Dl Secretar face prezența: 26 consilieri prezenți și 1 absent motivat (dl Dan

Darabont).

La primul punct al ordinii de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 06.11.2008. A fost semnat de d-na președinte de ședință Ioana Mihaela Neacșu și de Secretar. Îl supun aprobării dvs. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

D-na Neacșu: Bună seara! Înainte de toate doresc să știu dacă sunt reprezentanți mass-media.

Sunt reprezentanți de la Politica TV.

Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția nr. 44.817 a d-lui Primar. A fost dat anunțul în Evenimentul Zilei și în România Liberă din data de 09.12.2008. Conform referatului Direcției de Relații Publice nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau alte recomandări din partea societății civile cu privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii acestei ședințe. Vă propun să trecem la discutarea proiectului ordinii de zi.

Există observații, comentarii asupra ordinii de zi?

Dl Dina: Bună seara! Legat de ordinea de zi am dori să adresăm Executivului rugămintea de a scoate de pe ordinea de zi proiectele de la punctele 5, 8, 10 și 14. Legat de proiectele de la numerele 8, 10, 14 sunt proiecte extrem de importante, nu ne-am așteptat să fim copleșiți vineri cu foarte multe proiecte, de altfel consistente, am reușit să le pacurgem pe toate dar, considerăm că acestea încă mai necesită, din punctu nostru de vedere, dezbateri. Tot legat de ordinea de zi, suntem surprinși, că nu se regăsesc acele 2 puncte despre care în ședința anterioară am convenit să le discutăm, respectiv Regulamentul Consiliului Local și Registrul spațiilor verzi. Dacă dl Primar are amabilitatea să ne spună ceva în acest sens. Vă mulțumesc!

D-na Neacșu: Deoarece nu mai sunt discuții supun la vot propunerile d-lui consilier Dina.

Dl Primar: Bună seara! Îi felicit pe cei care au câștigat alegerile cum ar fi dl Pieptea și-i doresc succes și d-lui viitor senator Gabriel Mutu. În urma discuțiilor sunt întru-totul de acord ca punctele 10, 34 și 39 să fie retrase de pe ordinea de zi. Pentru celelalte considerăm că avem argumente și merită să fie discutate în cadrul ședinței, iar cele 2 care nu se regăsesc înseamnă că nu avem destule motivații ca să le punem pe ordinea de zi a ședinței. Vă mulțumesc!

D -na Neacșu: Înțeleg că prin vocea d-lui Primar, Executivul a retras de pe ordinea de zi punctele 10, 34 și 39.

Supun la vot solicitarea d-lui consilier Dina de a se scoate de pe ordinea de zi

punctul 5 “Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcție a administratorului public la Primăria Sector 6 și a atribuțiilor acestuia”. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi împotrivă, 8 abțineri și 5 voturi pentru.

Supun la vot solicitarea d-lui consilier Dina de a se scoate de pe ordinea de zi punctul 8 “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Ștatului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Școlilor Sector 6”. Cine este pentru? Se respinge cu 13 voturi împotrivă, 9 abțineri și 5 voturi pentru.

Supun la vot solicitarea d-lui consilier Dina de a se scoate de pe ordinea de zi punctul 14 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural European Sector 6”. Cine este pentru? Se respinge cu 13 voturi împotrivă, 9 abțineri și 5 voturi pentru.

Supun votului dvs. ordinea de zi în ansamblul său. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar și raportul de specialitate al Comisiei nr. 5.

Dă citire articolului unic.

Rog grupurile de consilieri să facă propuneri.

Dl Dina: Din partea grupului de consilieri P.N.L. propunem pe colegul nostru Manuel Avramescu.

Dl Tulugea: În spiritul fair-play-ului pe care noi vrem să-l instaurăm în Consiliul Local Sector 6, noi vis-â-vis de grupul P.D.-L. nu vom propune un alt candidat, respectăm ordinea pe care am stabilit-o la începutul funcționării consiliului și dăm șansa grupului P.N.L. să ne demonstreze că sunt alături de noi.

Dl Moisă: Era de la sine înțeles pentru colegii noștri că grupul P.S.D. avea fair-play-uri mai demult. Am avut o înțelegere, o respectăm.

D-na Neacșu: Având în vedere că există o singură propunere eu zic sa folosim vot deschis.

Supun votului dvs. propunerea d-lui Dina. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. articolul unic. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate

de voturi.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment existent în bugetul consolidat al Sectorului 6 pe anul 2008 pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,

Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Raportul Comisiei nr. 1.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al Direcției Economice, Anexele și Raportul Comisiei nr. 1.

D-na Andrei: Art 1 se modifică astfel: “în sumă de 684.031 mii lei” conform art. 5 și art din H.G. nr. 1432/12.11.2008. 6. Se diminuează bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 400 mii lei deoarece reabilitarea Grădiniței nr. 57 “Hilary Clinton” se va realiza prin bugetul Inspectoratului Școlar nu prin bugetul local. Acesta este amendamentul.

D-na Neacșu: Vă rog să reformulați articolul, cum va suna.

D -na Andrei: Este identic în afară de sumă. În loc de 684.431 mii lei va fi 684,031 mii lei.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. propunerea d-nei consilier Andrei. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

D -na Andrei: Am o rugăminte, la art. 4 să se completeze cu: “Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se va face conform competențelor prin grija Secretarului Sector 6”.

