Dl Stana Sever face prezența: 25 consilieri prezenți și 2 absenți (d-na Ioana Neacșu și dl Adrian Popescu).

Supun votului dvs. aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.07.2008. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.07.2008. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl Tulugea: Ședința a fost anunțată în mass-media, în Evenimentul Zilei și în România Liberă din data de 16 august. Condițiile legale sunt îndeplinite, ședința poate să înceapă. Din partea mass-mediei este cineva?

D-na Popa: Nu.

Dl Tulugea: Ordinea de zi v-a fost făcută cunoscută, vă rog să-mi permiteți să n-o mai citesc. Vreau să vă informez că Executivul a retras de pe ordinea de zi proiectele de la punctele 2, 14, 15, 45, 50, 51 și 62. Față de propunerile făcute la ordinea de zi mai sunt discuții? Nefiind discuții supun votului dvs. ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea

utilizării fondului de rulment existent în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008

pentru finanțarea unor investiții”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 6”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 7 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

Organigramei, a Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 reorganizat și a procedurii interne de avizare a structurilor și categoriilor de personal care va gestiona asistența financiară din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile precum și alte credite sau împrumuturi similare, fonduri structurale sau fonduri de coeziune”.

Discuții?

Dl Dina: La acest punct de pe ordinea de zi grupul P.N.L. se abține, motivația fiind faptul că în Raportul de specialitate comparativ cu Organigrama

Primăriei nu se regăsește administratorul public. Nu se vorbește despre el în modificările propuse, de asemenea nu se face referire conform legii la criteriile și procedurile care din punctul nostru de vedere ar fi trebuit să fie anexate în acest moment. Vă mulțumesc!

Dl Primar: Vreți să faceți un amendament sau...

Dl Dina: Datorită faptului că noi considerăm că ar fi trebuit tratat. Noi, ne abținem datorită acestui motiv.

Dl Tulugea: Deci nu veniți cu nimic nou ca să completați, vă abțineți la proiectul în ansamblu?

Dl Dina: Da, și am spus motivul pentru care ne abținem.

Dl Tlugea: Deoarece nu mai sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se respinge cu 14 abțineri și 12 voturi pentru.

Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.S 6 nr. 18/16.07.2008 privind aprobarea proiectului - Complex de servicii pentru protecția copilului - apartamente sociale de tip familial, a cărui obiectiv vizează închiderea instituției rezidențiale de tip vechi Centrul de Plasament Orhideea și înființarea de apartamente sociale de tip familial în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, derulat cu sprijinul financiar al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copiilor prin intermediul Programului de Interes Național - Închiderea instituțiilor de tip vechi pentru protecția copilului și înființarea de căsuțe de tip familial și apartamente - PIN 1/2008”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl Mutu: Din partea P.D.L. propun pe dl Marius Popescu.

Dl Bâldea: Doresc să știu ce pregătire are dl M. Popescu și ce experiență

în domeniu.

Dl Popescu M.: Am o licență în management și marketing, am diplomă postuniversitară de managament bancar și bursier, managementul tranzacțiilor internaționale. Cred că este suficient.

Dl Tulugea: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Rog ca Serviciul Tehnic să completeze la Art. 1 numele d-lui consilier Marius Popescu.

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind extinderea cu 15 locuri a capacității de institutionalizare a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, precum și unele măsuri de modernizare a capacității existente în Căminul de Bătrâni Floare Roșie”.

Dl Stan S.: N-aș vrea să mă refer la faptul că suntem de acord cu extinderea capacității și a moderniza instituția dar, vin cu o problemă de fond. Această instituție nu ar mai trebui să fie subordonată Consiliului Local, ci ar trebui să fie în cadrul D.G.A.S.P.C.. Vreau să vă spun că peste tot în țară, toate aceste instituții aparțin D.G.A.S.P.C., unde este capacitatea de a produce programe, ș.a.m.d. Instituția are câțiva salariați, un director care eventual și singur își face o cerere ca să-și dea salariu de merit. Vă dați seama ce-ar fi să avem și Căminul de bătrâni de pe Uverturii și toate centrele subordonate Consiliului Local?

Dl Tulugea: Să înțeleg că dvs. faceți o propunere privind Organigrama aparatului Primăriei în ansamblul ei. Dar, proiectul în sine se referă la extinderea Căminului “Floare Roșie”.

