Dl Secretar face prezența: din 27 consilieri în funcție sunt 26 prezenți și un absent (dl Darabont).

La primul punct al ordinei de zi vă propunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 16.10.2008.

Procesul verbal a fost semnat de președintele de ședință și de secretar. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Predau conducerea lucrărilor doamnei președinte de ședință.

D-na Neacșu: Bună seara. Ședința de astăzi a fost convocată de către Primarul Sectorului 6 prin dispoziția nr. 30824/31.10.2008. A fost făcută publică în ziarul “România Liberă” din 30.10.2008 și în “Evenimentul Zilei”. De asemenea, din partea Direcției de Relații Publice există un referat în conformitate cu care se menționează că proiectele ce vor fi luate în discuție pe ordinea de zi au fost afișate spre consultare la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu și nu s-au înregistrat propuneri din partea Societății Civile.

Aș dori ca reprezentanții din partea mass-media să să se nominalizeze. Politica TV. De la presa scrisă există cineva? Nu.

Dl Mutu: Dacă îmi permiteți să fac o declarație politică, începând din această zi, liderul de grup din partea Partidului Democrat Liberal va fi dl Danil Tulugea. Mulțumesc.

D-na Neacșu: Stimați colegi, supun spre discutare proiectul ordinei de zi care a fost înaintat pentru ședința de astăzi. Deci, discuții și propuneri pe marginea proiectului ordinei de zi.

Dl Dina: Bună seara, bună seara tuturor. Legat de ordinea de zi, prima propunere ar fi cu acceptul consiliului să putem să introducem “Întrebări, interpelări și diverse” la începutul acestei ședințe și de asemenea aș mai avea o propunere de introducere pe ordinea de zi a proiectului care se referă la registrul verde. Dat fiind faptul că în acest moment proiectul de hotărâre întrunește toate avizele și rapoartele necesare și de asemenea motivăm acest lucru prin faptul că el este un proiect necesar, se referă la spațiul verde, la protejarea acestuia și atunci, eu cu colegii mei considerăm că este un proiect care are și un caracter de urgență, deci, ne încadrăm la condițiile legale pentru suplimentarea ordinei de zi. Vă mulțumesc.

D-na Neacșu: Îi dau cuvântul d-lui Secretar al sectorului.

Dl Secretar: Este normal să se pună astfel problema, însă, vreau să le atrag atenția domnilor și doamnelor consilieri că deși Legea nr. 24 a apărut în data de 15.01.2007, iar prevederile ei spun că vor intra în vigoare la data de 01 ianuarie 2008, totuși la art. 18, alin. 4 face mențiunea că Registrul Național al Spațiilor Verzi și Registrele Locale ale Spațiilor Verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde la ameliorarea teritoriului în termen de 60 de zile. Țin să precizez că aceste norme încă nu au apărut. Acum dvs. dispuneți, hotărâți, dar m-am simțit dator să vă fac această precizare. Vă mulțumesc.

Dl Dina: Îmi permit din nou să revin. Într-adevăr precizarea d-lui Secretar este cât se poate de corectă, în acest moment nu avem normele tehnice aferente acestei legi, dar proiectul de hotărâre respectă întru totul spiritul legii. Este vorba de anexa privind identificarea spațiilor verzi, este făcut în spiritul legii, este în conformitate cu documentele A.N.C.F.I. pentru că finalitatea va fi acolo, se va intabula spațiul verde la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de asemenea vreau să fac precizarea că noi, Consiliul Local putem să dăm aceste prevederi până la împlinirea legii. Nu există nici un impediment ca noi, Consiliul Local să hotărâm. Dacă vom hotărî că este bine, acest lucru nu va contraveni nici unei legi în vigoare. Dacă normele tehnice vor veni și vor adăuga lucruri în plus, este foarte bine pentru că noi deja vom avea procedura demarată și atunci în eventualitatea în care va trebui să adăugăm, vom adăuga anumite lucruri, dar importanța este legată de declanșarea acestei operațiuni. A trecut mai bine de un an, din varii motive nu avem norme, dar asta nu ne împiedică să ne apucăm să punem legea în aplicare. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Tot legat de ordinea de zi...

D-na Neacșu: Stați puțin. Deocamdată se discută și se supun la vot propunerile d-lui Consilier.

Dl Tulgea: Mai sunt propuneri.

D-na Neacșu: Mai sunt și altele?

Dl Tulugea: Sigur că da. La punctul 10 avem propus pe ordinea de zi “proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local”. Acest proiect de hotărâre este dorit de multă vreme, personal apreciez inițiativa colegilor de la P.N.L., dar în urma discuțiilor și cu colegii de la P.S.D. și chiar cu colegii de la P.N.L., am ajuns la concluzia ca este bine ca acest proiect de hotărâre să-l lăsăm pentru ședința următoare ordinară, dând posibilitatea tuturor grupurilor politice din structura consiliului de a veni cu amendamente sau cu propuneri pe acest regulament. Pentru aceasta eu aș propune să-l scoatem astăzi de pe ordinea de zi, urmând, ca la ședința de luna viitoare sau la prima ședință ordinară a consiliului,

acesta să fie supus dezbaterii, evitând astfel orice problemă de genul: “nu am avut timpul necesar să umblăm pe el”. Este un

document foarte important și după care va funcționa Consiliul Local cel puțin 4 ani de zile.

Îmi permit acum să fac o apreciere, referitor la propunerea colegilor de la P.N.L. de a introduce proiectul de hotărâre

privind registrul verde al sectorului, de asemenea o apreciez în mod deosebit, este o necesitate acest registru verde. De aceea cred că este bine să-l studiem mai în profunzime și să-l lăsăm pentru ședința următoare. Haideți să încercăm să facem lucruri foarte serioase, eu nu contest, nici nu am văzut cel puțin conținutul proiectului, nu contest că este un proiect bun, dar haideți să-l vedem cu toții și să nu mai stăm să purtăm discuții contradictorii în consiliu pe acest proiect. Vă mulțumesc.

Dl Viceprimar: Am rugămintea pe acest proiect de hotărâre privind “Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local”, rog toți colegii consilieri și mai ales liderii de grup ai partidelor politice să avem discuții serioase și concrete în cadrul comisiilor privind acest regulament. Fiecare dintre grupurile partidelor politice pot veni cu modificări cât mai bune și care să îmbunătățească calitatea lui și în consiliu să avem o formă acceptată unanim de toate grupările, îl completăm și avem deja un nou regulament și funcționăm în condiții normale.

D-na Neacșu: Mulțumim, mai există alte propuneri referitoare la ordinea de zi? Dacă nu, să le luăm să le discutăm în ordine. Prima propunere a d-lui consilier Dina Sorin a fost de introducere a ultimului punct “Întrebări și interpelări” la punctul nr. 2, după procesul verbal de ședință. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Se respinge cu 5 voturi pentru și 19 abțineri.

A doua propunere a d-lui consilier Dina a fost de introducere pe ordinea de zi a “proiectului de hotărâre privind înființarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din sectorul 6”. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 11 abțineri.

Acest proiect va fi introdus pe ordinea de zi la punctul 23, iar punctul 23 devine 24.

Supun la vot propunerea d-lui consilier Tulugea de a scoate punctul 10 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment

existent în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008 pentru acordarea temporară a unor goluri de casă”.

Există discuții?

Dl Moisă: Având în vedere că acest proiect se referă în special la folosirea unei sume din fondul de rulment pentru achitarea salariilor profesorilor din sectorul 6, grupul P.S.D. va vota pentru acest proiect.

D-na Neacșu: Vreau să fac precizarea că proiectul de hotărâre care se află la mapă este însoțit de expunerea de motive, raportul de specialitate și raportul comisiei de specialitate nr. 1 care a dat un aviz favorabil și există un amendament susținut în comisie. Dacă consilierul care a făcut amendamentul și comisia înțeleg că și l-a însușit, dorește să-l prezinte sau îl citesc eu. Amendamentul constă în precizarea în cadrul hotărârii a următoarelor la art. 1: “pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat”. Amendamentul a fost susținut de dl consilier Dina. Deci, la art. 1, dacă aprobăm acest amendament, art. 1 va suna astfel: “Se aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2008 în sumă de 15.000 lei pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat”.

Supun votului dvs. amendamentuli d-lui consilier Dina. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire art. 2.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/2008”.

Proiectul este însoțit de Expunerea de motive a d-lui Primar Poteraș, Raportul de specialitate și raportul Comisiei nr. 5. Există discuții? Dacă nu, trecem la discuții pe articole.

Dă citire art. 1.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Dă citire art. 2.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Dă citire art. 3.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe”.

Proiectul este însoțit de Expunerea de motive a d-lui Primar Poteraș, Raportul de specialitate, Anexa, raportul favorabil al Comisiei nr. 1 și raportul favorabil al Comisiei nr. 5

Există discuții? Dacă nu, trecem la discuții pe articole.

Dă citire art. 1.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Dă citire art. 2.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcție a administratorului public la Primăria Sectorului 6 și a atribuțiilor acestuia”.

Proiectul este însoțit de Expunerea de motive a d-lui Primar Poteraș, Raportul de specialitate și raportul favorabil al Comisiei nr. 5 cu amendamente.

Există discuții?

Dl Dina: Având în vedere că amendamentele sunt consistente, ele nu au putut fi cuprinse în formularul referatului și de aceea ele au fost depuse în mod separat ca și amendamente la acest proiect. Amendamentele sunt rezultatul grupului de consilieri P.N.L. care a generat acest material. Noi considerăm că acest proiect este un proiect de maximă importanță pentru Administrația Publică Locală la nivelul sectorului 6 și de aceea am considerat că putem, prin acest material, să aducem niște îmbunătățiri la proiectul propus de dl Primar. Toate amendamentele noastre sunt susținute aici și în principal ele se referă la a clarifica, a preciza în clar care sunt criteriile, procedurile și atribuțiile, exact așa cum stipulează articolul din lege care spune că trebuie aprobate de consiliu. Ne dorim ca ele să fie precizate în mod clar pentru că noi am considererat că modul la care acestea au fost prezentate poate fi detaliat și consider că acest lucru este benefic pentru noi.

