Hotărârea nr. 1/2014

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Referatul de Specialitate al Direcției Economice;

în temeiul art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în temeiul art. 45 alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexei nr. 3.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexelor nr. 4 și 5.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexelor nr. 6 și 7.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ,

Iulian Gheorghe

Nr.: 1

Data: 30.01.2014




ANEXA 1 la HCL nr______

Unitatea administrativ-teritorială SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formulai) 11/01    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

LA DATA DE 31.12.2013

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai

decat

incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

715,994,000

715,994,000

615,467,306

9,806,988

605,660,318

615,467,306

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

455,020,000

455,020,000

401,904,223

9,806,988

392,097,235

401,904,223

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

628,762,000

628,762,000

561,600,735

9,806,988

551,793,747

561,600,735

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

612,690,000

612,690,000

545,677,499

9,806,988

535,870,511

545,677,499

0

0

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.1

7)    00.04

297,499,000

297,499,000

230,533,663

0

230,533,663

230,533,663

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

297,499,000

297,499,000

230,533,663

0

230,533,663

230,533,663

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

297,499,000

297,499,000

230,533,663

0

230,533,663

230,533,663

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

185,949,000

185,949,000

136,426,898

0

136,426,898

136,426,898

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

111,550,000

111,550,000

94,106,765

0

94,106,765

94,106,765

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02'

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

101,582,000

101,582,000

102,900,737

9,806,988

93,093,749

102,900,737

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

101,582,000

101,582,000

102,900,737

9,806,988

93,093,749

102,900,737

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84,500,000

84,500,000

85,800,016

9,681,595

76,118,421

85,800,016

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

23,500,000

23,500,000

23,297,077

9,681,595

13,615,482

23,297,077

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

61,000,000

61,000,000

62,502,939

0

62,502,939

62,502,939

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,552,000

8,552,000

8,226,594

0

8,226,594

8,226,594

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,450,000

2,450,000

2,393,766

0

2,393,766

2,393,766

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,100,000

6,100,000

5,831,688

0

5,831,688

5,831,688

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

2,000

1,140

0

1,140

1,140

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,800,000

7,800,000

7,983,743

125,393

7,858,350

7,983,743

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

730,000

730,000

890,384

0

890,384

890,384

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

206,609,000

206,609,000

205,548,485

0

205,548,485

205,548,485

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

173,907,000

173,907,000

173,845,184

0

173,845,184

173,845,184

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

143,623,000

143,623,000

143,623,000

0

143,623,000

143,623,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

30,284,000

30,284,000

30,222,184

0

30,222,184

30,222,184

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700,000

700,000

689,313

0

689,313

689,313

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

700,000

700,000

689,313

0

689,313

689,313

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

32,000,000

32,000,000

31,013,988

0

31,013,988

31,013,988

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27,300,000

27,300,000

26,576,271

0

26,576,271

26,576,271

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13,700,000

13,700,000

13,432,800

0

13,432,800

13,432,800

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13,600,000

13,600,000

13,143,471

0

13,143,471

13,143,471

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,700,000

4,700,000

4,437,717

0

4,437,717

4,437,717

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

7,000,000

6,694,614

0

6,694,614

6,694,614

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

7,000,000

6,694,614

0

6,694,614

6,694,614

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

7,000,000

6,694,614

0

6,694,614

6,694,614

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,072,000

16,072,000

15,923,236

0

15,923,236

15,923,236

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,350,000

4,350,000

4,353,487

0

4,353,487

4,353,487

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,350,000

4,350,000

4,353,487

0

4,353,487

4,353,487

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,350,000

4,350,000

4,353,487

0

4,353,487

4,353,487

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,722,000

11,722,000

11,569,749

0

11,569,749

11,569,749

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

15,000

15,000

13,494

0

13,494

13,494

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

10,000

8,325

0

8,325

8,325

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5,000

5,000

5,169

0

5,169

5,169

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

2,170,000

2,101,698

0

2,101,698

2,101,698

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

2,100,000

2,035,098

0

2,035,098

2,035,098

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

70,000

66,600

0

66,600

66,600

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,302,000

8,302,000

8,248,837

0

8,248,837

8,248,837

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,300,000

8,300,000

8,248,022

0

8,248,022

8,248,022

0

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,000

2,000

815

0

815

815

0

0

Diverse venituri

36.02

1,235,000

1,235,000

1,205,720

0

1,205,720

1,205,720

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

435,000

435,000

451,443

0

451,443

451,443

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

800,000

800,000

754,277

0

754,277

754,277

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402,766,000

-402,766,000

-86,460,729

0

-86,460,729

-86,460,729

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402,766,000

402,766,000

86,460,729

0

86,460,729

86,460,729

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

165,000

165,000

507,805

0

507,805

507,805

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

165,000

165,000

507,805

0

507,805

507,805

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

6,000

6,000

3,911

0

3,911

3,911

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

39.02.07

159,000

159,000

503,894

0

503,894

503,894

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

13,640,867

0

13,640,867

13,640,867

0

0

incasari ain rambursarea împrumuturilor acoraate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

