al ședinței ordinară din data de 16.10.2008

Dl Secretar face prezența: 24 consilieri prezenți și 3 consilieri absenți (dl

Bâldea, dl Lupulescu și d-na Nedelcu). Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței

ordinare din data de 09.09.2008. Cine este pentru? Se aprobă in unanimitate de voturi. Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.09.2008. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl Tulugea: Stimați colegi, stimați participanți la ședința din această seară, în baza Dispoziției nr. 29613 din data de 10.10.2008 semnată de Primarul Sectorului 6 se convoacă Consiliul Local al Sectorului 6 în ședința ordinară în data de 16.10.2008. Ordinea de zi și data ținerii acestei ședințe a fost publicată în Evenimentul Zilei și România Liberă de sâmbătă 11 octombrie 2008. Ordinea de zi a fost adusă și la cunoștința consilierilor și din punct de vedere legal ședința este legal constituită. Ordinea de zi propusă de către Executiv curpinde în momentul de față 38 de puncte. Există discuții pe marginea ordinii de zi sau propuneri la modificarea acesteia?

Dl Mutu: Bună seara. Aș dori să aduc la cunostința Consiliului Local încetarea mandatului de consilier al d-lui Gabriel Lupulescu prin demisia acestuia și să se constate, că acest loc de consilier a rămas vacant. Solicitarea noastră este de a se introduce pe ordinea de zi acest proiect și al doilea punct de pe ordinea de zi imediat după punctul 2, respectiv - validarea unui nou consilier din partea PD-L, având în vedere că funcția ocupată de dl Gabriel Lupulescu vine din grupul de consilieri PD-L. Multumesc.

Dl Viceprimar: Domnule președinte, stimați colegi, Executivul va retrage de pe ordinea de zi punctele 16 pentru revizuire și completare, 25 și 35 întrucât nu au rapoarte ale comisiei de specialitate. În aceste condiții cele 2 proiecte vor fi amânate pentru următoarea ședință.

Dl Popescu A.: Având în vedere ultimul punct de la ultima ședință “Întrebări și interpelari”, directorii direcțiilor din cadrul Primăriei nu erau în ședință, propun ca punctul 38 “Întrebări și interpelări” să fie trecut la punctul 5.

Dl Moisă: Vă rog să supuneți la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 13 deoarece acest proiect nu are documentele necesare atașate la proiect - raportul de specialitate, raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.

Dl Dina: Prima mea propunere este la fel cu cea a d-lui Moisă de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 13 din lipsă de documente și cea de-a doua propunere la ordinea de zi în baza celor prezentate aici în ședință, înțeleg că este vorba de o suplimentare a ordinii de zi. În acest context suplimentarea trebuie să vină din partea

Page 1 of 24

Executivului. Considerăm că era normal să fim anunțați de Secretarul instituției legat de acest eveniment, atâta timp cât există și ne-au fost prezentate proiecte de hotărâre privind vacantarea și validarea unui nou consilier.

Dl Tulugea: Am înțeles ideea, sigur, sunt propuneri făcute de către colegii dvs. consilieri și pentru suplimentare și pentru renunțare la anumite puncte de pe ordinea de zi consiliul va hotărî prin vot.

Dl Dina: Daca-mi permiteți să închei alocuțiunea aceasta, în ceea ce privește suplimentarea ordinei de zi considerăm că în conformitate cu prevederile legale aceasta se face numai în situații de urgență. Dacă aceasta este considerată o situație de urgență, dacă consiliul în majoritatea sa va hotărî să introducem pe ordinea de zi aceste două proiecte nu avem nimic împotrivă, dar sugerăm ca pe viitor, dacă vom mai avea situații în care este dorită suplimentarea ordinii de zi, să se fundamneteze care este caracterul de urgență al proiectului.

Dl Tulugea: Vă reamintesc că ședința de astăzi este o ședință ordinară și nu una extraordinară. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea ordinii de zi aș supune votului propunerile dvs. și ale Executivului privind completarea și modificarea ordinii de zi.

Supun votului dvs. propunerea d-lui Mutu Gabriel și anume introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Sector 6 a d-lui Lupulescu. Reamintesc, că această încetare are la bază demisia domniei sale din cadrul Consiliului Local din motive personale.

Dă citire demisiei anexă la procesul verbal.

Aici, fără nici un fel de pretenție de ai răspunde direct d-lui Dina, este prima ședință ordinară a Consiliului Local care se ține după demisia d-lui consilier Lupulescu. Nu este o demisie făcută acum 3 luni. Supun votului dvs. această propunere de adăugare a hotărârii pe ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

A doua hotărâre se referă la validarea mandatului de consilier local al d-lui......Nu

ați făcut propunerea concretă.

Dl Mutu: Nu am făcut propunerea concretă și mai mult de atât, aș vrea ca cele două puncte pe care am solicitat să le introducem pe ordinea de zi, să fie introduse după punctul 2 și ca o completare la cea de-a doua propunere: grupul PD-L solicită validarea d-lui George Anglițoiu în funcția de consilier local.

Dl Tulugea: PD-L îl propune ca și consilier pe dl Anglițoiu George Claudiu. Dl Anglițoiu este pe locul 14 pe lista PD-L și sigur este dreptul partidului de a face propunerea respectivă. La dosar există proiectul de hotărâre, punctul de vedere al Secretarului Primăriei, există adresa președintelui filialei Sector 6 al PD-L prin care confirmă calitatea de membru al PD-L a d-lui George Claudiu candidat la alegerile locale din iunie 2008 pe listele partidului respectiv. Există și o copie de excludere a d-lui Solomon Ciprian care urma pe locul 13 pe listele partidului respectiv. Mai există și o copie după buletinul de vot în baza căruia dl Anglițoiu a fost ales pe lista PD-L. Mai există cumva discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun votului dvs. acest proiect. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect.

Dl Viceprimar a propus retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 13, 16, 25 și 35. Supun votului dvs. această propunere. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Mai există și propunerea d-lui Popescu A. și anume trecerea punctului 38 pe locul 5. Cine este pentru? Se respinge cu 8 voturi împotrivă, 8 abțineri și 5 voturi pentru.

Supun votului dvs. ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Deoarece convenția a fost facută la începutul constituirii Consiliului Local, 3 luni pentru un președinte de ședință, aceste 3 luni încheindu-se vă rog să faceți propuneri pentru următorul președinte de ședință.

Dl Moisă: În numele grupului de consilieri PSD vreau să îi mulțumesc d-lui Tulugea pentru prestația pe care a avut-o ca președinte de ședință și tot în conformitate cu înțelegerea la care am consimțit toate grupurile de consilieri, grupul PSD propune pentru următoarele 3 luni să fie președinte de ședință d-na Neacșu Ioana.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc pentru mulțumirile pe care mi le-ați adresat. Mai există și alte propuneri? Dacă nu, supun votului dvs. propunerea ca președinte de ședință să fie d-na Neacșu. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. O invit pe d-na Neacșu să ia loc la prezidiu.

D-na Neacșu: Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local”. Dă citire preambulului care face parte din proiectul de hotărâre anexă la procesul verbal. Dă citire Art. 1. Există discuții?

Dl Moisă: În legatură cu aceste două proiecte de pe ordinea de zi introduse spre plenul consiliului, Comisia de Validare a Consiliului Local a întocmit un proces verbal.

Dă cititre procesului verbal al comisiei de validare Anexă la procesul verbal. Procesul verbal a fost semnat de comisia de validare fară dl Dina Sorin.