La discuțiile pe articole și de asemenea în momentul în care o să discutăm despre anexele pe care le-am propus o să ne rezervăm dreptul să mai avem intervenții pe acest proiect.

D-na Neacșu: Vreau să precizez că există amendamente aduse și de grupul P.S.D. în cadrul comisiilor de

specialitate.

Trecem la discuția proiectului pe articole.

Dă citire art. 1.

Există discuții?

Dl Dina: Anexa nr. 1 propusă de executiv se limitează doar la 3 puncte: competență, profesionalism și performanță, care în acest moment la modul pur teoretic acestea trebuiesc demonstrate prin prisma unui C.V. și a unor recomandări de la angajatorii din ultimii 3 ani de zile. Poziția noastră este că aceste criterii ar trebui detaliate plecând de la prevederile legale legate de administratorul public plecând de la cetățenie, domiciliul în România, cunoașterea limbii române scris și vorbit, deplina capacitate de exercițiu, să nu fi desfășurat activități de poliție, politică, așa cum este definită prin lege, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale. Propunerea este să fie absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul economic, administrativ sau juridic absolvite cu diplomă de licență, să dețină studii post universitare în domeniul managementului public, să aibă o atestare în domeniul managementului de proiect, să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minim 10 ani, să aibă o vechime în administrația publică de minim 5 ani și de asemenea considerăm relevantă experiența în administrația publică locală la nivel de decizie pentru o perioadă de cel puțin 3 ani și coordonarea în această perioadă a cel puțin 10 persoane.

De asemenea considerăm necesară experiența în conducerea investițiilor, ne referim la proiecte complexe, acesta fiind un criteriu necesar pentru stabilirea capacității administrative de absorbție a fondului Uniunii Europene și continuăm cu spirit de inițiativă, creativitate, capacitatea de exprimare vorbit, scris și citit în cel puțin o limbă străină de circulație internațională nivel avansat dovedită printr-un atestat, abilități de operare de calculator personal la nivel avansat, lucru dovedit printr-un atestat în acest domeniu, aptitudini legate de procesul decizional de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, planificare și acțiune strategică, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficiență a resurselor alocate, spirit de inițiativă și creativitate, abilități de negociere, mediere, comunicare, capacitate deosebită de contact relații interumane, capacitatea de convingere, autocontrol, echilibru psiho-emoțional.

De asemenea deprinderi de cercetare și investigare, analizare și evaluare a informațiilor, solicitare și transmitere de informații, expunere verbală logică și convingătoare, abilități de negociere și mediere, deprinderi de a lucra eficient în echipă atât ca lider cât și ca membru, pregătire de rapoarte și materiale scrise, prelucrare și transmitere de informații, interpretare corectă a actelor normative, abilități de prezentare publică.

Aceasta este poziția noastră legată de criterii care considerăm că vine să completeze ceea ce Executivul a propus. Vă mulțumesc.

D-na Neacșu: Concret, d-le Dina, care este amendamentul?

Dl Dina: Amendamentul nostru este că, criteriile trebuiesc, în opinia noastră, completate cu toate aceste lucruri. Pentru că la modul la care anexa este prezentată, lucrurile sunt mult prea vagi.

D-na Neacșu: Eu vă rog să formulați un amendament...

Dl Dina: Amendamentul vi-l depun în scris. Pentru că dacă vreți să-l mai citiți o dată... Uitați, acesta este amendamentul în totalitate.

Dl Tulugea: Personal apreciez deosebit inițiativa colegului, nu este ușor. Asta arată faptul că există multă seriozitate în abordarea proiectelor de hotărâri propuse și ar fi foarte bine ca noi cu toții să facem același lucru, să ne spunem punctul de vedere, dar referitor la acest proiect de hotărâre pe care îl considerăm foarte important, prin el nu se dorește altceva decât a avea un om care este specialist pentru un anumit domeniu de activitate. Și nu vom pune un om în această funcție care să fie idealul posibil, trebuie să aibă toate calitățile posibile. Și în special pentru a fi și mai lămurit, se dorește a avea un om care să se priceapă foarte bine la absorbția de fonduri, ca instituția, Consiliul Local, să beneficieze de cât mai mulți bani în viitorii 4 ani. De aceea consider că, fac o paranteză: amendamentul l-a depus colegul Dina la secretariat și va fi discutat ulterior, dar este un punct de vedere vis-a-vis de amendamentele propuse de domnia sa. În acest amendament, personal, regăsesc niște restricții începând cu cele profesionale. Eu nu cred că a fi un specialist într-un anumit domeniu de activitate și repet, este vorba de absorbția de fonduri, trebuie să fie neapărat jurist, economist sau științe administrative. Eu cunosc foarte mulți oameni care sunt de profesie ingineri, de exemplu, și care sunt manageri deosebiți și conduc unități industriale mari, unități economice și chiar financiare. De aceea acolo o să fac propunerea ca acea frază să fie reformulată - „de preferință”- ceea ce nu elimină celelalte profesii.

Tot ca un suport a celor ce vreau să le spun este și faptul că această persoană este angajată conform legii prin concurs și acel concurs scoate la iveală multe calități ale persoanei respective. Deoarece întrebările, testele care vor fi făcute sunt pentru domeniile de activitate de care acest om se va ocupa.

În al doilea rând, acestă persoană este angajată, nu este funcționar public, este cu contract individual. Deci, Primarul are posibilitatea ca în funcție de performanțele pe care el le realizează să-l țină sau să nu-l mai țină. De aceea cred că nu trebuie să umplem două pagini cu calitățile acestui om care are decât un șef și nu are niciun subaltern.

Cam atât am vrut să spun, acest amendament l-am discutat și cu colegii de la P.S.D., l-am discutat și cu colegii de la P.N.L., respect, este un lucru pozitiv, zic eu, că ne implicăm și venim cu niște propuneri personale și le dezbatem ca să se obțină în final o hotărâre cât mai bună. Vă mulțumesc.

Dl Cursaru: În primul rând vreau să facem precizarea că persoana desemnată nu înseamnă că va trebui să dețină toate aceste calități, acestea sunt doar criterii. Este suficient să ai doar câteva din aceste criterii ca să te poți califica comparativ cu alți candidați. Pe de altă parte trebuie să avem în vedere că nu este un post exclusiv pentru absorbție de fonduri europene. Astfel înființam un post special, o direcție specializată în acest sens. Deci, este una dintre calitățile pe care trebuie să le prezinte respectivul candidat. Astfel considerăm că este normal și necesar ca multe dintre aceste criterii, sau o parte dintre ele, ci nu toate, viitorul candidat să le aibă. Mulțumesc.

Dl Primar: Vreau să fac o singură precizare că responsabilitatea este doar a primarului, nu a dvs. și nu pot să-mi permit să angajez pe cineva care nu este competent, care nu are o anumită experiență în sensul ăsta. Vă mulțumesc.

Dl Cursaru: Și cu asta vreau să închei, este adevărat, dar consiliul va vota și este bine să stabilim niște criterii foarte clare de competență pentru viitorul angajat care firește va fi direct responsabil în fața dvs.

Dl Primar: Este adevărat că aceasta este o noutate, într-un fel, pentru că în alte administrații s-au luat aceste măsuri mai de mult, au și o experiență de 4-6 ani. Permite legislației și numai administrației, să fie mai flexibil. Dacă dvs. înțelegeți acest aspect, probabil că pe viitor va fi și mai flexibil. Chiar acolo încât un district sau o zonă să nu mai fie administrată neapărat chiar de un decident politic, ci de un angajat pur și simplu. Mă rog, suntem cam departe de aceasta, dar trebuie să înțelegeți dvs. tocmai de aceea vă și spun că va veni acest timp și poate cât de curând.

Dl Moisă: Stimați colegi, eu aș vrea să-l rog pe dl Sorin Dina în timp ce eu o să prezint amendamentele comisiei juridice, să sintetizeze totuși acel material, că într-adevăr Barack Obama este ocupat acum, nu avem să aducem pe cineva extraordinar în postul ăsta. Sunt și lucruri importante, dar cred că este prea prolix acolo, într-adevăr cei care au spus colegii și ca să dăm o șansă să treacă lucrul pe bune și să intre în proiect, eu așa i-aș propune, colegial. Dar până atunci eu aș vrea să supuneți la vot cele două amendamente ale comisiei juridice care sunt mai punctuale exact în spiritul a ce a spus dl Tulugea.

Deci, la capitolul criterii și proceduri, este trecut în aviz „liniuța 7” să se reformuleze: ”este absolvent de studii superioare de lungă durată”, se adaugă „de preferință”, între virgule, „în domeniul economic, administrativ, juridic sau tehnic”. Nu pot să..., suntem prea mulți așa care să ne simțim lezați de această chestie și chiar liderul grupului P.D.L. a remarcat.

Deci, se adaugă sintagma „de preferință” după „de lungă durată” și „sau trehnic” după juridic. Asta este una și la capitolul proceduri, la punctul „d” se va preciza care este numărul minim de puncte pentru acordarea calificativului admis că acolo se vorbește între 50-100 de puncte și să se precizeze. Deci, aceste două amendamente punctuale.

Dl Dina: Având în vedere faptul că anexa 1 avea două părți, prima se referea la criterii, partea a doua se referea la proceduri, de asemenea în ceea ce privește procedurile, există și aici o serie întreagă de propuneri, o să le sintetizez astfel: o să vă depun un material, dar acum vă spun pe scurt. Deci, noi considerăm că este bine să anunțăm, toate sunt legate de transparență. Dorim ca acest lucru să se petreacă în maximă transparență și în acest sens propunem ca subiectele de examen să fie făcute public, să se afișeze astfel încât oamenii să știe subiectele, iar când vin se vor trage la sorți niște subiecte pe care să le scrie. Considerăm că este mult mai bine așa decât să avem un subiect grilă.

