al ședinței ordinare a C.L.S. 6 din data de 17.04.2008

Dl Secretar: Face prezența: 23 consilieri prezenți și 3 absenți. Pe ordinea de

zi a ședinței de astăzi la primul punct avem supunerea spre aprobarea dvs. a proceselor

verbale din ședințele din 12.03.2008, 25.03.2008 și 31.03.2008. Procesele verbale sunt semnate de d-na Președinte de ședință și de Secretar.

Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 12.03.2008. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru.

Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.03.2008. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru.

D -na Voiculescu M.: Probabil că datorită zgomotului de fond nu s-a auzit foarte bine; de exemplu la pag. 3 a procesului verbal din data de 31.03.2008 la un moment dat, eu mă refer doar la spusele mele conform legii, la bugetul Piețelor niciodată nu a fost vorba de demis ci e vorba de obiectivele de investiții și citatul continuă, eu citisem pur și simplu: „în condițiile în care nu a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli” era tot un citat. Nu-mi aparțin cuvintele ci doar citeam. La pag. 9, jos, mai întâi să lămurim regimul juridic al clădirii unde a cerut florăria Floras.

Dl Secretar: Acum condițiile de înregistrare sunt mult mai bune și se vor face corecturile exact. Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.03.2008. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

În continuare dau cuvântul d-nei președintă de ședință.

D -na Comănici: Bună ziua! La solicitarea d-lui Primar aș dori să-i dau cuvântul dumnealui la deschidere.

Dl Primar: Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc televiziunilor care participă la ședința noastră, probabil că dacă am fi avut de la începutul mandatului acest interes ședințele ar fi decurs cu totul altfel. Mă refer în beneficiul cetățenilor din sectorul

6.

Mă bucur că am reușit să terminăm în mare parte sala de ședințe a Consiliului Local, mai avem aceste sisteme de pus la punct care după constructor, în câteva zile se va rezolva. Formula Consiliului Local viitor probabil că va fi alta dar, dvs, ați votat aceste cheltuieli și mă bucur că vă folosiți de ele chiar dacă așa de puțin timp. La viitoarea ședință din luna mai vom folosi toate utilitățile. Vă mulțumesc!

D -na Comănici: Mulțumim d-le Primar! Deoarece nu sunt discuții pe tema ordinii de zi o supunem la vot așa cum este. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

președintelui de ședință”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar și Raportul comisiei nr. 5.

Vă rog să faceți propuneri.

D -na Voiculescu M.: Dacă tot mai sunt doar mai și iunie, 1 sau 2 maxim ședințe, propun ca d-na Comănici Ancuța să continue în calitate de președinte de ședință.

Dl Popescu C.: Sunt de acord și vă susțin pe dvs.

Dl Vlădan: Îl propun pe dl Tulugea.

D -na Comănici: Supun votului dvs. propunerea d-nei Voiculescu și vom vota deschis. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 6 abțineri.

Supun votului dvs. Art. Unic. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 6 abțineri.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru și 6 abțineri.

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate semnat de dl director Doru Manolache, Anexele și Raportul comisiei nr. 1.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Anexa 131/01. Cine este pentru? Se aprobă cu 13 voturi pentru și 8 abțineri.

Dl Popescu M.: Acești bani sunt numai pentru învățământ.

Dl Vlădan: Ați repetat votul la alegerea președintelui, vă rog să repetați votul și la acest proiect deoarece este mult mai important.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Anexa 131/01. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa 1 și 1A. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa 131/01 și Anexa 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

acordării de scutiri la plata dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu și a impozitului pe terenul aferent acestora”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate semnat de d-na director Daniela Rus și Raportul comisiilor nr. 1 și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 20 voturi pentru.

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de excelență în matematică-informatică din unitățile școlare ale sectorului 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de d-le consilier Ioana Neacșu și Mariana Nedelcu, Raportul de specialitate semnat de director Cristian Ionescu, Adeverința nr. 1203/10.04.2008 de la Școala nr. 309 din Str. Moinești nr. 8, Adeverința nr. 626/10.04.2008 a Liceului Marin Preda din Str. Rușețu nr. 17, Adeverința nr. 2219/15.04.2008 a Școlii nr. 191 din Aleea Poiana Muntelui nr. 1, o notificare din partea Liceului Teoretic Grigore Moisil nr. 366/15.04.2008, o notificare din partea Școlii nr. 59 Dimitrie Sturdza nr. 593/15.04.2008 și Rapotul comisiilor 1 și 5.

