevoile reale ale comunității locale pe acest segment social, asigurând un climat de siguranță beneficiarilor respectivului tip de sprijin financiar.

Având în vedere cele prezentate mai sus, experiența acumulată în cei Șapte ani de derulare a proiectului, numărul extrem de mic de construire de locuințe sociale în raport cu solicitările, precum și situația de criză - economică și socială - existentă în această perioadă la nivel național, considerăm necesar acordarea și pe anul 2014 a acestui sprijin financiar, pentru a continua măsurile de sprijin inițiate, în vederea prevenirii situației de excluziune socială a persoanelor/familiilor din comunitatea locală.

Tabel privind distribuirea bugetului solicitat pentru îndeplinirea celor 2 obiective ale proiectului

Obiectiv

Număr

locuințe

Cost

chirie/luna/

locuința

Perioada de acordare

Cost chirie locuinta/12 luni

Total cost chirie locuințe

O. 1

50

900 lei

12 luni

10.800 lei

540.000 lei

TOTAL COST PROIECT

540.000 lei

RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Asigurarea și stadiul de implementare ale acestui proiect vor fi urmărite de către o Comisie anume desemnată de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Atribuțiile și procedura de lucru ale Comisiei menționate mai sus, precum și identificarea grupurilor țintă care cad în sarcina Serviciului Prevenire Marginalizare Socială vor avea în vedere obiectivele arătate în prezentul Proiect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

iuUkM GrHWC-G+țE

9

ANEXĂ Nr. 2

la Hotărârea Nr. //C    / 30/ 20/4

CRITERII

privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de priorități pentru acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuințe, în anul 2014, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr.l 16/2002

I. CRITERII DE ADMITERE A SOLICITĂRII

1.    Titularul cererii să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 6 de cel puțin 12 luni la data solicitării sprijinului financiar.

2.    Solicitantul și membrii familiei acestuia să îndeplinească prevederile art.48 din Legea locuinței nr.l 14/1996:

a)    nu au în proprietate o locuință;

b)    nu au înstrăinat o locuință după 01.01.1990;

c)    nu au beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuință;

d)    nu dețin în calitate de chiriaș o locuință fond de stat/social:

3.    De la prevederile punctului 2 b) fac excepție cazurile familiilor care au în îngrijire copii și care se confruntă cu o situație excepțională din punct de vedere locativ, respectiv, locuiesc în spații improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav afectată;

4.    De la prevederile punctului 2 a) fac excepție familiile care au în îngrijire copii și a căror locuință este afectată de un incendiu, sau altă situație pentru care spațiul locativ devine temporar inutilizabil;

5.    Lunar (în situația în care există dosare), comisia special instituită la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6, analizează solicitările și actele depuse în vederea acordării/neacordării ajutorului solicitat. Dosarele solicitărilor completate cu actele necesare, instrumentate de către Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, se vor depune la secretariatul Comisiei, pe parcursul anului 2014.

6.    în cazul situațiilor descrise la punctul 3. și 4. al acestui capitol, comisia se va întruni pentru analiza dosarelor sociale ale solicitanților imediat după evaluarea socială a cazului de fiecare dată când vor fi identificate una din cele două situații, fără a aplica criteriile speciale de selecție a beneficiarilor.

II. CRITERII SPECIALE DE SELECȚIE A BENEFICIARILOR

A. Situația locativă:

1.    tineri dezinstituționalizați.....................................................5 puncte

2.    persoane evacuate din locuințe retrocedate

foștilor proprietari...............................................................4 puncte

3.    persoane lipsite de locuință care prezintă

probleme medicale speciale (handicap accentuat, grav).................3 puncte

4.    persoane care au pierdut drepturi locative din motive independente de voința lor

(altele decât cele prevăzute în cap.II, 2. al prezentei anexe).............2 puncte

5.    persoane care au pierdut drepturi locative ca

urmare a ispășirii unei condamnări privative de libetate.................2 puncte

Notă: Prin tineri dezinstituționalizați se înțeleg tinerii lipsiți de grija și ocrotirea părintească, proveniți din instituțiile de ocrotire, care au domiciliul stabil pe raza sectorului 6, au vârsta de peste 18 ani și nu sunt cuprinși în alte programe privind reinserția socială.

B. Starea civilă:

1.    căsătorit (având unul sau mai mulți copii în întreținere)..............4 puncte

2.    familie monoparentală.......................................................5 puncte

3.    uniune consensuală (cu copii recunoscuți în cadrul relației)..........3 puncte

4.    persoană singură..............................................................2 puncte

C. Număr de persoane în întreținere:

a)    copii aflați în întreținere:

1    copil........................................1    punct

2    copii........................................2    puncte

3    copii........................................3    puncte

> 3 copii...........................................4 puncte

b)    alte persoane (părinți care au domiciliul și

se gospodăresc alături de titularul cererii)............2 puncte

Notă: punctajul de ta a) si b) se cumulează

D. Venitul net lunar / membru de familie:

1.    - < decât venitul minim garantat....................................5 puncte

2.    - între venitul minim garantat și echivalentul

venitului minim brut pe economie.....................................4 puncte

E.Vârsta solicitantului


1.    sub 35 de ani..............................................................7    puncte

2.    între 35 și 45 de    ani.....................................................6    puncte

3.    între 45 și 55 de    ani......................................................4    puncte

4.    peste 55 de ani............................................................3    puncte

F. Data stabilirii domiciliului în sectorul 6

1.    între 1 an și 5 ani........................................................1    punct

2.    între 5 și lOani..........................................................2    puncte

3.    peste 10 ani................................................................3 puncte

G. Cuantumul ajutorului pentru plata chiriei va fi de maxim 900 lei/lună pentru persoane singure sau familii. Ajutorul se va acorda în limita bugetului aprobat în ordinea de prioritate obținută de solicitanți pe baza punctajului, excepție făcând situațiile prevăzute în cap. I la puncte 3 și 4.

Notă: Criteriile de departajare a solicitantilor eligibili sunt aplicabile ori de câte ori numărul de solicitări excede ajutoarelor disponibile.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IUUAn Ct-teofiGHCMunicipiul București ^CONSiLIUL LOCAL SECTOR 6

3