De asemenea, având în vedere faptul că art. 112, alin. 2 din Legea nr. 215 spune că Consiliul Local este cel care aprobă criteriile, procedurile și atribuțiile specifice, atrag atenția că proiectul de hotărâre propus de Executiv nu menționează atribuțiile, tocmai acest lucru nu menționează atribuțiile specifice pentru administratorul public, considerăm că ar trebui introduse. Eu am înțeles din discuția cu Departamentul Resurse Umane și din ceea ce spunea dl Primar, că se dorește să se ocupe persoana de atragerea de fonduri. Atunci considerăm că Executivul ar fi trebuit să facă această precizare în anexele respective, de asemenea, având în vedere implicarea Consiliului Local care repet, trebuie să aprobe criteriile, procedurile și atribuțiile, considerăm că ar fi benefic ca din comisia de examinare să facă parte și 4 consilieri locali câte unul din partea fiecărui partid politic reprezentat în acest Consiliu Local.

Prin urmare la acest lucru se referă amendamentele în ceea ce privește procedura. Propunerile au fost depuse, vă repet, la Serviciul Tehnic și înregistrate.

Dl Tulugea: Vis-a-vis de cu ce se ocupă această persoană, avem pusă la dosar și fișa postului prin care spune foarte clar: este vorba de eficientizarea managementului în administrația publică locală. Acum sigur că în momentul în care el va câștiga concursul, i se va face o listă cu toate problemele cu care se ocupă, o delegare de sarcină. Nu putem noi să trecem aici în amănunt toate domeniile în care se ocupă el.

Dl Primar: Îl rog pe dl Doru Anghel să ne spună practic din criteriile care sunt deja prin lege stabilite.

Dl Anghel: Da, pentru început aș vrea să fac o precizare. Administratorul public ocupă un post în aparatul de specialitate al Primarului și face parte din aparatul de specialitate al Primarului. Este adevărat, Consiliul Local aprobă criterii, proceduri și atribuții. Criteriile așa cum sunt prezentate în amendamente, sunt amestecate puțin cu niște condiții. Deci, cetățenia română, limba română, capacitate de exercițiu, sănătate, sunt condiții de ocupare a oricărui post în România, nu fac parte din criterii. Criteriile care sunt în amendamente nu spun că nu sunt bune și nu îndeplinesc condițiile legale, adică: studii universitare de lungă durată, corect, dar în ideea în care se solicită diplomă de cunoașterea unei limbi străine, putem găsi foarte buni specialiști în administrație, dar care să nu aibă diplomă de limba engleză sau limba franceză sau altceva.

Tot așa putem să găsim și un profesor foarte bun de limba engleză care să îndeplinească niște condiții, dar să nu cunoască nimic despre administrația publică locală sau să fi lucrat puțin în administrația publică locală. De asemenea vechimea în specialitatea studiilor este destul de mare 10 ani propusă în amendament. La fel atestat pentru calculator. Iarăși este o condiție, un criteriu care știm foarte bine, sunt specialiști în calculatoare care sparg site-ul NASA, dar care nu are nicio diplomă de operator calculator. Iar venim la problema specialistului pentru ce avem noi nevoie să facă în instituție. Referitor la propunerea de amendamente să facă parte din comisia de concurs consilieri locali. Să nu uităm consilierii locali sunt angajați politic, sunt oameni politici, ori amestecul politic diminuat cu administrativ, după câte știu eu, nu este permis. Actele comisiei de concurs sunt publice, pot fi văzute, pot fi verificate, asta înseamnă transparență. Și venim la Hotărârea nr. 775/1998 actualizată care spune așa: „examenul sau concursul se desfășoară în prezența unei comisii de examinare stabilită de ordonatorul de credite bugetare. Din aceasta trebuie să facă parte ordonatorul de credite ca președintele comisiei sau delegat al acestuia și două persoane care să fie, în cazul de față nu va fi pentru că este șeful ierarhic al celui care se angajează, încă o persoană cu grad asemănător acestuia”.

Deci, cred că am răspuns la cele câteva articole, restul, contractul de management nu face parte din atribuțiile Consiliului Local de aprobare. Contractul de management se încheie între Primar și administratorul public, cel care ocupă postul. Salarizarea lafel se face de către Primar în limitele stabilite de lege. Ca procedură, procedura este cea care a fost pusă, stabilită și de Executiv în anexele la hotărârea pe care a prezentat-o. Nu este niciun fel de problemă dacă criteriile prezentate de către Executiv sunt completate cu criteriile stabilite de grupul P.N.L., dar revizuite puțin. Adică se crează niște condiții draconice astfel încât, de fapt cred că se dorește să nu se angajeze acest om. Poate găsim pe cineva, dar nu cred la condițiile astea ținând cont că este un proiect pilot, este un prim pas pentru București, în țară mai sunt doar câteva Primării care au asemenea post, părerea noastră a fost să creem totuși un cadru cât de cât mai flexibil încât să se poată găsi un om care să îndeplinească cel puțin o parte din aceste criterii, un domn consilier spunea că nu trebuie să le îndeplinească toate cumulativ, odată ce sunt aprobate de Consiliu, trebuie să ținem cont fiecare punct în parte. Putem spune: domne, criteriile astea să fie respectate într-o proporție de 50%, dar dacă se aprobă așa cum este anexa cu amendamente, asta înseamnă că va trebui să ținem cont de fiecare punct și virgulă din hotărâre.

D-na Neacșu: Bun, vă mulțumim, dl Director.

Dl Anghel: Vă mulțumesc.

Dl Mutu: Aș face o completare la criteriile de performanță pe care dl consilier Dina le-a expus mai devreme în sensul că aș cere să se introducă și un punct în care persoana care va ocupa această funcție să fi demonstrat capacitatea de a fi atras un credit de investiții de cel puțin 100 mil euro. La modul cel mai sincer pentru că din punctul nostru de vedere un om performează în condiția în care dovedește că a făcut, nu dacă are 17 facultăți, masterate.

Dl Moisă: Stimați colegi, consultându-mă cu grupul P.S.D. am ajuns la concluzia că nu putem vota acest proiect, deci, nu are rost, d-na Președinte să mai supuneți acele amendamente. Considerăm că dacă proiectul nu va trece, Executivul și cei care l-au elaborat îl vor mai îmbunătăți. Deci, nu are rost să-l mai supuneți la vot.

Dl Anglițoiu: O scurtă completare, nu are sens să vă bateți capul cu, vorbesc ca pedagog, cu ce specializare trebuie să aibă candidații fiindcă oricât ați spune, tot nu este suficient. Vreau să vă informez că pe linia strictă a ceea ce înseamnă fonduri structurale, atragere de finanțare de la Uniunea Europeană, există specializarea în sine în acest moment care se numește Relații Internaționale, Studii Europene. Ori dacă faceți chestiunea cu preferabil deja, și având în vedere că este un angajator public nu unul privat, ne putem trezi foarte ușor contestați fiindcă nu am inclus „preferabil” exact un meniu care în nomenclatorul universitar este în acest moment specialitatea de bază, în acest domeniu. Vă mulțumesc.

Dl Bâldea: Îmi cer scuze tuturor colegilor care au vorbit, dar am impresia că pierdem efectiv vremea pe această temă. Atâta timp cât între administratorul angajat de Primar și Consiliu nu este nicio relație, noi ca și consilieri, ca parte care nu participăm la această treabă, nu știu ce rol avem în a băga amendamente, de a impune niște condiții. Deci, practic noi consilierii nu avem treabă cu acest administrator. Acest administrator într-o perioadă imediat următoare, vom vedea pe comportamentul Primarului. Dacă după două luni de zile Primarul își crește în eficiențe înseamnă că administratorul este nemaipomenit, dacă Primarul începe să fandeze și s-o ia razna, înseamnă că și-a ales un administrator, și noi cu Primarul avem treabă, nu cu administratorul. Nu ne interesează pe noi acest administrator. Este alegerea lui. Ca să fiu mai explicit, în Parlament când s-a votat această lege, grupul parlamentar P.R.M. a fost împotriva acestei legi și vă spun de ce: toate partidele, mai ales acum în campanie

electorală ne lăudăm că reducem schemele că reducem instituțiile.... Noi facem. În limbaj popular și să nu se supere dl Primar în

primul rând și colegii, știți ce înseamnă? Și-a ales un administrator după ștaf internațional, poate să plece în Tenerife și să se întoarcă la alegerile din 2012. Primăria merge, toată lumea este mulțumită, fiindcă este lege. Dacă s-a votat legea în Parlament ne convine sau nu ne convine, legile rebuie respectate de toată lumea. Deci, părerea noastră a grupului de parlamentari nu avem nici voie, nici interes să intrăm în această discuție cu criteriile.

Dl Viceprimar: Îmi cer scuze că vreau să-l contrazic pe dl coleg Bâldea că dacă votează articolul administratorului public alin. 2, o să vedeți fix ce responsabilități are Consiliul.

D-na Neacșu: Bun. Încheiate fiind discuțiile pe marginea art. 1 o să supunem la vot pe rând amendamentele care au

fost aduse.

Primul amendament este amendamentul d-lui consilier Dina reprezentat de această pagină care înțeleg că se face anexa 1 la proiect, deci, de înlocuire. Dvs. d-le Dina, înțeleg că doriți să înlocuim anexa nr. 1 actuală prezentată cu varianta pe care o propune grupul P.N.L. căreia i-ați dat citire în integralitatea ei.

Dl Dina: Deci, noi am spus că acelea sunt amendamentele pe care le susținem și care pot să vină în completarea criteriilor pe care Executivul le-a ...

D-na Neacșu: Bun, deci nu le înlocuiesc, le completează, da?

Dl Dina: Am considerat că pot fi îmbunătățite prin acele criterii. Și tot legat de acest lucru, atunci putem să păstrăm numai prima parte care se referă strict la condiții de studii, da? Până...