Sunt discuții?

D-na Neacșu: În calitate de inițiator alături de d-na consilier Mariana Nedelcu dorim să propunem ca actualul Art. 6 să devină Art. 7, iar la viitorul Art. 6 să se precizeze că proiectul se va aplica începând cu data de 1 septembrie 2008. Nu este legat de activitatea consiliului ci fiindcă școala se încheie la 15 iunie și ca atare e cazul ca proiectul să se deruleze în anul școlar viitor. Mulțumesc!

Dl Pieptea: La Art. 1 se spune: ”Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei”, cum se justifică suma pentru că nu apare în nici o anexă? Cum a fost calculată suma și pentru ce perioadă este? S-a precizat doar data de la care începe. M-ar interesa care este regimul juridic sau cum funcționează acest Centru de excelență, de ce este reglementat, este o hotărâre de înființare acum? Dacă există venituri pentru finanțare, cum au fost selectate locațiile, liceele respective? De ce ne cere aprobarea pentru aceste locații întrucât se menționează în articol că pentru eventuale alte locații trebuie doar înștiințată

Administrația Școlilor? Cum a fost aleasă d-na Profesoară coordonatoare, toată stima pentru dânsa, dar măcar un CV era bine venit să-l avem pus în proiect? De asemenea cred că trebuia prezentată și fișa de atribuții, se spune că va semna o fișă de atribuții cu Administrația Școlilor. Mulțumesc!

D-na Neacșu: O să încerc să răspund pe rând întrebărilor cu scuze dacă nu le-am reținut în ordinea în care au fost puse. Încep cu suma solicitată pentru finanțarea cheltuielilor: ideea acestui Centru de excelență este ca în cadrul său să poată face pregătire de performanță toți copiii din sector, chiar și cei ai căror părinți nu-și permit să plătească un astfel de serviciu. Știm că mai există atât la nivelul sectorului 6 cât și la nivelul Capitalei câteva astfel de centre de excelență. Cele care există sunt cu plata taxelor suportate de familiile copiilor care se pregătesc acolo. Noi am gândit că ar fi păcat ca toți copiii buni să poată accesa acest tip de pregătire pentru performanță, ideea de bază este ca finanțarea să o putem face noi, adminstrația locală prin intermediul Consiliului Local. În aceeași măsură credem că este foarte important ca acei profesori care sunt selectați pentru a preda în centru să poată fi remunerați pentru activitatea pe care o prestează, din mai multe motive și primul ar fi faptul că plata acestor ore pe care dumnealor le vor susține în cadrul centrului sunt o garanție a faptului că vor desfășura și o activitate de calitate, seriosă și constantă. Vreau să vă spun că plata profesorilor se va face prin intermediul Administrației Școlilor, banii vor fi virați la școlile unde ei predau și au norma de bază în încadrare în regim de cumul sau plata cu ora, după caz, în funcție cum va decide conducerea unității de învățământ. Suma, pentru fiecare profesor se va ridica la 50 lei/ședință, ceea ce evident este puțin mai mult decât plata cu ora naturală la școală.

De asemenea, au mai fost solicitate cheltuielile generate de necesarul de multiplicare de materiale didactice care vor fi utilizate în cadrul centrului. Vreau să vă spun că va avea loc la nivelul sectorului 6 un proces de selecție al elevilor care vor accesa pregătirea din cadrul centrului. Această selecție se va face la nivelul unităților de învățământ din sectorul 6, programa, curriculum de învățământ în baza căruia se va desfășura activitatea a fost elaborată de către Inspectoratul Școlar General și aprobată de 2 inspectori de specialitate, atât de matematică cât și de informatică. De asemenea există avizul Inspectorului Școlar General pentru desfășurarea și chiar felicitările anticipate ale domniei sale, îmi permit să le transmit în cazul în care acest proiect veți decide că merită să meargă mai departe.