D-na Neacșu: Dacă nu mai există discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl Dina: Tot respectul pentru dl stimat coleg, dl Moisă, dar am fost prezent în instituție de la orele 16:25. Am avut niște discuții lămuritoare până la ora 16:55 în Cabinetul Secretarului și nu știu când s-a întrunit comisia între timp. Am încercat să lămuresc anumite aspecte și dumnealor între timp s-au întâlnit. Vreau să se consemneze că absența mea nu este nemotivată din plenul comisiei, ci am încercat înainte de această comisie să îmi lămuresc anumite aspecte în legătură cu suplimentarea acestei ordini de zi.

D-na Neacșu: Dacă nu mai există discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local”. Dă citire preambulului care face parte din proiectul de hotărâre anexă la procesul verbal. Dă citire Art. 1.

Page 3 of 24

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi. Îl rog pe dl Anglițoiu să vină la prezidiu pentru a depune jurământul.

Dl Anglițoiu: Dă citire jurământului, anexă la procesul verbal.

D-na Neacșu: Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008”.

Dl Moisă: Odată cu felicitările noastre pentru dl Anglițoiu, îi recomandăm noi, Comisia de Validare să nu participe la voturile din ședința de astăzi, deoarece teoretic există posibilitatea ca hotărârea dânsului de validare să fie respinsă de Prefectură și atunci ar deveni nule hotărârile luate de Consiliul Local.

D-na Neacșu: Domnule Anglițoiu acceptați propunerea Comisiei de

Validare?

Dl Anglițoiu: Accept propunerea și sunt de acord cu ea.

D-na Neacșu: Dă citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 131/01. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 131/02. Cine este

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 131/03. Cine este

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 4. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 131/04. Cine este

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 5. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 131/05. Cine

este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 6. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 140/04. Cine este

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 7. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexele nr. 1, 1a și 1b.

Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 8. Există discuții? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 2, Anexele

131/01, 131/02, 131/03, 131/04, 131/05, A, 1, 1a și 1b. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 8. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 9. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 9. Cine este pentru? Se

aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale H.C.L.S. 6 nr. 89/2001”.

Dă citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale”.

Dă citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe”.

Dă citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unor dispoziții conținute de Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 81/2008, precum și de Hotarârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 82/2008 ”.

Există discuții de fond? Dacă nu, dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru?

D-na Popovici: Vreau eu sa fac o precizare: la punctul 2 de la Art. 2 dintr-o greșeală de dactilografiere a rămas în text doar anul 2008 și trebuie introdus și anul 2009 -deci: “...pentru anul 2008 și anul 2009....”.

D-na Neacșu: Deci adăugăm “anul 2009”. Reiau procedura de vot. Cine este pentru Art. 2? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 4. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă in unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 10 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 181/12. 07. 2006 privind aprobarea

Criteriilor de acces la locuințe și criteriilor de ierarhizare din cadrul Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”. Există discuții de fond?

Dl Moisă: Nu este o discuție de fond, este doar o precizare și anume: să spuneți la fiecare proiect de hotărâre de până acum și de acum încolo dacă au sau nu raport de specialitate de la comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, deoarece rămâne imprimat pe bandă și în procesul verbal.

D-na Neacșu: Proiectul numărul 10 are referat de specialitate, Expunere de motive și raport de specialitate al comisiei din cadrul Consiliului Local.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Vă cer permisiunea, pentru a respecta recomandarea făcută de dl Moisă, să fac verificarea dacă au sau nu rapoarte celelalte proiecte pe care le-am votat până acum.

Toate proiectele anterioare au rapoarte de specialitate.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a completării Ștatului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6”.

Are toate actele necesare la dosar. Există discuții de fond?

Dacă nu, dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Anexa nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 4. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului “Dreptul la Șanse Egale”, cu număr de referință la Organismul Intermediar Regional București-Ilfov OIRBI/006, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6”. Are toate actele necesare la dosar.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociaților și fundațiilor române cu personalitate juridică la nivelul Consiliului Local Sector 6 precum și grila de evaluare, ce cuprinde criteriile de evaluare și punctajul aferent acestora, pentru acordarea subvenției”. Are toate actele necesare la dosar. Dau citire Art. 1. Există discuții?

?    5

Dl Lăcătuș: Să se nominalizeze cei 4 consilieri.

D-na Neacșu: Cu siguranță o vom face. Vă rog să faceți propuneri.

Dl Dina: Din partea PNL îl propun pe dl Avrămescu Manuel.

Dl Mutu: Din partea PD-L îl propun pe dl Popescu Marius.

Dl Moisă: Din partea PSD o propunem pe d-na Andrei Daniela.

Dl Popescu A.: Lipsind dl Bâldea să mă propună, o să mă autopropun. Din partea PRM îl propun pe dl Popescu Adrian.

D-na Neacșu: Dacă nu mai există alte propuneri, supun la vot propunerile.

Pentru dl Avramescu. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pentru dl Popescu Marius. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pentru d-na Andrei Daniela. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pentru dl Popescu Adrian. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun la vot prevederile Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de

voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 4. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 14 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea creșterii nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială”. Are toate actele necesare la dosar.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru?

Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții:“Reabilitare sistem rutier Intr. Drumul Belșugului”. Are toate actele necesare la dosar. Dau citire Art. 1. Există discuții?

5

Dl Dina: Avem un raport de specialitate și aș dori să ne citiți cine l-a facut.

Page 7 of 24

D -na Neacșu: Raportul de specialitate este întocmit de Comisia nr. 1.

Dl Dina: Nu acel raport, ci raportul de specialitate întocmit de serviciul de specialitate din cadrul direcției care a înaintat acest proiect.

D-na Neacșu: Este întocmit de către Direcția de Investiții și semnat de către Directorul Adjunct cu bară. Nu avem precizat numele.

Dl Dina: Nu avem nominalizări. Din câte cunostințe avem este o eroare de detaliu. Direcție de Investitii nu mai avem. Este vorba de A.D.P.D.U. Sector 6 care întocmește raportul de specialitate. Trebuie precizat pentru actele respective. Și să ne spună cine sunt directorii în cauză și să se scrie cine semnează cu bară.

D-na Neacșu: D-le Huștea, vă rog să ne precizați cine este Director General Adjunct și cine a semnat acest raport de specialitate.

Dl Huștea: Raportul de specialitate a fost semnat de colegul meu Ionel Vasilescu pe perioada efectuării concediului meu de odihnă.

D-na Neacșu: Să ințeleg că dvs. sunteți Directorul General Adjunct.

Dl Huștea: Da.

D-na Neacșu: Să țineți cont de acum încolo să scrieți cine semnează.

Dacă nu mai există discuții, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în

unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 16 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier Intr. Drumul Carului”. Are toate actele necesare la dosar. Există discutii?

Dacă nu, supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 17 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. 9 Mai nr. 29”, sector 6pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 437,87 m.p., proprietate particulară persoane fizice”. Are

Page 8 of 24

actele necesare la dosar, iar Comisia nr. 2 are ca piesă la dosar o tentativă de raport în

sensul că nu sunt precizate nici tipul avizului nici numărul de voturi. În schimb au fost

prezenți 3 dintre cei 5 membrii ai comisiei. Există discuții? Dau citire Art. 1.

Dl Avrămescu: Rugămintea mea este să citiți amendamentele Comisiei nr. 2 dacă ele există pe raport.

D-na Neacșu: Aici nu există nici un amendament.