D-na Neacșu: Până aici la „spirit, inițiativă, creativitate, nu? Bun. Deci, stimați colegi, la anexa 1 rămân în continuare ca făcând parte din anexă criteriile pe care le-a propus Executivul care a înaintat acest proiect de hotărâre, iar aceste criterii urmează să fie completate cu următoarele. Le dau citire: „are cetățenia română și domiciliul în România, cunoaște limba română scris și vorbit, are capacitate deplină de exercițiu, nu a desfășurat activități de poliție, politică astfel cum este definită prin lege aceasta, nu a fost condamnat întru desăvârșirea unor infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, are o stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale, este absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul economiei, administrativ sau juridic absolvite cu diplomă de licență, să dețină studii post universitare în domeniul management-lui public, să aibă atestare în domeniul management-lui de proiect, să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minim 10 ani, să aibă o vechime în administrația publică de minim 5 ani, experiență în administrația publică locală la nivel de decizie pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, și coordonarea în această perioadă a cel puțin 10 persoane, experiență în conducerea investițiilor proiecte complexe, criteriu necesar pentru stabilirea capacității administrative de absorbție a fondurilor Uniunii Europene”. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Se respinge cu 5 voturi pentru, 8 abțineri și 11 împotrivă.

Dl consilier Tulugea, având în vedere că acest amendament a fost respins, vă mai mențineți propunerea de amendament făcută?

Dl Tulugea: Nu mai este cazul.

D-na Neacșu: Nu mai este cazul. Dl Moisă de asemenea a retras amendamentele care le-a făcut inițial, dl consilier Mutu, vă mențineți propunerea?

Dl Mutu: Nu mai este cazul.

D-na Neacșu: Nu mai este cazul. Dl consilier Cursaru, ați luat cuvântul, ați propus un amendament?

Dl Cursaru: Nu.

D-na Neacșu: Bun.

Dă citire art. 1.

Supun votului dvs. Anexa nr. 1în forma actuală. Cine este pentru?

Dl Dina: Îmi cer mii de scuze, anexa nr. 1 avea două părți: criterii și procedură. La partea de procedură nu am mers pe amendamente.

D-na Neacșu: Bun, vă dau cuvântul să faceți amendamente la partea a doua de proceduri.

Dl Dina: La partea de procedură la primul punct propuneam în componența comisiei 4 Consilieri Locali și vă spun și de ce. Legea nu interzice. Așadar, ceea ce legea interzice este posibil. Nu spune nici în mod expres consilierii locali nu pot face parte din comisie. În al doilea rând am propus ca subiectele teoretice să fie afișate toate cele 50 sau 100 de subiecte câte o să fie, trebuie să fie afișate, testul să nu fie un test grilă..

D-na Neacșu: Deci, să fie sau nu testul grilă?

Dl Dina: Nu, să nu fie. Să fie subiectele cunoscute, afișate ca să poată fi citite corespunzător.

Dl Anglițoiu: Iarăși dacă îmi permiteți pierdem vremea, iarăși ca pedagog vă spun din propria mea experiență, examenul grilă este mult mai mult comprehensiv decât o listă, pot să ai și un milion de subiecte și să treacă, că intrăm în alte probleme. Examenul la bac știți cum s-a întâmplat, tot așa. Este o listă de subiecte și este suficient să se comunice dacă tot intrăm în zodia conspirației. Este mult mai ușor să ai subiecte preselectate și cel care trebuie să fie comunicat când trebuie, decât un subiect grilă cu câte puncte doriți dvs., de la ce barieră de trecere. Nu trebuie să fie neapărat nota 5, trebuie să fie o medie 6, poate să fie de 7, poate să fie de 8, nu asta este problema. Important este să convingă atât în scris cât și oral că este o persoană care își dovedește competențele așa cum scrie în diplomă. Iar dacă se pune problema câte fonduri a adus până acum, ce experiență, câți oameni a condus, dacă afirmă unul în acea declarație personală că așa a făcut, atunci mă iertați, dar intrăm în cazuri penale de fals în declarație și uz de așa ceva.

A treia chestiune, este în subordinea directă a Primarului, deci, dacă șeful administrației locale nu este mulțumit de ceea ce reușește în mandatul pe care i-l oferă, are la dispoziție pârghiile necesare să-l înlocuiască cu o persoană mai competentă.

D-na Neacșu: Mulțumim. Supun la vot... doriți să mai spuneți ceva dl Dina?

Dl Dina: Da. Nu am reținut dl Anglițoiu a spus un test grilă sau un test cu subiecte? Dacă se poate mai clar să

precizeze.

Dl Anglițoiu: Testul grilă așa cum este evaluat și în vest în acest moment, este superior oricărei variante cu subiecte preanunțate și tras la căciulă. Numai noi mai practicăm acest sistem cu tras la căciulă din subiecte date de noi. Testele grilă au „n” formulări. Sunt grile deschise, grile cu răspunsuri, grile cu răspunsuri 1, 2, 3, toate, niciunul ș.a.m.d. Definiții, sunt „n” chestiuni care se pot introduce într-un test grilă. Eu cred că complicăm inutil chestiunea procedurală.

Dl Primar: Nu vă supărați, dar efectiv pierdem timpul. Dacă acea persoană pe care credeți-mă, deja am o discuție, deja a atras fonduri mai mult de 100 mil de euro în țară, ce teste vreți să mai dea, omul acela?

Dl Anglițoiu: Implicit a fost evaluat înainte să se califice pentru această chestiune.

Dl Primar: Exact. Este cunoscut de Banca Mondială, recunoscut de Banca Europeană de Investiții. Ce teste vreți să mai dea acest om?

Dl Dina: Deci, tocmai constatăm că dl Primar ne-a făcut o mărturisire că are deja persoana pregătită. Atunci ne întrebăm ce rost mai are să facem concursul doar ca să dăm nota de legalitate, noi Consiliul? Cred că nu este oportun anunțul d-lui Primar.

Dl Primar: Dl Dina, cred că și dvs. aveți interesul de a atrage bani în sectorul 6, nu? Nu cumva aveți acest interes fiecare dintre dvs? Este vreun consilier care nu-și dorește să aducă fonduri în sectorul 6? Vă rog frumos să spuneți acum, avem și o televiziune aici.

Dl Dina: Dacă îmi dați voie o să vă spun.

Dl Primar: Păi, spuneți în fața televiziunii.

Dl Dina: D-le Primar, este un precedent periculos. Ducem în derizoriu acest concurs prin declarația dvs. că aveți persoana. Asta înseamnă că dvs. mulați acest concurs .....

Dl Primar: Am spus că sunt în discuții, nu înseamnă că persoana și dorește neapărat să vină aici.

Dl Dina: D-le Primar, cu tot respectul cuvenit funcției dvs., deja au fost imortalizate scuzele dvs. Sunt cuvintele dvs., d-le Primar

Dl Primar: Da, cuvintele mele astea sunt. Sunt în discuții cu mai multe persoane. Una dintre ele a atras fonduri pentru țara noastră mai mult de 100 mil euro.

Dl Dina: Nu vreau decât să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să numim atribuțiile, stimați colegi și stimate d-le Primar. Trecem la votare și Executivul nu a adus amendament că este lipsă punctul cu atribuțiile. În cazul în care Executivul va propune ca atribuții direcția respectivă, atragerea de fonduri, rugăm Executivul respectos să facă această precizare, dar mai spun ceva: avem o organigramă, avem o direcție întreagă, nu vreau să spun că acolo nu sunt oameni bine pregătiți, poate puteam să ne rezumăm la căutarea unui specialist și să aducem în acea direcție poate nu pe funcția de administrator public. Administratorul public, din punctul nostru de vedere, trebuie să îndeplinească o serie de criterii, nu să se ocupe strict, deci să fie un om, cum au spus și colegii, să fie un om fără subordonați doar cu un simplu superior. Nu se justifică în aceste condiții funcția de administrator public la sectorul 6. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Sunt nevoit ca să-i amintesc d-lui Dina că în fișa postului la capitolul 6 scrie mare „atribuții” și este bolduit. Și spune acolo: „poate îndeplini aparatul de specialitate unul mai multe compartimente, serviciile publice de interes local poate îndeplini calitatea de, poate îndeplini atribuții referitoare la .

Dl Dina: Art. 1 va avea doar anexe, criterii și proceduri.

Dl Tulugea: Păi, nu, dar ați spus că nu există atribuții. Ați spus că nu există atribuții în materialul propus de

Executiv.

D-na Neacșu: Vă rog să nu intrați în dialog, dl consilier Dina și dl consilier Tulugea. Da? Vă mulțumim.

Dl Mutu: Să înțeleg că toată exprimarea făcută de dl Dina nu a avut rostul decât să ne ocupe timpul.

D-na Neacșu: Dl consilier Dina a propus două amendamente pe care am să le supun imediat la vot.

Dl Mutu: Dânsul s-a exprimat că grupul de consilieri P.N.L. nu consideră oportun să angajăm acest om la primărie. Deci, este clar, putea să spună de la bun început: „Domne, nu-l vrem”, să nu să mai pierdem timpul cu expuneri de 20 km în pagini scrise și... este urât.

D-na Neacșu: Deci, dacă nu mai sunt discuții, vă reamintesc că... Da, dl consilier Dina.

Dl Dina: Deci, mai spun încă o dată, dl Mutu a înțeles greșit. Repet, dacă singurul argument forte pentru care angajăm o persoană în acestă funcție de maximă importanță este un om fără subordonați și răspunde în fața Primarului doar ca să aducă fonduri, repet, am spus, nu se justifică și putem să angajăm un funcționar public care legea ne spune în ce condiții putem să avem un director de direcție cu cel puțin 9 ani vechime în funcție publică și avem și o justificare la 10 ani de vechime, da? Și atunci de ce este nevoie de administrator public când pot să aduc acea persoană competentă director la direcția respectivă, va lucra pe fonduri europene și va beneficia poate astfel de un salariu mult mai mare decât acela de administrator public.

D-na Neacșu: Vă mulțumesc, dl Consilier, vă propun să sistăm discuțiile. Vă reamintesc că suntem la art. 1, discutăm doar anexa, punctul 2 proceduri, capitolul de proceduri, zona de proceduri și voi supune la vot imediat cele două amendamente ale d-lui consilier Dina.

Primul amendament era ca din comisia respectivă de concurs să facă parte și 4 consilieri locali. Cine este pentru? Se respinge cu 5 voturi pentru, 7 abțineri și 12 împotrivă.

Supun la vot al doilea amendament al d-lui consilier Dina care se referea la faptul că subiectele de concurs trebuie să fie publice. Da? Am reținut corect propunerea dvs.? Formulate anterior și făcute publice. Cine este pentru? Da, dl consilier Bâldea

Dl Bâldea: De procedură.