În legătură cu locațiile, ele au fost alese în funcție de preferințele profesorilor care vor preda la acest centru. Vreau să vă spun că nu toți sunt din sectorul 6, noi ne-am dorit să-i avem pe cei mai buni care activează la nivelul Capitalei în acest moment, inclusiv 2 inspectori de specialitate de la nivelul I.S.M.B. vor preda în cadrul centrului. În funcție de apropierea față de domiciliu au fost selectate unitățile de învățământ. Liceul Grigore Moisil este deja Centrul de excelență al Ministerului Educației în informatică și de aceea grupa de informatică se va desfășura la noi având și cea mai bună dotare în materie de calculatoare de la nivelul sectorului. Liceul Teoretic Marin Preda a fost solicitat pentru grupele de matematică de clasa a III-a și a IV-a de d-na profesoară Florentina Baciu care este cadru didactic al școlii respective.

M-ați întrebat de ce este coordonator al centrului d-na profesoară Mariana Roșu, vreau să vă spun că dânsa în afară de faptul că este director al Școlii nr. 59 s-a oferit ca în mod gratuit să organizeze selecția elevilor la nivelul sectorului ceea ce este un proces dificil având în vedere că sunt angrenați câteva sute de copii. Procesul de selecție înseamnă să se dea niște teste de aptitudini și de cunoștințe; aptitudini la informatică, cunoștințe la informatică și matematică, presupun niște cheltuieli legate de corectarea lucrărilor respective, totul se va desfășura în regim extracuricular. Profesorii care vor desfășura aceste proceduri nu vor fi remunerați și atunci, aceste sume nefiind cuprinse în suma inițială am vrut să scădem cât mai mult costurile proiectului. Atunci, d-na directoare Roșu fiind și profesor de matematică, om devotat, cu multe publicații la activ și o activitate profesională deosebită s-a oferit ca în mod gratuit să organizeze și să suporte cu școala dumneaei toate cheltuielile legate de acest proces de selecție. De altfel Școala nr. 59 va și furniza unul dintre profesorii care predau la grupa de informatică din cadrul Liceului Grigore Moisil. Celelalte 2 școli se regăsesc prin faptul că s-a dorit să fie o oarecare dispensie din punct de vedere teritorial. Școala nr. 309 fiind o școală din Militari, avem solicitări și acolo, pentru Crângași și Giulești avem Liceul Marin Preda. Observați că sunt reprezentate cumva locații de la nivelul întregului sector.

Dl Pieptea: Centrul există? Îl înființăm acum?

D-na Neacșu: Nu, nu există. Urmează să se înființeze.

Dl Pieptea: Deci, înființăm un nou serviciu.

D-na Neacșu: După ce se va demara acest proces de selecție a copiilor care se va desfășura prin intermediul inspectoratului școlar de sector, copiii vor fi organizați pe grupe la diferite niveluri, de la clasa a III-a începând până la clasa a IX-a. Aceste grupe vor funcționa în regim de extracuricular, adică după ore sau sâmbăta în diverse locații. Nu vă gândiți d-le Consilier la Centrul de excelență ca fiind o clădire, un obiect fizic care există în sine. Din punct de vedere juridic înființarea sa va fi consfințită prin proiectul de hotărâre pe care noi îl vom aproba, cu întreaga documentație elaborată de Inspectoratul Școlar General al Capitalei.

Dl Alexandrescu: Cred că la elaborarea acestui proiect era foarte bine să ne orientăm și după rezultatele la Olimpiadele de anul acesta ale școlilor din sector. Poate era un criteriu după care să ne orientăm. Totuși am unele amendamente pe care le propun, unul la Art. 1 și unul la Art. 3. Primul amendament ar fi alocarea sumei de 30.000 lei, iar la Art. 3: unde s-au nominalizat școlile propun să se treacă și Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații unde avem un sprijin la această problemă și din partea d-lui profesor Adrian Popescu.

D-na Voiculescu M.: O să-i răspund într-un fel d-lui Alexandrescu: când dna Neacșu gândea acest proiect de hotărâre am avut o discuție cu dumneaei și am înțeles că Centrul de excelență exact pentru acest lucru este încurajat acum, în această perioadă -ca să descopere și să lanseze elevi care să aibă rezultate în cele 2 domenii. Criteriul cu școlile au înregistrat deja niște rezultate nu este foarte solid în comparație cu intenția inițiatorilor.