13,640,867

0

13,640,867

13,640,867

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

7,780,246

0

7,780,246

7,780,246

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utitizate pentru finanțarea cheltuieldor secțiunu

40.02.14

0

0

905,105

0

905,105

905,105

0

0

\Sume primite în cadrul mecanismului decontării c^erăor de plată*)

40.02.16

0

0

4,955,516

0

4,955,516

4,955,516

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

56,667,000

56,667,000

34,146,992

0

34,146,992

34,146,992

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

56,667,000

56,667,000

34,146,992

0

34,146,992

34,146,992

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

52,546,000

52,546,000

34,146,992

0

34,146,992

34,146,992

0

0

A. De capital

00.19

5,000,000

5,000,000

1,329,290

0

1,329,290

1,329,290

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

5,000,000

544,093

0

544,093

544,093

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

42.02.20

0

0

785,197

0

785,197

785,197

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

47,546,000

47,546,000

32,817,702

0

32,817,702

32,817,702

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,846,000

45,846,000

28,965,556

0

28,965,556

28,965,556

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,200,000

1,200,000

10,458

0

10,458

10,458

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

3,841,688

0

3,841,688

3,841,688

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

2,613,688

0

2,613,688

2,613,688

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

1,228,000

1,228,000

1,228,000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,121,000

4,121,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

43.02.20

4,121,000

4,121,000

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

30,400,000

30,400,000

5,570,907

0

5,570,907

5,570,907

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

7,146,000

7,146,000

3,741,070

0

3,741,070

3,741,070

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

7,146,000

7,146,000

639,156

0

639,156

639,156

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

3,101,914

0

3,101,914

3,101,914

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

23,254,000

23,254,000

1,829,837

0

1,829,837

1,829,837

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

7,695,000

7,695,000

812,833

0

812,833

812,833

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

8,069,000

8,069,000

784,686

0

784,686

784,686

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

7,490,000

7,490,000

232,318

0

232,318

232,318

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

277,663,000

277,663,000

514,509,954

9,806,988

504,702,966

514,509,954

0

0

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)

48.02

-350,677,000

-350,677,000

222,614,339

9,806,988

212,807,351

222,614,339

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

225,996,000

225,996,000

475,140,006

9,806,988

465,333,018

475,140,006

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

612,690,000

612,690,000

545,677,499

9,806,988

535,870,511

545,677,499

0

0

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0

7)    00.04

297,499,000

297,499,000

230,533,663

0

230,533,663

230,533,663

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

297,499,000

297,499,000

230,533,663

0

230,533,663

230,533,663

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

297,499,000

297,499,000

230,533,663

0

230,533,663

230,533,663

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

185,949,000

185,949,000

136,426,898

136,426,898

136,426,898

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

111,550,000

111,550,000

94,106,765

94,106,765

94,106,765

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02'