D-na Neacșu: Subiectele.

D-na Neacșu: De procedură. D-na Președinte, nu există examen în România la care subiectele nu sunt publice legal.

D-na Neacșu: Nu, vă rog să faceți distincție între bibliografie și subiect. Una este bibliografia, alta subiectele.

Dl Bâldea: A, subiectele să fie? Păi, ăla mai este examen?

D-na Neacșu: Da, dl consilier Dina a propus ca subiectele să fie publice, nu bibliografia care în mod natural este publică. Tematica și bibliografia. Da, deci, cine este pentru? Se respinge cu 5 voturi pentru, 9 abțineri și 11 împotrivă.

Supun la vot Anexa nr. 1. Amendamentele pe anexa 1 fiind respinse toate câte s-au făcut, a rămas anexa 1 în forma prezentată de inițiatorul proiectului și o supun ca atare la vot. Cine este pentru? Cu 13 voturi pentru și 12 abțineri acest articol a fost respins și ca atare proiectul este respins.

Dl Tulugea: Vreau un punct de vedere al d-lui Secretar. Sunt 13 voturi pentru, 12 abțineri. Deci, nu este jumătate plus 1 din prezenți în sală?

Dl Secretar: Deci, conform art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 care se găsește la fiecare material din acest document în care se precizează modul de votare. Deci, 13 voturi din jumătate plus 1 vin 26 în sală.

Dl Moisă: Câți suntem în sală?

Dl Secretar: 26. Păi, dacă au votat 12 cu 13 fac 25. Ar trebui să fie 26.

Dl Moisă: Deci câți suntem prezenți? 26. Trebuie să fie 13 și cu 1, 14.

Dl Mutu: Faceți prezența pentru că am avut 25 de voturi exprimate. Păi, haideți să vedem câți consilieri sunt

prezenți.

Secretariat Tehnic: Este ieșită din sală d-na Daniela Andrei.

Dl Moisă: Nu contează, cu ea sunt 26 de prezenți.

Dl Mutu: Nu, dar a votat?

Dl Moisă: Nu contează. Deci, pe lista de prezență sunt 26.

D-na Neacșu: Da, dar vă rog frumos.

Dl Moisă: Dl Secretar, sunt 26 pe lista de prezență. Jumătate plus 1 sunt 14 indiferent cum s-a votat, deci, să fie 14 voturi pentru.

Dl Secretar: Deci, dacă au fost 13 voturi pentru și d-na consilier Andrei a fost afară.

Dl Moisă: Nu a votat, nu și-a exprimat votul, dar este prezentă. Orice consilier care nu-și exprimă votul iese din sală. Deci, există dreptul oricărui consilier să nu-și exprime votul.

Dl Mutu: Dl Moisă, avem 3 formule de vot. Pentru, abținere și împotrivă. Dacă nu suntem în sală, înseamnă că suntem plecați acasa.

Dl Moisă: Asta numai când se face cvorum.

Dl Secretar: O rog pe d-na Președinte să ne spună ce avem de făcut. Facem prezența? Dl Moisă: Sigur, dacă vreți facem prezența.

Dl Mutu: Înțeleg că se propune reluarea votului. Nu este normal.

Dl Moisă: Cum să nu fie normal?

Dl Mutu: Pentru că am votat. S-a supus la vot, am avut 13 voturi pentru, 12...

Dl Moisă: Sunt 26 de prezenți pe lista de prezență, dl Mutu. Și la Parlament când cineva are un dubiu, cere cvorum și se face prezența, se vede cvorumul și se ia decizia.

Dl Stan: Propun să continuăm votul, oricum nu se schimbă, o să fim 13-13, tot nu trece.

Dl Secretar: Păi, dacă sunt 27 consilieri în funcție și lipsește unul, câți rămân, dl Consilier?

D-na Neacșu: Suntem din 27 consilieri în exercițiu, 26 sunt prezenți. Și-au exercitat dreptul la vot 25, au fost 13 voturi pentru și 12 împotrivă. Din 26 consilieri prezenți, majoritate plus 1 înseamnă 14. 13 + 1 înseamnă 14 voturi. Dl Secretar.

Dl Secretar: Dvs. conduceți ședința.

D-na Neacșu: Eu conduc, dar vă cer punctul de vedere asupra acestei chestiuni.

Dl Secretar: Facem prezența sau nu? Se reprocedează la reluarea votului sau nu?

D-na Neacșu: Este clar că nu mai are sens să facem prezența, suntem 26 prezenți.

Dl Secretar: Bun, atunci este clar.

D-na Neacșu: Contestă cineva din sală că sunt 26 consilieri prezenți în sală?

Dl Gheorghe: Vă rog să-mi spuneți dacă cumva logica mea este lipsă în momentul acesta. Suntem 26 de persoane consilieri la această ședință, prezenți la momentul votului, dar constatăm foarte clar că din 26 votează 25. 13 pentru, 12 se abțin sau împotrivă. Vă rog frumos să rețineți, persoana care nu a votat și nu a fost prezentă în sală, de ce putem să-i spunem că a fost prezentă în momentul votului când nu este corect. Nu era.

A doua întrebare, de ce trebuie să spunem că jumătate plus 1 trebuie să fie 14 când 25 și-au manifestat votul? Unde este logica?

Dl Moisă: Păi, așa scrie. 25 dacă ar fi și cu 1 fac 26 jumate și se rotunjește la... Dl Gheorghe: Dl Moisă, nu, dl Moisă.

Dl Moisă: Cum nu?

Dl Gheorghe: În momentul votului au votat numai 25 de persoane.

Dl Moisă: Nu, nu a constatat nimeni.

D-na Neacșu: Vă rog frumos, haideți să facem puțin liniște. Solicit punctul de vedere al reprezentantului oficiului prefectural în această situație.

Directorul Prefectural: Stimați colegi, din punctul meu de vedere, în sfârșit, interpretarea o s-o primiți oficial ulterior după ce vom analiza, dar în momentul acesta, din punctul meu de vedere, atâta timp cât noțiunea de prezent nu este explicată nici în Legea nr. 215.

Dl Moisă: Deci, prezența este în fața d-lui Secretar.

Dl Director Prefectural: Aici nu spune a celor care au semnat pe lista de prezență, spune a celor prezenți. Și prezenți mie mi se pare că sunt cei care sunt și-și exprimă votul în momentul respectiv. Aceia sunt prezenți. La un vot sunt poate 20, ies afară leșină că nu pot să nu fumeze și se votează cu 5 oameni. 3 într-o direcție, 2 în altă direcție.

Dl Gheorghe: Și atunci întrebarea mea este următoarea: din 25, ce înseamnă jumătate plus 1?

Directorul Prefectural: Nu știu, din punctul meu de vedere, în momentul acesta, dar nu-l luați ca pe ceva final...

Dl Gheorghe: Dar nu din punctul dvs. de vedere, din punct de vedere matematic. Ce înseamnă jumătate plus 1?

Directorul Prefectural: Deci, trebuie să stabilim ce înseamnă prezenți, că de fapt de asta este vorba. Normal că jumate plus 1 e 25, dar votăm la 25 sau la 26. Asta discutăm.

Dl Moisă: Deci jumătate plus 1 dintr-o jumate, din 25, cât sunt? 13, 5 + 1 cât sunt?

Dl Stan: Când se constată cvorumul și prezența? Nu la începutul ședinței? Atâta timp cât nu există nicio interpelare din sală să se reia prezența sau cvorumul, aceea este prezență. Este clar în toate ședințele care s-au inventat în această lume din toate partide, consilii, parlamente și tot ce vreți dvs.

Directorul Prefectural: Dar au regulamente de funcționare și organizare diferite.

Dl Stan: Același e și aici. Păi, atunci la fiecare vot, la fiecare exprimare de vot se face prezența.

Directorul Prefectural: Dar aici este foarte ușor de văzut câți au fost și câți nu.

Dl Stan: Prezența se constată la începutul intrării în sală sau de câte ori se vrea.

D-na Neacșu: Vă rog frumos, dl Consilier. D-na consilier Andrei.

D-na Andrei: Doresc ca dl Secretar să ne spună și nouă, acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi cu câte voturi trebuie să treacă. Deci, este vorba din numărul consilierilor aleși sau din numărul consilierilor prezenți? Dl Secretar știe la ce vreau să mă refer.

Dl Secretar: Îmi pare foarte rău că mi se pune acestă întrebare.

D-na Andrei: Nu, vreau să mai spuneți încă o dată.

Dl Secretar: Îmi pare foarte rău că puneți această întrebare deoarece la dosar aveți în mod obligatoriu la fiecare proiect de hotărâre și hârtiuța care prevede cum și cât trebuie să votezi.

D-na Andrei: Îmi cer mii de scuze, vroiam să mai spuneți încă o dată.

Dl Secretar: Nu trebuie să spun atâta timp cât am scris și am semnat. Că vorba nu se coase la dosar, acea hârtie există în dosar.

D -na Andrei: Vă rugam să mai spuneți încă o dată dacă doriți. Dacă nu doriți, asta este.

Dl Secretar: Am răspuns în scris.

D -na Andrei: Vă rog să li se mai citească încă o dată la toți consilierii.

Dl Tulugea: Nu, că eu am generat această dispută. Vreau să-i mulțumesc d-nei Andrei pentru intenția de a ne ajuta, dar fiind discuția pe care am făcut-o cred că grupul P.S.D. și grupul P.N.L. se pot mobiliza foarte tare deoarece este doar art. 1 și vor vota împotrivă toate celelalte. Luați-vă măsurile necesare, nu trebuie să vă port eu de grijă.

D-na Neacșu: Da. Trecem la art. 2. Dăm citire...

Dl Moisă: Stați o secundă, cum adică? Dacă nu a trecut art. 1!? D-na Președinte, este foarte clar. Suntem pe lista de prezență 26. Cineva care vrea să conteste, propune, noi acceptăm sau nu să se facă prezența.