Pe de altă parte, dacă iarăși o să începem o licitație cu ce școli să introducem, în ce consiliu de administrație suntem sau ce cunoscuți avem la anumite școli, poate că Art. 3 n-ar trebui să-l formulăm în textul hotărârii deoarece se vor ivi fel de fel de discuții. De ce prin textul hotărârii s-au aprobat niște locații, iar alte locații o să le aprobe Administrația

Școlilor sau profesorul coordonator. Aici, într-adevăr intervine ceva discriminator și ca să nu dea loc la discuții poate la Art. 4 sau 5 vom spune că profesorul coordonator, acolo unde s-a propus ca acesta să semneze o fișă de atribuții cu Administrația Școlilor, poate împreună să fixeze și locațiile. Asta ca să nu dăm naștere la aceste discuții interminabile și după aceea, în mandatul viitor să mai vină niște consilieri cu amendamente, să propună alte școli. Sunt niște aspecte mărunte din punctul meu de vedere legate de activitatea uzuală a centrului care pot fi fixate de către responsabilul Centrului de excelență și Administrația Școlilor împreună cu Directorii de școli. Și probabil în funcție de necesități.

D-na Neacșu: Vreau să vă spun că la Centrul de excelență vor preda prin rotație diverși profesori, inspectori, după caz. S-ar putea ca peste 3 luni să avem ocazia să aducem un foarte bun profesor de matematică din sectorul 4. Dl profesor respectiv ar putea să dorească din motive de apropiere de domiciliu să se ducă la școala Grigore Moisil și nu la Școala nr. 191, de aceea au fost rațiunile de alegere, profesorii actuali pe care-i avem, fie sunt cadre didactice ale acestor școli fie doresc din motive de apropiere de domiciliu să predea la aceste școli. Gândindu-ne că s-ar putea să fie și alți profesori pe care-i vom aduce să țină cursuri aici am dori să lăsăm această posibilitate, în ideea fixării și altor locații.

D-na Mădălina are dreptate în ceea ce spune și atunci aș propune reformularea Art. 3 astfel: „în funcție de necesitățile concrete cursurile din cadrul Centrului de excelență se vor putea desfășura și în alte locații la propunerea coordonatorului Centrului de excelență împreună cu Administrația Școlilor Sector 6”. Pentru că, coordonatorul va fi acela care va fixa exact orarul centrului și va supraveghea desfășurarea cursurilor și va ști de profesori, etc. Mulțumesc!

D -na Nedelcu: Legat de majorarea sumei alocate nu s-ar justifica în urma

calculelor.

D -na Comănici: Supun votului dvs. propunerea d-ei Neacșu de modificare a Art. 6 și Art. 7. Art. 6 va suna astfel: „prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 01 septembrie 2008”.

D-na Neacșu: Nu, hotărârea nu se va aplica de la 01 septembrie, ci funcționarea centrului va începe la data de 01 septembrie 2008. Iar copii se vor testa acum dacă sunteți de acord cu hotărârea.

D -na Comănici: Propun votului dvs. amendamentul d-nei Neacșu. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru și 1 abținere.

Dl Alexandrescu: Inițiatorii își propun propriile școli, asta-i normal? Mai bine scoatem toate școlile și spunem că se decide de către coordonator. Am propus ca la Art. 1 suma alocată să fie de 30.000 lei. În afară de aceasta am propus și Colegiul Tehnic unde ne poate sprijini și dl profesor Adrian Popescu, la Art. 3.

D -na Comănici: Supun votului dvs. prima propunere a d-lui Alexandrescu legată de Art. 1 - suma alocată să fie de 30.000 lei.

Dl Moisă: Dânsul a propus o școală în plus și atunci pe cale de consecință crește suma de la Art. 1.

D -na Comănici: Supun votului dvs. prima propunere a d-lui Alexandrescu să fie introdus și Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 de voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. a doua propunere a d-lui Alexandrescu de alocare a sumei de 30.000 lei. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 de voturi pentru și 5 abțineri.

Dl Spiridon: Avem o mică problemă, dacă nu există personalitate juridică cum se gestionează acești bani, cine-i gestionează?