D-na Neacșu: Da, am înțeles. Deci, d-na Andrei a dorit la Art. 4 să se completeze după modelul hotărârii precedente cu următoarea frază: “Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se va face conform competențelor prin grija Secretarului Sector 6”.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcție a administratorului public la Primăria Sectorului 6 și a atribuțiilor acestuia”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa 1,

Anexa 2, Anexa 3, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al Șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane și Raportul comisiei 5.

Sunt discuții?

5

Dl Dina: Solicitarea noastră este ca în ce privește experiența în administrație publică locală la nivel de decizie să fie de cel puțin 5 ani. Vă mulțumesc!

D-na Neacșu: În formularea Executivului era vorba de cel puțin 3 ani, dl consilier Dina propune o experiență de cel puțin 5 ani.

Supun la vot amendamentul d-lui consilier Dina. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi împotrivă, 8 abțineri și 6 voturi pentru.

Propunerea d-lui consilier Dina a fost respinsă.

Supun votului dvs. Anexa 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Dl Dina: La Anexa 2 noi reiterăm puțin modificat aspectul pe care am dori să fie menționat. Este vorba despre consilierii locali în comisii, dar de data aceasta nu mai susținem prezența în comisia de selecție a 4 consilieri locali din partea celor 4 partide reprezentate în consiliu, ci solicităm 4 consilieri în calitate de observator. Asta vrând să însemne că doar asistă. Mulțumesc!

5

Dl Tulugea: Vis-â-vis de propunerea colegului, eu nu prea înțeleg statutul de observator la un examen. Unde asistă, pe holuri, pe la poartă? Nu văd logica.

D -na Neacșu: Supun la vot propunerea d-lui consilier Dina. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi împotrivă, 8 abțineri și 5 voturi pentru.

Propunerea d-lui consilier a fost respinsă.

Supun votului dvs. Anexa 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Dl Dina: Dorim să solicităm ca în conformitate cu acest art. 3 pe care-l dezbatem acum să fie preluate corespunzător în fișa postului ceea ce este precizat în articol. Considerăm că trebuiau să se regăsească multe lucruri din articolul 3 în fișa postului, competențele ș.a.m.d. De exemplu la limitele de competență stabilite de Primar, noi le vom stabili ulterior prin acest articol 3. La ședințele specifice și la competența managerială, la fel, conținutul articolului 3 parțial trebuia să se regăsească și în punctul 4 și în punctul 5 din fișa postului. Ea a rămas cea de data trecută cu caracter general, amendamentul pe care l-am discutat la art. 3 a fost preluat dar, nu se regăsesc corespunzător în fișa postului. Mulțumesc!

D-na Neacșu: Eu vă rog totuși să formulați amendamentul, dacă există.

Dl Dina: Considerăm că ar trebui modificată fișa postului cu aceste lucruri. De exemplu la limitele de competență, la punctul 7 se spune că sunt stabilite de Primar. Nu le stabilește Primarul ci Consiliul Local conform articolului din lege. Este notat în preambul articolul. Trebuie spus care sunt limitele, coordonarea activității Direcției managementul programelor și a tuturor celorlalte compartimente și servicii din cadrul instituțiilor publice din subordine care vor derula operațiuni cu fonduri provenite din finanțări externe etc. Acesta este un amendament și atunci dacă doriți să le supunem la vot, pe rând ca să nu se creeze confuzii.

D -na Neacșu: Supun la vot amendamentul d-lui consilier Dina. Cine este pentru? Se respinge cu 15 voturi împotrivă, 4 abțineri și 5 voturi pentru.

Propunerea d-lui consilier a fost respinsă. Parcă mai aveați un amendament.

Dl Dina: La punctul 5 din Anexa 3, la competența managerială ea trebuie să se refere la organizarea, coordonarea și gestionarea nu a activității instituției, ci conform articolului 3 a Direcției Management Programe și a tuturor celorlalte ulterior enunțate în articol care vor derula, dacă vor derula, proiecte de fonduri așa după cum se intenționează. Mulțumesc!

Dl Tulugea: La acest amendament aș avea o mică intervenție, la care sigur pot fi contrazis dar, a folosi numai o direcție în momentul în care accezi la niște fonduri la a cărui materializare participă 8 direcții din instituție, mi se pare că este o limitare excesivă. Adică nu se mai poate urmări cum se materializează acea accesare dacă eu îi spun că numai la direcția X.

D -na Neacșu: Aș vrea să precizez că în text spune “organizează, coordonează, gestionează activitatea instituției angajatoare a unuia sau mai multor compartimente funcționale și/sau a unităților subordonate acesteia”. Deci, din punctul meu personal articolul nu se referă numai la activitatea instituției, există posibilitatea de a subordona numai anumite compartimente funcționale din cadrul acestuia. Dacă este “și/sau”. Mă rog, nu vreau să intru în polemică cu dl Consilier.

Dl Dina: Dacă Executivul prin proiectul de hotărâre pe care ni-l supune aprobării a spus: doresc ca această persoană să se ocupe de aceste lucruri. Nu sunt lucruri pe care le-am spus eu acum, ...

Dl Primar: Nici un director și nici un funcționar public nu se subordonează acestei direcții. Este clar că amendamentul dvs. este lipsit de sens.