D-na Neacșu: Dl consilier Moisă, vreau să vă spun că în acest moment trebuie luată o decizie discutabilă asupra art. 1. Punctele de vedere exprimate sunt atât pro cât și contra și nu sunt eu în măsură să iau o decizie dacă acest articol a trecut sau nu a trecut, însă voi supune la vot art. 2 care, având în vedere prezența de 26 în sală, cu siguranță nu va trece și atunci este clar care este soluția asupra proiectului per ansamblul său.

Dl Moisă: D-na Președinte, asta înseamnă un precedent și nu sunt de acord să-l creăm. Există prezență, există regulament. Când cineva contestă, dvs. sau un coleg contestă numărul de oameni din sală se face prezența și după aceea se supune la vot. Deci, noi am operat cu 26 de prezenți. Dintre care cineva nu și-a exercitat votul.

Dl Gheorghe: Un om nu a fost în sală, dl Consilier.

Dl Moisă: Poate să fie și prezent, dl Eugen și nu votează.

Dl Gheorghe: Nu a fost prezent în sală.

Dl Moisă: Domne, dacă este în sală și nu votează? Asta a spus cineva, o voce din public. Deci, nu s-a demonstrat. Dacă Președinta spunea: „domne, acum sunt 25, lipsește lumea”, era clar, aia se înregistrează acolo.

Dl Gheorghe: Vă adresez o întrebare, vă rog să fiți amabil. La prezență, înainte de intrare în ședință sau la primul punct al ordinei de zi suntem 26 de oameni. La un anumit punct, eu, mă duce colegul meu la spital că mi-a fost rău. Câți rămân? 24, da?

Dl Moisă: Se face prezența. Deci, haideți să vorbim colegial. Au trecut zeci proiecte sau au picat zeci de proiecte sau au trecut sute sau zeci în care am achiesat că cutare este la toaletă, facem cvorumul ..

Dl Gheorghe: Dar noi ținem cont de numărul inițial al consilierilor.

D-na Neacșu: Deci, vă rog frumos, haideți, dl Moisă, dl Gheorghe Eugen, vă rog frumos, vă reamintesc că în cadrul ședințelor de consiliu nu aveți dreptul să intrați în dialog, da? Dacă doriți vă dau pe rând cuvântul, dar nu intrați în dialog și haideți să încercăm să fim mai succinți asupra acestei chestiuni. Dl Gheorghe Eugen, vă dau cuvântul. Imediat dl Dina, dvs. nu mă puteți acuza că nu v-am dat cuvântul în ședința de astăzi. Eu v-am văzut și am să vă dau imediat cuvântul.

Dl Gheorghe: A fost creat acest precedent. Este foarte posibil să mai întâlnim o situație asemănătoare în lucrările noastre pe viitor. Trebuie să stabilim foarte clar: luăm de bună numărul consilierilor prezenți inițial sau la momentul votului la punctul de pe ordinea de zi? Ajung la punctul 34 sau 62 de pe ordinea de zi și constat că mai am în sală 18 consilieri. Deci, care este situația? Se ia de bună votul celor prezenți 18 consilieri, clar. Nu a numărului inițial de 26.

Dl Moisă: Deci, este clar ce a spus dl Consilier. Nu putem.. putem sigur ca putem să facem prezența la fiecare vot. Dar, dl Consilier, cu tot respectul, având o oarecare vechime în acest consiliu și o să constatați și dvs. că situații din acestea când în sală, acolo figurează 25 sau 27 și în sală sunt 18 și trec niște proiecte, facem, achiesăm, să zicem așa un termen, toată lumea că suntem de acord să treacă. Nu facem prezența după fiecare punct. Legal și spiritual ar fi să facem prezența când cineva are o suspiciune sau și mai aplecat la fiecare vot. Dar eu zic că de data asta aș vrea să luăm în considerare ce ne-a propus dl consilier Tulugea pentru că așa cum au spus și colegii mai luăm o dată, va ieși că nu trece, dar să rămânem totuși în limitele unei colaborări amicale în sensul că acest lucru se va mai întâmpla. Sigur că sunt niște interese foarte dure sau foarte așa, facem, solicităm cvorumul că trebuie solicitat, că fiecare avem o necesitate fiziologică sau nu ne putem... Există acest lucru, interesați-vă la parlament. Este în sală și nu-și exprimă votul. Deci, el este prezent acolo. Vreau să spuneti, dacă nu e în sală, dar acest lucru trebuie constatat de președintele de ședință Deci, asta este.

Dl Dina: Legat de acest art. 1, mai spun încă o dată am citit din Legea nr. 215, art. 112, alin. 2, consiliul aprobă criterii, proceduri și atribuții. În cazul discuțiilor la art. 1 am rugat Executivul de 3 ori să facă amendament pe atribuții. Am votat acest articol fără atribuții. Stimați colegi, am cerut de 3 ori ca Executivul să facă amendament la atribuții conform prevederilor art. 112, alin. 2 din 215/2001 republicată în 2007. Punctul acesta este viciat pentru că am solicitat amendament conform legii. Să spună clar atribuțiile, s-a menționat, dar nu s-a făcut amendamentul. Vă rog frumos să constatați acest lucru. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Doamna Președinte articolul 1 a fost votat, mergem mai departe, vă luați măsurile necesare.........

D-na Neacșu: Da, dar articolul 1 a fost votat, dar nu știm cum. Dacă a fost respins sau nu. Aceasta este toată

chestiunea.

Dl Tulugea: Dacă a fost votat cum a fost respins?

D-na Neacșu: A fost votat în sensul că s-a exprimat un vot pe marginea articolului 1.

Dl Avramescu: Doamna președinte, intră în atribuțiile președintelui de ședință să spună în microfon dacă a trecut sau nu. Dacă a fost respins sau nu.

D-na Neacșu: Eu am spus că articolul 1 a fost respins acum un sfert de oră, fapt pentru care întregul proiect de hotărâre a fost respins după care au început discuțiile.

Dl Tulugea: Pentru a ieși din această întunecime faceți apel la colega dvs. Daniela tiza mea, să recunoască că nu a fost în sală și cu asta basta.

D-na Neacșu: Domnule consilier Tulugea, pentru a menaja timpul tuturor celor prezenți aici de față eu vă propun să încheiem discuțiile pe marginea acestui proiect de hotărâre care a fost respins și să trecem la punctul următor pe ordinea de zi.

Dl Mutu: Nu putem considera că a fost respins atâta timp cât am avut 13 voturi pentru cu 12 abțineri. Haideți să găsim soluția legală.

Dl Moisă: Având în vedere că un domn care stă lângă dvs. m-a rugat la începutul ședinței să încercăm să treacă mai repede adică să nu pierdem timpul, eu din grupul advers al domnului respectiv sunt de acord și îmi retrag ce-am spus. Sunt de acord cu poziția dvs. ulterioară să supuneți articolul 2 la vot.

Dl Avramescu: Repet ce am spus mai devreme este în atribuțiile președintelui de ședință să spună dacă un articol a trecut sau nu a trecut în urma consultărilor cu Secretarul Primăriei.

D-na Neacșu: Ne-am consultat cu dl Secretar și cu dl reprezentant al Oficiului Prefectural.

Dl Avramescu: Dvs. ați decis și mai departe ceilalți consilieri au celelalte căi de atac. Dvs. ați decis că nu a trecut mai departe ceilalți consilieri pot proceda în consecință.

Dl Stan: Am și eu o rugăminte: dacă suntem 26 în sală acum, care este numărul de voturi prin care cade sau se aprobă o hotărâre? Puteți să îmi răspundeți domnule Secretar?

Dl Secretar: În momentul de față aveți dreptate, trebuiesc 14 voturi.

Dl Stan: Vă mulțumesc!

Dl Secretar: În momentul de față, rețineți. Nu la momentul când s-a votat.

Dl Tulugea: Ca să nu rămânem în ceață de tot pun și eu o întrebare: dacă suntem în sală 25 de consilieri, câte voturi trebuiau să fie ca să treacă?

Dl Moisă: 12 jumătate plus 1 fac 13 jumătate. Nu putea să treacă cu 13 și jumătate. D-le Mutu sunt două noțiuni fixe: majoritatea sau jumătate plus 1.

Dl Tulugea: D-le consilier, atunci înainte să anulăm...

D-na Neacșu: D-le Tulugea îi dădusem cuvântul d-nei consilier Andrei.

D -na Andrei: Ne pierdem timpul. Dacă eu am ieșit din sală și nu am fost prezentă aici când s-a votat (13 cu 12), problema se pune altfel: dacă este vorba pe așa am fost lângă ușă, am avut niște probleme. De acum în colo la fiecare proiect grupul de consilieri P.S.D. v-a solicita prezența. D-na președintă, n-am fost în sală, nu am votat. Primul articol s-a votat 13 la 12. Putem să trecem mai departe fiindcă per ansamblu P.S.D-ul nu votează? Ne pierdem timpul. Nu aveți altceva de făcut, spuneți-ne? Noi avem. Mulțumesc!

Dl Tulugea: D-na președintă, eu îl respect prea mult pe dl Moisă ca să nu particip la această lecție de matematică 27 : 2 = 13,5 + 1 = 14,5. În practica noastră majoritatea era 14 tot timpul.

D-na Neacșu: Stimați colegi, așa cum v-am spus articolul 1 a fost respins, a fost respins și proiectul pe ansamblul

său.

Trecem la punctul 6 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, anexa, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de șef serviciu Doru Anghel și raportul comisiei nr. 5.

Dă citire Art. 1.

Există discuții? Dacă nu, să trecem la vot.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. Art. nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 abțineri.

Dă citire Art. 2.

Supun votului dvs. Art. nr 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 8 abțineri.

Trecem la punctul 7 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului pe fonduri structurale „ E-COMUNICARE EDU6-RO”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, anexa nr. 1, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl director executiv Cristian Ionescu, indicatori tehnico-economici și rapoartele comisiilor nr. 1 care este favorabil cu amendamentul d-lui Dina care spune că este necesar aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local în prealabil , nr. 4 care este favorabil și nr. 5 care este favorabil cu amendamentul că lipsesc indicatorii tehnico-economici.

Există discuții?