D-na Neacșu: Administrația Școlilor.

Dl Spiridon: Unde scrie?

D-na Neacșu: În text, la Art. 2.

Dl Spiridon: Prin ce fel de formă îi gestionează Administrația Școlilor?

Dl Ionescu C.: Cheltuiala, am înțeles că se face pe fiecare unitate prin cumulul la plata cu ora sau plată pe care o decontează ei prin pontaje la unitățile respective.

Dl Spiridon: Da, dar este trecut în hotărâre?

Dl Ionescu C.: Nu trebuie să aibă personalitate juridică pentru că nu-și fac buget propriu, nu este o entitate. Este doar un centru de perfecționare.

D -na Comănici: D-lor consilieri, haideți să trecem la vot. Am mai avut o propunere, cea a d-nei Voiculescu reformulată de d-na consilier Neacșu și anume ca Art. 3 să sune astfel: „se aprobă ca desfășurarea activității Centrului de excelență să se efectueze în următoarele locații Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Teoretic Marin Preda, Școala Generală nr. 59, Școala Generală nr. 191, Școala Generală nr. 309, Colegiul Tehnic, în funcție de necesitățile concrete cursurile din cadrul Centrului de excelență se vor putea desfășura și în alte locații alese la propunerea coordonatorului Centrului de excelență împreună cu Administrația Școlilor Sector 6”.

Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 de voturi pentru și 2 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi:”Proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense bănești de 2.500 lei pentru întreaga activitate a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic care iese la pensie la limită de vârstă și care a activat în unitățile de învățământ din sectorul 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate semnat de dl director Cristian Ionescu, H.C.L.S. 6 nr. 180/26.04.2007 și Raportul comisiilor nr. 1 și 5.

Există discuții?

5

Dl Popescu A.: Dacă ne uităm cu atenție la această inițiativă a Executivului, de fapt, este H.C.L.S. 6 nr. 180/26.04.2007 adăugită în sens de campanie electorală. Problema este că nu mi se pare normal ca un profesor care a lucrat mai mulți ani în altă parte și în ultimul an a venit în sectorul 6 și ia aceeași sumă. Trebuia să se adauge măcar „să fi lucrat în ultimii 3 ani în sectorul 6, să fi avut calificativul foarte bine”. Sunt unii care au fel de fel de sancțiuni, fel de fel de fenomene mai legale sau mai puțin legale și le dăm aceeași sumă ca la toată lumea. De asemenea legat de personalul didactic și nedidactic: nedidactic înseamnă și personalul de întreținere. Unui profesor care a lucrat 25 de ani îi dai 2.500 și cea care a venit la mătură de 1 an primește la fel. Nici să faci totuși o chestie foarte populistă, nejudecată bine la prima fază. Aș propune să găsim o modalitate de a face totuși o chestie de normalitate în această inițiativă. Propun să se mențină acea normă de calificativ și să se țină cont de cei care au lucrat mai mulți ani în sectorul 6. Este o chestie de consecvență.

5

D -na Comănici: Faceți o propunere concretă.

Dl Popescu A.: „Pentru întreaga activitate a personalului didactic, didactic auxiliar care iese la pensie la limită de vârstă și care în ultimii 3 ani a avut calificativul foarte bine și a activat în unitățile...”. Cu „personalul nedidactic” este o deosebire între cel care-și face treaba la catedră și cel care are alte activități.

D -na Nedelcu: Aș avea un amendament, anul trecut pe cealaltă hotărâre a fost o discuție legată de o doamnă profesoară care a ieșit la pensie de la Liceul Lovinescu și care a avut în ultimul an calificativul „bine”, pentru care a intervenit personal dl viceprimar Pațica. Doamna a luat acest ajutor pentru că a dat în judecată școala, calificativul ar fi trebuit să fie „foarte bine”. Până se rezolva situația femeia și-a cerut dreptul și i s-au dat. Nu știu cum s-a finalizat problema cu calificativul, s-a discutat și cu sindicatele anul trecut care au spus că în general cine reușește să ajungă la pensie în învățământ au calificativul „foarte bine”. Deci, s-a scos acel „foarte bine”, este un punct de vedere. Acest personal nedidactic nu ia calificativ. Personal nedidactic nu înseamnă numai

personal de îngrijire, ci și bucătăresele din grădiniță, sunt administratorii de școală, mecanicii de întreținere, sunt oameni care muncesc în școli de-a lungul timpului.