Dl Dina: Direcția Managementul Proiectelor are în subordine numai funcționari publici. Mă scuzați că vă spun, așa spune organigrama, consultăm și managerul de la Resurse Umane. E vorba de coordonare și gestionare. Asta ați cerut dvs. în mod expres prin proiectul de hotărâre.

Dl Primar: Atunci când se referă la un împrumut, de acord, nu?

Propunerea d-lui consilier a fost respinsă.

Supun votului dvs. Anexa 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 abțineri.

5

La art. 5 vreau să reamintesc propunerea făcută anterior de d-na consilier Andrei de a completa această hotărâre ca și pe toate celelalte cu paragraful “Comunicarea se aduce la cunoștință publică se face conform competențelor prin grija Secretarului Sector 6”.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 abțineri.

5

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 21 voturi pentru și 5 abțineri.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, Expunerea de motive a d-lui Primar, Referatul de specialitate al d-nei Stela Tomoea și rapoartele comisiilor nr. 1 și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului lista nominală. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale în cuantum de până la 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2008, datorate de persoanele fizice și juridice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate de la S.P.F.P.L. și raportul comisiei 1.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Ștatului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Școlilor Sector 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate semnat de dl director Cristian Ionescu și rapoartele comisiilor 1, 4 și 5.

Sunt discuții?

5

Dl Dina: Voi începe cu raportul de specialitate pentru că suntem la discuții pe fond. Constatăm că modificăm organigrama acestei instituții aflată în subordinea Consiliului Local, există o motivație care spune că trebuie luate măsuri în vederea asigurării unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial pentru care se consideră justificată suplimentarea funcțiilor publice precum și a celor contractuale. Considerăm că aici sunt niște lacune. Nu ni se spune care este suplimentarea, câte personae pe funcție publică, câte persoane contractuale, de asemenea care este motivația pentru care se suplimentează. Ar fi trebuit prezentată, comparativ, organigrama existentă cu organigrama nouă astfel încât modificările să fie foarte clare. Ni se spune doar că această modificare se bazează pe noi reglementări legislative în domeniul atragerii de fonduri structurale precum și pe oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri structurale europene pentru unitățile de învățământ preuniversitar din sectorul 6. Am putea să deducem că suplimentăm câțiva oameni la aceste servicii, dar nu sunt prezentate date clare. Acesta este unul din motivele pentru care am și solicitat să fie revizuit. Ulterior la discuții pe articole și anexe ne rezervăm dreptul să intervenim ori de câte ori considerăm de cuviință. Vă mulțumesc!

Dl Ionescu C.: Eu consideram că este destul de clar mai ales că în ultimele 2 luni practic serviciul pe care-l coordonez a primit două palme prin niște ședințe care spuneau că trebuie să mă ocup și să accesez fonduri structurale, să le atrag de fapt, și să le folosesc direct la școli. Și atunci, cu personalul pe care-l am actualmente nu se putea face acest lucru. Am depus un proiect vinerea trecută numai că a fost cu eforturi foarte mari și-mi trebuiesc oameni de specialitate. Am avut și avizul de la Agenția Funcționarilor Publici care-mi era necesar. Există acest serviciu în organigramă foarte clar 1+10; aceasta este modificarea față de organigrama actuală. Aceasta există la dosar în Primărie, în fiecare an depunem organigrama spre aprobarea consiliului. Proiectul a fost depus în termen vinerea trecută, am fost și l-am susținut la 3 comisii.

Dl Dina: Atâta timp cât menționați documente care nu se regăsesc putem să considerăm că nu ni le-ați prezentat. Era de asemenea normal să puneți avizul, îmi spuneți acum că este vorba de 10 funcții publice. În raportul dvs. de specialitate menționați și posturi contractuale. Care sunt posturile contractuale?

Dl Ionescu C.: Tot serviciul acesta este format din funcționari contractuali. Nu pot să stau încă 2-3 luni să aștept până când vor angaja sau nu funcționari publici.

Dl Dina: Deci nu sunt 10 funcționari publici cum ați spus mai devreme, ci 10

contractuali.

Dl Ionescu C.: Serviciul este de 1+10 contractuali. Se vede din ștatul de funcții diferența.

Dl Dina: Nu se vede diferența pentru că noi nu avem cu ce să comparăm stimate d-le Director. Din nou propun să vă reevaluați poziția, să faceți un raport de specialitate corespunzător și de asemenea să aducem la zi și regulamentul că vom avea amendamente și acolo. Vă mulțumesc!

D -na Neacșu: Supun votului dvs. Anexa 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Anexa 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Anexa 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor și condițiilor de premiere ce trebuie îndeplinite de salariații A.D.P.D.U. Sector

6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate semnat de Director A.D.P.D.U. Sector 6 și Raportul comisiei 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 10 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuință socială, fond de stat sau necesitate, în baza Legii nr. 114/1996, întocmite pentru anii 2008-2009”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexele cu tabelele nominale, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al șef Serviciu Marinela Popovici și raportul comisiei 5.

Sunt discuții?

D-na Andrei: Vreau să precizez că la proiectele 10 și 12 nu particip la dezbatere și vot. Sunt în incompatibilitate.

