Hotărârea nr. 77/2008

HCL 77 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea proiectului de înfiinţare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, „Sfânta Maria” în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 prin Programul de Interes Naţional derulat de către Agenţia Naţională pentru Familie: „Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de înființare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie, „Sfânta Maria” în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 prin Programul de Interes Național derulat de către Agenția Națională pentru Familie: „Susținerea sistemului de servicii specializate prin finanțarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării și menținerii unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;

În conformitate cu Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

Ținând seama de prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările ulterioare, precum și cele cuprinse în prevederile art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. j), n) și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă proiectul de înființare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie, „Sfânta Maria”, fără personalitate juridică, în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 - subordonat Direcției Protecție Socială - prin Programul de Interes Național derulat de către Agenția Națioală pentru Familie: „Susținerea sistemului de servicii specializate prin finanțarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării și menținerii unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, perioada 2006-2008”, respectiv, se dă acordul cu privire la:

Înființarea Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie “Sfănta

Maria” cu o capacitate de 6 locuri, adresat persoanelor din sectorul 6 care au stabilit relații dintre soți sau dintre parinți și copil, sau asemănătoare acestor relații, dovedite pe baza anchetei sociale și care suportă o acțiune fizică sau verbală săvarșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material, în conformitate cu termenii Legii nr. 217/2003. Centrul va funcționa în sediul situat în str. Murguța nr. 2, bl. 7, sector 6, spațiu transmis în administrare Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul General al Municipiului București, conform H.C.G.M.B. nr. 99/2006;

•    Organizarea Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie în conformitate cu Ordinul M.A.I., M.M.S.S.F., M.S.P. nr. 304/385/1018/2004

privind aprobarea instrucțiunilor de organizare și funcționare a anunțurilor pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu prevederile Ordinului nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimilor violenței în familie, respectiv, prin acordarea următoarelor tipuri de servicii: primirea și găzduirea temporară a unui număr mediu anual de 35 de persoane beneficiare pe o perioada determinată cuprinsă între 7 și 60 de zile și asigurarea hranei, medicamentelor, materialelor sanitare necesare pentru persoanele găzduite; asistență medicală și îngrijire; consiliere în vederea reintegrării sociale; acompanierea în vederea obținerii unor documente și acte de identitate sau de stare civilă, certificate medico-legale, respectiv, suportarea cheltuielilor pentru obținerea acestor acte precum și pentru anumite taxe judiciare/notariale; facilitarea accesului la alte tipuri de prestații și servicii sociale; realizarea de campanii de informare și educare a comunităților locale cu privire la drepturile sociale și serviciile disponibile în sectorul 6, precum și campanii de distribuirea a materialelor de promovare;

•    Asigurarea contribuției de 37,5% din valoarea totală a finanțării, respectiv, suma de 42.000 lei din costul total al proiectului de 112.000 lei; valoarea sumei solicitate efectiv de la A.N.P.F. fiind de 70.000 lei, respectiv 62,5% din costul total al proiectului.

•    Asigurarea sumei de 62.475,57 lei necesară amenajarii spațiului destinat locației Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie, “Sfânta Maria”, din str. Murguța nr. 2, bl. 7, sector 6.

•    Asumarea costurilor de funcționare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenței în familie pentru o perioadă de 3 ani după semnarea contractului de finanțare de la bugetul de stat și a menținerii obiectului de activitate al acestuia în sfera serviciilor sociale în următorii 2 ani.

Art. 2: Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ancuța Sorina Comănici


În temeiul art. 47

din Legea nr. 215/2001

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 77

Data: 17.04.2008

2