Anul trecut a fost o situație ridicolă când o bucătăreasă dintr-o grădiniță, singura pensionară care nu a luat acest ajutor s-a simțit foarte rău. Soluția ar fi să rămână titlul așa și să eliminăm totuși acest calificativ pentru că sunt 2 tipuri de categorii de angajați, dar trebuie să facem o modificare pentru că la Art. 1 spune: „personal care la limită de vârstă și care a activat în unitățile de învățământ sectorul 6”, asta se subînțelege că și cei care activează acum în alte sectoare dar au activat cândva în sectorul 6 pot lua acest ajutor. Și atunci să spunem: „care a activat în unitățile de învățământ la data încetării activității”. Trebuie să fie foarte bine gândită ca să nu mai poată fi interpretată.

D -na Voiculescu M.: Am 2 observații: când a fost vorba de „calificativ foarte bine”, de fapt, a fost vorba de acea discuție și a dat naștere acelui litigiu care nu știu cum s-a terminat în instanță la Liceul Lovinescu prin faptul că povestea cu „calificativul foarte bine” era menționată doar în titlu dar nu și în textul hotărârii. De aici s-a și profitat de acest lucru. Revenim la acea situație și în cadrul prezentului proiect de hotărâre care de fapt funcționa și în cazul vechii hotărâri care încă este în vigoare până la adoptarea acestui proiect. Este o contradicție între titlu și articol, tot s-a vorbit de logică și de subînțelegeri și pe mine mă surprinde deoarece eu nu subînțelesesem că se dă și altor cadre didactice care nu știu când au activat. Aici nu suntem la o analiză literară sau semantică, trebuie să fim foarte preciși în ceea ce spunem, tocmai de aceea și mie mi se pare bine venit un amendament care să menționeze clar perioada concretă - când a activat, în ultimii 3 ani sau ultimii 5 ani, dar din Art. 1 se înțelege că se aprobă alocarea sumei de... pentru personalul didactic și nu s-ar înțelege că pentru fiecare persoană angajată care face parte din acest personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Se înțelege că această sumă este suma totală. Și atunci trebuie reformulat și Art. 1 în concordanță cu titlul hotărârii: „se aprobă acordarea unei recompense bănești de 2.500 lei pentru întreaga activitate...” fiindcă formularea este ambiguă. Amendamentul cu perioada de activitate în unitățile școlare din sectorul 6 și mie mi se pare bine venit.

Dl Popescu C.: Referitor la sumă: să spunem că 2 salarii nete, și așa se va face și diferențierea între personalul didactic și cel nedidactic. Fiecare au salariile în funcție de statut. Deci, să nu lăsăm suma de 2.500 lei, ci 2 salarii nete.

Dl Moisă: O să supuneți la vot amendamentele, eu o să susțin amendamentul d-lui Popescu privind menținerea calificativului „foarte bine”.

D -na Nedelcu: Ce facem cu personalul nedidactic dacă băgăm calificativul „foarte bine”?

D -na Comănici: Ei nu au calificative?

Dl Moisă: Nu există personal bugetar care să nu aibă calificativ.

D-na Comănici: Haideți să votăm amendamentele. Să le luăm în ordinea propunerilor.

D -na Voiculescu M.: Nu, mai bine s-o luăm pe cale logică.

D -na Comănici: Referitor la titlu propunerea a venit din partea ...

D -na Voiculescu: A d-lui Popescu care a spus ca recompensa să fie echivalentă cu valoarea a 2 salarii la data pensionării.

D -na Comănici: Cine este pentru această propunere? Se aprobă cu 19 voturi

pentru.

Acum la Art. 1: „se aprobă acordarea unei recompense bănești echivalentul a 2 salarii nete la data pensionării pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic care iese la pensie la limită de vârstă și care în ultimii 3 ani a obținut calificativul foarte bine”.

Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 21 voturi pentru.