D -na Neacșu: Aș vrea să aduc un amendament la Anexa pentru structura 2 camere. Din câte am luat știință de la Serviciul Spațiu Locativ există o persoană care din motive obiective nu a putut să-și depună actele de completare la dosar, au fost depuse astăzi de dimineață și solicit acordul Consiliului Local ca dumneaei să poată să vină în completarea listelor actuale după ce comisia îi va face punctajul respectiv.

D-na Popovici: Poate că este mai bine să vă explic eu. Deci, listele au fost închise practic la depunerea acestora și aducerea la cunoștința membrilor consiliului. Am fost informați că este vorba de un caz social deosebit, mamă singură cu un copil cu handicap, care din motive obiective nu a putut să fie prezentă la reverificare. I s-a adus la cunoștință lista cu acte pe care trebuie să le prezinte. Astăzi le-a adus. Dosarul este evaluabil, însă trebuie acordul dvs. pentru modificarea listelor prin introducerea persoanei respective la structura 2 camere, locuințe socială.

D-na Neacșu: Vă rog să ne spuneți și numele persoanei în cazul în care colegii consilieri sunt de acord cu introducerea pe listă să poată fi prinsă nominal.

D-na Popovici: Este vorba de d-na Garabet.

D -na Neacșu: Supun la vot dacă sunteți de acord ca doamna să fie trecută în listă. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. D-na Popovici vă rog să faceți demersurile necesare pentru ca această persoană să aibă evaluat dosarul în consecință.

Dl Anglițoiu: Mă abțin de la dezbateri și vot.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. conținutul Anexelor 1 și 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului    dvs. Art 1.    Cine este    pentru?    Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului    dvs. Art 2.    Cine este    pentru?    Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului    dvs. Art 3.    Cine este    pentru?    Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului    dvs. hotărârea în ansamblu.    Cine este pentru? Se adoptă cu 24

voturi pentru.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuință în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, întocmite pentru anii 2008-2009”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate semnat de șef serviciu Marinela Popovici și raportul comisiei 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de solicitanți ce beneficiază de prioritate la repartizarea locuințelor amplasate în Str. Dealul Țugulea nr. 27, Bl. F7A, tronson 1+2 și Bl. F7B tronson 2+3”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,

Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate semnat de șef serviciu Marinela Popovici, o adresă de la A.D.P.D.U. și raportul comisiei 5.

Există discuții?

5

D -na Surulescu: Stimați colegi vă rog să-mi permiteți să fac un amendament la art. 1: propunerea mea este ca tinerii care beneficiază de repartizarea locuințelor în ansamblul Dealul Țugulea să aibe vărsta de “până la 36 de ani”.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. amendamentul d-nei Surulescu. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Dl Anglițoiu: La nivelul Uniunii Europene vârsta la care se termină tinerețea este 35 de ani împliniți.

Dl Avramescu: Vă pot lămuri eu, este o Lege în România nr. 350/2006 care a intrat în vigoare în 2007 care stabilește nivelurile între care minim și maxim se consideră tineret la noi în țară: minim 14 ani, maxim 35 ani.

D-na Neacșu: Mulțumim d-le Consilier.

Supun votului dvs. Art 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 24 voturi

pentru.

Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural European Sector 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al directorului Centrului Cultural European Violeta Drăgan, Regulamentul și rapoartele comisiilor 1, 4 și 5. La comisia 4 este un amendament. Voi ruga colega să facă acel amendament la momentul respectiv.

Sunt discuții?

5

Dl Dina: Citez din raportul de specialitate, există din nou contradicții între raport și conținutul regulamentului de organizare și funcționare: “Centrul Cultural European Sector 6, instituție publică de cultură de interes local aflat sub autoritatea administrativă a Consiliului Local Sector 6 are ca scop identificarea nevoilor culturale ale comunității și susținerea de proiecte culturale majore”. Rog să se rețină acest lucru pentru că voi avea intervenții majore pe regulament. De asemenea, ni se spune prin raportul de specialitate că, înțelegem că o să fim bombardați aproape lunar cu modificarea acestui regulament care spune, că va fi aplicat și îmbunătățit pentru fiecare post prevăzut. Înseamnă că are o abordare superficială dacă ni se spune că la nivelul fiecărui post el trebuie îmbunătățit. Nu s-a avut în vedere o strategie, o conturare ideală a acestor posturi și vom experimenta de la lună la lună. În fiecare lună o să avem modificarea acestui regulament. Asta este pentru moment. Vă mulțumesc! Voi reveni la discuțiile pe regulament. Dacă d-na Directoare este prezentă și ar putea să ne spună ceva legat de aceste lucruri.

D-na Drăgan: Am lângă mine și coordonatorul șef al Centrului Cultural European și ar vrea și dumnealui să spună câteva cuvinte în cele ce urmează. Consider că acest regulament a fost amănunțit elaborat, cu siguranță că se poate modifica în timp. Asta nu înseamnă că la fiecare ședință de consiliu vom veni cu modificări. Nevoile fiecăruia dintre noi se schimbă de la o zi la alta, cu atât mai mult un regulament al unei instituții nou create, pionieră în sectorul 6. Nu știu, dacă aveți alte întrebări pe această temă. Dacă mai aveți întrebări eu vă pot lămuri.

D-na Neacșu: Mulțumim d-na Directoare. Mai sunt discuții la Anexă?