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

101,582,000

101,582,000

102,900,737

9,806,988

93,093,749

102,900,737

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

101,582,000

101,582,000

102,900,737

9,806,988

93,093,749

102,900,737

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84,500,000

84,500,000

85,800,016

9,681,595

76,118,421

85,800,016

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

23,500,000

23,500,000

23,297,077

9,681,595

13,615,482

23,297,077

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

61,000,000

61,000,000

62,502,939

62,502,939

62,502,939

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,552,000

8,552,000

8,226,594

0

8,226,594

8,226,594

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,450,000

2,450,000

2,393,766

2,393,766

2,393,766

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,100,000

6,100,000

5,831,688

5,831,688

5,831,688

0

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

2,000

1,140

1,140

1,140

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,800,000

7,800,000

7,983,743

125,393

7,858,350

7,983,743

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

730,000

730,000

890,384

890,384

890,384

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

206,609,000

206,609,000

205,548,485

0

205,548,485

205,548,485

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

173,907,000

173,907,000

173,845,184

0

173,845,184

173,845,184

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

143,623,000

143,623,000

143,623,000

143,623,000

143,623,000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

30,284,000

30,284,000

30,222,184

30,222,184

30,222,184

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

2,000

2,000

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700,000

700,000

689,313

0

689,313

689,313

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

700,000

700,000

689,313

689,313

689,313

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

32,000,000

32,000,000

31,013,988

0

31,013,988

31,013,988

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27,300,000

27,300,000

26,576,271

0

26,576,271

26,576,271

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13,700,000

13,700,000

13,432,800

13,432,800

13,432,800

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13,600,000

13,600,000

13,143,471

13,143,471

13,143,471

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,700,000

4,700,000

4,437,717

4,437,717

4,437,717

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

7,000,000

6,694,614

0

6,694,614

6,694,614

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

7,000,000

6,694,614

0

6,694,614

6,694,614

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

7,000,000

6,694,614

6,694,614

6,694,614

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-386,694,000

-386,694,000

-70,537,493

0

-70,537,493

-70,537,493

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,350,000

4,350,000

4,353,487

0

4,353,487

4,353,487

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,350,000

4,350,000

4,353,487

0

4,353,487

4,353,487

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,350,000

4,350,000

4,353,487

4,353,487

4,353,487

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-391,044,000

-391,044,000

-74,890,980

0

-74,890,980

-74,890,980

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3 3 . 0 2

15,000

15,000

13,494

0

13,494

13,494

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

10,000

8,325

8,325

8,325

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5,000

5,000

5,169

5,169

5,169

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

2,170,000

2,101,698

0

2,101,698

2,101,698

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

2,100,000

2,035,098

2,035,098

2,035,098

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

70,000

66,600

66,600

66,600

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,302,000

8,302,000

8,248,837

0

8,248,837

8,248,837

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,300,000

8,300,000

8,248,022

8,248,022

8,248,022

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,000

2,000

815

815

815

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

1,235,000

1,235,000

1,205,720

0

1,205,720

1,205,720

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

435,000

435,000

451,443

451,443

451,443

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

800,000

800,000

754,277

754,277

754,277

0

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-402,766,000

-402,766,000

-86,460,729

0

-86,460,729

-86,460,729

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402,766,000

-402,766,000

-86,460,729

-86,460,729

-86,460,729

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

7,780,246

0

7,780,246

7,780,246

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

7,780,246

0

7,780,246

7,780,246

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

40.02.06

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

7,780,246

7,780,246

7,780,246

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

51,667,000

51,667,000

31,589,702

0

31,589,702

31,589,702

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02'

00.18

51,667,000

51,667,000

31,589,702

0

31,589,702

31,589,702

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

47,546,000

47,546,000

31,589,702

0

31,589,702

31,589,702

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)

00.20

47,546,000

47,546,000

31,589,702

0

31,589,702

31,589,702

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,846,000

45,846,000

28,965,556

28,965,556

28,965,556

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,200,000

1,200,000

10,458

10,458

10,458

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

42.02.40

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500,000

500,000

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

2,613,688

0

2,613,688

2,613,688

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

2,613,688

2,613,688

2,613,688

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,121,000

4,121,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

4,121,000

4,121,000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

438,331,000

438,331,000

100,957,352

0

100,957,352

100,957,352

0

0

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

165,000

165,000

6,368,426

0

-5,352,816

6,368,426

0

0

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

402,766,000

402,766,000

86,460,729

0

86,460,729

86,460,729

0

0

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

402,766,000

402,766,000

86,460,729

0

86,460,729

86,460,729

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

402,766,000

402,766,000

86,460,729

0

86,460,729

86,460,729

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

37.02

402,766,000

402,766,000

86,460,729

0

86,460,729

86,460,729

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402,766,000

402,766,000

86,460,729

86,460,729

86,460,729

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

165,000

165,000

507,805

0

507,805

507,805

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

165,000

165,000

507,805

0

507,805

507,805

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6,000

6,000

3,911

3,911

3,911

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

dmi3n9i.s0tr2a.t0iv7-teri

toriale 159,000

159,000

503,894

503,894

503,894

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

5,860,621

0

5,860,621

5,860,621

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

5,860,621

0

5,860,621

5,860,621

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni

40.02.14

905,105

905,105

905,105

0

\Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

4,955,516

4,955,516

4,955,516

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000,000

5,000,000

2,557,290

0

2,557,290

2,557,290

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000,000

5,000,000

2,557,290

0

2,557,290

2,557,290

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5,000,000

5,000,000

2,557,290

0

2,557,290

2,557,290

0

0

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5,000,000

5,000,000

2,557,290

0

2,557,290

2,557,290

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

5,000,000

544,093

544,093

544,093

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugeiele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de co'mnnicain în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

42.02.19

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

785,197

785,197

785,197

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

1,228,000

0

1,228,000

1,228,000

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

1,228,000

1,228,000

1,228,000

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

30,400,000

30,400,000

5,570,907

0

5,570,907

5,570,907

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

7,146,000

7,146,000

3,741,070

0

3,741,070

3,741,070

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

7,146,000

7,146,000

639,156

639,156

639,156

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

3,101,914

3,101,914

3,101,914

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

23,254,000

23,254,000

1,829,837

0

1,829,837

1,829,837

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

7,695,000

7,695,000

812,833

812,833

812,833

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

8,069,000

8,069,000

784,686

784,686

784,686

0

Prefinanțare

45.02.02.03

7,490,000

7,490,000

232,318

232,318

232,318

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


**) Nu se completează în etapa de planificare

ANEXA .2 la HCL nr.______________

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    | 11/01    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2013