Dacă nu mai există discuții, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în

unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 18 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Alexandru Ivasiuc nr. 10”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 496,5 m.p., proprietate privată persoană fizică”. Are actele necesare la dosar iar raportul Comisiei nr. 2 nu are amendamente.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 19 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 2B”, sector 6 pentru construire birouri, pe un teren în suprafață de 356 m.p., proprietate privată persoană juridicăl”. Are actele necesare la dosar, iar Comisia nr. 2 are un amendament la acest proiect și anume: conform Ord. nr. 27/2008 nu este permisă modificarea prin PUD a înălțimii maxime admise. Domnule Avrămescu, cum să înțelegem că este acest aviz?

Dl Avrămescu: Este un raport nefavorabil.

D-na Neacșu: Deci este un raport nefavorabil. Este dl Arhitect în sală? Dorește să îi adreseze vreun consilier întrebări?

Dl Arhitect: În conformitate cu P.U.Z.-ul Sectorului 6 se pot admite supraînălțări față de nivelul care este prevăzut în zona respectivă. În cazul de față în loc de P+4 cu încă chiar două nivele. Deci, un nivel 5 retras nu ar fi nici o problemă.

D-na Neacșu: Există vreun punct de vedere al unui coleg membru în comisie referitor la precizările d-lui Arhitect Șef.

Dl Avrămescu: Ordonanța menționată acolo dă un termen de grație de 6 luni de zile în care documentațiile parcurse pot fi aprobate cu aceste modificări de P.U.D. și

Page 9 of 24

înălțimi maxim admise, după care nu se pot admite prin documentații de P.U.D. modificări ai acestor indicatori stabiliți prin PUZ. Rămâne la latitudinea colegilor consilieri dacă dorim să acceptam modificarea regimului de înălțime pentru indicatorul respectiv sau nu.

D-na Neacșu: Dau citire Art. 1. Dacă nu mai există discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 9 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 4 abțineri. Acest punct a picat.

Dl Dina: Rog să se facă prezența.

D-na Neacșu: În acest moment suntem 18 consilieri în sală. Rog Serviciul Tehnic să roage domnii consilieri care sunt afară să intre în sală. Să finalizez, acest P.U.D. - nu a fost votat.

Dl Avrămescu: Referitor la P.U.D.-ul de pe Brașov nr. 25: având în vedere că propune un regim de înălțime deosebit, propunerea mea și am transmis-o și celorlalți colegi ca împreună cu instituția arhitectului șef să avem o discuție și o poziție comună referitor la astfel de proiecte. Nu ne opunem, dar ținând cont că mai există și P+27 este bine să discutăm foarte clar înainte cum vom proceda pentru astfel de situații. Nu este vorba de o singură clădire P+27, ci este vorba de un ansamblu de clădiri foarte înalte.

D-na Neacșu: Mulțumesc domnule consilier, însă am o rugăminte să mă lăsați să anunț proiectul care se discută. Lăsați-mă să văd dacă are piesele la dosar după care, vă dau cuvântul pentru a vă spune punctul de vedere.

Trecem la punctul 20 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Brașov nr. 25”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidențial, servicii, comerț, pe un teren in suprafață de 26600,81 m.p., proprietate particulară persoane juridice”. Avem actele necesare la dosar, iar raportul Comisiei nr. 2 este nefavorabil.

Dl Stan: Referitor la ceea ce spunea mai devreme domnul Avrămescu, mai direct problema este foarte simplă: avem o clădire foarte înaltă, un ansamblu înalt și este foarte bine ca de acum încolo să facem foarte clar în Comisia Tehnică, să stabilim ca în sectorul nostru în anumite zone sau care sunt zonele putem să ridicăm de 30, de 40 maxim de 10, 30, 40 sau 20. Nu vreau ca regimul de înălțime să fie o chestie aleatorie. Azi îi dăm unuia 27, mâine îi dăm decât 20, adică să fie o chestie foarte concretă și directă. Fraților, la noi în sector se poate construi până la 26 sau 27 dau doar un exemplu. Dar să știm, ca la toți care vin și avem solicitări, să dăm la fel nu să facem diferențe.

Dl Arhitect: Aș vrea să precizez că, în principiu sunt de acord cu domnul consilier și vreau să vă spun, nu cred că este o noutate că nu Consiliul Local face această regulă. Sunt destule reglementări urbanistice prin care se stabilesc tot felul de reglementări pornind de la procentul de ocupare al terenului, de la coeficientul de utilizare al terenului, regimul de înălțime și în funcție de planul de urbanism general care a fost preluat și adaptat pentru Sectorul 6 prin P.U.Z. coordonator al sectorului, avem această posibilitate de a analiza în funcție de zone regimul de înălțime al clădirilor. Referitor la PUD-ul care este în discuție avem o zonă în care se permite înălțime nelimitată.

Vreau să precizez față de intervenția d-lui consilier Avrămescu că nu există un ansamblu de clădiri P+26, ci P+27. Este o singură clădire, restul porneste de la P+10. Sunt aproximativ 7 clădiri cu un regim diferit de înălțime. Accentul este dat de clădirea respectivă, nu contravine cu nimic P.U.Z.-ului de sector, iar în ceea ce privește regulamentul care urmează să se facă și mai ales precizările care au fost făcute prin Ord. nr. 27 din august, vor reduce foarte mult aceste posibilități de a se face investiții de natura aceasta în sector. Așa ca să spunem, că sunt printre ultimile P.U.D.-uri care mai pot fi avizate în felul acesta.

Dl Văduva: Așa cum au argumentat și colegii mei care au vorbit înaintea mea, sunt ultimile PUD-uri care se pot modifica din cauza apariției modificărilor apărute la Legea nr. 350. Asta va înseamna că ne vom raporta doar la P.U.G.-ul existent și la PUZ-urile existente care nu vor putea fi depășite decât cu 20%. P.U.G.-ul Bucureștiului este foarte greu să fie modificat, deci dezvoltarea se va muta de pe București pe Ilfov. Părerea mea este, că mai ales este vorba despre un teren mare situat la niște artere circulate unde nu se pot crea probleme de ambuteiaj, să aprobăm acest P.U.D., deoarece această investiție ar însemna destul de mult pentru Sectorul 6.

Dl Popescu A.: Nu știu dacă o să fie ultima, dar cred că o să fie ultima dată, având în vedere că din ce se discută, chiar este ultima suprafață atât de mare în care se pot trage tunuri imobiliare sau altceva. Am mai propus pentru suprafețele peste, și revin cu propunerea ca, în acest P.U.D. să apară conform legislației în vigoare un punct în care să se spună: constructorul este sau nu este obligat, sau să facă un parteneriat între constructor și Primăria Sectorului 6 astfel încât 10 sau 15% din acele locuințe construite să le dea tinerilor din Sectorul 6 sub forma de tip A.N.L.. Deci, se poate face figura aceasta. Eu am auzit că s-a încercat figura aceasta și în Sectorul 3. Deci, în măsura în care este proprietate privată și el nu pierde nimic pentru că el face o investiție, este tip A.N.L, își plătește chirie și după aceea cu posibilitate de cumpărare. Dar rezolvăm și problema generală a locuințelor. Dacă se poate ca Executivul să studieze introducerea acestor prevederi.

D -na Neacșu: Rog Executivul, reprezentat aici de dl Viceprimar să analizeze oportunitatea și posibilitatea aplicării acestei propuneri.

Dl Moisă: Nu sunt membru al comisiei, nu sunt nici specialist în urbanism, sunt un locuitor al cartierului Drumul Taberei, care face de 35-40 de ani în fiecare zi, care acum fac o ora indiferent cu mașina proprie sau nu și cred că propunerea d-lui Sorin Stan

este buna și v-aș ruga să ne corectați dar de ce nu ............există un P.U.Z., un P.U.G.

acolo unde este amplasată acea construcție după părerea mea de nespecialist locurile de parcare sunt absolut insuficiente și trebuie să recunoaștem că un imobil de 27 etaje înseamnă multe imobile...............