Dl Dina: Ne legăm de atribuții la Art. 6 cap. I. și ce decurge până la litera w). Parcurgând aceste puncte am constatat că ele vin în contradicție cu ce am spus mai devreme. Centrul Cultural nu este definit în primul rând ce fel de instituție este. Eu știu că trebuie să ne definim ca instituție care trăiește din alocație bugetară sau suntem instituție care supraviețuim prin venituri proprii? Constatăm că marea majoritate a lucrurilor prevăzute la atribuții sunt de natură pur comercială și ne transformăm în agenție de publicitate, în editură, în multiplicator de casete, de D.V.D-uri, de C.D-uri, de activitate de publicitate pentru companii de transport... Dacă vreți le citesc pe toate. Asta vreau să subliniez că dacă suntem un Centru Cultural European care identificăm nevoia culturală și susținem proiecte culturale majore, multe din lucrurile prevăzute la atribuții, mă scuzați, sunt pur comerciale și dau natura unei activități aducătoare de venit. Prin esență, de cele mai multe ori cultura pură, cultura în esența ei nu este o activitate producătoare de venituri. De cele mai multe ori ea trebuie susținută prin venituri. Și atunci intrăm în contradicție majoră cu scopul pentru care acest Centru Cultural a fost creat. Este pionierat, cum a spus și colega noastră, este minunat, dar haideți să-l păstrăm la nivel de Centru Cultural European și, mă scuzati de formulare, să nu-l transformăm într-o sorcovă comercială. Vă mulțumesc!

D-na Neacșu: Ce propuneți d-le consilier?

Dl Dina: Propunerea este să rămână strict activitățile culturale, să fie scoase toate activitățile cu caracter comercial. Și să definim dacă suntem axați pe buget sau trăim din venituri proprii. Nu putem și din buget și din venituri proprii.

D-na Neacșu: O să vă răspundă dl Mario Ioviță.

Dl Dina: Doresc ca dumnealui să precizeze poziția, eu aș fi preferat să discut cu directorul centrului. Îmi cer scuze nu cunosc poziția dumnealui în .

Dl Ioviță: Poziția mea este de Coordonator Șef. Dvs. d-le consilier ați auzit de ARCUB? Puteți să-mi răspundeți?

Dl Dina: Da!

D-na Neacșu: Vă rog să nu faceți dialog.

Dl Dina: Întrebările d-lui Ioviță sunt retorice.

mulțumesc!

5


Dl Ioviță: Vreau doar să precizez că ARCUB-ul are același statut. Vă

Dl Dina: L-am definit ca fiind Centru Cultural European, prin statut. Răspunsul nu este concludent. Cum separăm comercialul de cultural? Cum separăm că s-a cerut alocație de la buget pentru centru. Trăim din alocație bugetară sau din venituri proprii? Trebuie clar să facem această diferențiere.

Dl Tulugea: Irina Loghin este deputat și câștigă bani de la nunți.

Dl Vlădoianu: Voi pune o întrebare retorică, de când autofinanțarea este

dăunătoare?

Dl Dina: Revin, conform proiectului care ne-a fost prezentat când am înființat Centrul Cultural European i-am creat poziție bugetară, el fiind susținut de la bugetul local sector 6. Aduceți-vă aminte, avem hotărâre, avem procese verbale. Vă mulțumesc!

5

D-na Neacșu: D-le consilier Dina o să vă rog să vă limitați luările de cuvânt la fiecare dintre proiectele de hotărâre la maxim 5 minute. Eu nu înțeleg care este cauza nedumeririlor dvs. deoarece este foarte bine ca o instituție să aibă o finanțare mixtă, atât

5    5    ~

din autofinanțare cât și de la bugetul Consiliului Local. Faptul că ei realizează o autofinanțare este de natură a mai diminua cheltuielile de la bugetul local, ceea ce este foarte bine.

Dl Cursaru: Totuși, încă nu facem distincția între cultură și autofinanțare. Asta ce înseamnă? Că un Centru Cultural European, care trebuie să fie un simbol al locuitorilor sectorului 6, o să vedem că face publicitate la ce? La transporturi? Este foarte bună autofinanțarea, dar hai să facem autofinanțare pe probleme culturale, nu pe probleme comerciale. Eu zic că ar fi bine venit să știm foarte clar delimitarea aceasta. Cultura, rămâne cultură, sunteți profesoară și cred că înțelegeți foarte bine.

D -na Neacșu: Înțeleg d-le Consilier că v-ați adresat tuturor colegilor din sală, nu numai mie personal.

Dl Dina: Plecăm de la esența înființării, a fost declarat ca instituție publică. Instituția publică trăiește din subvenție, vă rog eu frumos! Este la limită. Dacă-l scoatem de sub umbrela de instituție publică, e minunat, îl facem ca Administrația Piețelor și va trăi din venituri proprii cât se poate. Și-i urăm cât mai multe venituri proprii, dar nu ca instituție publică. Vă mulțumesc!

Dl Anglițoiu: Nu poate decât să mă bucure interesul consilierilor pentru cultură. Nu doresc să intru în polemică, însă s-a adus în discuție cuvântul “european” etichetă care sper că va onora activitatea Centrului Cultural European de la noi din sector. Am doar un exemplu să vă dau: Filarmonica și Opera din Viena, care presupune un număr foarte mare de artiști implicați atât în muzică, în creația artistică însemnând punerea în scenă, corpul de balet ș.a.m.d. are finanțare multiplă de la stat, are finanțare de la municipalitate de la Promăria din Viena, de la Ministerul Culturii austriac și de asemenea, de la Concernul Toyota, brandul de lux Lexus se găsește și la acest moment postat la loc de cinste în orice afiș, în tot ceea ce înseamnă promovarea activității culturale a acestei mari instituții europene. Mulțumesc! Mai mult, televizarea, drepturile de televizare ale concertului de Anul Nou, căci ne apropiem de Sfintele Sărbători, aduc acestei instituții sume considerabile de bani, dincolo de concerte, de orice altă activitate în acest sens.