Dl Stan S.: Exact. Pentru extindere nu este nici un fel de problemă. Doresc doar să se consemneze.

Dl Tulugea: Serviciul Tehnic să consemneze amendamentul d-lui Sorin Stan vis-a-vis de locul în care ar trebui să se subordoneze această instituție.

Deoarece nu mai sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

locuințelor din fondul locativ de stat, locuințelor sociale și locuințelor de necesitate”. Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea, pe anul 2008, a criteriilor restrictive și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, conform O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere pentru locuințele din Cartierul Constantin Brâncuși”.

Dl Viceprimar: În comisie s-a formulat un amendament: cap. 4 din contract, lit. “b”, alin. 4, acest articol vizează modificarea componenței familiei titulare. De când s-au repartizat aceste locuințe acest punct a fost un permanent motiv de discuții și divergențe. În viața fiecărei familii au loc modificări, dar ea se pare că se aplică doar într-un sens nu și în celălalt. De exemplu: o familie care se hotărăște să se despartă, chiar dacă la mijloc este un copil sau nu, pe baza sentinței aceleia de divorț pierde repartiția. În aceleași condiții ar trebui să se aplice acest articol și dacă beneficiarii unei garsoniere (2 tineri) au un copil. În același mod și ei ar pierde repartiția. Nu văd de ce am mai avea acest articol în contract, întrucît și la divorț și la nașterea unui copil să avem astfel de cazuri din care se iscă tot felul de discuții. Nu poate să rămână mama cu un copil pe drumuri din cauza faptului că se desparte de soț și pierde repartiția.

Dl Tulugea: Concret d-le Viceprimar.

Dl Viceprimar: Eliminarea acestui aliniat.

Dl Tulugea: Deci, eliminarea din contractul existent a alin. 4, lit. “b” de la

cap. 4.

Dl Bâldea: D-le președinte, dacă-mi permiteți, ca procedură, în momentul în care se cere eliminarea unui aliniat se dă citire integrală a acestuia.

Dl Viceprimar: Aliniatul respectiv spune în felul următor: “articolul de mai sus se poate aplica și în cazul în care componența familiei titularului se modifică după încheierea contractului de închiriere”. De aceea eu propun eliminarea acestui aliniat.

Dl Tulugea: Aici nu este vorba de o formulare de amendament ci e vorba de eliminarea unei prevederi dintr-un contract existent.

Supun votului dvs. amendamentul d-lui Viceprimar. Cine este pentru? Se aprobă

în unanimitate de voturi.

Mai sunt discuții pe marginea acestui proiect?

D-na Cristea: Cred că ar fi fost mai bine să se modifice nu să se elimine cu desăvârșire. Vreau să vă spun că în practica instanțelor judecătorești, atunci când divorțează...

Dl Tulugea: Nu vă supărați, după amendamentul făcut de dl viceprimar eu am întrebat dacă mai sunt discuții.

D-na Cristea: Mai sunt discuții.

Dl Tulugea: Trebuia să interveniți înainte de vot.

D-na Cristea: Nu am vrut să influențez votul.

Dl Tulugea: Dvs. sunteți obligată să interveniți tocmai ca să influențați

votul.

D-na Cristea: Nu eu sunt inițiatoarea proiectului, eu doar vreau să fac un amendament în sensul că ar trebui regândit acest lucru. Nu rezolvăm contractul prin eliminarea acestui paragraf. Asta vroiam să spun, în practica instanțelor judecătorești, în cazul divorțului, la două și mai multe camere, nu este cazul garsonierei, instanțele se pronunță în sensul păstrării beneficiului contractului de închiriere de către ambii soți chiar dacă divorțează, pe simplul criteriu că se știe că se vor vinde cândva. Atunci, nu pierd niciunul drepturile locative. Acestea sunt ultimele pronunțări care au venit de la instanțele de judecată pe această latură. Dacă practica lor este de așa natură, mă gândesc că el ar trebui reformulat. De asemenea, în clipa în care se căsătoresc, luăm și acest aspect, rațiunea introducerii acestui articol a fost ca în situația în care o persoană se căsătorește cu cineva care are locuință sau primește o moștenire după ce a primit repartiție în A.N.L. atunci normal că va pierde beneficiul contractului. Sunt niște aspecte pe care doar vreau să le luați în calcul la viitorul contract și să le aveți în vedere.