Dl Avrămescu: Așa cum a spus și dl Arhitect zona respectivă este CN3 asta înseamnă că permite regim nelimitat de înălțime, ceea ce înseamnă că și acum și în viitor când o să intre complet în vigoare Ord. nr. 27 se vor permite astfel de centre înalte pe zone posibile din sector. Din punct de vedere al conținutului noi am verificat toate locurile de parcare și se încadrează potrivit reglementărilor în vigoare. Ținând cont că este un ansamblu mult mai complex sunt și solicitari referitor la partea de accelerare sau decelerare pentru mașini mari există și asemenea prevederi. Rămâne în discuție cum se va încărca zona din cauza acestui complex de clădiri.

Ideea cu o poziție comună privind astfel de complexe cu regim de înălțime mare rămâne numai din punct de vedere al regimului de înălțime, rămâne în discuție pentru că va fi de două ori peste tot ce este în jur și în completare la ce a spus dl Popescu A. mă gândeam la o propunere ca cei care depășesc în apartamentele proprii numărul minim de metrii pătrați de spațiu locuibil să dea un 10-15% pentru copii străzi sau ceva de genul acesta.

Dl Mutu: Având în vedere că discutăm despre o investiție privată, pe un teren proprietate privată, avem o legislație și mai mult decât atât avem un P.U.Z. care permite realizarea unei astfel de investiții, consider că pentru Sectorul 6 orice dezvoltare imobiliară hai să spunem deosebită, cu o arhitectură puțin diferită de ceea ce s-a construit până în acest moment este benefică pentru sector. Mai departe, dacă artera de circulație permite sau va prelua fluxul respectiv, rămâne de văzut și nu cred că, cade în atribuțiile noastre să facem aceste studii. Avem comisiile, probabil că, documentația de autorizare va include și aceste avize de la circulație. Mai mult decât atât, avem această legislație care a fost modificată și este foarte dificil să facem comentarii pe argumentul acesta și noi grupul P.D.-L. susținem acest proiect.

Dl Flămânzeanu: Profit de faptul că este dl Arhitect aici și am o nelămurire: dacă în urmă cu ceva timp suprafața din Brasov nr. 25 era de cca 25000 m.p.. Văd că acum am sarit de 26000 mp. Cum se explică această diferență? Vă mulțumesc.

Dl Arhitect: Nu pot să dau o asemenea explicație acum neavând documentația în față. Dacă s-a mărit suprafața cu 1000 m.p. ori actele inițiale ori cele de acum spun adevărul. Sunt actele depuse la dosar și aceasta este o suprafață însumată a terenului respectiv.

Dl Avrămescu: Dacă face referire la Brașov nr. 25 sunt suprafețe de teren diferite la același număr. Este vorba de toată suprafața de teren a fostei Tricodava, iar ceea ce a fost data trecută propus Consiliului tot pe Brașov nr. 25, acum este tot pe Brașov nr. 25, sunt situații diferite, sunt două parcele de teren diferite. Una, cea de data trecută era chiar în diagonala Parcului Drumul Taberei, iar cea de data aceasta este translatată spre Ghencea. Sunt două parcele de teren care au același proprietar, sunt alăturate, au același numar Brașov 25, dar sunt dinstincte.

Dl Moisă: Acum dl Avrămescu ne-a dat subiect de discuție cu această chestie. Indiferent că este același proprietar, două investiții trebuie să aibă două numere cadastrale provizorii diferite. Asta în mod cert o spun. Eu înțelesesem altceva - că s-a translatat, că nu este vorba de două parcele. Deci ce am aprobat? Am aprobat......

D-na Neacșu: D-le Avrămescu mai precizați-ne odată, lămuriți-ne cum este cu cele două suprafețe, cu același proprietar, cu același număr și alte P.U.D.-uri.

Dl Avrămescu: Este o suprafață de teren mai mare de 25000 m.p.. Sunt parcele diferite aflate la același număr ca la Brașov 25. Practic sunt arii diferite ale aceleiași parcele pe care se propune respectiva construcție, dar cred că din punct de vedere dl Arhitect poate să confirme mult mai clar situația.

Dl Arhitect: Se pare că nu am înțeles eu întrebarea de dinainte a d-lui consilier când m-a întrebat de suprafață. Credeam că se referă la suprafața acestui P.U.D.

Page 12 of 24

care altădată ar fi fost alta. E clar că era vorba de alt P.U.D. care a fost aprobat de

Consiliul Local în ședința trecută. Acesta, este într-adevar un alt doilea P.U.D. care provine dintr-o separare a unei suprafețe care cuprindea cele doua P.U.D.-uri - P.U.D.-ul de data trecută și cel care este prezentat astăzi.

D-na Neacșu: P.U.D.-ul a fost respins. A fost pe ordinea de zi dar a fost

respins.

Dl Arhitect: Îmi pare rău eu nu știu ce s-a întâmplat în ultima ședință, pentru că nu am fost prezent. Oricum, știu că prin Comisia Tehnică și cu avizul meu au plecat două P.U.D.-uri, pe două suprafețe care sunt alăturate. Au aparținut aceluiași investitor care a hotărât să facă două investiții diferite.

Dl Moisă: Este clar. Ori trebuie să fie o confuzie, că văd aici când am aprobat pe Brașov nr. 25. Nu poate să fie, indiferent dacă este același proprietar, părerea mea este că sunt două investiții, deci trebuie două numere cadastrale diferite. Ori este un P.U.D. pentru tot terenul și atunci discutăm de un singur P.U.D. la același număr și îl rog pe dl Arhitect să aprofundeze chestiunea aceasta la Primăria Municipiului București unde special acordă numere cadastrale. Nu se poate, dacă era un singur P.U.D. dar sunt doua P.U.D-uri. Atunci o să avem, nu o să mai știm ce am aprobat și ce nu am aprobat.

Dl Popescu A.: Ca să nu îi răspund d-lui Avrămescu că dânsul este plecat, concluzia este una singura: este o singură persoană care are această suprafață de aproximativ 50 h, care a împărțit-o în doua. Dacă a împărțit-o în două dl Moisă are dreptate trebuia să aibă două numere cadastrale. Un număr una, un număr cealaltă. Sau, a văzut că a picat cealaltă și ce a zis: “hai să o introducem pe aceasta că poate trece”. Ori cere pentru toată suprafața un P.U.D., ori își ia două numere cadastrale.

D-na Neacșu: Acum revăd avizul comisiei de specialitate care este negativ și trecem la votul proiectului de hotărâre. Mai există și alte discuții?

Dl Mutu: Până la urmă avem un teren în suprafață de 50 h. Inițial a fost inițiat un P.U.D. spre aprobare care nu a fost aprobat. A fost aprobat? Haideți să lămurim acest aspect. Avem un P.U.D. aprobat la această adresă?

Dl Viceprimar: Haideți să verificam întâi procesul verbal al ședinței trecute să vedem dacă s-a aprobat P.U.D.-ul sau nu.

D -na Andrei: A fost în comisia de specialitate, are un aviz negativ și nu mai stăm noi să rezolvam ce nu s-a facut. Până acum trebuiau să se clarifice aceste probleme. Propun să trecem la vot că stăm degeaba.