D -na Nedelcu: La sfârșitul votului constatăm că amărâtele de femei de serviciu care stau în toalete și fac munca cea mai grea vor lua acest ajutor mult mai mic decât ceilalți, deci am făcut dintr-o dată diferențierea. Nu știu cum vor lua acest ajutor bucătăresele care totuși nu iau calificative.

D -na Comănici: Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană în cuantum de 450 lei pentru funcționarii publici, respectiv salariații încadrați la Direcția Poliției Comunitare Sector 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de d-na consilier Mădălina Voiculescu, Raportul de specialitate semnat de dl director Ion Smeu și Rapoartele de specialitate ale comisiilor 1 și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 21 voturi pentru.

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor dr la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Referatul de specialitate semnat de șef Serviciu Patrimoniu d-na Stela Tomoea și Raportul comisiei nr. 1.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

proiectului de înființare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie, Sfânta Maria în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6prin Programul de Interes Național derulat de către Agenția Națională pentru Familie: susținerea sistemului de servicii specializate prin finanțarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării și menținerii unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate semnat de director executiv Marius Lăcătuș, H.C.G.M.B. nr. 99/04.05.2006 și Rapoartele comisiilor nr. 1 și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Dl Secretar: Face prezența: 21 consilieri prezenți.

D -na Comănici: Trecem la punctul 10 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții -extindere rețea de alimentare cu apă Str. Sold. Mohor Vasile”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 12 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Str. Baia de Arieș”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 10 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 12 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - extindere rețea de canalizare Str. Sold Mohor Vasile”.

Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - extindere rețea de canalizare Str. Ranetti George”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 5 voturi pentru.

Trecem la punctul 14 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Intr. Cimpoiului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 10 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Str. Grințieșului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 16 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Intr. Strămoșilor”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 17 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Str. Mărgelelor (tr. Între Piscul Crăsani și Bd. Iuliu Maniu)”.

Trecem la punctul 18 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Intr. Păuliș”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 19 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reparații curente și întreținere Str. Strămoșilor”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 20 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Str. Cibinului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 21 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - reabilitare sistem rutier Str. Violetelor”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 22 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - extindere rețea de canalizare Bd. Anul 1864 ”.

Trecem la punctul 23 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Drum Belșugului nr. 40-42 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 1.993 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în    ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 24 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Drum Valea Largă nr. 80 sector 6, pentru construire locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 1.000 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în    ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 25 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Dâmbovița nr. 83 sector 6, pentru construire locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 1.027,68 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în    ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 26 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Răsadniței nr. 66 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 1.116,74 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    16 voturi pentru.

Trecem la punctul 27 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Partiturii nr. 21 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 304 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul

de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 2. Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 3. Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    proiectul de hotărâre în ansamblu.    Cine este pentru? Se adoptă

cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 28 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Intrare Ochiului nr. 3 sector 6, pentru construire extindere și supraetajare locuință, pe un teren în suprafață de 1.061,65 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs.    Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    proiectul de hotărâre în ansamblu.    Cine este pentru? Se adoptă

cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 29 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Cântării nr. 1 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 113 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

D -na Voiculescu M.: Am un amendament: se specifică chiar în Avizul

Tehnic și în Certificatul de Urbanism făcut de Primărie că pentru a fi construită direct în baza Regulamentului urbanistic se impuneau niște condiții și trebuiau să aibe o suprafață minimă de 150 m.p. Singura soluție după cum scrie în Certificatul de Urbanism este ca cel care a solicitat acest P.U.D. să studieze posibilitatea extinderii locuinței și a supraetajării acesteia. Drept pentru care respectivul cetățean s-a conformat, toate avizele le-a obținut pentru extindere locuință și supraetajarea acesteia. Trebuie să facem amendament și în titlu proiectului de hotărâre și la Art. 1, de fapt noi nu aprobăm construire locuință, ci extindere și supraetajarea ei. De dragul adevărului așa trebuie.