Dl Dina: Dau citire din Legea nr. 273/2006, secțiunea a 3-a referitoare la investițiile publice locale, secțiunea aprobarea proiectelor de investiții publice locale: „Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aproba de către autoritățile deliberative”. Aceasta înseamnă că, noi ar fi trebuit să avem o hotărâre separată privind aprobarea documentației tehnico-economice a sistemului informatic propus, urmând ca după aprobarea acestor indicatori să avem o hotărâre de genul celei pe care o avem astăzi. Ceea ce ni s-a depus la comisie este partea de buget din proiectul supus finanțării. Oricum nu întrunesc forma de indicatori tehnico-economici care conform legii se prezintă într-o anumită manieră și se urmează o anumită structură. Vă mulțumesc frumos.

D-na Neacșu: Mulțumesc d-le Dina, mai sunt alte discuții?

Dă citire Art. 1.

Supun votului dvs. Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 împotrivă.

Supun votului dvs. Art. nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 5 împotrivă.

Dă citire Art. 2.

Supun votului dvs. Art. nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abțineri și 5 împotrivă.

Dă citire Art. 3.

Supun votului dvs. Art. nr. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 6 împotrivă.

Dă citire Art. 4.

Supun votului dvs. Art. nr. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 6 împotrivă.

Dl Dina: Stimaților colegi, suntem la votul per ansamblu, vă atrag atenția ne aflăm într-un precedent periculos. Am dat citire Legii Finanțelor Publice, ne vedem nevoiți în cazul în care acest proiect va trece mâine deja să declanșăm procedura prealabilă și să anunțăm Prefectura. Pentru știința tuturor colegilor voi mai da încă o dată citire acestei legi.

D-na Neacșu: D-le Dina, ați mai dat o dată citire.

Dl Dina: Am dreptul stimată d-nă Președinte, conform prevederilor am dreptul să-mi spun punctul de vedere.

D-na Neacșu: L-ați mai spus incă o dată, aceasta ar fi a doua oară, noi l-am înțeles, dau cuvântul d-nei Andrei.

Dl Director Prefectural: Două secunde dacă îmi permiteți, dvs. doar puteți să ne sesizați procedura în prealabil noi

o declanșăm.

Dl Dina: În vederea declanșării procedurii generale, credeam că vroiați să vă exprimați pe un articol de lege.

D-na Andrei: Vreau să vin în sprijinul colegului nostru Sorin Dina, este vorba de aprobarea unei cofinanțări, nu este vorba de aprobarea unui proiect de derulare, deci noi aprobăm cofinanțarea. Noi tot timpul am aprobat pentru proiecte de cofinanțare o sumă. Proiectul se va face după ce vom primi fondurile și nu putem fără studiu de fezabilitate, după ce vor fi fondurile ca să avem bani pentru studiu de fezabilitate, cine l-a făcut? Deci, noi aprobăm cofinanțare nu aprobăm documentație. Noi aprobăm acum cofinanțarea unui proiect, asta am vrut să spun.

Dl Tulugea: Procedural să știți că ați greșit, îmi pare rău să vă zic. Discuțiile vis-ă-vis de ansamblu ...

D-na Neacșu: Da, știu, s-au făcut la începutul acestui proiect. Reluăm procedura de vot.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 6 împotrivă.

Trecem la punctul 8 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind transferarea activității de stabilire, încasare și urmărire a taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință de la A.D.P.D.U. Sector 6 la S.P.F.P.L. Sector 6.”

Proiectul este însoțit de Expunerea de motive, Raportul de specialitate, Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil și Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 care este favorabil.

Există discuții pe fond? Nu.

Dă citire Art. 1.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 5 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 5 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 4.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 5 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 5.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 5 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu și a impozitului pe terenul aferent acestora.”

Proiectul este însoțit de Anexă, Expunerea de motive, Raportul de specialitate ...

Dl Stan S: Doamnă președintă, am o rugăminte. V-aș ruga să faceți prezența.

Dl Secretar face prezența: 24 consilieri prezenți și 3 absenți (dl. Darabont, dl. Gabor și d-na Surulescu )

D-na Neacșu: Dă citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Între timp dl Secretar mi-a dat și Raportul comisiei de specialitate.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 a fost scos de pe ordinea de zi. Punctul 11 devine punctul 10.

Tehnicul, să vă atrag atenția privind renumerotarea proiectelor pe ordinea de zi de aici încolo începând.

Trecem la punctul 10 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Timișoara nr. 58”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidențial-locuințe, servicii, comerț și dotări sociale, pe un teren în suprafață de 31667,12 m.p., proprietate particulară persoană juridică”.

Există discuții?

Dă citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Răsadniței nr. 40”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 1491 m.p., proprietate particulară persoane fizice.”

Proiectul este însoțit de Expunerea de motive, Raportul de specialitate, Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 fără amendamente - favorabil.

Există discuții?

Dă citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Mărgelelor nr. 35”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 179,5 m.p., proprietate particulară persoană fizică.”

Există discuții?

Dă citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Răsadniței nr. 42”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 813,34 m.p., proprietate particulară persoane fizice.”

Există discuții?

Dă citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Dă citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul a fost aprobat.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă cer permisiunea, având în vedere că urmează numai P.U.D.-uri să dau citire numai adresei, titlului, da. Mulțumesc.

Trecem la punctul 14 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Intrarea Perelor nr. 2”, sector 6 pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 171 m.p., proprietate particulară persoană fizică.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str.Valea Cascadelor nr. 11F”, sector 6 pentru construire birouri și showroom, pe un teren în suprafață de 1599,5 m.p., proprietate particulară persoane juridice.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 2B”, sector 6 pentru construire birouri, pe un teren în suprafață de 356 m.p., proprietate privată persoană juridică.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Brașov nr. 25”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidențial, servicii, comerț, pe un teren în suprafață de 26600,81 m.p., proprietate particulară persoane juridice.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 16 voturi pentru și 5 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Intrarea Cernișoara nr. 9-11 și Str. Dâmbovița nr. 75-77”, sector 6 pentru construire locuințe, birouri și funcțiuni complementare, pe un teren în suprafață de 3200 m.p., proprietate particulară persoane fizice/juridice.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Liniei nr. 20B”, sector 6 pentru construire locuință cu parter comercial, pe un teren în suprafață de 548,44 m.p., proprietate particulară persoane fizice.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Largă nr. 20”, sector 6 pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 1000 m. p., proprietate particulară persoane fizice.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Viscolului nr. 97-99 ”, sector 6 pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 2258,40 m.p., proprietate particulară persoane juridice.”

Există discuții?

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea „Registrului local al Spațiilor verzi din Sectorul 6 al Municipiului București.”

Există discuții pe fond?

Vreau să va spun înainte de a vă da cuvântul, proiectul este însoțit de Expunerea de motive, Raportul de specialitate, Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 și 6 care sunt favorabile.

Dl Tulugea: Doamnă președinte, așa cum am spus și în intervenția pe care am avut-o cu ocazia propunerii făcute de introducere pe ordinea de zi, acest proiect este unul extrem de important pentru sectorul nostru și eu cred că este bine să avem timpul necesar de al studia foarte bine toți consilierii. De aceea grupul PD-L se va abține în seara aceasta pentru a vota acest proiect.

Dă citire Art. 1.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se respinge cu 18 abțineri și 5 voturi pentru.

Având în vedere că Anexa nu a fost aprobată, Articolul 1 nu este ca atare aprobat, iar proiectul de hotărâre este respins. Trecem la punctul 23 al ordinei de zi: „Întrebări și interpelări”.

Dl Avramescu: În primul rând, constat cu dezamăgire că proiectul propus mai devreme nu a trecut și efectele lipsei acestui registru, motivația urgenței lui se regăsește în răspunsul pe care l-am primit din partea Primăriei Sectorului 6 la o interpelare făcută în ședința anterioară, referitor la terenul aflat în Drumul Taberei nr. 87-89 în care se constată că acest teren nu figurează ca spațiu verde, ci figurează în subzona M3. Tocmai din acest motiv el îsi poate schimba regimul și poate fi amenajat pe el altceva decât spațiu verde. Am așteptat până la sfârșit în speranța că totuși va trece inițiativa pe care am avut-o referitoare la demararea constituirii registrului verde. Efecte se văd.

În altă ordine de idei, la ultima ședință am solicitat două documente, două rapoarte din partea Administrației Domeniului Public. Unul referitor la evenimentul care a avut loc cu punct de vedere și o prezentare a faptelor spre lămurirea întregului Consiliu și a mea în special, iar al doilea, un material mai amplu, care să reprezinte viziunea pe care la ora aceasta conducerea

Page 15 of 17

Administrației Domeniului Public o are asupra dezvoltării, funcționării și utilizării domeniului public în Sectorul 6. Acest lucru l-am cerut atât în calitate de consilier cât și în calitate de membru și președinte al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sector 6 care are în atribuții partea de administrare a domeniului public și buna ei gestionare. Din păcate nu am primit un răspuns deși timp a existat. Îmi pare rău sincer, altceva nu pot să spun decât că îmi pare rău că nu există un astfel de punct de vedere.

Dl Popescu A.: La ultima ședință din data de 16.10.2008 am solicitat Executivului niște întrebări și am să rog Serviciului Tehnic să vadă ce se întâmplă cu aceste tăceri prelungite de nu mi s-a dat nici un răspuns. Legat de aceste întrebări una dintre ele se referea la Bd. Timișoara nr. 161 unde s-a aprobat în 2007 un P.U.D. pentru construcția unei parcări supraterane. Că nu s-a demarat până acum mai nimic în acea construcție și atunci chiar am forțat nota să treacă repede acest PUD, ca să putem să demarăm construcția. Nu știu ce se întâmplă cu această construcție că s-au dat garajele jos și acolo a rămas un teren viran în care toți boschetarii își fac veacul pe acolo și este o crescătorie de șobolani în creștere, iar vecin cu acea parcare supraterană este un loc de joacă pentru copii, care acel loc de joacă pentru copii trebuia prelungit, finalizat și a zis domne nu îl finalizez până când nu se termină parcarea supraterană. Nu știu când se va începe parcarea supraterană dar acel loc de joacă pentru copii trebuie să fie finalizat. Am făcut un demers telefonic către dl Olteanu, pentru că dl Istrate nu mai răspunde. Dl Olteanu de la Ecohorticultura ca să-l rog să țină cont de această problemă, pentru că pentru toate problemele nu trebuie să ne adresăm numai d-lui Primar și d-lui Viceprimar. Se pot face direct cu cei responsabili, dar nu s-au implicat.