D-na Neacșu: Mă simt obligată să vă aduc la cunoștință conform procesului verbal al ședinței din data de 16.09.2008 unde s-a supus la vot și a fost aprobat în unanimitate de voturi “Proiectul de hotărâre privind aprobare PUD - Str. Brasov nr. 25 Sector 6 pentru construire locuințe colective, birouri, servicii și comerț pe un teren în suprafață de 53173 m.p. proprietate particulară personae juridice”. Domnule Arhitect vă rog să ne explicați această situație.

Dl Arhitect: Din ceea ce bănuiesc eu, ceea ce se prezintă acum în Consiliul

Local este detalierea unei suprafețe de 26000 m.p. care face parte dintre cei 53173 m.p..

Dl Moisă: Domnule Arhitect, la sfârșitul fiecărei hotărâri care aprobă un PUD se află o frază celebră: se abrogă toate documentațiile aprobate anterior. În mod normal dacă s-ar aproba PUD-ul din seara aceasta l-ar abroga pe celalalt. Așa se scrie în fiecare hotărâre. Haideți să ne lămurim.

Dl Arhitect: Eu sper să vă lămuresc printr-o singură frază. PUD-ul aprobat data trecută are un aviz și un plan anexă. Dacă dvs. aprobați și acest PUD aprobați în același timp avizul și planul anexă. După părerea mea, odată s-a aprobat un PUD pe o suprafață de teren și acum aprobați cealaltă jumătate de teren nu abrogați nimic.

Dl Mutu: Fie există o preluare în sensul că avem 7 h și nu 5, 7,6 h probabil și pentru a lămuri acest aspect propun să amânăm votul la acest PUD.

D-na Neacșu: Nu putem să amânăm pentru că este un proiect pe ordinea de zi și nu putem să îl amânăm. Îl respingem și îl rediscutăm dacă este cazul.

Dl Mutu: Poate ne lămurește dl Arhitect.

D-na Neacșu: Se va lămuri până la ședința următoare și poate va veni cu lămuriri. Dă citire Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri. Având în vedere că nu întrunește majoritatea simplă de 14 voturi acest articol nu a fost aprobat. În consecință acest proiect nu a trecut.

Trecem la punctul 21 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Cărămidariei nr. 7”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 300 m.p., proprietate particulară persoane fizice”. Are actele necesare la dosar.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 22 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Bd. Constructorilor nr. 16A”, sector 6 pentru construire locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 2500,11 m.p., proprietate particulară persoane juridice”. Are actele necesare la dosar, iar avizul Comisiei nr. 2 are amendamente: avizul tehnic are adresa pe Bd. Constructorilor nr. 16A, iar documentația pe Str. Mehadiei nr. 39A. Conform noului regulament de urbanism nu este permisă creșterea prin P.U.D. a P.U.G.-ului. Să înțeleg din amendamente că avizul este nefavorabil. Dă citire Art. 1. Există discuții?

Dl Mutu: Din punctul meu de vedere este pe jumătate adevărat ceea ce spune dl Avrămescu. Depinde la ce ne referim: dacă discutăm de P.U.D.-ul raportat la parcela de teren care este analizată, este una, și dacă ne raportăm la P.U.D.-ul pe toată zona, sau pe

Page 14 of 24

toată încadrarea urbanistică respectivă este altceva. Din punctul meu de vedere inclusiv P.U.D.-ul se poate modifica prin P.U.G..

Dl Avrămescu: P.U.D.-ul de la Constructorilor este acel detaliu referitor la

faptul că în proiectul ordinii de zi apare pe Constructorilor, iar în documentație apare pe Mehadiei. Aici cred că ține de partea tehnică, de dl Arhitect să ne spună care este treaba.

D-na Neacșu: D-le Avrămescu am o rugăminte: un teren nu poate fi în același timp și pe Constructorilor la 16A și pe Mehadiei la 39A. Tehnicul trebuie să prezinte o documentație completă și corectă, fără erori. Nu votăm niște erori. Haideți să trecem la vot și dl Arhitect o să aibă timp până data viitoare să lămurească pe ce stradă este acest teren.

Dl Avrămescu: O explicație există: el a făcut parte dintr-un teren mai mare care era pe Constructorilor, iar acum el s-a parcelat și apare pe Mehadiei. Dar trebuie să se hotărască dacă are adresa pe Constructorilor sau pe Mehadiei.

D-na Neacșu: Cu alte cuvinte spuneți același lucru care l-am afirmat și eu. Să se hotărască ce adresa are.

Dau citire Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 8 voturi pentru si 11 abțineri. Întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi proiectul nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Gheorghe Caranda nr. 28”, sector 6 pentru extindere și mansardare, pe un teren în suprafață de 259 m.p., proprietate particulară persoane fizice”. Are actele necesare la dosar.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 24 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Intrarea Cernișoara nr. 9-11 și Str. Dâmbovița nr.75-77”, sector 6 pentru construire locuințe, birouri și funcțiuni complementare, pe un teren în suprafață de 3200 m.p., proprietate particulară persoane fizice/juridice”. Are actele necesare la dosar iar raportul Comisiei nr. 2 este nefavorabil având următoarele amendamente: zona de încadrare permite o înălțime maximă de P+4, iar aici este S+P+7 retras.

Dl Viceprimar: Aici o să îl rog pe dl Arhitect, dacă cumva greșesc să mă corecteze, din câte am înțeles eu la acest P.U.D. există pe zona M3 anumite grade de excepție. În speță dacă un teren este mai mare de 2000 mp există posibilitatea de a se face P+9 chiar. Domnule Arhitect mă corectați dacă greșesc?

Dl Arhitect: P+10 la peste 2000 mp.

Dl Viceprimar: Peste P+10. Asa că, s-ar putea considera că suntem în cadrul

legal vis-â-vis de acest PUD. Este vorba de teren de 3200 mp se solicită P+7, iar regimul ar permite P+10.

Dl Arhitect: Aș vrea să comunic întregului Consiliu Local că în ultima perioadă nu am avut o întâlnire clară cu comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local. Ultima oară când am fost prezent nu aveam încă postul de Arhitect Șef. Aș vrea să precizez în continuare legat de toate P.U.D.-urile care se discută aici, unele au avize care nu sunt semnate de mine și de aceea sunt P.U.D.-uri despre care nu știu amănunte, iar în cazul de față într-adevăr este un teren în suprafață de 3200 mp. S-a cerut un S+P+7 retras și la suprafața aceasta putea să ceară chiar și un P+10.

D-na Neacșu: Dau citire Art. 1. Mai există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru și o abținere. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 25 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Mărgelelor nr. 9”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 430 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisie nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 26 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Lt. Av. Negel Gheorghe nr. 45”, sector 6 pentru construire locuințe colective, pe un teren in suprafață de 673,70 m.p., proprietate privată persoane fizice”. Are actele necesare la dosar, iar raportul Comisiei nr. 2 are aviz nefavorabil având următoarele amendamente: nu există în dosar avizul comisiei P.M.B. de precoordonare rețele deși este menționat în borderoul documentației. Zona L2A permite P+2 maxim iar documentația propune S+P+2+M.

Dacă nu există discuții dau citire Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru și o abținere. Proiectul nu întrunește numărul necesar de voturi. Se respinge.

Trecem la punctul 27 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Pădurarilor nr. 6”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren in suprafață de 372 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 28 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Pădurețu nr. 3-15”, sector 6 pentru construire servicii și birouri, pe un teren în suprafață de 508,45 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 29 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Performanței nr. 30-32”, sector 6 pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 543,35 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este nefavorabil având următorul amendament: conform Ord. 27/2008 nu se acceptă modificarea prin P.U.D. a hotărării ?

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 19 voturi pentru și o abținere.