Dl Tulugea: Constat că de fapt discuțiile noastre sunt în mare parte gratuite deoarece proiectul nostru de hotărâre se referă la modificarea contractului privind complectarea cap. 2, termenul de plată a cotelor de întreținere afișate lunar, ș.a.m.d.

D-na Cristea: Eu mă refeream la amendamentul d-lui Viceprimar.

Dl Tulugea: Dar, nu are legătură cu proiectul nostru. D-na Directoare, am o rugăminte: să inițiați un proiect de hotărâre privind formularea unui contract de închiriere cap coadă....

D-na Cristea: Eu nu inițiez nimic, nu eu sunt cea care administreză. Eu doar semnalez o situație...

Dl Tulugea: Bine, cu A.D.P-ul atunci...

Dl Mutu: Pentru eliminarea aliniatului nu se acoperă și situația în care dvs. ați precizat-o?

Dl Tulugea: D-le consilier, nu eliminăm nimic fiindcă nu face obiectul discuției noastre.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Intrăm pe proiectele de hotărâri care vizează P.U.D-urile. Din practica anterioară v-aș ruga să fiți de acord să citesc doar adresa P.U.D-ului și suprafața terenului pentru care se solicită.

Dl Bâldea: Acum urmează o serie de probleme, am numărat cam 50 de P.U.D-uri, dvs. citiți, noi vă ascultăm și votăm. În proporție de 90% sunt de acord. Am următoarea propunere: pentru viitor, pentru informarea noastră și pentru eficientizarea muncii noastre de consilieri, fiindcă suntem foarte aproape de campanie și toate partidele ne-am angajat să veghem la dinamica și tenta arhitectonică a sectorului 6 să se doteze sala de ședințe cu un ecran și preț de 3 secunde P.U.D-ul din strada de... vizualizat. Cu ocazia aceasta suntem și noi informați și nu putem spune că nu am știut ce-am votat. Nu vreau să intru în amănunte, consilierii mai vechi știu foarte bine la ce mă refer și cred că ar fi în sprijinul tuturor.

Dl Tulugea: Dvs. nu vreți să intrați în amănunte iar eu nu vreau să intru în polemică, dar toți consilierii au dreptul și obligația să se documenteze pe teren. Vă dați seama ce-ar însemna la sute de P.U.D-uri să punem filme pe pereți?

Dl Primar: Vreau să vă informez, suntem pe punctul de a achiziționa un soft pentru prezentarea tuturor P.U.D-urilor.

Dl Bâldea: Eu doar am făcut o propunere...

Dl Tulugea: Da, părerea mea înseamnă că a fost greșită și îmi cer scuze.

Dl Bâldea: Nu vreau să intru în polemică dar, o discuție care le este familiară tuturor consilierilor, sunt situații în care dintr-un șir de 4 proprietari, primii 2 nu primesc nici P.U.D. nici Autorizație de construcție și al 4-lea intră în legalitate în 2 săptămâni. În momentul în care suntem informați, suntem toți de acord.

Dl Tulugea: Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P. U.D. Str. Ioan V. Culcer nr. 3 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 227 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Page 6 of 6

Trecem la punctul 14 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

P U.D. Prelungirea Ghencea nr. 255 sector 6, pentru construire locuințe cu funcțiuni complementare, pe un teren în suprafață de 1.249,50 m.p,. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Piscul Crăsani nr. 93 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 749,74 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 16 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Stoicescu Atanase Economu nr. 5 sector 6, pentru construire locuință și birouri, pe un teren în suprafață de 480 m.p. domeniul privat al Municipiului București. Concesionat pe o perioadă de 49 de ani, conform contractului de concesionare nr. 4295/10.04.2008”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 17 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Copacului nr. 6 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 249 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 18 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Dealului nr. 4 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 90 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 19 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Corcodușului nr. 14B sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 243,60 m.p. domeniul privat al Municipiului București concesionat pe o perioadă de 49 de ani”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 20 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Drum Valea Furcii nr. 44-46-48 sector 6, pentru construire locuințe și birouri,