Legat de Plaza România, iar revin poate Poliția Comunitară dacă are aceste atribuții să observe că în fiecare seară la Plaza România se pun niște bariere și încep cei de acolo să își stabilească direcțiile și sensurile în care se circulă. Se fac niște blocaje la acea intersecție pentru că ei pun niște bariere că nu se poate circula prin domeniul public din Plaza România. Și să vină Poliția Comunitară să ia legătură cu conducerea de la Plaza România să le spună că acesta este drum public, nu poți tu să pui bariere și să interzici accesul cum vrei tu și în ce sens vrei tu.

Dl Primar: Îl rog pe dl Director că are un răspuns imediat.

Dl Popescu A.: Și a treia chestie: la Grădinița 272 la fel l-am rugat am fost la dl director Istrate care să mă scuze dl Primar, dar mi se pare că dl Istrate acuma este mai mare decât dl Primar, decât Primarul General dl Istrate numai ascultă, numai face, nu vine prin ADP deci dl Istrate este super tare și l-am rugat să intervină la Grădinița nr. 272, acum doamna Directoare o să vă las și această adresă care a făcut-o, pentru că sunt niște chestii de urgență, sunt și niște copaci care pot să pice peste copii, sunt mai multe treburi și să vină la toaletarea copacilor, să vină să mai aranjeze niște treburi care sunt de strictă urgență nu de rafinament.

Dl Mugur Cristea: Întrucât în acea latură a parcării nu există parcare publică și nu este nici drum public acolo, în momentul în care Plaza România a făcut construcțiile tot terenul pe care se află astăzi parcarea inclusiv cea subterană și cea supraterană sunt proprietatea Plaza România inclusiv sensurile de acces. Sensurile de mers prin parcare sunt aprobate prin comisia de circulație a brigăzii rutiere a Muncipiului București împreună cu Primăria Capitalei inclusiv pe proprietatea privată a sociatății Plaza România. Atunci când Plaza România s-a construit împreună cu brigada s-a făcut acel drum de acces dinspre Lujerului Cora spre cartierul Drumul Taberei care nu a existat niciodată. A fost condiția de aprobare a parcării în momentul în care s-a făcut acel drum. Deci, în incinta generală a parcării supraterane și subterane este proprietatea Plaza România cu sensurile aprobate de către brigada de poliție rutieră.

Dl Popescu A.: Domnule Director este vorba că, în fiecare seară se pune o barieră și se blochează, în loc să intri în Plaza România și să ieși direct la intersecție, trebuie să mergi înapoi adică să faci dus și întors, deci se poate vedea. Blochează la anumite ore.

Dl Mugur Cristea: Exact pentru circulație este dispoziția brigăzii rutiere de folisire a parcării din Plaza România. Este o dispoziție legală.

Dl Viceprimar: Aș avea și eu o întrebare pentru A.D.P. - d-lui Zidaru scurt la obiect: se dezafectează garajele da? Ce se întâmplă în locul garajelor? Am zeci de mail-uri, zeci de telefoane, hârtii peste hârtii.

Dl Zidaru: S-au înregistrat toate dispozițiile d-lui Primar sau Primăria Capitalei și s-au abordat cu prioritate urgența numărul unu - se ridică cele în locul cărora urmează să se facă lucrări.

Dl Viceprimar: Și cei care au avut garaje?

Dl Zidaru: Au dreptul cu prioritate să depună cerere să obțină locul de parcare.

Dl Dina: În această seară am solicitat din nou, deci pentru a doua oară prezența directorului general al A.D.P.D.U. Sector 6 - dl Istrate. Constatăm cu surprindere că din nou domnia sa nu se află. Bănuiesc că are motive întemeiate ca și data trecută, dacă este bolnav îi dorim multă sănătate, dacă nu îl așteptăm în continuare. Primul lucru în prezența domnului director general din spusele lui am așteptat un răspuns legat de o problemă la care dumnealui a spus că nu este competent să răspundă și este de competența d-lui director general. Domnule Zidaru, stimat consiliu vă informez că nici până astăzi răspunsul nu a venit de la ședința trecută. Mai reiterez odată despre ce era vorba: a rămas să lămurim evenimentul de natură sindicală care a dus la demisie a unui director din cadrul unității. Am așteptat răspunsul, îl așteptăm în continuare. Am vrut doar să atrag atenția că domnul director nu vrea să ne onoreze cu prezența. Sper, repet să fie bine sănătos.

Domnul director Zidaru a spus că nu este în măsură să îmi răspundă la această întrebare, că va lua legătura cu superiorii lui și vom primi un răspuns scris. Domnule Zidaru sunteți în măsură să îmi oferiți un răspuns?

Dl Zidaru: Nu am spus că nu este de competența mea, am spus să fiți de acord cu răspunsul meu de atunci întrucât dânsul nu era implicat. Eu am dispus atunci împreună cu dl Vlădoianu acțiunea respectivă. Nu i-am luat apărarea, eu am răspuns pentru că eram de față la ora 10, ce s-a întâmplat după-amiază v-am spus că nu blochează nimeni ancheta. Eu am spus că la punctul 2 privind atitudinea sindicatului trebuie să răspundă dânșii, nu noi. Nu am spus că pe mine mă depășesc problemele și că va răspunde dl Director General. Punctual v-am redat.

Dl Dina: D-le director Zidaru o să-mi permit să rog Serviciul Tehnic să vă pună la dispoziție banda audio și înscrisurile cu privire la poziția dvs. din care reiese că ați spus că vom primi un răspuns pentru că dvs. nu puteți să-l dați.

Dl Zidaru: D-le consilier, revin și nu refuz, dacă doriți ce anume întrebări adiacente urmau la care nu am răspuns care m-ar fi depășit atunci? Am spus: în ceea ce privește răspunsul sindicatului voi apela la dânșii să vă dea răspunsul. Eu nici nu am fost de față când a venit sindicatul, nici nu am avut discuții în prezența lor la prima întâlnire, de fapt v-am informat. Voi insista la sindicat să dea acest răspuns. Spuneți d-le consilier ce doriți să vă răspund în plus față de ce m-ați întrbat ca într-adevăr să vă dau un răspuns în scris. Eu așa am reținut, cu scuzele de rigoare.

Dl Dina: D-le director Zidaru reiterez ceea ce este consemnat și în procesul verbal: am solicitat un punct de vedere al conducerii executive al A.D.P.D.U. Sector 6 cu privire la eveniment. Nu am cerut punctul de vedere al sindicatului...

D-na Neacșu: Da d-le Dina dacă îmi permiteți, cred că dl Zidaru a înțeles, se va conforma și vă va da un răspuns în ședința din data viitoare.

Dl Dina: Vreau un răspuns scris. De asemenea am solicitat în această seară prezența tuturor directorilor generali care sunt implicați sau care au coordonat sau au inițiat activitatea de ridicare a mașinilor. Constatăm cu bucurie că și la nivelul sectorului 6 chiar astăzi au fost ridicate 19 mașini parcate neregulamentar. Este minunat că eliberăm carosabilul și scuarurile care sunt în continuarea trecerilor de pietoni. Singura mea întrebare este să ne spuneți și nouă cum s-au produs evenimentele, cum am ajuns la firmă, dacă se poate astăzi verbal, dacă nu, așteptăm un răspuns scris. Deci, cum am ajuns să avem acest serviciu benefic pentru sectorul 6? Vă mulțumesc!

Dl Cristea M.: Răspund pentru simplu fapt că am inițiat-o atunci când eram la conducerea A.D.P. Sector 6 și sunt legate oarecum lucrurile. În mandatul trecut am inițiat acest proiect de hotărâre în luna februarie (H.C.L.S. 6 nr. 3/2008) privind ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. A fost aprobată atunci în ședința Consiliului Local inclusiv cu regulamentul de funcționare și toată documentația care stă la baza acestei contractări. Contractarea s-a derulat prin A.D.P., actualmente A.D.P.D.U. conform caietului de sarcini a H.C.L.S.6 nr. 3/2008, iar la momentul actual această activitate se desfășoară împreună cu Poliția Comunitară sector 6, A.D.P.D.U. Sector 6 și Brigada Poliției Rutiere care este reprezentantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Dacă mai aveți alte întrebări vă răspund punctual.

Dl Dina: D-le Director vă mulțumesc!

Dl Avrămescu: În continuarea interpelării d-lui Viceprimar doream să reiterez problema pe care o avem în sector cu parcările și mașinile, vă dau un singur caz în atenția celor de la A.D.P.: Aleea Obcina Mică, blocurile A5 și A4. Avem parcate: B 69- AAB; B 51-AAB; B 59-AAB, 3 mașini ale aceluiași proprietar și mai sunt B 47-MAS; B 36-MAS, B 02-MAS, mașini ale aceluiași proprietar. În condițiile în care în acea zonă ca în multe altele din Drumul Taberei sunt superaglomerate de mașini. În condițiile astea apar anunțuri pe mașinile parcate pe spațiul verde cum că acele locuri ar fi proaspăt închiriate de la A.D.P. Sector 6. Este o tensiune generată de lipsa locurilor de parcare și de încălcarea drepturilor referitoare la parcările de domiciliu. Aș dori ca A.D.P.D.U. să verifice foarte atent cum se închiriază sau cum apar plăcuțe cu - loc de parcare plătit la A.D.P. cu serie, număr -în condițiile în care acolo nu figurează loc de parcare. Vă mulțumesc!

D-na Neacșu: D-le Zidaru vă rog să luați act și să pregătiți un răspuns pentru ședința viitoare. Deoarece nu mai sunt alte interpelări vă mulțumesc pentru prezență și declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Floricică


Ioana Mihaela Neacșu

Redactat: Georgescu Gabriela

Page 17 of 17