Trecem la punctul 30 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Petuniei nr. 8B”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren in suprafata de 300,43 m.p., proprietate particulara persoane fizice”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 31 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modificator- “Str. Răsăritului nr. 9A”, sector 6 pentru construire locuință și comerț, pe un teren în suprafață de 252,23 m.p., proprietate particulară persoane fizice”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 32 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - modificator - “Intr. Severin Emanoil Mihail nr. 2A”, sector 6, pentru construire locuință, pe un teren in suprafață de 263,80 m.p., proprietate particularăa persoană fizică”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisie nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de

voturi.

Trecem la punctul 33 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Sos. Virtuții nr. 2C”, sector 6pentru construire birouri, pe un teren în suprafață de 192 m.p., proprietate particulară persoane fizice și un teren în suprafață de cca 91 m.p. domeniu privat al municipiului București (revendicabil) - propus spre concesionare”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este nefavorabil. Dau citire Art. 1. Există discuții?

Dl Avrămescu: Terenul din păcate pentru proprietar cum îl are pus pe planșă vine până undeva până pe mijlocul Pasajului Lujerului. Iar suprafața de acolo este singura care se suprapune cu ceva de construit. Din păcate din planșă rezultă că este pe spațiul verde. El este trecut ca fiind L3 dar practic din planșă rezultă că este spațiu verde. În plus, ceea ce vrea să facă el acolo P+4 birouri cu locuri de parcare care nu apar în construcție ci apar cumva tot pe spațiul verde nu este deloc OK. Dar, vrem să respectăm dreptul la proprietate, putem să facem un schimb de terenuri. Terenul să își păstreze destinația actuală propusă prin P.U.Z. - adică spațiu verde iar el să primească un teren unde să poată construi, pentru că acolo chiar nu se poate construi. Este la ieșirea din Pasajul Lujerului în V-ul format dintre Virtuții și Fabricii.

D-na Neacșu: Mai există discuții la Art. 1? Dacă nu supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge în unanimitate de voturi împotrivă. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 34 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Viscolului nr. 97-99”, sector 6 pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 2258,40 m.p., proprietate particulară persoane juridice”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este nefavorabil.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 35 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Vlădeasa nr. 9A”, sector 6 pentru construire locuință și birouri, pe un teren în suprafață de 220 m.p., proprietate particulară persoane fizice”. Are actele necesare la dosar, avizul Comisiei nr. 2 este pozitiv.

Dau citire Art. 1. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Există discuții? Dacă nu, supun votului Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 36 al ordinii de zi: “întrebări și Interpelări”.

Dl Viceprimar: Ați primit azi un material care se referă la doua dispoziții de Primar General cu privire la 2 revendicări, una în Școala Generală nr. 59 și una în Grădinița nr. 195. Este vorba de câteva probleme de legalitate care sunt puse sub semnul întrebării și anume: titularul dreptului de administrare așa cum arată Legea nr. 84 este Primăria de sector care spune prin art. 4A1 că aceste terenuri și clădiri fac parte din domeniul public al sectoarelor Municipiului București. Analizând aceste lucruri înseamnă că este domeniul public al statutului dat în administrarea directă primăriilor de sector. Atunci nu își avea rost dispoziția Primarului General. Pe de altă parte, Legea nr. 213 spune că domeniul public nu este supus revendicării în natură pe vechiul amplasament și la noi domeniul privat. Nu avem cunoștință să existe vreo hotărâre de guvern în care să fie trecut acest lucru din domeniu public în domeniu privat.

De asemenea, un asemenea material a fost înaintat Prefectului Municipiului București și Primarului General, urmând ca ele să producă niște răspunsuri. În momentul în care o să am răspunsurile o să am nevoie de sprijinul dvs., poate în ședința următoare de consiliu, că poate va trebui să luăm în discuție o hotărâre de consiliu care va sta la baza demersului ulterior de a ataca în instanță cele doua dispoziții de Primar General. Din păcate, conducerea Administrația Școlilor s-a grăbit un pic, făcând acele procese verbale de predare-primire cu proprietarii mai ales că la Grădinița nr. 195 nu era avizul de legalitate al Prefectului. Aici este și o culpă a Administației Școlilor și încercăm să îndreptăm cât putem din această problemă.

Dl Moisă: Salut această intervenție a d-lui Viceprimar. Noi am mai avut niște discuții, dar care din păcate nu s-au concretizat în ceva posibil în cadrul Consiliului Local. Eu fac apel la conștiința tuturor colegilor indiferent de partidele pe care le reprezentăm, cu toți am achiesat la garantarea dreptului de proprietate, însă toată lumea trebuie să respecte legile. Ori, aici este vorba de încălcarea a două legi organice, pe lângă faptul că și constituția speculează clar aceste legi. Aș zice, că este salutară această intervenție a d-lui Viceprimar și rog și conducerea Admnistrației Școlilor, care în mod clar a fost temătoare și la celelelate cazuri, domne Admnistrația Școlilor este o administrație în subordinea Consiliului Local. Deci, cine vine cu acte pentru revendicări să fie îndrumat către Consiliul Local. Asta trebuie discutat și cu primarul și cu directorul Administrației Școlilor foarte clar, că nu are calitatea să semneze astfel de procese verbale. Într-adevăr am analizat, cât ne pricepem noi, atunci în comisiile reunite de învățământ și juridică a Consiliului Local, dar există cale de atac să vedem cum se poate constitui pe baza de hotărâre a Consiliului Local parte în acest proces, pentru că acestor oameni li se pot foarte bine oferi terenuri în altă parte, nu în curtea școlilor. Pentru că, dacă am ajuns la nivelul să revendicăm curtea școlilor, înseamnă că suntem pe marginea prăpastiei. Haideți, să dăm o mână de ajutor.

Dl Popescu A.: Legat tot de această problemă în data de 01.09.2008 d-na directoare Stăniloaie Teodora de la Grădinița nr. 195 a făcut o adresă cu nr. 309 către dl Primar General înregistrată cu nr. 763936/04.09.2008. De asemenea, dl Arhitect Șef, cu toată stima, îmi dă un răspuns la interpelarea care am făcut-o pe această temă în ședința trecută, menționand “că acestea nu au aparținut niciodată Grădiniței nr. 195”. Păi, dacă nu aparțineau niciodată, nu putea să fie împrejmuit, să construiască și o troiță, să dărâme și gardul, să dărâme și troița odată, după aceea spune că acest teren a fost proprietate privată și a fost cumpărat în anul 2007 de la cei care l-au obținut prin cesionare. Păi dacă terenul este prin cesionare, celălalt îl are în cesiune vine și îl vinde la altcineva. Sunt niște abuzuri făcute în unitățile școlare și trebuie să încercăm o unitate, indiferent, facem o politică a oamenilor, nu a partidelor, a oamenilor, pentru că și noi suntem părinți și noi avem copii și umblă copiii aceștia de colo colo și să vedeți ce este acolo, grădinița aceea că vrea să ridice acolo un bloc cu 11 etaje și nu se mai specifică că tot acea suprafață era un loc de joacă pentru copii în care înainte de alegeri s-au investit niște bani, amenajat cu de toate și l-a dat și pe acela jos. În afară că a intrat în curtea grădiniței a desființat și locul de joacă pentru copii. L-am înștiințat și pe dl Zidaru. Este jaf acolo. Vă mulțumesc.