D-na Drăgan: Am în față H.C.L.S. 6 nr. 20 din 16.07.2008 și în primul paragraf Consiliul Local a votat, la momentul respectiv că această instituție publică de cultură va avea personalitate juridică și va fi finanțată atât din venituri proprii cât și din alocații de la bugetul de stat. Consider că atâta timp cât dumnealor au votat atunci cele 2 surse de finanțare nu cred că este vreo problemă acum.

Mai mult decât atât am aici în fața dvs. niște invitații pentru Gala Vieneză. Nu cred că multe organisme de cultură din țară au putut să aducă Orchestra Filarmonică din Viena, pe care dacă îmi dați voie la sfârșitul ședinței o să le împart tuturor consilierilor. Acest eveniment va avea loc la Teatrul Național, marțea care urmează.

D-na Selețchi: Vreau să vă spun că acest proiect discută foarte mult despre componența artistică și mai puțin despre cea științifică sau, cum s-ar spune tehnico-științifică. De pildă la punctul e) de la art. 5 spune așa: ”editare de carte, publicații, monografii” ș.a.m.d. “cu caracter cultural sau tehnico-științific”. Nici măcar nu introduce componenta tehnico-științifică în cultură. Să fie clar cultura are două componente: una artistică și cealaltă tehnico-științifică. Asta aș dori, cred că deranjează pe foarte mulți dintre colegi faptul că prea mult se pune accentul pe latura artistică.

Și la pagina 7 la punctul “j” de la art. 6 unde spune că “organizează manifestări cultural-artistice și științifice” însă ar fi bine să se precizeze procentul în mod egal, nu știu cum să spun, cum să mă exprim să fie pe placul tuturor, dar să nu se uite faptul că trebuie să ne canalizăm atenția asupra ambelor laturi în mod egal.

Referitor la ce-a spus dl Dina, să nu se supere pe mine, este corectă formularea “regulament de organizare și funcționare a Centrului Cultural European” nu “al“. D-na Violeta Drăgan s-a conformat și a spus “al” dar nu corect. Este corect cum a fost scris. Incorect este să se facă un asemenea regulament tehnoredactat fără diacritice, să nu uitați că suntem români și așa încetul cu încetul se pierde din complexitatea și frumusețea limbii. Este foarte important atunci cînd faci un proiect de hotărâre cultural-științific să-l scrii așa cum se cuvine. Mă scuzați! Mulțumesc!

D -na Neacșu: Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 20 voturi pentru și 5 abțineri.

Trecem la punctul 14 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind stabilirea costlui

mediu lunar/asistat în Centrul de îngrijire și Asistență Floare Roșie”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al directorului D.G.A.S.P.C.,

o notă de fundamentare privind stabilirea costului mediu pentru beneficiarii Centrului de

Îngrijire și Asistență Floare Roșie și rapoartele comisiilor 1, și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în

unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl Secretar: Vrea să vă spun faptul că Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 79/2002 a apărut astăzi în Monitorul Oficial că este abrogat și intră în vigoare ca temei legal la susținerea acestei hotărâri Ordinul aceleași instituții nr. 619/02.12.2008.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al d-lui director Marius Lăcătuș, un referat al aceleași direcții și rapoartele comisiilor 1 și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 16 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de servicii Sociale Sf. Nectarie”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al d-lui director Marius Lăcătuș, nota de fundamentare pentru stabilirea postului și rapoartele comisiilor 1 și 5.

Deoarece nu sunt discuții supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art.    2.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă în unanimitate de    voturi.

Supun votului dvs. Art.    3.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă în unanimitate de    voturi.

Supun votului dvs. Art.    4.    Cine    este    pentru?    Se    aprobă în unanimitate de    voturi.

Supun votului dvs. hotărârea    în    ansamblu.    Cine este pentru? Se    adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 17 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului maxim și condițiilor de acordare a prestațiilor materiale și financiare excepționale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportu de specialitate al d-lui director Marius

Lăcătuș, și rapoartele comisiilor 1 și 5. Raportul comisiei 1 are un amendament la art. 1 după cum urmează: Art 1 se modifică și se completează cu următoarea completare “în valoare de 460.000 lei”.

Supun votului dvs. amendamentul comisiei 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 18 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind acordul

Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului - Apartamentul social pentru fete

- ce va fi desfășurat în cadrul comunității locale din sectorul 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,

Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al d-lui director Marius Lăcătuș, și rapoartele comisiilor 1 și 5. . Raportul comisiei 1 are amendamente.

