Hotărârea nr. 95/2008

HCL 95 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 428C ”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 528,76 m.p., proprietate particulară persoane fizice

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Calea Giulești nr. 428C ”, sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 528,76 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și raportul de specialitate al Direcției Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Calea Giulești nr. 428C”, sector 6;

Văzând avizul obținut de la Comisia Tehnică Urbanism a sectorului 6 nr. 27410/5/17; 10.03.2008 și raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al sectorului 6.

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

-    Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

-    Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism în municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

-    PUG - Municipiul București aprobat H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

-    PUZ ”Coordonator - sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213/2005.

În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, combinat cu art. 45(2) litera “e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată.

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea Giulești nr. 428C, sectorul 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 528,76 m.p., proprietate particulară persoane fizice.

Art. 2: Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3: Documentațiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    În temeiul Art. 47

din Legea nr. 215/2001

Ancuța Sorina Comănici    CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 95

Data: 17.04.2008