Hotărârea nr. 75/2008

HCL 75 din 17.04.2008 – Hotărâre privind acordarea normei de hrană în cuantum de 450 lei pentru funcţionarii publici, respectiv salariaţii încadraţi la Direcţia Poliţiei Comunitare sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind acordarea normei de hrană în cuantum de 450 lei pentru funcționarii publici, respectiv salariații încadrați la Direcția Poliției Comunitare sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a unui consilier local și Raportul de specialitate al Direcției Poliției Comunitare sector 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 6 nr. 5 și 1;

Luând în considerare Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, modificată și completată, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, H.G. nr 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, Ordinul nr. 50, respectiv Ordinul S/440 din 05.05.2003 emis de Ministrul Administrației și Internelor, în timp de pace, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 și ale art. 81 alin. 2 lit. j) și l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se acordă funcționarilor publici, respectiv salariaților încadrați la Direcția Poliției Comunitare sector 6 care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 319/2006 norma lunară de hrană în cuantum de 450 lei.

Art. 2: Drepturile prevăzute la art. 1 vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al sectorului 6 pe anul 2008, potrivit legii.

Art. 3: Primarul sectorului 6 și Directorul General al Direcției Poliției Comunitare sector 6 vor aduce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    În temeiul art. 47

din Legea nr. 215/2001

Ancuța Sorina Comănici    CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR, Gheorghe Floricică

Nr.: 75

Data: 17.04.2008

JUDEȚUL:_

Formular:

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL __________

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R    Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)    0.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)    0.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    0.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)    0.13

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)    0.14

Diverse venituri (cod 36.08.50)    36.08

Alte venituri    36.08.50

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50)    37.08

Donații și sponsorizări    37.08.01

Alte transferuri voluntare    37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)    0.17

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)    44.08

Donații din strainatate    44.08.01

De la guverne straine    44.08.02

De la alte administratii    44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+64.08+69.08+79.08)    49.08

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)    50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)    51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)    51.08.01

Autorități executive    51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)    54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor    54.08.10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    59.08

Aparare (cod 60.08.02)    60.08

Din total capitol:

Aparare nationala    60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)    61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)    61.08.03

Politie comunitara    61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

64.08

65.08


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11)

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

Învatamânt primar

65.08.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

Învatamânt postliceal

65.08.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

Învatamânt special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.3065.08.11 Internate si cantine pentru elevi    65.08.11.03

Alte servicii auxiliare    65.08.11.30

Din total capitol:


Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare

(cod 66.08.06.01 66.08.06 66.08.06.01 66.08.50

66.08.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) Din total capitol:

Servicii culturale


67.


Biblioteci publice comunale, orasenesti, m67 Muzee    67

Institutii publice de spectacole si concerte67 Scoli populare de arta si meserii    67

Case de cultura    67

Camine culturale    67

Centre pentru conservarea si promovare 67 Consolidarea si restaurarea monumentelo67 Centre culturale    67

Alte servicii culturale    67

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67 Sport    67

Tineret    67

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v 67

Servicii religioase    67

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67

66.08


67.08

08.03

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.12

08.03.14

08.03.30

08.05

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.06

08.50


Asigurari si asistenta sociala Din total capitol:


68.08

Servicii publice descentralizate    68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02) 68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)    68.08.15

Cantine de ajutor social    68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale    68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE    69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)    70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte    70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor    70.08.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05 Alimentare cu apa    70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice    70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale    70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati    70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com 70.08.50

Protectia mediului Din total capitol:


(cod 74.08.05+74.08.06)


74.08


Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05. 74.08.05 Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseur74.08.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)    79.08

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)    80.08

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+8080.08.01 Prevenire si combatere inundatii si ghetur80.08.01.06 Programe de dezvoltare regionala si soci80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08 Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08 Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara83.08.03.03 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

Aviatia civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08

84.08.03

84.08.03.01

84.08.03.02

84.08.03.03

84.08.06

84.08.06.02

84.08.50


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08 Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