Până la amendamentele de la art. 1 supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

D-na Andrei: Art. 1 se înlocuiește cu următoarea formulare: “Se aprobă finanțarea în limita sumei de 79.237 lei din bugetul local al sectorului 6 pe anul 2008 pentru derularea proiectului - Apartamentul social pentru fete - ce va fi desfășurat de către cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 în parteneriat cu ASIS în conformitate cu Anexa, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre”.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. amendamentul comisiei 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Serviciul Tehnic, sper că ați reținut formularea, dacă nu, o găsiți scrisă explicit în raportul Comisiei de specialitate.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

D-na Andrei: Art. 2 se modifică și se completează astfel: “dispozițiile prezentei hotărâri își vor produce efectele de la data intrării în vigoare a Hotărârii C.G.M.B.” și în partea cealaltă cu privire la aprobarea cooperării rămâne valabil.

D-na Neacșu: Dau citire art. 2 “dispozițiile prezentei hotărâri își vor produce efectele de la data intrării în viguare a Hotărârii C.G.M.B. cu privire la aprobarea cooperării C.L.S. 6” și se continuă până la finalul articolului.

Supun votului dvs. amendamentul comisiei 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,

Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al d-lui director Marius

Lăcătuș, și rapoartele comisiilor 1 și 5. Raportul comisiei 1 are amendamente.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

D-na Andrei: Art. 2 se modifică și se completează astfel: “Dispozițiile prezentei hotărâri își vor produce efectul la data intrării în vigoare a Hotărârii C.G.M.B.... în continuare este la fel.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. amendamentul comisiei 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 20 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind acordul pentru derularea proiectului - îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoanele vârsnice cu nevoi speciale din sectorul 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al d-lui director Marius Lăcătuș, H.C.G.M.B. nr. 42/2006, H.C.G.M.B. nr. 45/2006, H.C.L.S.6 nr. 25/2008, H.C.L.S.6 nr. 127/2007 și rapoartele comisiilor 1 și 5. Raportul comisiei 1 are amendamente.

D-na Andrei: Art. 1 se modifică și se completează astfel: “Se aprobă finanțarea în limita sumei de 360.000 lei” și restul se păstrează.

D -na Neacșu: Supun votului dvs. amendamentul comisiei 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea proiectului „Dezvoltarea capacității administrative de planificare strategică a Serviciului Strategii Programe - Noua Strategie 2009-2012”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive, Raportul de specialitate, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

finanțării și derulării proiectului „Sistem integrat de servicii comunitare destinat adulților cu probleme de sănătate mintală din Sectorul 6”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive,

Raportul de specialitate al D.G.A.S.P.C. S. 6, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 cu amendamente.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de

voturi.

Rog Comisia Buget, Finanțe să facă amendamente la Art. 2.

D-na Andrei: Art. 2 se modifică și se completează astfel: „Dispozițiile prezentei hotărâri își vor produce efecte de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București” și pe partea cealaltă „cu privire la aprobarea cooperării” rămâne valabil. Deci, prima parte.

D -na Neacșu: Supun la vot amendamentele făcute de d-na consilier Andrei. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării de la bugetul local, în anul 2009, a unității de asistență socială Centrul Maternal „Sfântul Mihail și Gavril” al Asociației „Semn de Viață”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive, Raportul de specialitate, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 cu amendamente.

La Art. 1 fac eu amendamentul, vi-l prezint: „se modifică prin eliminarea frazei conform cu fișa tehnică a unității de asistență socială din cadrul dosarului de solicitare a subvenției înregistrată cu nr. D/201 5 1/31 . 10.2008 la D.G.A.S.P.C. Sector 6”. Deci, toată această parte dispare de la „conform cu”.

Supun votului dvs. amendamentul Comisiei Buget, Finanțe. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local, în anul 2009, a unității de asistență socială „Complex de servicii sociale Sf. Margareta - Centrul specializat pentru copii cu dezabilități profunde” al Fundației „Copii în Dificultate”.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

subvenționării din bugetul local, în anul 2009, a unității de asistență socială „Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al Asociației Umanitare EquiLibre”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive,

Raportul de specialitate, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 cu amendamente.

Art. 1 se modifică din nou prin eliminarea aceleiași formulări ca și la celelalte două

proiecte de hotărâre anterioare.

Supun votului dvs. amendamentul Comisiei Buget, Finanțe. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local, în anul 2009, a unității de asistență socială „Centrul de Plasament Sf. Marcellini Champagnat” al Asociației „Fraților Mariști ai Școlilor din România”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive, Raportul de specialitate, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 cu amendamente.

La Art. 1 se propune același amendament ca la cele precedente. Rog Serviciul Tehnic să preia amendamentul din raportul de specialitate.

Supun votului dvs. amendamentul Comisiei Buget, Finanțe. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Stimați colegi, în acest moment o să vă invit să luăm o pauză de 5 minute.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local, în anul 2009, a unității de asistență socială „Centrul de Îngrijire Paliative” al Fundației Sf. Irina”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive, Raportul de specialitate, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 cu amendamente.

Art. 1 se modifică prin eliminarea formulării “conform fișei tehnice a unității de asistență socială din cadrul dosarului de solicitare a subvenției înregistrat cu nr. D/20115/31.10.2008 la D.G.A.S.P.C. Sector 6”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

subvenționării din bugetul local, în anul 2009, a unității de asistență socială „Centrul Comunitar Ghencea” al Asociației „Sfântul Arhidiacon Ștefan”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive,

raportul de specialitate, raportul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 cu amendamente.

Art. 1 se face același amendament ca și la precedentele proiecte de hotărâre.

