Hotărârea nr. 74/2008

HCL 74 din 17.04.2008 – Hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti echivalente cu valoarea a două salarii nete la data pensionării pentru întreaga activitate a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care iese la pensie la limita de vârstă şi care a activat în ultimii 3 ani în unităţile de învăţământ din sectorul 6 şi au obţinut calificativul foarte bine

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei recompense bănești echivalente cu valoarea a două salarii nete la data pensionării pentru întreaga activitate a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic care iese la pensie la limita de vârstă și care a activat în ultimii 3 ani

în unitățile de învățământ din sectorul 6 și au obținut calificativul foarte bine

Având în vedere Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările și completările ulterioare, O.M.E.C. nr. 3032/2005 de aprobare a Regulamentului privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat și în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, coroborat cu O.G. nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ;

Ținând cont de Raportul de Specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. “j” și “k” ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă acordarea unei recompense bănești echivalente cu valoarea a două salarii nete la data pensionării pentru întreaga activitate a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic care iese la pensie la limita de vârstă și care a activat în ultimii 3 ani în unitățile de învățământ din sectorul 6 și au obținut calificativul foarte bine.

Art. 2: Sumele necesare aplicării acestei hotărâri provin din veniturile proprii ale bugetului local sector 6.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri a Consilului Local Sector 6, Hotărârea Consilului Local Sector 6 nr. 180 din 26.04.2007 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4: Primarul Sectorului 6, Direcția de Învățământ, Integrare, Sănătate, Cultură, Culte și Direcția Economic și Administrativ prin Administrația Școlilor Sector 6 vor aduce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ancuța Sorina Comănici

În temeiul art. 47

din Legea nr. 215/2001

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR,


Gheorghe Floricică

Nr.: 74

Data: 17.04.2008