87.08.01


Zone libere Turism

87.08.03

87.08.04


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    96.08

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)    98.08

DEFICIT    99.08

NOTA: - Cheltuielile se detaliază în mod corespunzător, conform - Se completează câte un formular pentru fiecare din ani

E NERAMBURSABILE

TOTAL BUGET


din care: Buget propriu județ

- mii lei -

Municipii    Orașe Comune

m clasificației economice, pe total parte si pe fiecare capitol.

ii 2008 - 2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Director executiv,

JUDEȚUL:_

Formular:

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL __________

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R    Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)    0.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)    0.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    0.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)    0.13

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)    0.14

Diverse venituri (cod 36.08.50)    36.08

Alte venituri    36.08.50

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50)    37.08

Donații și sponsorizări    37.08.01

Alte transferuri voluntare    37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)    0.17

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)    44.08

Donații din strainatate    44.08.01

De la guverne straine    44.08.02

De la alte administratii    44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+64.08+69.08+79.08)    49.08

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)    50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)    51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)    51.08.01

Autorități executive    51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)    54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor    54.08.10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    59.08

Aparare (cod 60.08.02)    60.08

Din total capitol:

Aparare nationala    60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)    61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)    61.08.03

Politie comunitara    61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

64.08

65.08


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11)

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

Învatamânt primar

65.08.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

Învatamânt postliceal

65.08.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

Învatamânt special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.3065.08.11 Internate si cantine pentru elevi    65.08.11.03

Alte servicii auxiliare    65.08.11.30

Din total capitol:


Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare

(cod 66.08.06.01 66.08.06 66.08.06.01 66.08.50

66.08.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) Din total capitol:

Servicii culturale


67.


Biblioteci publice comunale, orasenesti, m67 Muzee    67

Institutii publice de spectacole si concerte67 Scoli populare de arta si meserii    67

Case de cultura    67

Camine culturale    67

Centre pentru conservarea si promovare 67 Consolidarea si restaurarea monumentelo67 Centre culturale    67

Alte servicii culturale    67

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67 Sport    67

Tineret    67

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v 67

Servicii religioase    67

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67

66.08


67.08

08.03

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.12

08.03.14

08.03.30

08.05

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.06

08.50


Asigurari si asistenta sociala Din total capitol:


68.08

Servicii publice descentralizate    68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02) 68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)    68.08.15

Cantine de ajutor social    68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale    68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE    69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)    70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte    70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor    70.08.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05 Alimentare cu apa    70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice    70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale    70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati    70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com 70.08.50

Protectia mediului Din total capitol:


(cod 74.08.05+74.08.06)


74.08


Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05. 74.08.05 Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseur74.08.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)    79.08

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)    80.08

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+8080.08.01 Prevenire si combatere inundatii si ghetur80.08.01.06 Programe de dezvoltare regionala si soci80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08 Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08 Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara83.08.03.03 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

Aviatia civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08

84.08.03

84.08.03.01

84.08.03.02

84.08.03.03

84.08.06

84.08.06.02

84.08.50


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08 Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


87.08.01


Zone libere Turism

87.08.03

87.08.04


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    96.08

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)    98.08

DEFICIT    99.08

NOTA: - Cheltuielile se detaliază în mod corespunzător, conform - Se completează câte un formular pentru fiecare din ani

E NERAMBURSABILE

TOTAL BUGET


din care: Buget propriu județ

- mii lei -

Municipii    Orașe Comune

m clasificației economice, pe total parte si pe fiecare capitol.

ii 2008 - 2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Director executiv,

JUDEȚUL:_

Formular:

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL __________

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R    Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)    0.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)    0.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    0.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)    0.13

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)    0.14

Diverse venituri (cod 36.08.50)    36.08

Alte venituri    36.08.50

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50)    37.08

Donații și sponsorizări    37.08.01

Alte transferuri voluntare    37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)    0.17