Supun votului dvs. amendamentul Comisiei Buget, Finanțe. Cine este pentru? Se

aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Boja nr. 8 sector 6, pentru extindere locuință, pe un teren în suprafață de 334 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive,

Referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Cristian Pascal nr. 32 sector 6, pentru extindere locuință, pe un teren în suprafață de 140 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, Expunerea de motive, Rreferatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum La Roșu nr. 25, sector 6 pentru construire ansamblu locuințe, pe un teren în suprafață de 1500 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Săbăreni nr. 43, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 147,84 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Danului nr. 35-37, sector 6 pentru construire locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 2429,35 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Doftanei nr. 107-111 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 2533,93 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Liniei nr. 48 sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 834,68 m.p., proprietate privată persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Planetei nr. 16A sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 182 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Timișoara nr. 76A sector 6, pentru realizare construcție cu funcțiunea de servicii, pe un teren în suprafață de 5528 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate, expunerea de motive, referatul de specialitate, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui, raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi: “Întrebări și Interpelări”.

Dl Primar: Am plăcerea să vă invit luni seara la Gala Sectorului 6, cine poate

și cine are plăcerea la ora 1900 la Hanul Drumețului.

Dl Popescu A.: Doresc să se intervină la Grădinița nr. 272 și la Școala nr. 155, sunt niște chestii cu nisip, băncuțe, alei, cu niște locuri de joacă. Pentru lucrul acesta s-a făcut și adresă și tot nu s-a rezolvat nimic.

Dl Popescu A.: Trebuie aprobat fiindcă este în interesul comunității. Centrul Cultural European poate face un lucru extraordinar în fostul cinematograf Favorit. Întrebarea este dacă dl Spiridon s-a interesat, dacă a văzut în ce locație este acolo, al cui este și dacă a făcut demersuri către Ministerul Culturii pentru a fi preluat de Primăria Sectorului 6.

D-le Spiridon, dacă vă aduceți aminte v-am cerut acum vreo jumătate de an, când erați în vechea legislatură, o situație legată de spălătoriile auto din sectorul 6 cu suprafața și dacă domeniul pe care-l ocupă în plus îl plătește cineva. Câte sunt, ce plătesc.

Dl Avramescu: Am două probleme de ridicat în atenția Executivului: prima este o doleanță care a venit din partea cetățenilor care locuiesc pe Prelungirea Ghencea și pe srăzile adiacente. Dânșii se plâng de inexistența trotuarelor. Știu că nu este în administrarea Primăriei Sectorului 6 și că este o problemă care ține de Primăria Capitalei. Pe de o parte putem transmite problema pe care o ridică cetățenii din zonă referitoare la circulația pe de acolo, inexistența trotuarelor și aglomerația de pe carosabil și în cazul în care nu avem un răspuns favorabil suficient de rapid putem, cred, interveni cu o soluție temporară, poate unul din trotuare să fie amenajat, pus puțin balast pe unul din trotuare. Țineți cont că este sezonul rece, ploi, noroi, nu se poate circula.

Dl Primar: D-le Avramescu, Prelungirea Ghencea este în planul de sistematizare al Municipiului București cu un proiect destul de serios cu dublarea șoselei,cu două benzi pe sens, cu canalizare, cu tot ceea ce trebuie.

Dl Avramescu: Cunosc, dar...

Dl Primar: Promisiunea d-lui Oprescu, poate vă duceți dvs. la dânsul dacă aveți mai multă trecere, a spus că se va ocupa anul viitor.

Dl Avramescu: Adică în 2009.

Dl Primar: Mai sunt doar câteva săptămâni.

Dl Avramescu: Eu mi-am făcut datoria de a vă transmite problemele care vin de la cetățeni, am program de audiențe, sunt solicitat din partea cetățenilor din zonă care sunt nevoiți să se deplaseze nu cu autobuzul, ci ca pietoni.

D -na Nedelcu: Aveți consilier general în persoana d-lui Gabriel Tănase.

Dl Avramescu: Mulțumesc mult de ajutor. A doua problemă: o sesizare referitoare la pasajul pietonal din Crângași, de la piciorul podului care este impracticabil. Rugămintea este dacă putem interveni față de autoritățile care-l au în administrare, R.A.T.B. și Primăria Capitalei să-l igienizeze și să identifice căile să-l țină funcțional așa cum este pasajul pietonal de la piciorul podului din sectorul 1. Este o diferență foarte mare între cele 2 pasaje, unul aflat în sectorul 6 pe teritoriul pe care dvs. îl administrați și cel din sectorul 1unde este dl Chiliman. Vă mulțumesc pentru atenție.

Dl Văduva: Referitor la curățenia de la pasajul de la piciorul podului din sectorul 1, a fost exact în timpul campaniei electorale de colegul nostru Dan Liga care a făcut curățenie personal în acel pasaj. Și a fost transmis și pe postul Realitatea această acțiune de igienizare a pasajului. Vă mulțumesc!

Dl Avramescu: Îmi pare rău, am primit astăzi o sesizare de la un cetățean care locuiește chiar acolo și are nevoie să traverseze în fiecare zi spre stația de tramvai.

D-na Neacșu: Deoarece nu mai sunt discuții declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Ioana Mihaela Neacșu

Gheorghe Floricică


Redactat: Cîțea Carmen

Page 23 of 23