Hotărârea nr. 73/2008

HCL 73 din 17.04.2008 – Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de excelenţă în matematică-informatică din unităţile şcolare ale sectorului 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de excelență în matematică-informatică din unitățile școlare ale sectorului 6

Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Administrație Școlilor Sector 6 și de Expunerea de motive a consilierilor locali ai Consiliului Local Sector 6,

Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2 lit. “j” și “k” ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de organizare și funcționare a Centrului de excelență sector 6, cheltuieli constând în plata profesorilor și a coordonatorului de centru, precum și pentru multiplicarea materialelor necesare desfășurării testului de aptitudini și a orelor de instruire.

Art. 2: Sumele necesare aplicării acestei hotărâri provin din veniturile proprii ale bugetului local sector 6 și vor fi gestionate prin intermediul Administrației Școlilor sector 6 în colaborare cu profesorul coordonator al Centrului de excelență.

Art. 3: Se aprobă ca desfașurarea activitații Centrului de excelență să se efectueze în următoarele locații: Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Marin Preda”, Școala generală nr. 59, Școală generală nr. 191, Școala generală nr. 309, Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”. În funcție de necesitațile concrete, cursurile din cadrul Centrului de excelență se vor putea desfășura și în alte locații alese de către coordonatorul Centrului de excelență împreună cu Administrația Școlilor.

Art. 4: Se numește drept profesor coordonator al Centrului de excelență d-na Roșu Mariana, director la Școala generală nr. 59, sector 6.

Art. 5: Profesorul coordonator al centrului va semna o fișă de atribuții cu Administrația Școlilor sector 6 și își va desfășura activitatea în baza acesteia, prezentând la finele anului un raport de analiză către Consiliul Local sector 6.

Art. 6: Funcționarea centrului va începe la data de 01.09.2008.

Art. 7: Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Administrația Școlilor sector 6 vor duce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    În temeiul art. 47

din Legea nr. 215/2001

Ancuța Sorina Comănici    CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 73

Data: 17.04.2008