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

151,804,000

724,679,000

724,679,000

724,679,000

724,679,000

595,876,317

128,802,683

1

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

122,911,000

122,911,000

122,911,000

122,911,000

97,026,742

25,884,258

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

80,444,000

80,444,000

80,444,000

80,444,000

55,919,211

24,524,789

Din total capitol:    |

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

80,444,000

80,444,000

80,444,000

80,444,000

55,919,211

24,524,789

Autorități executive

51.02.01.03

0

80,444,000

80,444,000

80,444,000

80,444,000

55,919,211

24,524,789

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,660,272

181,728

Din total capitol:    |

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,660,272

181,728

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

39,625,000

39,625,000

39,625,000

39,625,000

38,447,259

1,177,741

| |

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

16,840,000

16,840,000

16,840,000

16,840,000

15,747,479

1,092,521

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500,000

500,000

500,000

500,000

394,027

105,973

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

500,000

500,000

500,000

500,000

394,027

105,973

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

16,340,000

16,340,000

16,340,000

16,340,000

15,353,452

986,548

Din total capitol:    |

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

16,220,000

16,220,000

16,220,000

16,220,000

15,295,000

925,000

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

16,220,000

16,220,000

16,220,000

16,220,000

15,295,000

925,000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

120,000

120,000

120,000

120,000

58,452

61,548

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

151,804,000

391,862,000

391,862,000

391,862,000

391,862,000

311,431,884

80,430,116

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

157,689,000

157,689,000

157,689,000

157,689,000

144,437,936

13,251,064

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

76,914,000

76,914,000

76,914,000

76,914,000

69,944,968

6,969,032

Invatamânt prescolar

65.02.03.01

0

34,174,000

34,174,000

34,174,000

34,174,000

32,890,000

1,284,000

Invatamânt primar

65.02.03.02

0

42,740,000

42,740,000

42,740,000

42,740,000

37,054,968

5,685,032

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

74,668,000

74,668,000

74,668,000

74,668,000

68,493,168

6,174,832

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

37,257,000

37,257,000

37,257,000

37,257,000

34,998,000

2,259,000

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

35,293,000

35,293,000

35,293,000

35,293,000

31,377,168

3,915,832

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

2,118,000

2,118,000

2,118,000

2,118,000

2,118,000

0

Invatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,107,000

6,107,000

6,107,000

6,107,000

5,999,800

107,200

|Invatamânt special

65.02.07.04

0

6,107,000

6,107,000

6,107,000

6,107,000

5,999,800

107,200

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

82,369,000

82,369,000

82,369,000

82,369,000

44,247,652

38,121,348

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

74,997,000

74,997,000

74,997,000

74,997,000

39,877,935

35,119,065

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

74,997,000

74,997,000

74,997,000

74,997,000

39,877,935

35,119,065

Servicii religioase

67.02.06

0

935,000

935,000

935,000

935,000

625,000

310,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

6,437,000

6,437,000

6,437,000

6,437,000

3,744,717

2,692,283

|

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

151,804,000

151,804,000

151,804,000

151,804,000

151,804,000

122,746,296

29,057,704

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12,199,000

12,199,000

12,199,000

12,199,000

12,199,000

9,136,000

3,063,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

37,318,000

13,919,000

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

37,318,000

13,919,000

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30,579,000

30,579,000

30,579,000

30,579,000

30,579,000

29,560,000

1,019,000

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

14,909,000

14,909,000

14,909,000

14,909,000

14,909,000

13,794,814

1,114,186

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

635,000

565,000

Ajutor social

68.02.15.01

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

635,000

565,000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

41,680,000

41,680,000

41,680,000

41,680,000

41,680,000

32,302,482

9,377,518

|

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

182,776,000

182,776,000

182,776,000

182,776,000

165,055,704

17,720,296

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

103,307,000

103,307,000

103,307,000

103,307,000

93,093,445

10,213,555

Din total capitol:    |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

55,231,000

55,231,000

55,231,000

55,231,000

49,697,863

5,533,137

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

55,231,000

55,231,000

55,231,000

55,231,000

49,697,863

5,533,137

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

98,000

98,000

98,000

98,000

0

98,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

98,000

98,000

98,000

98,000

0

98,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

227,000

227,000

227,000

227,000

0

227,000

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

47,751,000

47,751,000

47,751,000

47,751,000

43,395,582

4,355,418

|

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

79,469,000

79,469,000

79,469,000

79,469,000

71,962,259

7,506,741

Din total capitol:    |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

76,000,000

76,000,000

76,000,000

76,000,000

71,672,319

4,327,681

Salubritate

74.02.05.01

0

76,000,000

76,000,000

76,000,000

76,000,000

71,672,319

4,327,681

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

3,469,000

3,469,000

3,469,000

3,469,000

289,940

3,179,060

|

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

10,290,000

10,290,000

10,290,000

10,290,000

6,614,508

3,675,492

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

10,290,000

10,290,000

10,290,000

10,290,000

6,614,508

3,675,492

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

10,290,000

10,290,000

10,290,000

10,290,000

6,614,508

3,675,492

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

10,290,000

10,290,000

10,290,000

10,290,000

6,614,508

3,675,492

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE    |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