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)    44.08

Donații din strainatate    44.08.01

De la guverne straine    44.08.02

De la alte administratii    44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+64.08+69.08+79.08)    49.08

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)    50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)    51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)    51.08.01

Autorități executive    51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)    54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor    54.08.10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    59.08

Aparare (cod 60.08.02)    60.08

Din total capitol:

Aparare nationala    60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)    61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)    61.08.03

Politie comunitara    61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

64.08

65.08


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11)

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

Învatamânt primar

65.08.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

Învatamânt postliceal

65.08.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

Învatamânt special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.3065.08.11 Internate si cantine pentru elevi    65.08.11.03

Alte servicii auxiliare    65.08.11.30

Din total capitol:


Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare

(cod 66.08.06.01 66.08.06 66.08.06.01 66.08.50

66.08.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) Din total capitol:

Servicii culturale


67.


Biblioteci publice comunale, orasenesti, m67 Muzee    67

Institutii publice de spectacole si concerte67 Scoli populare de arta si meserii    67

Case de cultura    67

Camine culturale    67

Centre pentru conservarea si promovare 67 Consolidarea si restaurarea monumentelo67 Centre culturale    67

Alte servicii culturale    67

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67 Sport    67

Tineret    67

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v 67

Servicii religioase    67

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67

66.08


67.08

08.03

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.12

08.03.14

08.03.30

08.05

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.06

08.50


Asigurari si asistenta sociala Din total capitol:


68.08

Servicii publice descentralizate    68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02) 68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)    68.08.15

Cantine de ajutor social    68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale    68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE    69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)    70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte    70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor    70.08.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05 Alimentare cu apa    70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice    70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale    70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati    70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com 70.08.50

Protectia mediului Din total capitol:


(cod 74.08.05+74.08.06)


74.08


Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05. 74.08.05 Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseur74.08.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)    79.08

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)    80.08

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+8080.08.01 Prevenire si combatere inundatii si ghetur80.08.01.06 Programe de dezvoltare regionala si soci80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08 Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08 Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara83.08.03.03 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

Aviatia civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08

84.08.03

84.08.03.01

84.08.03.02

84.08.03.03

84.08.06

84.08.06.02

84.08.50


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08 Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


87.08.01


Zone libere Turism

87.08.03

87.08.04


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    96.08

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)    98.08

DEFICIT    99.08

NOTA: - Cheltuielile se detaliază în mod corespunzător, conform - Se completează câte un formular pentru fiecare din ani

E NERAMBURSABILE

TOTAL BUGET


din care: Buget propriu județ

- mii lei -

Municipii    Orașe Comune

m clasificației economice, pe total parte si pe fiecare capitol.

ii 2008 - 2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Director executiv,

JUDEȚUL:_

Formular:

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL __________

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R    Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)    0.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)    0.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    0.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)    0.13

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)    0.14

Diverse venituri (cod 36.08.50)    36.08

Alte venituri    36.08.50

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50)    37.08

Donații și sponsorizări    37.08.01

Alte transferuri voluntare    37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)    0.17

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)    44.08

Donații din strainatate    44.08.01

De la guverne straine    44.08.02

De la alte administratii    44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+64.08+69.08+79.08)    49.08

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)    50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)    51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)    51.08.01

Autorități executive    51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)    54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor    54.08.10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    59.08

Aparare (cod 60.08.02)    60.08

Din total capitol:

Aparare nationala    60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)    61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)    61.08.03

Politie comunitara    61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

64.08

65.08


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11)

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

Învatamânt primar

65.08.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

Învatamânt postliceal

65.08.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

Învatamânt special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.3065.08.11 Internate si cantine pentru elevi    65.08.11.03

Alte servicii auxiliare    65.08.11.30

Din total capitol:


Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare

(cod 66.08.06.01 66.08.06 66.08.06.01 66.08.50

66.08.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) Din total capitol:

Servicii culturale


67.