Dl Avrămescu: Având în vedere că am fost desemnat de către Consiliul Local să reprezint interesele Consiliului Local în consiliul de administrație al Școlii nr. 59, una dintre unitățile de învățământ menționate în adresa pe care am primit-o. Doresc să întăresc ceea ce este scris aici și referitor la urgența unor măsuri, este punctul de vedere al conducerii unității de învățământ, este punctul de vedere al părinților care au copii în această unitate de invățământ și este și punctul de vedere al celor care stau în zona imediat apropiată. Nici în unitatea școlară, nici în zona respectivă nu se știe exact care este situația, este o zvonistică foarte înfloritoare și în primul rând zvonistica nu face bine, în al doilea rând acest gen de a ține cu împroprietărirea în curtea școlilor nu este calea de urmat și din punctul de vedere al grupului P.N.L. și din punct de vedere al calității și a bunei desfașurări a actului educațional.

Dl Dina: Aș vrea să ridic următoarea problemă: În ultimile zile s-au constatat în cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 două evenimente: unul de natură tragică care a dus la decesul doamnei Popa angajată a A.D.P.D.U. Sector 6, iar al doilea la câteva zile după, un eveniment de natură sindicală care s-a soldat cu demisia unuia dintre directorii A.D.P.D.U. Sector 6. Acesta este moptivul pentru care am solicitat pentru interpelări în această seară prezența persoanelor competente de la A.D.P.D.U. Sector 6 și constat cu surprindere că dl Director General nu este, poate are el motive întemeiate pentru care nu se află în sală, dar constat că se află ceilalți directori de acolo. Interpelarea se referă la următoarele: aș dori în numele grupului de consilieri P.N.L. să aflăm în acest moment care este poziția oficială a conducerii A.D.P.D.U. Sector 6 cu privire la aceste două evenimente în baza datelor concrete pe care dumnealor le au în acest moment. Vă mulțumesc.

D-na Neacșu: Domnul Director General al A.D.P.D.U. Sector 6 nu se află în sală și o să rog Serviciul Tehnic să îi comunice în scris interpelarea. Este dl Zidaru, în sală.

Dl Dina: Mă scuzați, informațiile sunt contrare atunci în ceea ce privește directorul general de la A.D.P.D.U.. Îmi cer scuze dacă este vorba de dl Zidaru de dl director general al A.D.P.. Îmi cer scuze pentru confuzia creată.

D -na Neacșu: Dl Dina a făcut referire la directorul general. Domnule Zidaru sunteți director general?

Dl Dina: Dar, am spus că sunt alți directori în sală. Am și spus că regret absența domnului director general nu adjunct.

D-na Neacșu: Vreți un răspuns de la domnul director Zidaru?

Dl Dina: Eu aș dori de la persoanele care sunt competente din A.D.P., dat fiind faptul că nu este domnul Director General, dar cu toți bănuiesc că sunt implicați în ajungerea la o concluzie cu privire la cele aceste două evenimente și repet există date concrete, certe pe care dumnealor le au până în momentul acesta și vrem să cunoaștem poziția oficială a dumnealor, a A.D.P.D.U. Sector 6 cu privire la aceste două evenimente prin prisma datelor pe care le au până în acest moment. De la producerea evenimentelor până acum.

Dl Zidaru: Am înțeles că dorește răspuns de la domnul director general. Îi pot răspunde și eu.

Dl Dina: În măsura în care dețineți informații și dvs. Este și fostul director de acolo și este și coleg în sală. Bănuiesc că, cu toții sunteți implicați în a da niște răspunsuri. Dar, vocea cea mai avizată ar fi fost cea a directorului general. A conducătorului unității.

D-na Neacșu: Care nu este. Vă rog să vă hotărâți dacă acceptați răspunsul d-

lui Zidaru.

Dl Zidaru: Aș dori în momentul de față să vă fac cunoscut cu respectul de rigoare față de Consiliul Local, că s-a folosit un cuvânt destul de tăios “implicat”. “Implicat” înseamnă că ne simțim oricum moral, nu vinovați că s-a întâmplat, drept pentru care se continuă ancheta, nu o stopează nimeni, pentru a se trage niște concluzii de către organele de specialitate.

Numărul 1: vreau să vă informez că nu am prestat o activitate pentru persoane din afara instituției, deci pentru obiectul de activitate al A.D.P. - spații verzi.

Numărul 2 - nu am prestat o activitate în afara organigramei și a ștatului de funcții. Am prestat o activitate care o prestăm de fapt și permanent și care a fost prestată 3 luni de zile. În altă ordine de idei, având în vedere că a fost perpetuată o situație clară, concretă de unde se alimentează cu apă cisternele, nu numai noi, ci și URBAN-ul și alte instituții, așa s-a procedat 3 luni de zile. Nu cunosc, cel puțin eu personal nu am dat dispoziție pe o anumită persoană în speță, dumnezeu să o ierte regratată doamna Popa să se prezinte la punct. În altă ordine de idei, necoordonând compartimentul respectiv am informat directorul de specialitate că eu pun la dispoziție mașina A.D.P.-ului și să decidă cine merge acolo. Mai departe - în prezența șefului de la demolări, reprezentantul de la protecția muncii și a doamnei Popa, informat fiind că are și probleme cu părinții, zic: “sunt la Craiova?” Vă redau cuvânt cu cuvânt. “Nu. Sunt în București. Ar fi îndicat să vă ocupați de părinți, că suntem destui care să ne ocupăm de udatul respectiv”. Și concluzia cred că o vor trage organele de specialitate. Deci, rețineți că nu a fost o dispoziție expresă cel puțin din partea mea să se ducă acolo. Și cred că răspunsul autorizat îl vor da organele care fac ancheta, dar nu consider că dacă, vă dau un exemplu analogic: dacă generalul Marteș în misiune fiind la Brașov a fost omorât într-un accident rutier - la fel și doamna inginer Popa fiind la o distanță de 20 metri de partea carosabilă a fost omorâtă printr-un accident de circulație. Nu cred că cineva din A.D.P. a dirijat acea mașină. Fiecare conducător auto, și cunoaștem toți regulamentul de circulație care zice că atunci când nu ai în față ceva, el nu avea că ea era pe malul Dâmboviței să se reducă viteza la limita evitării oricărui pericol. Am sunat la 112 la agentul nr. 15 personal, am și numărul în telefon, s-au prezentat și o să iasă și ancheta. Acestea sunt punctele noastre de vedere. Nu stopează

nimeni desfășurarea evenimentelor, derularea și ancheta respectivă. Întrebarea a doua în legătură cu sindicatul: nu cunosc acțiunile sindicatului. Nici din partea sindicatului efectiv al ADP-ului nici din partea Primăriei. Nu m-a informat nimeni, nu am ținut legătura cu ei, aveți reprezentantul sindicatului aici, l-am văzut pe dl Ionuț și poate să vă confirme. Deci, la acest punct nu vă pot răspunde.

Dl Dina: Nu aș vrea să rămâneți cu o idee greșită. Când am spus implicare, vă repet, și este înregistrat pe bandă, am spus că vroiam să știu punctul de vedere al dvs. ca persoane implicate în investigarea evenimentelor respective.

Dl Zidaru: Nu persoane implicate ci persoane coordonatoare prin obligații.

Dl Dina: Poate formularea mea a fost nefericită. Eu am spus că dvs. sunteți persoane care acolo depuneți diligențe ca să dați niște răspunsuri oficiale și să faceți și dvs. demersul dvs. intern, administrativ pentru asta. Dacă m-am făcut înțeles greșit, eu îmi cer scuze. Nu am spus implicare la modul pe care l-ați sugerat dvs. ci am spus implicare la modul de a aduce informații. Îmi cer scuze dacă s-a înțeles altceva.