|

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2013

1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

143,081,000

597,790,000

597,790,000

597,790,000

597,790,000

505,106,342

92,683,658

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

101,336,000

101,336,000

101,336,000

101,336,000

82,937,009

18,398,991

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

58,869,000

58,869,000

58,869,000

58,869,000

41,829,478

17,039,522

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

58,869,000

58,869,000

58,869,000

58,869,000

41,829,478

17,039,522

Autorități executive

51.02.01.03

58,869,000

58,869,000

58,869,000

58,869,000

41,829,478

17,039,522

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,660,272

181,728

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,842,000

2,660,272

181,728

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

|

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

39,625,000

39,625,000

39,625,000

39,625,000

38,447,259

1,177,741

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

|

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

16,840,000

16,840,000

16,840,000

16,840,000

15,747,479

1,092,521

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500,000

500,000

500,000

500,000

394,027

105,973

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

500,000

500,000

500,000

500,000

394,027

105,973

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

16,340,000

16,340,000

16,340,000

16,340,000

15,353,452

986,548

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

16,220,000

16,220,000

16,220,000

16,220,000

15,295,000

925,000

| Politie comunitara

61.02.03.04

16,220,000

16,220,000

16,220,000

16,220,000

15,295,000

925,000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120,000

120,000

120,000

120,000

58,452

61,548

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

143,081,000

355,671,000

355,671,000

355,671,000

355,671,000

295,977,614

59,693,386

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

149,526,000

149,526,000

149,526,000

149,526,000

142,338,768

7,187,232

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

76,594,000

76,594,000

76,594,000

76,594,000

69,944,968

6,649,032

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

33,854,000

33,854,000

33,854,000

33,854,000

32,890,000

964,000

Învatamânt primar

65.02.03.02

42,740,000

42,740,000

42,740,000

42,740,000

37,054,968

5,685,032

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

66,825,000

66,825,000

66,825,000

66,825,000

66,394,000

431,000

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

35,429,000

35,429,000

35,429,000

35,429,000

34,998,000

431,000

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

29,278,000

29,278,000

29,278,000

29,278,000

29,278,000

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

2,118,000

2,118,000

2,118,000

2,118,000

2,118,000

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,107,000

6,107,000

6,107,000

6,107,000

5,999,800

107,200

| Învatamânt special

65.02.07.04

6,107,000

6,107,000

6,107,000

6,107,000

5,999,800

107,200

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

63,064,000

63,064,000

63,064,000

63,064,000

36,667,364

26,396,636

Din total capitol:    |

|Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

55,692,000

55,692,000

55,692,000

55,692,000

32,297,647

23,394,353

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

55,692,000

55,692,000

55,692,000

55,692,000

32,297,647

23,394,353

Servicii religioase

67.02.06

935,000

935,000

935,000

935,000

625,000

310,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,437,000

6,437,000

6,437,000

6,437,000

3,744,717

2,692,283

|

Asigurari si asistenta sociala

68.02

143,081,000

143,081,000

143,081,000

143,081,000

143,081,000

116,971,482

26,109,518

Din total capitol:    |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11,196,000