D -na Comănici: Supun votului dvs. amendamentul d-nei Voiculescu. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs.    Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 30 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Oboga nr. 10B sector 6, pentru construire locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 3.467 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul

de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în    ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 31 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Drum Podul Dâmboviței nr. 37 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 847,19 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în    ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 32 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Intr. Craiovei nr. 14 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 375 m.p. proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă cu    17 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în    ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 33 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Sudului nr. 13 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 225 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

D -na Voiculescu M.: Aici Certificatul de Urbanism trebuie prelungit.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 34 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Răsadniței nr. 104 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 2.095,30 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul

de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 35 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Drum Belșugului nr. 90 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 500,69 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

D -na Voiculescu M.: Aici sunt niște probleme. Fostul Arhitect Șef a cerut unele adrese la Direcția Juridică și la Agenția de Stat în Construcții, eu nu le-am regăsit, problema pentru mine este nelămurită.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 14 voturi pentru.

Trecem la punctul 36 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Crișul Repede nr. 27 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 360 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    18 voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    18 voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    18 voturi    pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 37 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Intrare Catlabuga nr. 12 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 533 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 38 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Acvariului nr. 3 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 294,86 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

D -na Voiculescu M.: Certificatul de Urbanism trebuie prelungit.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 39 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Alexandru Borneanu nr. 7 sector 6, pentru construire locuință și birouri, pe un teren în suprafață de 192,94 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    17 voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    17 voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    17 voturi    pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 17 voturi pentru.

Trecem la punctul 40 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Calea Giulești nr. 428C sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 528,76 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    18 voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    18 voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu    18 voturi    pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 42 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Intrare Godeni nr. 16A sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 18.800 m.p. proprietate de stat”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă    cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu.    Cine este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 43 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Segarcea nr. 16A sector 6, pentru spații comerciale, pe un teren în suprafață de 290,04 m.p. domeniul privat al municipiului București”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 13 abțineri și 6 voturi pentru.

Trecem la punctul 44 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Str. Dealul Țugulea nr. 35 sector 6, pentru construire sală de sport, pe un teren în suprafață de 9.714,3 m.p. domeniul public al municipiului București, administrat de Primăria Sector 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

D -na Voiculescu M.: Studiind documentația prezentată de Urbanism la dosar am înțeles că această sală de sport ar fi în curtea Școlii nr. 156 și vreau să aflu. Noi fiind administratori ai terenului, nu prin Administrația Școlilor dar în mod direct consiliul, există din partea școlii vreo solicitare, care este strategia?

Dl Primar: Toate școlile au solicitat.

D -na Voiculescu M.: Am văzut că cel care construiește este S.C. Metrou S.A. Deci, administratorul cunoaște și și-a exprimat acordul?

Dl Alexandrescu: Firma constructoare trebuie să ceară și ea un Aviz Tehnic și un P.U.D.

Dl Primar: Toate școlile din sectorul 6 au solicitat Primăriei municipiului București sală de sport.

D -na Voiculescu M.: N-am găsit la dosar nimic referitor la dorința școlii și de aceea am întrebat. Aș fi dorit ca Administrația Școlilor să ne dea niște detalii.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 45 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Bd Iuliu Maniu nr. 6 sector 6, pentru construire birouri, pe un teren în suprafață de 1.584,7 m.p. proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine    este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 46 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Economu Cezărescu nr. 35 sector 6, pentru construire birouri, pe un teren în suprafață de 347,5 m.p. proprietate particulară persoană juridică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine    este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 47 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Apusului nr. 65 sector 6, pentru construire locuință individuală, pe un teren în suprafață de 540 m.p. proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Trecem la punctul 48 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Bd Vasile Milea nr. 4 sector 6, pentru construire stație electrică, pe un teren în suprafață de 120.505,83 m.p. proprietate particulară persoană juridică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul

de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 49 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

P.U.D. - Bd Iuliu Maniu nr. 109B sector 6, pentru construire locuințe și birouri, pe un teren în suprafață de 2.890,05 m.p. proprietate particulară persoană juridică”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Arhitectului Șef, Avizul Tehnic și schița amplasamentului.

Supun votului dvs. Art. 1.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 2.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. Art. 3.    Cine    este pentru? Se    aprobă cu 18    voturi    pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine    este pentru? Se adoptă

cu 18 voturi pentru.

Declar ședința închisă și vă mulțumesc de participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Floricică


Ancuța Sorina Comănici

Redactat: Carmen Cîțea

Pagina 21 din 21