Hotărârea nr. 54/2013

HCL 54 – Hotărâre privind încheierea de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Țel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE privind achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate, precum și „Nota de Fundamentare” a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a unor servicii de consultanța, asistență și/sau de reprezentare juridică în fond și în căile ulterioare de atac în fața instanțelor de judecată, pentru apărarea intereselor instituției în vederea soluționării unor dosare complete, cu probatoriu amplu.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se va face prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 54

Data: 28.03.2013