Biblioteci publice comunale, orasenesti, m67 Muzee    67

Institutii publice de spectacole si concerte67 Scoli populare de arta si meserii    67

Case de cultura    67

Camine culturale    67

Centre pentru conservarea si promovare 67 Consolidarea si restaurarea monumentelo67 Centre culturale    67

Alte servicii culturale    67

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67 Sport    67

Tineret    67

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v 67

Servicii religioase    67

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67

66.08


67.08

08.03

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.12

08.03.14

08.03.30

08.05

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.06

08.50


Asigurari si asistenta sociala Din total capitol:


68.08

Servicii publice descentralizate    68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02) 68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)    68.08.15

Cantine de ajutor social    68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale    68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE    69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)    70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte    70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor    70.08.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05 Alimentare cu apa    70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice    70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale    70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati    70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com 70.08.50

Protectia mediului Din total capitol:


(cod 74.08.05+74.08.06)


74.08


Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05. 74.08.05 Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseur74.08.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)    79.08

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)    80.08

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+8080.08.01 Prevenire si combatere inundatii si ghetur80.08.01.06 Programe de dezvoltare regionala si soci80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08 Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08 Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara83.08.03.03 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

Aviatia civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08

84.08.03

84.08.03.01

84.08.03.02

84.08.03.03

84.08.06

84.08.06.02

84.08.50


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08 Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


87.08.01


Zone libere Turism

87.08.03

87.08.04


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    96.08

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)    98.08

DEFICIT    99.08

NOTA: - Cheltuielile se detaliază în mod corespunzător, conform - Se completează câte un formular pentru fiecare din ani

E NERAMBURSABILE

TOTAL BUGET


din care: Buget propriu județ

- mii lei -

Municipii    Orașe Comune

m clasificației economice, pe total parte si pe fiecare capitol.

ii 2008 - 2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Director executiv,

JUDEȚUL:_

Formular:

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL __________

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R    Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)    0.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)    0.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    0.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)    0.13

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)    0.14

Diverse venituri (cod 36.08.50)    36.08

Alte venituri    36.08.50

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50)    37.08

Donații și sponsorizări    37.08.01

Alte transferuri voluntare    37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)    0.17

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)    44.08

Donații din strainatate    44.08.01

De la guverne straine    44.08.02

De la alte administratii    44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+64.08+69.08+79.08)    49.08

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)    50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)    51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)    51.08.01

Autorități executive    51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)    54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor    54.08.10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    59.08

Aparare (cod 60.08.02)    60.08

Din total capitol:

Aparare nationala    60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)    61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)    61.08.03

Politie comunitara    61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

64.08

65.08


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11)

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

Învatamânt primar

65.08.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

Învatamânt postliceal

65.08.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

Învatamânt special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.3065.08.11 Internate si cantine pentru elevi    65.08.11.03

Alte servicii auxiliare    65.08.11.30

Din total capitol:


Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare

(cod 66.08.06.01 66.08.06 66.08.06.01 66.08.50

66.08.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) Din total capitol:

Servicii culturale


67.


Biblioteci publice comunale, orasenesti, m67 Muzee    67

Institutii publice de spectacole si concerte67 Scoli populare de arta si meserii    67

Case de cultura    67

Camine culturale    67

Centre pentru conservarea si promovare 67 Consolidarea si restaurarea monumentelo67 Centre culturale    67

Alte servicii culturale    67

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67 Sport    67

Tineret    67

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v 67

Servicii religioase    67

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67

66.08


67.08

08.03

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.12

08.03.14

08.03.30

08.05

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.06

08.50


Asigurari si asistenta sociala Din total capitol:


68.08

Servicii publice descentralizate    68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02) 68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)    68.08.15

Cantine de ajutor social    68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale    68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE    69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)    70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte    70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor    70.08.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05 Alimentare cu apa    70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice    70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale    70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati    70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com 70.08.50

Protectia mediului Din total capitol:


(cod 74.08.05+74.08.06)


74.08


Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05. 74.08.05 Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseur74.08.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)    79.08