pe un teren în suprafață de 1.726,59 m.p. proprietate particulară persoană juridică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 21 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Drum Mânăstirea Sihăstria nr. 9 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 561,95 m.p. proprietate privată persoană juridică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 22 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Planetei nr. 19 sector 6, pentru consolidare, extindere și supraetajare, pe un teren în suprafață de 170,24 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 23 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Mărgelelor nr. 91 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 380,28 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 24 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Valea Cascadelor nr. 3-5 sector 6, pentru construire show room, pe un teren în suprafață de 3.234,60 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 25 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Pădurea Tauzului nr. 8 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 300,49 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 26 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Calea Giulești nr. 333 sector 6, pentru construire construire fabrică de medicamente, depozit și birouri, pe un teren în suprafață de 175.806,00 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 27 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. Str. Porumbelului nr. 21 sector 6, pentru servicii și comerț, pe un teren în suprafață de 311,04 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 28 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Intr. Blejoi nr. 8-16 sector 6, pentru extindere și supraetajare locuință, pe un teren în suprafață de 2.677,66 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 29 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Prelungirea Ghencea nr. 266A sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 923,43 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 30 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Răsăritului nr. 57D sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 425 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 31 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 8 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 400 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 32 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Minodora nr. 9 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 250 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 33 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Crișul Repede nr. 2 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 154,02 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 34 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

P. U.D. Str. Porumbacu nr. 40 sector 6, pentru construire locuință și cabinet medical, pe un teren în suprafață de 255,82 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 35 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Dâmbovița nr. 39 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 1.266,40 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 36 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Splaiul Independenței nr. 301 sector 6, pentru construire parcare auto supraterană, pe un teren în suprafață de 721,41 m.p. teren proprietate în suprafață de 231,41 m.p., teren concesionare în suprafață de cca. 490,00 m.p. proprietate particulară persoane fizice plus domeniul privat al Municipiului București”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 37 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Calea Plevnei nr. 210 sector 6, pentru modernizare și supraetajare locuință, servicii și comerț pe un teren în suprafață de 343,83 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 38 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Drum Ciorogârla nr. 165-167 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 1.100 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 39 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Cetatea de Baltă nr. 45A sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 219 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 40 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P U.D. Șos. Orhideelor nr. 15 sector 6, pentru construire locuințe și servicii, pe un teren în suprafață de 17.954,80 m.p. proprietate particulară persoane juridice”.

Discuții?

5

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 41 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. Intr. Craiovei nr. 25 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 300 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 42 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Calea Giulești nr. 415A sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 1.159,7 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 43 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Piscul Crăsani nr. 15B sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 2.414,9 m.p. proprietate privată persoană juridică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 44 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Valea Lungă nr. 47D sector 6, pentru construire locuințe, birouri, comerț pe un teren în suprafață de 1.761,16 m.p. proprietate particulară persoană juridică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 45 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Calea Giulești nr. 286 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 647,82 m.p. proprietate particulară persoane juridice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 46 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Drum Valea Furcii nr. 152-154 și Str. Valea Largă nr. 74-76 sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial, pe un teren în suprafață de 58.863,42 m.p. proprietate particulară persoane juridice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 47 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

P. U.D. Drum Valea Cricovului nr. 75 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 1.018,94 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 48 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Șos. Cotroceni nr. 23A sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă, pe un teren în suprafață de 102,30 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 49 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Prelungirea Ghencea nr. 283-293 sector 6, pentru construire locuințe și servicii anexe, pe un teren în suprafață de 4.476,89 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 50 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Str. Cernișoara nr. 18A și 20 sector 6, pentru construire locuință și birouri, pe un teren în suprafață de 180 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 51 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Bd. Iuliu Maniu nr. 417-419 sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 2.343 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 52 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Bd. Vasile Milea nr. 1E sector 6, pentru construire locuințe, birouri și servicii, pe un teren în suprafață de 1.436,67 m.p. proprietate privată persoană fizică și domeniul privat al Municipiului București”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 54 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

P. U.D. Str. Economu Cezărescu nr. 52 sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 4.942 m.p. proprietate particulară persoană juridică”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 55 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Bd. Ghencea nr. 87-89 sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 26.999 m.p. proprietate particulară persoane juridice”.

Discuții?

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la ultimul punct al ordinii de zi: “Întrebări și Interpelări”.

Deoarece nu sunt discuții vă mulțumim pentru participare și vă dorim o seară

bună!

Dl Primar: Vreau să vă anunț că marți, pe data de 26.08.2008 vom avea ședință extraordinară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Redactat: Carmen Cîțea

Page 13 of 13