11,196,000

11,196,000

11,196,000

11,196,000

9,136,000

2,060,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

37,318,000

13,919,000

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

51,237,000

37,318,000

13,919,000

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

29,620,000

29,620,000

29,620,000

29,620,000

29,620,000

29,560,000

60,000

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe    |

68.02.11

12,128,000

12,128,000

12,128,000

12,128,000

12,128,000

12,000,000

128,000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

635,000

565,000

Ajutor social

68.02.15.01

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

635,000

565,000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

37,700,000

37,700,000

37,700,000

37,700,000

37,700,000

28,322,482

9,377,518

|

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

115,907,000

115,907,000

115,907,000

115,907,000

105,067,901

10,839,099

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

36,731,000

36,731,000

36,731,000

36,731,000

33,395,582

3,335,418

Din total capitol:    |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

36,731,000

36,731,000

36,731,000

36,731,000

33,395,582

3,335,418

|

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

79,176,000

79,176,000

79,176,000

79,176,000

71,672,319

7,503,681

Din total capitol:    |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

76,000,000

76,000,000

76,000,000

76,000,000

71,672,319

4,327,681

Salubritate

74.02.05.01

76,000,000

76,000,000

76,000,000

76,000,000

71,672,319

4,327,681

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176,000

3,176,000

3,176,000

3,176,000

3,176,000

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

8,036,000

8,036,000

8,036,000

8,036,000

5,376,339

2,659,661

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

8,036,000

8,036,000

8,036,000

8,036,000

5,376,339

2,659,661

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

8,036,000

8,036,000

8,036,000

8,036,000

5,376,339

2,659,661

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

8,036,000

8,036,000

8,036,000

8,036,000

5,376,339

2,659,661

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

|

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

|

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

-237,820,000

-193,158,095

-587,983,012

-202,965,083

-100,474,437

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

8,723,000

126,889,000

126,889,000

126,889,000

126,889,000

90,769,975

36,119,025

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

21,575,000

21,575,000

21,575,000

21,575,000

14,089,733

7,485,267

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

21,575,000

21,575,000

21,575,000

21,575,000

14,089,733

7,485,267

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

21,575,000

21,575,000

21,575,000

21,575,000

14,089,733

7,485,267

Autorități executive

51.02.01.03

21,575,000

21,575,000

21,575,000

21,575,000

14,089,733

7,485,267

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

8,723,000

36,191,000

36,191,000

36,191,000

36,191,000

15,454,270

20,736,730

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

8,163,000

8,163,000

8,163,000

8,163,000

2,099,168

6,063,832

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

320,000

320,000

320,000

320,000

0

320,000

Invatamânt preșcolar

65.02.03.01

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

Invatamânt primar

65.02.03.02

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

7,843,000

7,843,000

7,843,000

7,843,000

2,099,168

5,743,832

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1,828,000

1,828,000

1,828,000

1,828,000

1,828,000

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

6,015,000

6,015,000

6,015,000

6,015,000

2,099,168

3,915,832

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Invatamânt postliceal

65.02.05

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

| Invatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

19,305,000

19,305,000

19,305,000

19,305,000

7,580,288

11,724,712

Din total capitol:    |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

19,305,000

19,305,000

19,305,000

19,305,000

7,580,288

11,724,712

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

19,305,000

19,305,000

19,305,000

19,305,000

7,580,288

11,724,712

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

|

Asigurari si asistenta sociala

68.02

8,723,000

8,723,000

8,723,000

8,723,000

8,723,000

5,774,814

2,948,186

Din total capitol:    |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1,003,000

1,003,000

1,003,000

1,003,000

1,003,000

1,003,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

959,000

959,000

959,000

959,000

959,000

959,000

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe    |

68.02.11

2,781,000

2,781,000

2,781,000

2,781,000

2,781,000

1,794,814

986,186

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

3,980,000

3,980,000

3,980,000

3,980,000

3,980,000

3,980,000

0

|

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

66,869,000

66,869,000

66,869,000

66,869,000

59,987,803

6,881,197

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

66,576,000

66,576,000

66,576,000

66,576,000

59,697,863

6,878,137

Din total capitol:    |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

55,231,000

55,231,000

55,231,000

55,231,000

49,697,863

5,533,137

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

55,231,000

55,231,000

55,231,000

55,231,000

49,697,863

5,533,137

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

98,000

98,000

98,000

98,000

0

98,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

227,000

227,000

227,000

227,000

227,000

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

11,020,000

11,020,000

11,020,000

11,020,000

10,000,000

1,020,000

|

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

293,000

293,000

293,000

293,000

289,940

3,060

Din total capitol:    |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

293,000

293,000

293,000

293,000

289,940

3,060

|

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

2,254,000

2,254,000

2,254,000

2,254,000

1,238,169

1,015,831

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

|

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

2,254,000

2,254,000

2,254,000

2,254,000

1,238,169

1,015,831

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

2,254,000

2,254,000

2,254,000

2,254,000

1,238,169

1,015,831

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

2,254,000

2,254,000

2,254,000

2,254,000

1,238,169

1,015,831

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

|

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

376,358,000

-69,626,479

-126,889,000

-69,626,479

-33,507,454

DEFICIT 1 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

Anexa 6 la HCL nr_

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 111/02    ~|

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.12.2013

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

73,843,000

73,843,000

59,311,059

1,015,059

58,296,000

58,296,000

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

42,255,000

42,255,000

32,717,059

1,015,059

31,702,000

31,702,000

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

42,255,000

42,255,000

32,717,059

1,015,059

31,702,000

31,702,000

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,473,000

4,473,000

3,344,443

1,015,059

2,329,384

2,329,384

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,473,000

4,473,000

3,344,443

1,015,059

2,329,384

2,329,384

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,473,000

4,473,000

3,344,443

1,015,059

2,329,384

2,329,384

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

37,782,000

37,782,000

29,372,616

0

29,372,616

29,372,616

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

28,303,000

28,303,000

23,899,368

0

23,899,368

23,899,368

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

2,565,000

2,565,000

0

2,565,000

2,565,000

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

310,000

310,000

351,556

0

351,556

351,556

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,640,000

1,640,000

1,171,139

0

1,171,139

1,171,139

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11,081,000

11,081,000

10,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

154,000

3,136

0

3,136

3,136

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de st

t 33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

12,553,000

12,553,000

9,808,537

0

9,808,537

9,808,537

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

|Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

626,000

626,000

184,151

0

184,151

184,151

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

626,000

626,000

184,151

0

184,151

184,151

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,385,000

8,385,000

5,250,663

0

5,250,663

5,250,663

0

| Alte venituri

36.10.50

8,385,000

8,385,000

5,250,663

0

5,250,663

5,250,663

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

468,000

468,000

38,434

0

38,434

38,434

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

468,000

38,434

0

38,434

38,434

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1,519,000

-1,519,000

-13,648,967

0

-13,648,967

-13,648,967

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,519,000

1,519,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

D E N U M I R E A

I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la

finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Țotal, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte

cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

42.10.43

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.1'