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)    80.08

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+8080.08.01 Prevenire si combatere inundatii si ghetur80.08.01.06 Programe de dezvoltare regionala si soci80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08 Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08 Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara83.08.03.03 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

Aviatia civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08

84.08.03

84.08.03.01

84.08.03.02

84.08.03.03

84.08.06

84.08.06.02

84.08.50


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08 Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


87.08.01


Zone libere Turism

87.08.03

87.08.04


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    96.08

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)    98.08

DEFICIT    99.08

NOTA: - Cheltuielile se detaliază în mod corespunzător, conform - Se completează câte un formular pentru fiecare din ani

E NERAMBURSABILE

TOTAL BUGET


din care: Buget propriu județ

- mii lei -

Municipii    Orașe Comune

m clasificației economice, pe total parte si pe fiecare capitol.

ii 2008 - 2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Director executiv,

JUDEȚUL:_

Formular:

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL __________

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R    Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)    0.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)    0.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    0.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)    0.13

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)    0.14

Diverse venituri (cod 36.08.50)    36.08

Alte venituri    36.08.50

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50)    37.08

Donații și sponsorizări    37.08.01

Alte transferuri voluntare    37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)    0.17

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)    44.08

Donații din strainatate    44.08.01

De la guverne straine    44.08.02

De la alte administratii    44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+64.08+69.08+79.08)    49.08

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)    50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)    51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)    51.08.01

Autorități executive    51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)    54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor    54.08.10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    59.08

Aparare (cod 60.08.02)    60.08

Din total capitol:

Aparare nationala    60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)    61.08

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)    61.08.03

Politie comunitara    61.08.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

64.08

65.08


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11)

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

Învatamânt primar

65.08.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

Invatamant profesional

65.08.04.03

Învatamânt postliceal

65.08.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

Învatamânt special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.3065.08.11 Internate si cantine pentru elevi    65.08.11.03

Alte servicii auxiliare    65.08.11.30

Din total capitol:


Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare

(cod 66.08.06.01 66.08.06 66.08.06.01 66.08.50

66.08.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) Din total capitol:

Servicii culturale


67.


Biblioteci publice comunale, orasenesti, m67 Muzee    67

Institutii publice de spectacole si concerte67 Scoli populare de arta si meserii    67

Case de cultura    67

Camine culturale    67

Centre pentru conservarea si promovare 67 Consolidarea si restaurarea monumentelo67 Centre culturale    67

Alte servicii culturale    67

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67 Sport    67

Tineret    67

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v 67

Servicii religioase    67

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67

66.08


67.08

08.03

08.03.02

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.12

08.03.14

08.03.30

08.05

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.06

08.50


Asigurari si asistenta sociala Din total capitol:


68.08

Servicii publice descentralizate    68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02) 68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)    68.08.15

Cantine de ajutor social    68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale    68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE    69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)    70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte    70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor    70.08.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05 Alimentare cu apa    70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice    70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale    70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati    70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com 70.08.50

Protectia mediului Din total capitol:


(cod 74.08.05+74.08.06)


74.08


Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05. 74.08.05 Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseur74.08.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)    79.08

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)    80.08

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+8080.08.01 Prevenire si combatere inundatii si ghetur80.08.01.06 Programe de dezvoltare regionala si soci80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08 Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08 Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara83.08.03.03 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

Aviatia civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08

84.08.03

84.08.03.01

84.08.03.02

84.08.03.03

84.08.06

84.08.06.02

84.08.50


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08 Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


87.08.01


Zone libere Turism

87.08.03

87.08.04


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    96.08

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)    98.08

DEFICIT    99.08

NOTA: - Cheltuielile se detaliază în mod corespunzător, conform - Se completează câte un formular pentru fiecare din ani

E NERAMBURSABILE

TOTAL BUGET


din care: Buget propriu județ

- mii lei -

Municipii    Orașe Comune

m clasificației economice, pe total parte si pe fiecare capitol.

ii 2008 - 2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Director executiv,