Dl Zidaru: Vreau să vă mai completez ceva: cu o lună în urmă dl Viceprimar m-a sunat, noi desfășurăm o activitate pe domeniul public. Drept pentru care vă reiterez că acolo ne-am dus și ne-am dus trei luni, cu foi de parcurs cu tot ce vreți și puteți constata că s-a desfășurat activitatea. Recte între orele 21.00 și 04.00 pentru ca să prevenim accidentele. Iuliu Maniu este cu circulație, Drumul Taberei este cu circulație. Revin, dl Viceprimar m-a sunat, îl respect, este șeful meu ierarhic că este un incendiu la un cablu subteran în zona Militari-Uverturii. Am luat notă. Zice în ștatul de funcții, în ROF-ul fiecăruia că execută sarcinile din ROF plus orice altă sarcină dispusă verbal de organele superioare. M-am informat, m-am documentat. Și aici putea, domnule consilier Dina, să se întâmple și mai și. Eu nu puteam să îl refuz pe dl Viceprimar. Am chemat șeful tehnicului, am constatat că era un cablu de peste 210 KW, asta însemna că putea oricând , o conductă de gaze să ia foc, să sară în aer. Nici chiar dânsul cu prerogativele pe care le are, m-aș exprima mai dur așa cum spuneți dvs., nu era implicat. Implicați erau cei de la RENEL, până nu s-a dus dânsul în 1 Mai, că l-am urmărit cu radarul pe dânsul. Totuși m-am dus. Dar aici este un caz aparte unde noi ne desfășuram activitatea nu în alt domeniu să ne ducem în afară. Deci pe spațiul verde. De unde luam agentul de udare? De unde avem domeniul public. Unde? La 20 metri de artera de circulatie. A apărut acest individ care a omorât-o. Acesta este răspunsul pe care vi-l pot la ora actuală.

Dl Dina: La partea a doua nu ne poate spune nimeni nimic?

Dl Zidaru: Cu tot respectul, nu mă pot băga. Chemați sindicatele, dacă au avut vreo discuție cu mine.

Dl Dina: Eu am cerut poziția oficială în acest moment a conducerii unității, respectiv ADPDU Sector 6, cu privire și la evenimentul de natură sindicală care s-a petrecut și a fost soldat cu demisia unuia dintre directori. Dacă dvs. spuneți că nu știți, mi se pare că este o problemă.

Dl Zidaru: Doresc să acceptați să vă dăm un răspuns autorizat scris. Și îl veți primi, care este mai favorabil și sub semnătură. Nu refuzăm să vă dăm un răspuns.

Page 22 of 24

Dl Popescu A.: Legat tot de ADP: am vorbit cu dl Istrate și nu știu cui să mă mai adresez. L-am rugat la Școala Generală nr. 155 unde este nevoie de un trotuar între școală și drumul public, cu o lățime de un metru - doi, deoarece copiii sunt predispuși la accidente. Este necesar după ce s-a făcut gardul acela pentru că nu au cum să umble copiii, nu este trotuarul, l-am rugat.

L-am rugat la Grădinița nr. 272 să fie puse băncuțe în curte, să se umple gropile de nisip și să fie iluminată curtea pentru că este întuneric beznă. Această grădiniță este cu program prelungit. Am să rog Executivul să intervină la dl Director General Istrate și să soluționeze aceaste probleme care nu sunt chestii de altă natură, sunt necesități.

Tot, executivul aș vrea să se mai implice să ia legătura cu serviciul circulație, cred că cei de la Plaza România au ajuns stat în stat. Au început să pună niște panglici și nu poți să treci din Drumul Taberei pe acolo și ca să treci din Militari se blochează circulația. Iese omul din Plaza vrea să se ducă în Militari, au blocat acolo, nu se pot duce în Militari că trebuie să iasă neapărat pe acolo. Este terenul lor privat? Acolo este drum public și nu au voie să blocheze drumul.

Tot Executivul aș ruga să trimită Corpul de Control să vadă care este situația cu cinematograful Favorit. Am vrut să facem un Centru Cultural și nu am avut locație. Cinematograful stă de 4, 5, 6 ani. I s-a schimbat destinația, nu au avut loc să îl cumpere. Sa mai propus să îl preia Consiliul Local, să îl amenajeze, să facă un Centru Cultural. Noi în Sectorul 6 ducem lipsă de locație pentru Centru Cultural, să facem niște activități.

Penultima problemă: dacă Executivul are în vedere găsirea unei locații pentru un proiect privind înființarea unui cimitir, pentru că Drumul Taberei este destul de mare. Să se înființeze un cimitir al comunității, nu privat pentru că sunt anumite biserici care au cimitire private.

Și ultima chestie legată de dl Arhitect Florentin Bera: legat de P.U.D.-ul de pe Timișoara nr. 61 unde sunt 2 P.U.D.-uri: odată cu parcarea supraterană Romancierilor și P.U.D.-ul Timișoara nr. 61. Și aici spune: pentru a obține concesionarea trebuie să i se dea încă o suprafață. În primul rând dl Arhitect trebuia să știe că nu are unde să îi dea această suprafață. Într-o parte este blocul, într-o parte Bd. Timișoara, într-o parte este aleea de acces . Dăm așa P.U.D.-urile. Să vină și dânșii pe teren să vadă, dacă avem să le dăm oamenilor aceștia. Dacă nu avem, de ce tot îl ținem așa. Că putea să ceară și dânsul ca și ceilalți să îi dea în altă parte.

Iar aici la sfârșit este cumva de râs - menționăm că atât P.U.D.-ul Romanicierilor cât și P.U.D.-ul Timișoara 61 au avize de la Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației și P.M.B.. Dânșii dau o chestie pe aceiași suprafață care se bate cap în cap. Să vedem a cui este valabilă - pe Romancierilor sau Timișoara 61.

Dl Avrămescu: În completarea discuției care am avut-o cu școlile, am o rugăminte adresată Executivului să inițieze o discuție cu Ministerul Educației referitoare la investițiile care s-au început și în acest moment stagnează. Este vorba de investiția din curtea Grădiniței nr. 41 și Scolii nr. 142 care în momentul de față sunt în conservare. Este o solicitare adresată Executivului referitoate la demararea unor discuții cu Ministerul Educației, ca în cazul în care Ministerul Educației nu își continuă investițiile în acele locații eventual, cu acordul Consiliului Local să preluăm la nivelul Consiliului Local aceste investiții, să le continuăm. Nu ne interesează foarte mult sursa de finanțare, cât ne interesează realizarea acelor obiective: este vorba de o extindere de grădiniță ci o grădiniță în continuarea unei școli și în nici un caz un șantier lăsat la nivel de fundație în curtea unei grădinițe nu este un lucru benefic pentru cineva mai ales că mai are un pic și face anul de când este în acea fază. Mă refer în special de Grădinița nr. 41 unde am fost delegat să reprezint Consiliul Local.

Dl Spiridon: Într-adevăr are dreptate. Este vorba de trei proiecte de construcții de grădinițe dar nu la Min. Educației, nu prea sunt bani de la guvern. Într-adevăr vom face demersurile către Guvern, dacă nu mai există finanțare și nu mai există o posibilă refinanțare de la Guvern să încercăm le preluăm și să găsim fonduri pentru a finanța finalizarea lor.

Dl Avrămescu: Mă fac purtătorul de cuvânt al mai multor asociații de proprietari. Este o interpelare adresată d-lui primar. Dă citire adresei anexată la procesul verbal.

D-na Neacșu: Nemaifiind discuții, declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Floricică


Ioana Mihaela Neacșu

Redactat: Critu Anne-Mari

Page 24 of 24