)    43.10

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

Sume FEN p

wstaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte

cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

72,324,000

72,324,000

45,662,092

1,015,059

44,647,033

44,647,033

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

40,736,000

40,736,000

19,068,092

1,015,059

18,053,033

18,053,033

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

40,736,000

40,736,000

19,068,092

1,015,059

18,053,033

18,053,033

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,473,000

4,473,000

3,344,443

1,015,059

2,329,384

2,329,384

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,473,000

4,473,000

3,344,443

1,015,059

2,329,384

2,329,384

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,473,000

4,473,000

3,344,443

1,015,059

2,329,384

2,329,384

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

36,263,000

36,263,000

15,723,649

0

15,723,649

15,723,649

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

28,303,000

28,303,000

23,899,368

0

23,899,368

23,899,368

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

2,565,000

2,565,000

2,565,000

2,565,000

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

310,000

310,000

351,556

351,556

351,556

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,640,000

1,640,000

1,171,139

1,171,139

1,171,139

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11,081,000

11,081,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

154,000

3,136

3,136

3,136

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

12,553,000

12,553,000

9,808,537

9,808,537

9,808,537

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

626,000

626,000

184,151

0

184,151

184,151

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

626,000

626,000

184,151

184,151

184,151

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,385,000

8,385,000

5,250,663

0

5,250,663

5,250,663

0

| Alte venituri

36.10.50

8,385,000

8,385,000

5,250,663

5,250,663

5,250,663

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,051,000

-1,051,000

-13,610,533

0

-13,610,533

-13,610,533

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

468,000

38,434

38,434

38,434

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1,519,000

-1,519,000

-13,648,967

-13,648,967

-13,648,967

Alte transferuri voluntare

37.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

42.10.43

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

31,588,000

31,588,000

26,594,000

0

26,594,000

26,594,000

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31,588,000

31,588,000

26,594,000

26,594,000

26,594,000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

1,519,000

1,519,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

1,519,000

1,519,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

1,519,000

1,519,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

1,519,000

1,519,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,519,000

1,519,000

13,648,967

13,648,967

13,648,967

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Sume din bugetul de stat către bugetele localepentm finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

Prefinanțare

45.10.01.03

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

Prefinanțare

45.10.02.03

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

Prefinanțare

45.10.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

Prefinanțare

45.10.04.03

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

Prefinanțare

45.10.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

Sume primite în avans

45.10.18.03

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Drepturi constate de incasat

8=3-6-7

1,015,059

1,015,059

0

0

0

0

1,015,059

1,015,059

1,015,059

1,015,059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,015,059

1,015,059

0

0

0

0

1,015,059

1,015,059

1,015,059

1,015,059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexa 7 la HCL nr_

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:    111/02    1

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2013

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d angaj

e

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

73,843,000

73,843,000

73,843,000

73,843,000

54,683,000

19,160,000

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,142,000

3,142,000

3,142,000

3,142,000

2,944,000

198,000

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,142,000

3,142,000

3,142,000

3,142,000

2,944,000

198,000

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

3,142,000

3,142,000

3,142,000

3,142,000

2,944,000

198,000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

16,230,000

16,230,000

16,230,000

16,230,000

11,439,019

4,790,981

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

16,230,000

16,230,000

16,230,000

16,230,000

11,439,019

4,790,981

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

16,230,000

16,230,000

16,230,000

16,230,000

11,439,019

4,790,981

| Politie comunitara

61.10.03.04

0

16,230,000

16,230,000

16,230,000

16,230,000

11,439,019

4,790,981

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

31,998,000

31,998,000

31,998,000

31,998,000

24,851,477

7,146,523

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

23,896,000

23,896,000

23,896,000

23,896,000

20,622,901

3,273,099

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,000,000

707,000

Invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,000,000

707,000

Invatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt șecundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

5,009,000

5,009,000

5,009,000

5,009,000

2,582,722

2,426,278

Invatamânt șecundar inferior

65.10.04.01

0

2,515,000

2,515,000

2,515,000

2,515,000

1,072,378

1,442,622

Invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0

2,494,000

2,494,000

2,494,000

2,494,000

1,510,344

983,656

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

180,000

180,000

180,000

180,000

40,179

139,821

| Invatamânt special

65.10.07.04

0

180,000

180,000

180,000

180,000

40,179

139,821

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,437,000

6,437,000

6,437,000

6,437,000

3,378,725

3,058,275

Din total capitol: |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

| Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de

angaj

aprobate la

finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

6,437,000

6,437,000

6,437,000

6,437,000

3,378,725

3,058,275

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

1,665,000

1,665,000

1,665,000

1,665,000

849,851

815,149

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

740,000

740,000

740,000

740,000

505,474

234,526

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

0

925,000

925,000

925,000

925,000

344,377

580,623

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

22,473,000

22,473,000

22,473,000

22,473,000

15,448,504

7,024,496

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

22,473,000

22,473,000

22,473,000

22,473,000

15,448,504

7,024,496

Din total capitol: |

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

4,377,735

5,622,265

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

0

12,473,000

12,473,000

12,473,000

12,473,000

11,070,769

1,402,231

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d

angaj

e

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

.87.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

72,324,000

72,324,000

72,324,000

72,324,000

54,583,505

17,740,495

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,142,000

3,142,000

3,142,000

3,142,000

2,944,000

198,000

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,142,000

3,142,000

3,142,000

3,142,000

2,944,000

198,000

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,142,000

3,142,000

3,142,000

3,142,000

2,944,000

198,000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

15,871,000

15,871,000

15,871,000

15,871,000

11,414,800

4,456,200

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

15,871,000

15,871,000

15,871,000

15,871,000

11,414,800

4,456,200

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

15,871,000

15,871,000

15,871,000

15,871,000

11,414,800

4,456,200

| Politie comunitara

61.10000300

15,871,000

15,871,000

15,871,000

15,871,000

11,414,800

4,456,200

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.16

0

31,659,000

31,659,000

31,659,000

31,659,000

24,846,970

6,812,030

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

23,557,000

23,557,000

23,557,000

23,557,000

20,618,394

2,938,606

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,000,000

707,000

Invatamânt preșcolar

65.10000301

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,707,000

18,000,000

707,000

Învatamânt primar

65.10000000

0

0

0

0

Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

4,670,000

4,670,000

4,670,000

4,670,000

2,578,215

2,091,785

Invatamânt secundar inferior

65.10001001

2,346,000

2,346,000

2,346,000

2,346,000

1,070,437

1,275,563

Invatamânt secundar superior

65.10000000

2,324,000

2,324,000

2,324,000

2,324,000

1,507,778

816,222

Invatamant profesional

65.10^00^00

0

0

0

0

Invatamânt postliceal

65.10.05

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

180,000

180,000

180,000

180,000

40,179

139,821

| Invatamânt special

65.10^10^ 10

180,000

180,000

180,000

180,000

40,179

139,821

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.H

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11030

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

0

Servicii de sanaiaie publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si actiuni sanitare

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de

angaj

aprobate la

finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,437,000

6,437,000

6,437,000

6,437,000

3,378,725

3,058,275

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,437,000

6,437,000

6,437,000

6,437,000

3,378,725

3,058,275

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

1,665,000

1,665,000

1,665,000

1,665,000

849,851

815,149

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

740,000

740,000

740,000

740,000

505,474

234,526

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

925,000

925,000

925,000

925,000

344,377

580,623

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

21,652,000

21,652,000

21,652,000

21,652,000

15,377,735

6,274,265

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

21,652,000

21,652,000

21,652,000

21,652,000

15,377,735

6,274,265

Din total capitol: |

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

9,880,000

9,880,000

9,880,000

9,880,000

4,377,735

5,502,265

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

11,772,000

11,772,000

11,772,000

11,772,000

11,000,000

772,000

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicațor

Credițe d angaj

e

aprobațe la finele

perioadei de raporțare

țrimesțriale

cumulate

Angajamențe

bugețare

Angajamențe

legale

Plați

efecțuațe

Angajamențe legale de plațiț

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.18

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

833.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

88.10.^0.3^

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.18

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.149

0

1,519,000

1,519,000

1,519,000

1,519,000

99,495

1,419,505

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.15

0

359,000

359,000

359,000

359,000

24,219

334,781

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

359,000

359,000

359,000

359,000

24,219

334,781

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

359,000

359,000

359,000

359,000

24,219

334,781

| Politie comunitara

61.10303333

359,000

359,000

359,000

359,000

24,219

334,781

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.16

0

339,000

339,000

339,000

339,000

4,507

334,493

Invațamanț ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

339,000

339,000

339,000

339,000

4,507

334,493

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt preșcolar

61.30330331

0

0

0

Învatamânt primar

61.10303332

0

Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

339,000

339,000

339,000

339,000

4,507

334,493

Invatamânt secundar inferior

61.1C.30.01

169,000

169,000

169,000

169,000

1,941

167,059

Invatamânt secundar superior

OUaUA!

170,000

170,000

170,000

170,000

2,566

167,434

Invatamant profesional

61.11^91^0^9^0

0

Invatamânt postliceal

65.10.05

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

| Invatamânt special

0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

61.11.11^^0

0

Alte servicii auxiliare

61.1C.1C.10

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanațațe ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de

angaj

aprobate la

finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Din total

capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

0

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

821,000

821,000

821,000

821,000

70,769

750,231

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

821,000

821,000

821,000

821,000

70,769

750,231

Din total

capitol: |

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

701,000

701,000

701,000

701,000

70,769

630,231

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d

angaj

e

aprobate la

finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice (

cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    |    11/Q3    |

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE si INTERNE la data de 31.12.2013

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la

finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL

49.06

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

0

41,000,000

CREDITE EXTERNE (cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

50.06

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

0

41,000,000

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0